2T Flow

All posts tagged 2T Flow

Title: เมื่อคืนฉันฝันว่า / Meua Keun Chun Fun Wah (Last Night I Dreamed That)
Artist: 2T FLOW x SNOOPO x HANXPOND
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ในวันนี้เป็นวันดี ที่มีดาวเป็นพยาน
Nai wun nee bpen wun dee tee mee dao bpen payahn
Today is a good day, the stars are my witness
ไม่มีแหวนไม่มีทอง มีแค่ฉันและก็เธอ
Mai mee waen mai mee taung mee kae chun lae gor tur
I have no ring, I have no gold, there’s just you and me

(**) สมรสกันในคืนที่เหน็บหนาว
Som rot gun nai keun tee nep nao
Marrying on a cold night
เดือนและดาวช่วยเป็นพยานที
Deuan lae dao chuay bpen payahn tee
The moon and stars are my witness
ปั่นจักรยานที่มันลากกระป๋อง
Bpun jukrayahn tee mun lahk grabpaung
Riding a bike with cans trailing behind
มีแมลงกำลังเลี้ยงฉลอง
Mee malaeng gumlung liang chalaung
The insects are giving us a celebration

หยาดน้ำค้างที่มันตกลงมา
Yaht num kahng tee mun dtok long mah
The dew drops that fall
ไม่ต้องกลัวฉันจะคอยบัง
Mai dtaung glua chun ja koy bung
You don’t have to be scared, I’ll keep you covered
อย่าไปกลัวอะไรเลยหนา
Yah bpai glua arai loey nah
Don’t be scared of anything
ฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้าย
Chun ja yoo gup tur jon wun soot tai
I’ll be with you until the last day
ฉันรับประกันเธอจะมีแค่เราและเสียงเพลง
Chun rup bpragun tur ja mee kae rao lae siang pleng
I guarantee you’ll have just us and the music
อาจไม่มีบ้านหรูแต่มีที่อู๋คอยเทคแคร์
Aht mai mee bahn roo dtae mee tee oo koy take care
There might not be a mansion, but there’s a place I’ll take care of you
ถ้าไปดื้อที่ไหนพี่จะคอยตามไปดูแล
Tah bpai deu tee nai pee ja koy dtahm bpai doo lae
If you stubbornly go off somewhere, I’ll keep following you and looking after you
รักของเราไม่เหมือนใครและพี่จะดูแลจนวันตาย
Ruk kaung rao mai meuan krai lae pee ja doo lae jon wun dtai
Our love is different than everyone else’s, and I’ll take care of you until the day I die

(***) เธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าว
Tur gor keu jao sao chun gor keu jao bao
You’re the bride, I’m the groom
คนในงานคือดาวบาตรหลวงก็คือพระจันทร์
Kon nai ngahn keu dao bahtorn luang gor keu prajun
The people in the ceremony are the stars, the officiant is the moon
บอกรักกันอยู่อย่างนั้นหวังเอาไว้สักวัน
Bauk ruk gun yoo yahng nun wung ao wai suk wun
Telling each other that we love each other, I hope that some day
ว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไป
Wah tur gup chun ja dai kiang koo gun dtalaut bpai
You and I will be beside each other forever

(*)

ท่ามกลางดวงดาวที่พร่างพราย
Tahm glahng duang dao tee prahng prai
Among the twinkling stars
จะอยู่ดูแลเธอไม่ให้มีใครมาย่างกลาย
Ja yoo doo lae tur mai hai mee krai mah yahng glai
I’ll take care of you, I won’t let anyone else come near you
เธอคือสิ่งเดียวที่มันสำคัญที่ยังอยู่ข้างกาย
Tur keu sing diao tee mun sumkun tee yung yoo kahng gai
You’re the one thing that’s still important, that’s still by my side
จะมีแค่เธอเท่านั้นเชื่อในตัวฉันเธอโปรดจงมั่นใจ
Ja mee kae tur tao nun cheua nai dtua chun tur bproht jong mun jai
I’ll have only you, trust me, please be certain
อยากดูแลเธอถึงฉันไม่ได้เรื่องเลย
Yahk doo lae tur teung chun mai dai reuang loey
I want to take care of you, even though I’m worthless
จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะฉันเต็มที่ในเรื่องเธอ
Ja mai tum hai pit wung pror chun dtem tee nai reuang tur
I won’t disappoint you, because I’m entirely yours
บอกรักเธอฉันจะไม่พูดให้มากความ
Bauk ruk tur chun ja mai poot hai mahk kwahm
Telling you I love you, I won’t say many things
แต่จะทำให้เธอเห็นให้ความรักมันมากตาม
Dtae ja tum hai tur hen hai kwahm ruk mun mahk dtahm
But I’ll make you see how much I love you

(**,***,*)

   

Beat : SnoopO
Mixed & Mastered : HANXPOND