ไม่มีเธอจะอยู่อย่างไร

All posts tagged ไม่มีเธอจะอยู่อย่างไร

Title: ไม่มีเธอจะอยู่อย่างไร / Mai Mee Tur Ja Yoo Yahng Rai (How Will I Live Without You?)
Artist: Unicorn
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะปิดหูปิดตาเอาไว้หลับไปไม่ต้องตื่น
Yahk ja bpit hoo bpit dtah ao wai lup bpai mai dtaung dteun
I want to plug my ears and cover my eyes and sleep without waking
ไม่อยากจะฟื้นมาทนกับคำว่าเธอไม่ได้รัก
Mai yahk ja feun mah ton gup kum wah tur mai dai ruk
I don’t want to come to and endure the words that you don’t love me
เมื่อเธอนั้นคิดจะไปเธอมาทำร้ายหัวใจกัน
Meua tur nun kit ja bpai tur mah tum rai hua jai gun
When you’re thinking of going, you’ve broken my heart
และคนอย่างฉันยังยอมรับมันไม่ไหว
Lae kon yahng chun yung yaum rup mun mai wai
And someone like me still can’t accept it

(*) และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเธออยู่
Lae wun proong nee ja bpen yahng rai meua mai mee tur yoo
And how will tomorrow be when I’m without you?
ไม่อยากรับรู้ถึงความปวดร้าวทีฉันจะต้องเจอ
Mai yahk rup roo teung kwahm bpuat rao tee chun ja dtaung jur
I don’t want to acknowledge the pain that I must face
หากเธอไม่เหลือ..ใจอยากจบกันไปไม่ว่ากัน
Hahk tur mai leua jai yahk jop gunb pai mai wah gun
If you don’t have any feelings left for me, I wouldn’t blame you if you wanted to end things
และคนอย่างเธอคงยอมรับมันให้ไหว
Lae kon yahng tur kong yaum rup mun hai wai
And someone like you can probably accept it

(**) ไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่อย่างไร
Mai mee tur laeo chun ja yoo yahng rai
How will I live without you?
ขาดเธอไปแล้วฉันจะทำยังไงได้
Kaht tur bpai laeo chun ja tum yung ngai dai
How will I be able to do anything without you?
คนหมดใจทุ่มเทให้ตายก็เท่านี้
Kon mot jai toom tay hai dtai gor tao nee
I devoted everything to someone who didn’t have feelings for me anymore, and this is it
ก็รู้ดี… ว่ารักของเราวันนี้..ไม่มีจริง
Gor roo dee wah ruk kaung rao wun nee mai mee jing
I know full well today that our love doesn’t exist

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : วรุทร์ จันทร์พรหมแก้ว
ทำนอง : วรุทร์ จันทร์พรหมแก้ว
เรียบเรียง : Artsevenmusic