Aof Chainon

All posts tagged Aof Chainon

Title: ขอแค่เธอ / Kor Kae Tur (I Just Ask That You…)
Artist: Aof Chainon (อ๊อฟ ชัยนนท์)
Album: OST TharnType The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
Year: 2019

ลืมตาในเช้าวันนี้กับโลกที่ดูเปลี่ยนไป
Leum dtah nai caho wun nee gup lohk tee doo bplian bpai
I opened my eyes this morning and the world seemed to have changed
นาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเหมือนในวันก่อน
Nahligah tee dtung ao wai bplook dtua chun meuan nai wun gaun
The alarm I set woke me up like any other day
เธอยังคงนอนหลับใหล คงไม่รู้ว่าฉันคิดอย่างไร
Tur yung kong naun lup lai kong mai roo wah chun kit yahng rai
You were still sleeping, you probably didn’t know what I was thinking
ปล่อยให้เธอได้นอนฝันดี
Bploy hai tur dai naun fun dee
I let you have sweet dreams

คิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรซักคำ
Kit teung dtaun tee maung dtah gun mai dtaung poot arai suk kum
I thought about when we made eye contact and didn’t have to say a word
แววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกัน
Waew dtah tee tur maung chun bauk hai roo wah rao ruk gun
The look in your eyes told me that we were in love
วันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันบ้างไหม
Wun welah tee dee lao nun tur ja kit meuan chun bahng mai
Do you feel the same as I do about those good times?
หรือว่าฉันควรเก็บเอาไว้ หรือว่าฉันควรบอกไป
Reu wah chun kuan gep ao wai reu wah chun kuan bauk bpai
Should I keep them in, or should I tell you?

อยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย
Yahk hai tur bpen kon soot tai
I want you to be my last
คนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจ
Kon tee yoo duay gun gup chun took lom hai jai
The person who’s with me with every breath I take
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ เสียใจ
Ja mai tum hai tur dtaung sia jai sia jai
I won’t make you sad, sad
ได้ยินฉันไหมคนดี…
Dai yin chun mai kon dee
Do you hear me, darling?
และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
Lae kor kae tur yah bploy meu chun
And I just ask that you not let go of my hand

ไม่ว่าจะเกิดอะไร ขอให้เธอเชื่อใจ
Mai wah ja gert arai kor hai tur cheua jai
No matter what happens, I want you to believe me
ยากเย็นสักแค่ไหน ฉันและเธอจะผ่านมันไป
Yahk yen suk kae nai chun lae tur ja pahn mun bpai
However difficult things get, you and I will get through it

เพราะฉันรู้ที่เราเจอกัน
Pror chun roo tee rao jur gun
Because I know our meeting
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแค่ความฝัน
Mai chai reuang bungern reu kae kwahm fun
Wasn’t just a coincidence or a dream
และวันนี้ฉันกล้าตัดสินใจ
Lae wun nee chun glah dtut sin jai
And today, I’m brave enough to decide
ว่าวันนี้ฉันจะให้เธอ
Wah wun nee chun ja hai tur
That today, I’ll let you

(*) จะให้เธอเป็นคนสุดท้าย
Ja hai tur bpen kon soot tai
I’ll let you be my last
คนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจ
Kon tee yoo duay gun gup chun took lom hai jai
The person who’s with me with every breath I take
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ เสียใจ
Ja mai tum hai tur dtaung sia jai sia jai
I won’t make you sad, sad
ได้ยินฉันไหมคนดี…
Dai yin chun mai kon dee
Do you hear me, darling?
ถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้
Tah lohk yoot moon hai tur jum wai
If the world stops turning, I want you to remember
ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจ
Wah chun kon nee ja mai bplian bpai hai tur jong mun jai
That I won’t change, I want you to be certain
จะมีแค่สองเราเดินเคียงข้างกัน ข้างกัน
Ja mee kae saung rao dern kiang kahng gun kahng gun
There will be just the two of us, walking side-by-side, side-by-side
แค่เธอรักฉันต่อไป…
Kae tur ruk chun dtor bpai
Just keep loving me
และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
Lae kor kae tur yah bploy meu chun
And I just ask that you not let go of my hand

(*)

Title: หลับตาก็รู้ / Lup Dtah Gor Roo (You Close Your Eyes and I Know)
Artist: Aof Chainon
Album: Tempo-Po
Year: 2011

ก็อยู่ของฉันดีดี
Gor yoo kaung chun dee dee
All of the sudden to me
เธอก็มีท่าทีไม่ค่อยพอใจ
Tur gor mee tah tee mai koy por jai
You had an unsatisfied attitude
สิ่งที่เคยทำลงไป ก็ไม่เข้าตา
Sing tee koey tum long bpai gor mai kao dtah
The things I used to do don’t please you
เกินกว่าจะเข้าใจ
Gern gwah ja kao jai
It’s more than I can understand

กำมือที่มันสั่น กลั้นความสงสัยในใจ
Gum meu tee mun sun glun kwahm song sai nai jai
My fist trembles, holding back the doubt in my heart
ไม่ว่าฉันจะถามอะไร แค่นั้นก็ทำหลบตา
Mai wah chun ja tahm arai kae nun gor tum lop dtah
Regardless of what I ask, you just look away

จับมือเธอแล้วทำไม
Jum meu tur laeo tummai
I take your hand, why?
ความอุ่นใจก็กลายเป็นเหมือนเย็นชา
Kwahm oon jai gor glai bpen meuan yen chah
The warmth has become coolness
เธอมีใครที่ดีกว่า ก็บอกฉันมา
Tur mee krai tee dee gwah gor bauk chun mah
If you have someone better, tell me
ฉันรู้ว่าเธอเบื่อกัน
Chun roo wah tur beua gun
I know you’re bored of me

ไม่บอกกันก็รู้ ว่าเธอไหวหวั่น
Mai bauk gun gor roo wah tur wai wun
You don’t tell me, but I know you’re nervous
ดูดูก็เหมือนนักโทษประหาร
Doo doo gor meuan nuk toht bprahahn
You seem like a prisoner on death row
ที่รอวันฆ่ากันให้ตาย
Tee ror wun kah gun hai dtai
Waiting for the day you’ll be exicuted

(*) หลับตาก็รู้แล้ว ว่าเธอมีท่าทีนอกใจ
Lup dtah gor roo laeow ah tur mee tah tee nauk jai
You close your eyes and I know that you’ve been unfaithful
ก็คงไม่มีประโยชน์ ว่าฉันจะอยู่หรือไป
Gor kong mai me bprayoht wah chun ja yoo reu bpai
I’m useless whether I stay or go
ไม่ต้องสบตาก็รู้ ว่ามีใครอยู่อีกคนข้างใน
Mai dtaung sop dtah gor roo wah mee krai yoo eek kon kahng nai
You don’t have to look in my eyes, I know you have someone else in there
แค่เพียงพูดว่าเธอไม่รัก ลำบากใช่ไหม
Kae piang poot wah tur mai ruk lumbahk chai mai
Just say that you don’t love me, it’s hard, isn’t it?
แค่บอกง่ายง่าย ว่าเราเลิกกัน
Kae bauk ngai ngai wah rao lerk gun
Just simply say that we’re breaking up

เธอเก็บความลับยังไง
Tur gep kwahm lup yung ngai
How will you keep your secrets
ในเมื่อใจของเธอ ก็รู้ความจริง
Nai meua jai kaung tur gor roo kwahm jing
When your heart knows the truth?
เธอเปลี่ยนไปแค่บางสิ่ง หัวใจก็สั่น
Tur bplian bpai kae bahng sing hua jai gor sun
You’ve changed in some aspects, your heart is pounding
หลอกกันก็ยิ่งปวดใจ
Lauk gun gor ying bpuat jai
You deceived me, the more it breaks my heart

เมื่อเธอมีเขาแล้ว จะมีฉันอยู่ทำไม
Meua tur mee kao laeo ja mee chun yoo tummai
When you already have him, why do you have me?
ช่วยเดินไปจากชีวิตตอนนี้จะดีกว่าไหม
Chuay dern bpai jahk cheewit dtaun nee ja dee gwah mai
Wouldn’t it be better if I got gout of your life now?

(*)

ดูมือถือก็ไม่ให้ดูอย่างเคย
Doo meu teu gor mai hai doo yahng koey
Looking at your cell phone doesn’t seem the same anymore
คุยกับใคร กับใครก็เดินไปตั้งไกล
Kooey gup krai gup krai gor dern bpai dtung glai
Whenever you talk to anyone else, you leave far away
เหมือนว่าฉันเป็นแค่ต้นไม้
Meuan wah chun bpen kae dton mai
Like I’m just a tree
เป็นแค่ก้อนหินไม่มีความหมาย
Bpen kae gaun hin mai mee kwahm mai
I’m just a meaningless stone

อยากบอกเธอให้รู้
Yahk bauk tur hai roo
I want to tell you
ฉันยังเป็นคนที่มีหัวใจ
Chun yung bpen kon tee mee hua jai
I’m still a person with a heart
เธอจะรู้ไหม ว่าเจ็บแค่ไหน
Tur ja roo mai wah jep kae nai
Will you know how much it hurts?
ฉันมันไม่ใช่ควาย
Chun mun mai chai kwai
I’m not a buffalo

อย่ามองท้องฟ้า
Yah maung taung fah
Don’t look at the sky
หันมาสบตาไม่ได้หรือไง
Hun mah sop dtah mai dai reu ngai
You can’t look me in the eyes or what?
จะทำอะไรกับใคร
Ja tum arai gup krai
Whatever you’re doing with whoever else
ไปทำให้ไกลให้พ้นจากสายตา
Bpai tum hai glai hai pon jahk sai dtah
Go do it far away from where I can see