ไปต่อหรือรอจบ

All posts tagged ไปต่อหรือรอจบ

Title: ไปต่อหรือรอจบ / Bpai Dtor Reu Ror Job (Keep Going or Wait for the End)
Artist: Klear and Gun Napat
Album: Sun and Moon
Year: 2020

อยู่กันไปมีแต่ช้ำ
Yoo gun bpai mee dtae chum
Being together is only painful
ปรับกันมาตั้งเท่าไร
Bprup gun mah dtung tao rai
However much we’ve tried to change
ห่างกันไปคงดีกว่า
Hahng gun bpai kong dee gwah
It’s better to separate

ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน
Chun gor roo wah rao dtahng gun
I know we’re different
แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน
Dtae chun gor roo wah rao ruk gun
But I also know that we love each other
เรายังไหวใช่ไหมเธอ
Rao yung wai chai mai tur
We can still do it, right?

(*) เหนื่อยและล้า…มานาน
Neuay lae lah mah nahn
I’ve been tired and exhausted for so long
กับคำถามว่าไปต่อหรือรอจบ
Gup kum tahm wah bpai dtor reu ror job
With the question of if we should keep going or wait for the end
ห่างกันไปเพื่อจะกลับมา หรือเพื่อจะบอกลา
Hahng gun bpai peua ja glup mah reu peua ja bauk lah
Are we separating to get back together or to say good-bye?
จะเลือกทางไหนก็เจ็บไม่ต่างกัน
Ja leuak tahng nai gor jep mai dtahng gun
No matter which way we choose, they’ll all hurt

(**) รัก…ขอลองอีกสักครั้ง หรือว่ามันหมดหวัง
Ruk kor laung eek suk krung reu wah mun mot wung
Love…do you want to try it one more time? Or is it hopeless?
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ ห่าง…
Tee roo dtaun nee dtaung hahng peua kao jai hahng
What I know now is that we must separate to understand, separate…
เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

พยายามมานานแล้ว
Payayahm mah nahn laeo
We’ve tried for so long
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
I want us to keep supporting each other
แต่ฉันก็ขอทำใจ
Dtae chun gor kor tum jai
But I want to come to terms with it

ถ้ายังรักก็ยังทนไหว
Tah yung ruk gor yung ton wai
If we’re still in love, I can still endure it
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
If you want us to keep supporting each other
อย่าเพิ่งท้อได้ไหมเธอ
Yah perng tor dai mai tur
Please don’t get discouraged yet

(*,**)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเพียงแค่นั้น มันไม่พอให้หวัง
Kwahm ruk piang kae nun mun mai por hai wung
Love is just that, it’s not enough to give us hope
ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Yung ruk tur leua gern dtae gern neuay lae rung
I still love you so much, but it’s too tiring holding on
เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง
Rao ruk gun tao rai dtaup gun eek suk krung
How much do we love each other? Answer me once more

(*,**)

เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
มันไม่พอให้หวัง
Mun mai por hai wung
It’s not enough to give us hope
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Dtae gern neuay lae rung
It’s too tiring holding on
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
ตอบกันอีกสักครั้ง
Dtaup gun eek suk krung
Answer me one more time
เรารักกันเท่าไร
Rao ruk gun tao rai
How much do we love each other?

   

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง : Klear / Dano / วิทวัส เหมือนชอบ