เพราะเธอหรือเปล่า

All posts tagged เพราะเธอหรือเปล่า

Title: เพราะเธอหรือเปล่า / Pror Tur Reu Bplao (Is It Because of You?)
Artist: The Innocent (ดิอินโนเซ้นท์)
Album: 10 นาฬิกา / Sip Nahligah (10 O’Clock)
Year: 1989

คนที่เคยห่วง
Kon tee koey huang
The person I once worried about
คนที่เคยอยู่ เคยคู่เคียงข้าง
Kon tee koey yoo koey koo kiang kahng
The person who was once here, once beside me
เคยจริงใจ ให้ทุกอย่าง
Koey jing jai hai took yahng
Once sincerely gave everything

คนที่เคยบอก คนที่เคยฝาก
Kon tee koey bauk kon tee koey fahk
The person I once told, the person I once entrusted myself to
เคยรักกันมาก
Koey ruk gun mahk
Whom I once loved a lot
แล้วมา จากกันไป
Laeo mah jahk gun bpai
And then left me

(*) เป็นความทรงจำ
Bpen kwahm song jum
She’s a memory
ความผูกพัน ยังคงย้ำเตือนอยู่
Kwahm pook pun yung kong yum dteuan yoo
Our connection still reminds me
ความจริงในใจ
Kwahm jing nai jai
The truth in my heart
ก็รู้ว่าคงไม่อาจลืม
Gor roo wah kong mai aht leum
I know I can’t forget
คนเคยดูแล
Kon koey doo lae
The person who once took care of me
เคยห่วงใย เป็นเพียงแค่วันก่อน
Koey huang yai bpen piang kae wun gaun
Who once worried about me is just in the past
ยังคงอาวรณ์
Yung kong ahwaun
I still cling to her
เฝ้าคิด ถึงคนที่ห่างไกล
Fao kit teung kon tee hahng glai
And think about the distant person

(**) เพราะเธอหรือเปล่า
Pror tur reu bplao
Was it because of you?
ก่อนไม่เคยเหงา
Gaun mai koey ngao
Before I was never lonely
เพราะเธอหรือใคร
Pror tur reu krai
Was it because of you or someone else?
ก่อนไม่เคยรู้ ใจกัน
Gaun mai koey roo jai gun
Before I never knew your feelings
จนวัน ที่เธอต้องไป
Jon wun tee tur dtaung bpai
Until the day you had to go
ฉันเคยสุข เพราะใคร
Chun koey sook pror krai
Because of whom was I once happy?

คนรักคนหนึ่ง
Kon ruk kon neung
One lover
คงซึ้งเกินกว่า
Kon seung gern gwah
The person who impressed me more than
คนที่มองค่า
Kon tee maung kah
Anyone could see
ความจริงใจ แค่เพียงผ่าน
Kwahm jign jai kae piang pahn
The sincerity is just the past
คนที่เคยใกล้ วันนี้ไกลห่าง
Kon tee koey glai wun nee glai hahng
The person who was once close is now distant today
ใครรู้ใจบ้าง
Krai roo jai bahng
Who knows my heart?
ก็มี แต่เพียงเธอ
Gor mee dtae piang tur
It was only you

(*,**,**)

เพราะเธอ
Pror tur
Because of you