เพื่อเธอ

All posts tagged เพื่อเธอ

Title: เพื่อเธอ / Peua Tur (For You)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST เพื่อเธอ / Peua Tur
Year: 2016

คนที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ
Kon tee meut mon kon neung kon tee mai sumkun
A gloomy person, one person who isn’t important
ไม่มีใครต้องการไม่เหลืออะไร
Mai mee krai dtaung gahn mai leua arai
No one wants him, he doesn’t have anything left
คนที่หมองมัวกลัวว่าเธอจะมัวหมองไป
Kon tee maung mua glua wah tur ja mua maung bpai
Someone who is obscure, afraid that you will be tainted
ไม่คิดไม่ฝันมีสิทธิ์หวังให้เป็นดั่งใจ
Mai kit mai fun mee sit wung hai bpen dung jai
I don’t imagine, I don’t dream I have the right to hope for things to be as I wish

(*) ในชีวิตหนึ่งมีอะไรมากมายร้อยพัน
Nai cheewit neung mee arai mahk mai roy pun
In one life, there’s so many hundreds of thousands of things
แต่มันไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ
Dtae mun mai sumkun tao chun mee tur
But they’re not as important as me having you
สิ่งเดียวที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอ
Sing diao tee saen dee nai cheewit tee koey pob jur
The one wonderful thing in my life that I’ve ever found
ให้ฉันได้จำเอาไว้ทำให้รู้ในคำตอบนี้
Hai chun dai jum ao wai tum hai roo nai kum dtaup nee
Has made me remember, made me know this answer

(**) เกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้น จะรักเพียงเธอเท่านั้น
Gert mah peua ruk tur tao nun ja ruk piang tur tao nun
I was born to love only you, I’ll love only you
แม้ว่าคนอย่างฉัน จะไม่มีค่าอะไร
Mae wah kon yahng chun ja mai mee kah arai
Even though a guy like me will be worthless
เกิดมาเพื่อรักเพียงเธอคนนี้ อย่างที่จะตายแทนได้
Gert mah peua ruk piang tur kon nee yahng tee ja dtai taen dai
I was born only to love just you, like I would be able to die in your place
ไม่มีวันเปลี่ยนใจ หนึ่งใจที่ฉันมี เพื่อเธอคนนี้คนเดียว
Mai mee wun bplian jai neung jai tee chun mee peua tur kon nee kon diao
I’ll never change my mind, the one heart I have is for you alone

(*)

จะอะไรก็ยอมทั้งนั้น และจะยอมเพื่อเธอเท่านั้น
Ja arai gor yaum tung nun lae ja yaum peua tur tao nun
I’ll consent to everything, and I’ll consent only for you

(**)

   
คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : กุลวัฒน์ พรหมสถิต
เรียบเรียง : ภัทรกร ตั้งจิตการุญ

Title: เพื่อเธอ / Peua Tur (For You)
Artist: Bie KPN and Kwang Arisa (บี้ KPN & กวาง อาริศา)
Album: OST ปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้า / Bpadtihahn Ruk Kahm Kaup Fah
Year: 2015

คนที่ใจฉันอยากจะรัก มันก็มีแค่เธอ กี่ขอบฟ้าก็รอเสมอ จนวันนี้เจอกัน
Kon tee jai chun yahk ja ruk mun gor mee kae tur gee kaup fah gor ror samur jon wun nee jur gun
The person whom my heart wants to love, it has only you, I’ve always waited through many skies until today that we met

(*) จะไม่ยอมให้คนไหน พรากเธอไปจากใจฉัน รักและผูกพัน ไม่อาจจะสูญเสียไป
Ja mai yaum hai kon nai prahk tur bpai jahk jai chun ruk lae pook pun mai aht ja soon sia bpai
I refuse to let anyone separate you from my heart, I love you and am connected to you, and I won’t lose you

(**) อยากจะกุมมือเธอ ไว้อย่างนี้ อยากจะดูแลเธอ ทุกลมหายใจ
Yahk ja goom meu tur wai yahng nee yahk ja doo lae tur took lom hai jai
I want to hold your hand like this, I want to look after you with my every breath
อ้อมกอดของฉัน เพื่อเธอเท่านั้นตลอดไป ต่อให้ตายตรงนี้ ฉันก็ยอม
Aum gaut kaung chun peua tur tao nun dtalaut bpai dot rhai dtai dtrong nee chun gor yaum
My embrace is forever only for you, even if I die right here, I’ll consent
หากจะทำให้เธอไม่เดินจากฉันไป เพื่อคำว่ารัก ฉันยอมทั้งนั้น
Hahk ja tum hai tur mai dern jahk chun bpai peua kum wah ruk chun yaum tung nun
If it will keep you from leaving me, for love, I’ll give it all up
ไม่ว่าวันนี้เมื่อไหร่ ฉันทำทุกอย่าง..เพื่อเธอ
Mai wah wun nee meua rai chun tum took yahng peua tur
Regardless of today or any day, I do everything for you
(หมดทั้งชีวิตหัวใจ ฉันทำทุกอย่าง..เพื่อเธอ)
(Mot tung cheewit hua jai chun tum took yahng peua tur)
(With all my life and my heart, I do everything for you)

คนที่ตามหากว่าจะพบ มันก็ไม่ง่ายดาย อยากให้รู้ให้จำเอาไว้ ฉันจะรักเพียงเธอ
Kon tee dtahm hah gwah ja pob mun gor mai ngai dai yahk hai roo hai juma o wai chun ja ruk piang tur
Before I met the person I was searching for, it wasn’t easy, I want you to know and keep in mind that I’ll love only you

(*,**,**)

Title: เพื่อเธอ / Peua Tur (For You)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: ??
Year: ??

รู้ตัวหรือเปล่า เธอทำอะไรให้ชีวิตของฉัน
Roo dtua reu bplao tur tum arai hai cheewit kaung chun
Do you realize what you’ve done for my life?
มากมายเท่าไร ที่ได้จากการที่มีเธออยู่ข้างกัน
Mahk mai tao rai tee dai jahk gahn tee mee tur yoo kahng gun
I’ve gotten so much from having you beside me

(*) เป็นความอบอุ่นในหัวใจ เป็นความยิ่งใหญ่ของทุกวัน
Bpen kwahm op oon nai hua jai bpen kwahm ying yai kaung took wun
You’re the warmth in my heart, you’re the greatness in my every day
เป็นจุดมุ่งหมาย และเรี่ยวแรงใจอันสำคัญ
Bpen joot moong mai lae riao raeng jai un sumkun
You’re my goal and the special strength of my heart

(**) เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจของฉัน
Pror wah tur nun keu duang jai kaung chun
Because you’re my sweetheart
ที่ทำให้ทุกๆวันฉันเดินสู้ต่อ
Tee tum hai took took wun chun dern soo dtor
Who makes my every day continue moving forward
ต้องล้มแล้วลุกเท่าไรไม่เคยจะท้อ ไม่เคยหวั่นไหว
Dtaung lom laeo look tao rai mai koey ja tor mai koey wun wai
However many times I must fall and stand up, I’ll never be discouraged, never shaken
ขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกัน ตลอดไป
Kor piang yung mee tur yoo duay gun dtalaut bpai
I just ask that I have you with me forever

รู้สึกหรือเปล่า เธอเติมอะไรให้วันคืนเหล่านั้น
Roo seuk reu bplao tur dterm arai hai wun keun lao nun
Do you feel that you’ve added something to those days and nights?
เนิ่นนานเท่าไร ได้สุขจากการที่มีเธออยู่ใกล้กัน
Nern nahn tao rai dai sook jahk gahn tee mee tur yoo glai gun
However long it’s been, I’ve gotten happiness from having you near me

(*,**,**,**)
ขอเพียงยังมีเธอเดินเคียงข้างฉัน
Kor piang yung mee tur dern kiang kahng chun
I just ask that I have you walking beside me
ขอเพียงยังมีเราอยู่ด้วยกัน ฉันก็สุขใจ
Kor piang yung mee rao yoo duay gun chung or sook jai
I just ask that we be together, and I’ll be happy

Title: เพื่อเธอ / Peua Tur (For You)
Artist: Teh Uthen Prommin
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur (2191 Days That I Love You)
Year: 1999

Going to sleep together
Look into my eyes
Do you see how much I love you?

Take my hand
Why be afraid of anything?
Are you telling me you’re leaving me?

(*) When you have someone else
And you love him more
The longer time goes on, the more you’ll hurt

(**) If your heart has chosen him
Please go with him
Leave our love in the past
Don’t linger around with me
I don’t want you to be sad
Because I love you so much
So I’m willing to give you up
For you

I want you to leave for yourself
You don’t have to be considerate of my sadness
If you’re hurting one day and you don’t have anyone else
You still have me who’s always waiting for you

(*,**)
I’ll swallow the pain
I’ll do it for you

If your heart has chosen him
Please go with him
Leave our love for your new love
Don’t linger around with me
I don’t want you to be sad
Because I love you so much
So I’m willing to give you up
For you

Title: เพื่อเธอ / Peua Tur (For You)
Artist: The Begins
Album: OST ก๊วนคานทองกับแกงค์พ่อปลาไหล / Guan Kahn Taung Gup Gaeng Por Bplah Lai
Year: 2014

ในวันที่ฝนพรำ วันที่เมฆมืดมน
Nai wunt ee fon prum wun tee mek meut mon
When it’s raining and the skies are dim
วันที่พายุนั้นพัดโหมกระหน่ำ
Wun tee pahyoo nun put hohm granum
When the storm is blowing strongly
ฉันได้แต่นึกกลัว กลัวจะหลงทาง
Chun dai dtae neuk glua glua ja long tahng
I can only think fearfully, afraid I’ll get lost
กลัวกับจุดหมายที่ดูเลือนลาง
Glua gup joon mai tee do leuan lahng
Afraid with a goal that seems so faint

(*) แต่แล้ว เมื่อมีเธอนั้นเดินเข้ามา
Dtae laeo meua mee tur nun dern kao mah
But when I had you come into my life
เป็นเหมือนพรที่ฟ้า เมตตาลงมาให้ฉัน
Bpen meuan paun tee fah met dtah long mah hai chun
It was like a blessing that heaven sent me compassion

(**) เธอคือจุดหมาย เธอเป็นเหมือนพลังของใจ
Tur keu joot mai tur bpen meuan palung kaung jai
You’re my goal, you’re the strength of my heart
ต้องเผชิญกับสิ่งไหน จะฝ่าฟันไป ให้ถึง เธอคือจุดหมาย
Dtaung pachern gup sing nai ja fah fun bpai hai teung tur keu joot mai
Whatever I must confront, I’ll struggle through to reach you, my goal
ปลายทางสุดท้ายของหัวใจ
Bplai tahng soot tai kaung hua jai
The final destination of my heart
ต้องล้ม ต้องเจ็บ สักเพียงไหน
Dtaung lom dtaung jep suk piang nai
However many times I must fall or get hurt
ฉันยอมแม้แต่ชีวิตนี้ เพียงเพื่อเธอ
Chun yaum mae dtae cheewit nee piang peua tur
I agree even to give my life, only for you

นับจากวันนี้ไป ทุกๆลมหายใจ
Nup jahk wun nee bpai took took lom hai jai
From today on, every breath I take
จะมีแต่เธอ และเธอ แค่เธอคนเดียว
Ja mee dtae tur lae tur kae tur kon diao
Will have only you and you, just you, alone
ฉันจะไม่นึกกลัว กับสิ่งใดอีกต่อไป
Chun ja mai neuk glau gup sing dai eek dtor bpai
I won’t think fearfully about anything ever again
แม้จะต้องเดินไปโดยไม่เห็นทาง
Mae ja dtaung dern bpai doy mai hen tahng
Even if I have to continue on blindly

(*,**)

อยากจะขอบคุณฟ้าที่สร้างเธอมาให้เราได้เจอ­กัน
Yahk ja kaup koon fah tee sahng tur mah hai rao dai jur gun
I want to thank heaven for creating you and making us meet
อยากจะขอบคุณเธอ เธอที่ไม่ใช่ความฝัน
Yahk ja kaup koon tur tur tee mai chai kwahm fun
I want to thank you for not being a dream

(**)