ให้เลวกว่านี้

All posts tagged ให้เลวกว่านี้

Title: ให้เลวกว่านี้ / Hai Leo Gwah Nee (Crueler Than This)
Artist: Parn Thanaporn (ปาน ธนพร)
Album: OST ดอกส้มสีทอง / Dauk Som See Taung
Year: 2011

ผิดก็ทำ ต่ำก็รู้ อยากไปสู่ วันที่ดี
Pit gor tum dtumg gor roo yahk bpai soo wun tee dee
It’s wrong, but I do it, it’s bad, I know, I want to get to a good day
ให้ชีวิตนี้ หลุดพ้นไปจากพื้นดิน
Hai cheewit nee loot pon bpai jahk peun din
For this life to escape from earth
ขวากหนามมากน้อยคอยกัน แต่ฝันของฉันคือบิน
Kwahk nahm mahk noy koy gun dtae fun kaung chun keu bin
There are thorns waiting for me, but my dream is to fly
อยู่บนท้องฟ้าซักวัน
Yoo bon taung fah suk wun
Up in the sky some day

(*) จะไม่ยอม จะไม่แพ้ จะไม่แคร์ ใครก็ตาม
Ja mai yaum ja mai pae ja mai care krai gor dtahm
I’ll refuse, I won’t lose, I won’t care about anyone
ใครจะเหยียดหยาม จะยิ้มและยอมรับมัน
Krai ja yiat yahm ja yim lae yaum rup mun
Whoever despises me, I’ll smile and accept it
ไม่รู้ว่าน้ำหรือไฟ แต่รู้ว่าไม่เคยหวั่น
Mai roo wah num reu fai dtae roo wah mai koey wun
I don’t know if it’ll be water or fire, but I know I’ll never be shaken
ถ้ามัน…จำเป็น…ก็ร้าย
Tah mun jum bpen gor rai
If it’s necessary, I’ll be bad

(**) ให้เลวกว่านี้ ฉันก็ยังยินดีจะทำทุกอย่าง
Hai leo gwah nee chun gor yung yin dee ja tum took yahng
If I should be crueler than this, I’m still willing to do everything
ชีวิตขอเลือกเส้นทางเส้นเดียวที่นำไปสู่จุดหมาย
Cheewit kor leuak sen tahng sen diao tee num bpai soo joot mai
In my life, I want to choose the path I follow to the end
ถ้าเลวแล้วได้ครอบครอง ฉันยอมให้มองว่าร้าย
Tah leo laeo dai kraup kraung chun yaum hai maung wah rai
If that’s cruel, then I’ll own it, I’m willing to let people view me as bad
ต้องเปลืองตัวและหัวใจ ต้องแย่งชิงใคร…ฉันจะทำ
Dtaung bpleuang dtua lae hua jai dtaung yaeng ching krai chun ja tum
If I must use bodies and hearts, if I must steal someone, I’ll do it

(*,**)

ในความเลวที่ใครเห็น มีความจำเป็นที่คนชอบมองผ่านผ่าน
Nai kwahm leo tee krai hen mee kwahm jum bpen tee kon chaup maung pahn pahn
In the cruelty that people see, there’s a necessity that they always overlook
จบด้วยการโยนข้อหาว่าเลวร้าย
Jop duay gahn yohn kor hah wah leo rai
It ends with the accusation that I’m bad

(**)