2Pcs.

All posts tagged 2Pcs.

Title: ถ้า / Tah (If)
English Title: “Ctrl+alt+delete”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ชอบเลยเวลาอ่อนแอ เมื่อรักใครแล้วเป็นคนแพ้
Mai chaup loey welah aun ae meua ruk krai laeo bpen kon pae
I don’t like times of weakness, when I love someone and end up the failure
อยากจะเข้มแข็งและมีแรง วิ่งหนีเรื่องราวที่ทำร้าย
Yahk ja kem kaeng lae mee raeng wing nee reuang rao tee tum rai
I want to be strong and powerful, running away from the stories that hurt me

แต่ทุกทีที่ลองอดทน สุดท้ายใจก็ยังสับสน
Dtae took tee tee laung aut ton soot tai jai gor yung sup son
But every time I try to endure it, in the end, my heart is still mixed up
ก็ยังไม่พ้นคิดวกวนยังไม่รู้จริงๆจะทำอย่างไร
Gor yung mai pon kit wok won yung mai roo jing jing ja tum yahng rai
I still can’t escape it, I think about it over and over, I really still don’t know what to do

(*) ฉันลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดดูใหม่
Chun laung bplian bplaeng bplian kwahm kit doo mai
I’ve tried changing my thoughts
แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แพ้
Dtae soot tai laeo yung ngai gor pae
But in the end, no matter what, I fail

(**) ถ้าหากว่าทำได้อยากเลิกเปิดอ่านข้อความเก่าๆ
Tah hahk wah tum dai yahk lerk bpert ahn kor kwahm gao gao
If I could, I want to stop opening and reading the old messages
เลิกคิดถึงทุกคืนและตอนเช้า เลิกนึกถึงวันที่ผ่านมา
Lerk kit teung took keun lae dtaun chao lerk neuk teung wun tee pahn mah
Stop missing every night and morning, stop thinking about the days past
ถ้าทำได้อยากทิ้งคืนวันที่เคยมีค่า จากนี้ทุกวันที่ตื่นมา
Tah tum dai yahk ting keun wun tee koey mee kah jahk nee took wun tee dteun mah
If I could, I want to throw away the days and nights that were once valuable, from now on, every day that I wake up
อยากเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยรักใคร
Yahk meuan bpen kon tee mai koey ruk krai
I want to be like someone who has never loved anyone

อยากรู้ใจทำไมดิ้นรน แค่รักใครไม่ยอมอดทน
Yahk roo jai tummai din ron kae ruk krai mai yaum aut ton
I want to know my feelings, why is it a struggle? Just loving anyone, I refuse to endure
อยากจะหลุดพ้นที่วกวน อยากหนีความจริงที่วุ่นวาย
Yahk ja loot pon tee wok won yahk nee kwahm jing tee woon wai
I want to be free from this cycle, I want to run away from the bothersome truth
แต่ทุกทีที่มองกลับไป สุดท้ายใจไม่ยอมง่ายดาย
Dtae took tee tee maung glup bpai soot tai jai mai yaum ngai dai
But every time I look back, in the end, my heart refuses for things to be that simple
แค่เศษความคิดไม่ทิ้งไปจะเก็บไว้ทำไมทำร้ายตัวเอง
Kae set kwahm kit mai ting bpai ja gep wai tummai tum rai dtua eng
It won’t throw away even a fraction of a memory, it keeps it all, why do I hurt myself?

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง: 2Pcs.
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

Title: ผ่านไป / Pahn Bpai (Pass By)
English Title: “Lose”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2019

ยังเสียใจอยู่ ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Yung sia jai yoo yung mai roo wah pror arai
I’m still sad, I still don’t know why
ลองทบทวนอีก แต่ที่สุดแล้วก็พังทลาย
Laung top tuan eek dtae tee soot laeo gor pung talai
I’ve tried reconsidering it again, but in the end, it was destroyed
ตามหาคำตอบ แต่ก็ดูเหมือนยิ่งไกลออกไป
Dtahm hah kum dtaup dtae gor doo meuan ying glai auk bpai
I search for an answer, but it seems like the further away I get
คงเพราะความต่าง ที่มาหักล้างทุกคำในใจ
Kong pror kwahm dtahng tee mah huk lahng took kum nai jai
It’s probably because of the differences that have cleared away every word in my heart

(*) กับสิ่งนี้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิด ความสับสนที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอ
Gup sing nee tee mai koey kit wah ja gert kwahm sup son tee mai koey kit wah ja dtaung jur
With this thing that I never imagined would happen, the confusion that I never thought I would face
จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป ปล่อยทิ้งให้มันหายไปกับเวลา
Ja gep wai mai poot auk bpai bploy ting hai mun hai bpai gup welah
I’ll keep it in and not speak about it, leaving it to disappear with time

(**) ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน ต้องเสียใจกับมันเพียงใด
Dtaung chai kwahm aut ton kae nai dtaung sia jai gup mun piang dai
How much perseverance does it take? How much must I be sad about this?
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่
Pai pae hai gup kwahm aun wai bpuat rao bpai eek nahn tao rai
I’ve been defeated by my weakness, how much longer will I hurt?
ลองทุ่มเทอีก ด้วยความหวังจะดีขึ้นมา
Laung toom tay eek duay kwahm wung ja dee keun mah
I try devoting myself again with the hope that it’ll get better
แต่พบคำตอบ สิ่งที่เคลื่อนไหวคือนาฬิกา
Dtae pob kum dtaup sing tee kleuan wai keu nahligah
But I’ve found the answer; the only thing that’s moving are the hands of the clock

(*,**,**)

ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน ต้องเสียใจกับมันเท่าไร
Dtaung chai kwahm aut ton kae nai dtaung sia jai gup mun piang dai
How much perseverance does it take? How much must I be sad about this?
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่
Pai pae hai gup kwahm aun wai bpuat rao bpai eek nahn tao rai
I’ve been defeated by my weakness, how much longer will I hurt?

   

เนื้อร้อง: 2Pcs.
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

Title: ใช่ไหม / Chai Mai (Right?)
English Title: “Yes or No”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่อยากจะกังวลไม่ได้คิดจะสนใจ ปล่อยๆมันเป็นไปก็ไม่รู้เลยทิศทาง
Mai yahk ja gung won mai dai kit ja son jai bploy bploy mun bpen bpai gor mai roo loey tit tahng
I don’t want to worry, I don’t give it a care, I let it be, I don’t know the direction
จะเป็นเหมือนคนอื่น หรืออาจไม่เหมือนกัน ไม่แน่ใจ
Ja bpen meuan kon eun reu aht mai meuan gun mai nae jai
Will it be like someone else? Or maybe it’ll be different? I’m not sure

(*) ก็อาจจะคล้ายๆกับท้องฟ้าที่สวยดี อยู่ๆกลับมามีเมฆฝนเหมือนจะตั้งใจ
Gor aht ja klai klai gup taung fah tee suay dee yoo yoo glup mah mee mek fon meuan ja dtung jai
It might be like the beautiful sky, that all the sudden ends up with rain clouds like it was intentional
ให้เดาไม่ได้ คิดเองยังไง เกินคาดการณ์ จะอีกทีก็คงต้องถามดู
Hai dao mai dai kit eng yung ngai gern kaht gahn ja eek tee gor kong dtaung tahm doo
I can’t guess, whatever I thought, it was beyond the situation, if it will happen again, I must ask and see

(**) ยังไงในวันนี้ ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันใช่รึเปล่า เธอคิดรึเปล่า
Yung ngai nai wun nee tee bpen yoo dtaun nee mun chai reu bplao tur kit reu bplao
No matter what, today, is everything that exists right? Are you thinking about it?
หรือเธอกับท้องฟ้า ยังคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันใช่รึเปล่า ตกลงเราใช่รึเปล่า
Reu tur gup taung fah yung kong bplian bpai bplian mah mun chai reu bplao dtok long rao chai reu bplao
Or are you and the sky still changing and changing, right? Do we agree or not?

บอกทีได้ไหม ความลับที่เธอเก็บไว้ อยากรู้ข้างในหัวใจ เธอคิดอย่างไร
Bauk tee dai mai kwahm lup tee tur gep wai yahk roo kahng nai hua jai tur kit yahng ra
Please tell me the secret that you’re keeping, I want to know what you’re thinking inside your heart
อย่าให้ฉันคิดไปไกล เธอคิดกับฉันแบบไหน
Yah hai chun kit bpai glai tur kit gup chun baep nai
Don’t let me think too far, how do you feel about me?

อยากบอกอยากลองดูถ้าฉันถามเธอซักคำ คำตอบกับการกระทำจะเหมือนหรือจะตั้งใจ
Yahk bauk yahk laung doo tah chun tahm tur suk kum kum dtaup gup gahn gratum ja meuan reu ja dtung jai
I want to tell you, I want to try and see, if I ask you one thing, will your answer match your actions or will you intentionally
ให้มันช่างแตกต่าง จะมีแค่ช่องว่างที่ไม่เข้าใจ
Hai mun chahng dtaek dtahng ja mee kae chaung wahng tee mai kao jai
make it so different? There’s just a big gap that I don’t understand

(*,**)

บอกทีได้ไหม ความลับที่เธอเก็บไว้ อยากรู้ข้างในหัวใจ เธอคิดอย่างไร ไม่ยากเกินไปใช่ไหม
Bauk tee dai mai kwahm lup tee tur gep wai yahk roo kahng nai hua jai tur kit yahng rai mai yahk gern bpai chai mai
Please tell me the secret that you’re keeping, I want to know what you’re thinking inside your heart, it’s not too difficult, right?
มันยังคงสงสัย ความลับที่เธอเก็บไว้ ที่ฉันไม่เคยเข้าใจ ได้แต่หวั่นไหว เพราะฉันมีเพียงคำถาม เธอคิดกับฉันแบบไหน
Mun yung kong song sai kwahm lup tee tur gep wai tee chun mai koey kao jai dai dtae wun wai pror chun mee piang kum tahm tur kit gup chun baep nai
I still wonder about the secret that you’re keeping, that I’ve never understood, I can only be nervous because I have only questions; how do you feel about me?

   

เนื้อร้อง : 2Pcs., วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

I’m SO HAPPY 2Pcs. is back! I forgot how much I absolutely loved the sound of their first single, and this one is no different~ I hope they have many more new releases to come!

Title: จนเมื่อพบเธอ / Jon Meua Pob Tur (Until I Met You)
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2016

จำได้ไหมเมื่อตอนเป็นเด็ก สุขเล็กๆที่หาได้ง่ายดาย
Jum dai mai meua dtaun bpen dek sook lek lek tee hah dai ngai dai
Do you remember when you were a kid? Happiness was easy to find
แค่ได้ของเล่นหรือได้นอนหลับสบาย เท่านี้ในใจไม่กังวล
Kae dai kaung len reu dai naun lup sabai tao nee nai jai mai gung won
Just getting a toy or a good night’s sleep, that’s all it took, our hearts didn’t worry

แต่เธอรู้ไหมเมื่อโตไม่นานเท่าไหร่ สุขก็หายไปตามเวลา
Dtae tur roo mai meua dtoh mai nahn tao rai sook gor hai bpai dtahm welah
But do you know, pretty soon, when you grow up, happiness disappears with time
หลับสบายกลายเป็นแค่ได้หลับตา ตื่นขึ้นมาก็พบกับความจริง
Lup sabai glai bpen kae dai lup dtah dteun keun mah gor pob gup kwahm jing
A good night’s sleep becomes just a blink of an eye, and you wake up to face reality

(*) จนเมื่อพบเธอ เมื่อพบเธอ เมื่อพบเธอ ฉันถึงเจอบางอย่างที่หายไป
Jon meua pob tur meua pob tur meua pob tur chun teung jur bahng yahng tee hai bpai
Until I met you, met you, met you, I found something that was missing
แค่อยู่อย่างเหมือนเดิม ก็เหมือนเดิม ก็เหมือนเดิม แต่เพิ่มเธอเข้ามาในหัวใจ
Kae yoo yahng meuan derm gor meuan derm gor meuan derm dtae perm tur kao mah nai hua jai
Just living the same, the same, the same, but adding you in my heart
ไม่ต้องมีของขวัญยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน ไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ใกล้ๆกัน
Mai dtaung mee kaung kwun ying yai mai dtaung bpai hah jahk tee nai mai dai yoo glai dtae yoo glai glai gun
There’s no need for extravagant gifts, there’s no need to go looking for anything anywhere, it’s not far, but is near us

จากวันนี้ไม่ต้องการของมีค่า แค่มีเวลาเป็นรางวัล
Jahk wun nee mai dtaung gahn kaung mee kah kae mee welah bpen rahng wun
From now on, I don’t need expensive things, just having time is a prize
ให้ชีวิตของฉันและเธอเพียงเท่านั้น ทั้งตื่นและหลับตา
Hai cheewit kaung chun lae tur piang tao nun tung dteun lae lup dtah
Making our lives just that, both awake and asleep

ตั้งแต่พบเธอ เมื่อพบเธอ เมื่อพบเธอ ฉันเหมือนเจอบางอย่างที่หายไป
Dtung dtae pob tur meua pob tur meua pob tur chun meuan jur bahng yahng tee hai bpai
Since meeting you, when I met you, when I met you, it was like I’d found something I was missing
แค่อยู่อย่างเหมือนเดิม ก็เหมือนเดิม ก็เหมือนเดิม แต่เพิ่มเธอเข้ามาในหัวใจ
Kae yoo yahng meuan derm gor meuan derm gor meuan derm dtae perm tur kao mah nai hua jai
Just living the same, the same, the same, but adding you in my heart
ไม่ต้องมีของขวัญยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน ไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ใกล้ๆกัน
Mai dtaung mee kaung kwun ying yai mai dtaung bpai hah jahk tee nai mai dai yoo glai dtae yoo glai glai gun
There’s no need for extravagant gifts, there’s no need to go looking for it anywhere, it’s not far, but is near us

(*)

เพราะเธอคือของขวัญยิ่งใหญ่ ที่ฉันไม่อาจหาจากที่ไหน ไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ใกล้ๆกัน
Pror tur keu kaung kwun ying yai tee chun mai aht hah jahk tee nai mai dai yoo glai