เพลงเก่า

All posts tagged เพลงเก่า

Title: เพลงเก่า / Pleng Gao (Old Song)
Artist: Lula (ลูลา)
Album: Levitate
Year: 2018

ไม่เคยลืมบทเพลงที่เราเคยร้องตาม
Mai koey leum bot pleng tee rao koey raung dtahm
I’ve never forgotten the song we once sang along with
ทุกทุกคำเปรียบดังนิยามความรักเรา
Took took kum bpriap dung niyahm kwahm ruk rao
Every word is like a fable of our love

(*) เพลงที่ทำให้เราได้พบกัน
Pleng tee tum hai rao dai pob gun
The song that brought us together
และเพลงที่มีน้ำตาด้วยกัน
Lae pleng tee mee num dtah duay gun
And the song that we shed tears over together
เป็นเพลงที่เราได้ฟังในวันสุดท้าย
Bpen pleng tee rao dai fung nai wun soot tai
Was the song that we listened to on the last day

(**) ยังคงมีเสียงในใจ
Yung kong mee siang nai jai
I still have the sound in my heart
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been
และยังชัดเจน
Lae yung chut jen
And it’s still clear
ท่วงทำนองไม่เคยจางหายไป
Tuang tumnaung mai koey jahng hai bpai
The melody never fades away
ช่วงเวลาที่เราพบกัน
Chuang welah tee rao pob gun
The times we met
นึกถึงวันเหล่านั้น
Neuk teung wun lao nun
I think of those days
เพลงเก่าก็กลับมา
Pleng gao gor glup mah
The old song comes back
ทุกความหมาย
Took kwahm mai
Every meaning
เรื่องราวของเรา
Reuang rao kaung rao
Of our story

และทุกคราว
Lae took krao
And every time
ที่เธอได้ยินเพลงนี้ดัง
Tee tur dai yin pleng nee dung
You hear this song
คิดเหมือนกัน
Kit meuan gun
Do you think like me?
หรือเพียงให้มันลอยผ่านไป
Reu piang hai mun loy pahn bpai
Or do you just let it float past

(*,**)

ใช่หรือเปล่า
Chai reu bplao
Yes or no?
ยังเป็นเพลงของเราใช่ไหม
Yung bpen pleng kaung rao chai mai
It’s still our song, right?
หากวันใดได้พบกันอีกครั้ง
Hahk wun dai dai pob gun eek krung
If some day we can meet again

(**)