Asanee Wasan

All posts tagged Asanee Wasan

Title: ยินดีไม่มีปัญหา / Yin Dee Mai Mee Bpunhah (Happy, No Problem)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี-วสันต์)
Album: ??
Year: ??

สวัสดีครับ
Sawut dee krup
Hello

(*) ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
Krup sawut dee krup pom cheu yin dee mai mee bpunhah
Yes, hello, my name is Happy, no problem
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
Krup sawut dee krup pom cheu yin dee mai mee bpunhah
Yes, hello, my name is Happy, no problem

(*)

การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกี่ยว
Gahn nohn gahn nai mai yoong giao
This matter or that matter, I’m not involved
ยุ่งอยู่คนเดียวก็พอแล้ว
Yoong yoo kon diao gor por laeo
Being busy by myself is enough
พ่อแม่ทำมาไว้เป็นแนว ไอ้ที่ดีแล้วก็ทำไป
Por mae tum mah wai bpen naeo ai tee dee laeo gor tum bpai
Mom and dad have worked and saved, if it’s good, I’ll do it

แม่สั่งให้เรารู้คุณคน ลำบากลำบน อดทนไว้
Mae sung hai rao roo koon kon lumbahk lumbon ot ton wai
Mom ordered us to show gratitude to people, it’s troublesome, but I endure it
ตัวข้ายินดีที่เป็นไทย
Dtua kah yin dee tee bpen thai
I’m happy to be Thai
ผู้ใหญ่มาเยือน ยกมือไหว้
Poo yai mah yeuan yok meu wai
If any adults came to visit, raise your hand

(*,*)

(**) เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
Gert mah bpen yin dee chahng sookee took yahng
I was born happy, so delighted with everything
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอรสอนสั่ง
Por bung ern saun sahng mae bung orn saun sung
Dad happened to teach me to create, Mom was a teacher
เกิดมาดีใจจัง ไม่มุ่งหวังเกินเหตุ
Gert mah dee jai jung mai moong wung gert het
I was born glad, I’m not hoping for anything
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
Kaup prakoon pradet gert mah bpen yindee
Thank you, I was born happy

(*,*)

พ่อสั่งให้ดีให้จงได้ ตั้งอกตั้งใจไม่รอช้า
Por sung hai dee hai jong dai dtung auk dtung jai mai ror chah
Dad ordered me to pay attention and not drag my feet
อันว่ายินดีก็ปรีดา ช่างสุขอุราแสนยินดี
Un wah yin dee gor bpree dah chahng sook oorah saen yin dee
To be happy and delighted, so pleased, my heart is so happy

(*,**,**,**,*,*)

Title: คงเดิม / Kong Derm (Stay the Same)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: สับปะรด / Supbparot (Pineapple)
Year: 1990

กับวันเวลา กับฟ้าที่เปลี่ยน ของบางอย่างก็เปลี่ยนไป
Gup wun welah gup fah tee bplian kaung bahng yahng gor bplian bpai
With time, with the changing sky, some things also change
วันเวลา ยิ่งนานเท่าไร ชีวิตก็เปลี่ยนทุกวัน
Wun welah ying nahn tao rai cheewit gor bplian took wun
The longer time goes on, life changes every day
แต่วันเวลา ก็แพ้บางอย่าง เพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผัน
Dtae wun welah gor pae bahng yahng pror bahng yahng mai bplian pun
But time is defeated by some things, because some things don’t change
ใจของเรา กับความสัมพันธ์ สิ่งนั้นจะอยู่คงทน
Jai kaung rao gup kwahm sumpun sing nun ja yoo kong ton
Our hearts and our connection, those things will last

(*) วันเวลาที่มันเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนชีวิตก็บางหน
Wun welah tee mun bplian bpai ja bplian cheewit gor bahng hon
The changing time will change our lives sometimes
แต่วันเวลาไม่เวลาไม่เคยเปลี่ยนคน ที่มีจิตใจแน่นอน
Dtae wun welah mai welah mai koey bplian kon tee mee jit jai nae naun
But time never changes people who have a determined mind

(∗∗) จะมีอะไรที่ดีไปกว่า ไปกว่าสายตาของเธอ ที่มีแต่ความเข้าใจเสมอ ให้กับฉัน
Ja mee arai tee dee bpai gwah bpai gwah sia dtah kaung tur tee mee dtae kwahm kao jai samur hai gup chun
Is there anything better, better than the look in your eyes that has only understanding towards me, always?
จะมีอะไรที่ดีกว่านี้ หากเรามีหัวใจให้กัน นานเท่านาน ไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจ
Ja mee arai tee dee gwah nee hahk rao mee hua jai hia gun nahn tao nahn mai mee wun tee chun ja bplian jai
Is there anything better than this? If we have feelings for each other, for as long as possible, I’ll never change my mind

(***) หากดวงตะวัน ยังใสสว่าง ฉันก็ยังไม่หวั่นไหว
Hahk duang dtawun yung sai sawahng chun gor yung mai wun wai
If the sun still shines, I won’t be shaken
คืนและวัน จะนานเท่าไร ใจฉันจะอยู่คงเดิม
Keun lae wun ja nahn tao rai jai chun ja yoo kong derm
However long the days and nights last, my heart will stay the same

(*,**,***)

ความรักยังอยู่คงเดิม
Kwahm ruk yung yoo kong derm
Love still stays the same

   
คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ลงเอย / Long Oey (Finish)
Artist: Asanee Wasan
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย บางอย่าง
Dai roo lae dai yin nai kao rai bahng yahng
I found out and heard some bad news
ได้รู้ทุกครั้ง ก็ยังห่วงใย
Dai roo took krung gor yung huang yai
I knew everything, but I was still worried
อย่างน้อยฉันและเธอก็เคยรัก
Yahng noy chun lae tur gor koey ruk
At least you and I were once in love
เคยฝากหัวใจ
Koey fahk hua jai
Once devoted each other our hearts
ยิ่งได้รู้ รู้ว่าเธอไปกับเขาลำบาก
Ying dai roo roo wah tur bpai gup kao lumbahk
The more I realized, realized about you and him, it was difficult
ได้รู้ว่ารักเริ่มจะกลับกลาย
Dai roo wah ruk rerm ja glup glai
I realized that our love began to change
ถ้าทิ้งไว้ไม่นาน ก็คงแยกคงแตกกันไป
Tah ting wai mai nahn gor kong yaek kong dtaek gun bpai
If you’re going to leave me soon, we should probably break up

(*) ทบทวนกันดูสักทีดีไหม และเผื่อใจสักหน่อย
Top tuan gun doo suk tee dee mai lae peua jai suk noy
Wouldn’t it be better to reconsider us? So I can prepare my heart
แล้วนับหนึ่งไปหลักสิบหลักร้อย ค่อยพูดจา
Laeo nup neung bpai luk sip luk roy koy poot jah
And counting from one to ten to one hundred, gradually say it
อย่าให้เหมือนเมื่อคราว ที่เราได้ทำพลาดมา
Yah hai meuan meua krao tee rao dai tum plaht mah
Don’t make it like the time we messed up
ก็อย่าให้ซ้ำ เสียน้ำตา ให้เธอและเขาเข้าใจ
Gor yah hai sum sia num dtah hai tur lae kao kao jai
Don’t make me repeatedly lose tears, I want you and him to understand
และให้อภัยเหมือนที่เคย ลงเอยกันด้วยได้ไหม…
Lae hai apai meuan tee koey long oey gun duay dai mai
And forgive me like you used to, let’s finish things, okay?
ฉันขออย่าให้ซ้ำกันเลย ลงเอยกันด้วยดี
Chun kor yah hai sum gun loey long oey gun duay dee
Please don’t repeat things, let’s finish things amicably

(*)

รักอยู่ที่ใด ทุกข์ใจอกเอ๋ย
Ruk yoo tee dai took jai auk oey
Wherever there’s love, there’s suffering
ขอจงลงเอย ด้วยดี
Kor jong long oey duay dee
Let’s finish things amicably

Title: สิทธิ์ของเธอ / Sit Kaung Tur (Your Right)
Artist: Asanee Wasan
Album: จินตนาการ / Jindtanahgahn (Imagination)
Year: 2002

หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม
Yoot bauk wah ruk suk tee dai mai
Please stop telling me you love me
ถ้าไม่ได้หมายความเพียงแค่ฉัน
Tah mai dai mai kwahm piang kae chun
If you don’t mean only me
หยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงกัน
Yoot bauk dai mai wah kit teung gun
Please stop telling me you miss me
คิดถึงทั้งฉันและใครต่อใคร
Kit teung tung chun lae krai dtor krai
If you’re thinking of both me and everyone else

มันสิทธิ์ของเธอ อยากจะซึ้งจะดีกับใคร
Mun sit kaung tur yahk ja seung ja dee gup krai
It’s your right, if you want to try and impress someone else
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว
Tur gor ploy chun pai mai pen rai kae kon kon diao
You should let me go, it’s okay, I’m just one person

(*) เมื่อคนอย่างเธอเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
Meua kon yahng tur tao rai mun gor mai por
When no matter what, nothing is enough for a girl like you
และคนอย่างฉันก็ทนรับมันไม่ได้
Lae kon yahng chun gor ton rup mun mai dai
And you can’t put up with a guy like me
ให้เธอหมดใจใจฉัน ก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจ
Hai tur mot jai jai chun gor yahk ja dai jahk tur tung jai
If you’re out of feelings for me, I want to leave you with all my heart
รักกันไปส่งๆคงไม่พอ
Ruk gun pai song song kong mai por
Loving me randomly isn’t enough

ฉันขอ
Chun kor
I’m begging you

ให้บอกว่าเราจบกันดีไหม อย่าทำให้ฉันแย่ไปกว่านี้
Hai bauk wah rao job gun dee mai yah tum hai chun yae pai gwah nee
Wouldn’t it be better to tell me we’re over? Don’t make me any worse than this
อยู่ๆกันไปก็คงไม่ดี พอกันแค่นี้ให้มันจบไป
Yoo yoo gun pai gor kong mai dee por gun kae nee hai mun job pai
All the sudden we don’t go so well together, this is enough, let’s end it

(**) เธอก็อยู่ของเธอ เป็นที่รักของใครต่อใคร
Tur gor yoo kaung tur pen tee ruk kaung ruk dtor krai
You live your life as everyone’s lover
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว
Tur gor ploy chun pai mai pen rai kae kon kon diao
You should let me go, it’s okay, I’m just one person

(*,**,*)
ฉันขอลา
Chun kor lah
I want to say good-bye

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: Asanee Wasan
Album: OST เงา / Ngao
Year: ??

ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลย
Mai koey mee jai hai krai mah gaun mai koey aun hai kwahm ruk loey
I’ve never had feelings for anyone else before, I’ve never been weakened by love
จะมีใครๆ มากมายคุ้นเคย แต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ
Ja mee krai krai mahk mai koon koey dtae mai koey mee krai yahng tur
I’m familiar with many people, but I’ve never known anyone like you

(*) ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง ว่าเธอมีความหมายเพียงใด กับคนที่ใจมันด้านชา
Chun koey bauk gup tur reu yung wah tur mee kwahm mai piang dai gup kon tee jai mun dahn chah
Have I ever told you how much you mean to this indifferent man?
ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง จากวันนี้และทุกเวลา จะมีแต่คำว่ารักเธอ
Chun koey bauk gup tur reu yung jahk wun nee lae took welah ja mee dtae kum wah ruk tur
Have I ever told you that from today and every moment, I will only love you?

(**) จากฉันคนเดิม จากรักไม่เป็น จะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆ
Jahk chun kon derm jahk ruk mai pen ja kor pen kon tee ruk tur ying gwah kon nai nai
From the same old me, from a love that wasn’t, I want to be the person who loves you more than anyone else
จากนี้คือเธอ จากนี้จนวันตาย เธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ
Jahk nee keu tur jahk nee jon wun dtai tur keu soot tai kaung tung cheewit lae hua jai
From now on, it’s you, from now until the day I die, you are the height of both my life and my heart

(**,*,**)

ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไร ฉันรักเธอ
Mai wah wun nai mai wah meua rai chun ruk tur
No matter what day, no matter when, I love you

Title: รักเธอเสมอ / Ruk Tur Samur (I Love You Always)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน
Wun keun tee nern nahn aht pahn cheewit kon
The long days and nights might pass in a person’s life
อาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไป
Aht plian jai kon hai wian moon pai
They might change the mind of someone and turn things around
ทำเราจากกันห่าง ไม่เคยโทษใคร
Tum rao jahk gun hahng mai koey toht krai
Making us separate, but I’ve never blamed anyone
มันเป็นเงื่อนไขของกาลเวลา
Mun pen ngeuan kai kaung gahn welah
It’s the condition of time

วันวานของเรา แม้มันไม่คืนกลับมา
Wun wahn kaung rao mae mun mai keun glup mah
Our yesterday, though it won’t come back
แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า
Dtae yahk ja bauk hai tur roo
I want to tell you

(*) ฉันยัง…ห่วงใย ใจก็ยังคิดถึงเธอ
Chun yung…huang yai jai gor yung kit teung tur
I’m still worried, my heart still misses you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป
Meuan dtae gaun pen mah samur mae wah tur jahk chun pai
It’s always like how it was before, though you left me
ฉันยัง…เฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป
Chun yung fao doo lae yahk ja roo kwahm pen pai
I’m still looking, and I want to know the possibility
เพราะว่าฉัน รักเธอดังเดิม
Pror wah chun ruk tur dung derm
But I still love you the same

เธอคงจะได้เจอ เจอคนอีกหลายหลาก
Tur kong ja dai jur jur kon eek lai lahk
You’ll probably meet, meet many other people
ต้องเจอกับรัก อีกสักเท่าไหร่
Dtaung jur gup ruk eek suk tao rai
You’ll face love many more times
มีวันที่ดีกว่า และวันช้ำใจ
Mee wun tee dee gwah lae wun chum jai
You’ll have better days and painful ones
จนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้น
Jon jur gup krai tee dee suk kon nun
Until you find that special someone

ยังไงยังไง ก็คงไม่คืนกลับมา
Yung ngai yung ngai gor kong mai keun glup mah
No matter what, you probably won’t come back
แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า
Dtae yahk ja bauk hai tur roo wah
But I want to let you know

(*)

ถึงจะนาน…นานเท่าไร
Teung ja nahn nahn tao rai
However long it is
ฉันขอพอใจขอเป็นอย่างเดิม
Chun kor por jai kor pen yahng derm
I want you to be happy, I want things to be as they were
ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอต้องเหนื่อย
Mai dtaung gahn ja ton hen tur dtaung neuay
There’s no need to put up with seeing you exhausted
ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอลำบาก
Mai dtaung gahn ja ton hen tur lumbahk
There’s no need to put up with seeing you troubled
ได้แต่คอยเอาใจช่วยเธอทุกอย่าง
Dai dtae koy ao jai chuay tur took yahng
I can only keep pleasing you and helping you through everything
อยากให้เธอมีคนที่สวยงาม
Yahk hai tur mee kon tee suay ngahm
I want you to have someone beautiful

รักเธอเสมอ นานเท่าไรยังรักเธอ
Ruk tur samur nahn tao rai yung ruk tur
I always love you, however long, I still love you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป
Meuan dtae gaun pen mah samur mae wah tur jahk chun pai
Like I have before, always, though you left me
ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป
Chun yung fao doo lae yahk ja roo kwahm pen pai
I’m still watching, and I want to know the possibility
เพราะว่าฉัน รักเธอ
Pror wah chun ruk tur
Because I love you

รักเธอเสมอ นานเท่าไรยังรักเธอ
Ruk tur samur nahn tao rai yung ruk tur
I always love you, however long, I still love you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ
Meuan dtae gaun pen mah samur
Like I have before, always

Title: บังเอิญติดดิน / Bungern Dtit Din (Unexpectedly Realistic)
Artist: Asanee – Wasan
Album: ??
Year: 199(?)

ไม่อยากไม่เย็น ไม่เป็นปัญหา
Mai yahk mai yen mai pen punhah
If you don’t want, you won’t be discontent, it’s no problem
บังเอิญเกิดมา พูดจาเข้าใจ
Bung ern gerd mah poot jah kao jai
I unexpectedly happened to say I understood
ทำงงทำงาน เบิกบานเรื่อยไป
Tum ngong tum ngahn berd bahn reuay pai
Acting confused, doing work, continuously happy
บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
Bunern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfied, unexpectedly realistic

(*) บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
Bungern bungern bungern bungern
Unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
Bungern bungern bungern dtit din
Unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly realistic

(**) บังเอิญติดดิน ได้ยินบ้างไหม
Bungern dtit din dai yin bahng mai
Unexpectedly realistic, can you hear me?
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน
Bungern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfied, unexpectedly realistic

(*)

ไม่บอกไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น
Mai bauk mai roo mai doo mai hen
If you don’t tell, I won’t know, if I don’t look, I won’t see
บังเอิญก็เป็น เช่นดังใครใคร
Bungern gor pen chen dung krai krai
I’m unexpectedly like everyone else
ดิบดิบไม่มี ผักชีพริกไทย
Dip dip mai mee puk chee prik thai
I don’t have any meat, just parsley and peppers
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน
Bungern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfying, unexpectedly realistic

(*)

เดินเดินติดดิน เดินติดดิน
Dern dern dtit din dern dtit din
Living realistically, living realistically
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
Dern dtit din gor gin kao gaeng
Living realistically, eating curry rice
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
Gin kao gaeng gin kao gaeng
Eating curry rice, eating curry rice
กินข้าวแกง ก็เดินติดดิน
Gin kao gaeng gor dern dtit din
Eating curry rice, living realistically
เดินติดดิน เดินติดดิน
Dern dtit din dtern dtit din
Living realistically, living realistically
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
Dern dtit din gor gin kao gaeng
Living realistically, eating curry rice
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
Gin kao gaeng gin kao gaeng
Eating curry rice, eating curry rice
กินข้าวแกง
Gin kao gaeng
Eating curry rice

(**)

ถูกด่าถูกไป ไม่เป็นปัญหา
Took dah took pai mai pen punhah
Swearing is too cheap, that’s no problem
บังเอิญเกิดมา คิดว่าได้พร
Bungern gerd mah kit wah dai paun
I unexpectedly happened to think that it was a blessing
เลิกงานชื่นใจ ย่องไปงัดกลอน
Lerk ngahn cheun jai yaung pai ngut glaun
I finish work and am happy, tiptoeing and opening the lock
บังเอิญบังอร ตื่นนอนขึ้นมา
Bungern bungaun dteun naun keun mah
And a woman unexpectedly woke up

(**,*,*)

NOTE: I apologize this song didn’t really translate well…I barely understand it myself aha.

Title: อยากได้ยินว่ารักกัน / Yahk Dai Yin Wah Ruk Gun (I Want to Hear that You Love Me)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี;วสันต์)
Album: บางอ้อ / Bahng Or
Year: 19972009

สิ่งที่ฉันไม่รู้ สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ ก็หัวใจของคน
sing tee chan mai roo sing tee chan mai koi roo gor hua jai kong kon
One thing that I don’t know, one thing that I don’t really understand is the human heart
อ่านหนังสือเล่มไหน วนเวียนวกวน แต่ไม่นานยังเข้าใจ
aan nang-seu lem nai won-wian wok-won dtae mai naan yang kao jai
Whatever books I read, even if they’re slow, eventually I still understand
บอกให้ฉันรับรู้ บอกกับฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อนใจ
bok hai chan rap roo bok gap chan waa mai rak mai kor bpen peuan jai
You tell me to realize it, tell me that you don’t love me, that you don’t want to be friends
แต่ถ้าฉันได้เห็น แววตาครั้งใด ไม่เหมือนคำที่พูดเลย
dtae taa chan daai hen waew dtaa krang dai mai meuan kam tee poot loie
But if I’m able to see that look in your eye any time, it’s not like the words you say

(*)ใจคนเรายากเย็นเกินไป ไม่เห็นต้องทำให้ยากเลย
jai kon rao yaak yen gern bpai mai hen dtong tam hai yaak loie
Our hearts are already too complex, I don’t see why we have to complicate it
อย่างฉันก็ทำ ก็เป็นเหมือนอย่างเคย
yaang chan gor tam gor bpen meuan yaang koie
Like what I do, it’s like what I’ve always done
บอกเลยจากใจ ว่ารักเธอ
bok loie jaak jai waa rak ter
I’m telling you from my heart that I love you
ปากเธอแข็งรู้ไหม แต่ว่าฉันก็รับไหว ด้วยหัวใจที่รอ
bpaak ter kaeng roo mai dtae waa chan gor rap wai duay hua jai tee ror
Your mouth is hard, do you know? But I accept that with my heart that’s waiting
ได้แต่หวังสักครั้ง คำเดียวก็พอ อยากได้ยินว่ารักกัน
daai dtae wang sak krang kam dieow gor por yaak daai yin waa rak gan
I can only hope that for once, just one word is enough, I want to hear that you love me

(*)

ปากเธอแข็งรู้ไหม แต่ว่าฉันก็รับไหว ด้วยหัวใจที่รอ
bpaak ter kaeng roo mai dtae waa chan gor rap wai duay hua jai tee ror
Your mouth is hard, do you know? But I accept that with my heart that’s waiting
ได้แต่หวังสักครั้ง คำเดียวก็พอ อยากได้ยินว่ารักกัน
daai dtae wang sak krang kam dieow gor por yaak daai yin waa rak gan
I can only hope that for once, just one word is enough, I want to hear that you love me
อยากได้ยินว่ารักกัน
yaak daai yin waa rak gan
I want to hear that you love me

B
บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
บังเอิญติดดิน / Bungern Dtit Din (Unexpectedly Realistic)

G
กุ้มใจ / Goom Jai (Upset)
ก็เคยสัญญา / Gor Koey Sunyah (You Once Promised)

J
ใจเย็นเย็น / Jai Yen Yen (Calm Down)

K
คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
คงเดิม / Kong Derm (Stay the Same)
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป / Kor Bpen Kah Raung Baht Took Chaht Bpai (May I Be His Loyal Subject in Each Life)

L
ลาก่อน / Lah Gaun (Farewell)
ลงเอย / Long Oey (Finish)

N
นักสู้หัวใจสิงห์ / Nuk Soo Hua Jai Sing (Lion-Hearted Fighter)

R
รักใครไม่เป็น / Ruk Krai Mai Bpen (I Can’t Love Anyone)
รักเธอเสมอ / Ruk Tur Samur (I Love You Always)

S
สิทธิ์ของเธอ / Sit Kaung Tur (Your Right)

T
ทำดีได้ดี / Tum Dee Dai Dee (What Goes Around Comes Around)
เธอปันใจ / Tur Bpun Jai (You’re Dividing Your Heart)

Y
อยากได้ยินว่ารักกัน / Yahk Dai Yin Wah Ruk Gun (I Want to Hear that You Love Me)
ยินดีไม่มีปัญหา / Yin Dee Mai Mee Bpunhah (Happy, No Problem)

  
Solo Projects
Translated songs by Asanee Chotikul
Translated songs by Wasan Chotikul

   
All songs tagged Asanee Wasan