เคลิ้ม

All posts tagged เคลิ้ม

Title: เคลิ้ม / Klerm (Dreamy)
Artist: Basket Band
Album: Cute
Year: 2010

เมื่อสองเราได้พบกัน จนเกิดวันเวลาที่ความอบอุ่นล้นใจ
Meua saung rao dai pob gun jon gert wun welah tee kwahm op oon lon jai
When the two of us met until the moment a warmth grew
เมื่อสองคนเอ่ยทักทาย จนกลายเป็นนาทีที่มันมีความหมาย
Meua saung kon oey tuk tai jon glai bpen nahtee tee mun mee kwahm mai
When the two of us said hello until the moment it became meaningful

(*) ได้พบเธอได้เจอะกับสายตา มันก็ยิ่งผูกพันภายในจิตใจ
Dai pob tur dai jur gup sai dtah mun gor ying pook pun pai nai jit jai
Meeting you, seeing you and looking in your eyes, the more of a connection there is in our minds
ได้พูดคุยพบปะใกล้ชิดกัน แล้วก็กลาย เกิดอาการเคลิ้ม
Dai poot kooey pob bpa glai chit gun laeo gor glai gert ahgahn klerm
To be able to talk, meet, and be near you, I’ve begun to get dreamy

เมื่อสองใจเปิดหัวใจ จนเกิดวันเวลาดีๆ เมื่อใกล้ชิดกัน
Meua saung jai bpert hua jai jon gert wun welah dee dee meua glai chit gun
When our two hearts opened until good times were born, when we were near each other
ความสัมพันธ์สื่อสองใจ ทำให้ทุกนาทีของเรามีความหมาย
Kwahm sum pun seu saung jai tum hai took nahtee kaung rao mee kwahm mai
Our relationship conveys our two hearts, making our every minute meaningful

(*)

วันผ่านพ้นปีและหมุนเปลี่ยน ผู้คนจะหมุนเวียนสักเท่าไหร่
Wun pahn pon bpee lae moon bplian poo kon ja moon wian suk tao rai
The days pass by, the years changed, people will revolve
แต่ทุกครั้งเมื่อพบเธอ ภายในใจก็เหมือนเดิม
Dtae took krung meua pob tur pai nai jai gor meuan derm
But every time when I meet you, inside my heart is still the same

(*,*,*)

Title: เคลิ้ม / Klerm (Drowsy)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2013

รู้ดีเธอน่ะใจร้าย แต่ก็ไม่วายจะยอมรัก
Roo dee tur na jai rai dtae gor mai wai ja yaum ruk
I know you’re cruel, but I’ll always give in and love you
ก็รู้ดีเธอต้องผิดสัญญา แต่ก็รักเธอไม่รู้ทำไม
Gor roo dee tur dtaung pit sunyah dtae gor ruk tur mai roo tummai
I know you break your promises, but I love you, I don’t know why

(*) เพียง สบตาเธอ ใจดวงเดิม เคลิ้มลอยไป
Piang sob dtah tur jai duang derm klerm loy bpai
Just looking into your eyes, my same heart drowsily floats away

(**) หัวใจดวงนี้ไม่หลาบจำ เหมือนเดิมซ้ำ ๆ แล้วสะใจ
Hua jai duang nee mai lahp jum meuan derm sum sum laeo sa jai
This heart is incorrigible, the same things repeat and it’s satisfied
หัวใจนี่มันงมงาย ตักเตือนไม่เคยฟังกัน
Hua jai nee mun ngom ngai dtuk dtuean mai koey fung gun
This heart is gullible, I warn it, but it never listens
เหมือนโดนเท่านั้นยังไม่พอ ขอยอมเจ็บช้ำมันต่อไป
Meuan dohn tao nun yung mai por kor yaum jep chum mun dtor bpai
It’s like only being hit isn’t enough, it wants to continue getting hurt
หัวใจเจ้ากรรมนั้นไซร้ เฝ้าคอยทำร้ายตัวเอง
Hua jai jao gum nun sai fao koy tum rai dtua eng
My heart certainly has karma, it keeps hurting itself

รู้ดีว่าต้องพอแล้ว แต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้น
Roo dee wah dtaung por laeo dtae gor mai koey tum yahng nun
I know full well that I’ve had enough, but I never act like that
เหมือนตัวเราไม่เคยสำคัญ เจอเธอทุกทีก็หลงทางไป
Meuan dtua rao mai koey sumkun jur tur took tee gor long tahng bpai
It’s like I’m never important, I meet you every time and get lost

(***) เพียง สบตาเธอ วันเวลา ย้อนคืนมา
Piang sop dtah tur wun welah yaun keun mah
Just looking into your eyes, the time turns back

(**,*,***,**,**)

Title: หลอกฝัน / Lok Fun (Dream’s Trick)
Artist: เคลิ้ม
Album: [New Single]
Year: 2009

รอคนที่รักจริง รอคนไม่ทิ้งกัน รอคนในฝันฉันยังไม่เจอ
ror kon tee rak jing ror kon mai ting gan ror kon nai fan chan yang mai jer
Waiting for the person who really loves me, waiting for the person who won’t leave me, waiting for the person of my dreams I still haven’t met
เมื่อคืนมีคนหนึ่ง ในคืนนี้มีอีกคนหนึ่ง
meua keun mee kon neung nai keun nee mee eek kon neung
Last night there was one person, and tonight, there again will be one person
ที่เขาเข้ามาก็เหมือนเคย ก็เลยต้องเหงาต่อไป
tee kao kao maa gor meuan koie gor loie dtong ngao dtor bpai
Who shows up, as usual, and I’ll have to be lonely continuously

(*)กลางวันก็ค่อยนอน ตอนเย็นก็ค่อยตื่น
glaang wan gor koi non dton yen gor koi dteun
During the day, I keep sleeping, in the evening, wake up
กลางคืนค่อยฟื้นขึ้นมานะเรา
glaang keun koi feun keun maa na rao
In the nighttime, I come back to life
ต้องเข้าไปวนเวียน เพื่อเรียนรู้รักกับใครๆ
dtong kao bpai won wian peua rian roo rak gap krai-krai
I must go on in circles to learn that whoever I love
เท่าไหร่ไม่เคยเจอสักคน
tao rai mai koie jer sak kon
However much, I never find the right person
กี่ที่กี่หน ที่ช้ำเพราะรักแค่คั่นเวลา
gee tee gee hon tee cham pror rak kae kan way-laa
How many times was I hurt because love has come and gone
จะต้องหาอีกกี่คน
ja dtong haa eek gee kon
How many more people must I look for?

(**)ฉันคงมีแค่ชีวิตกลางคืน คนเขาตื่นเรานอน จะเรียกร้องอะไร
chan kong mee kae chee-wit glaang keun kon kao dteun rao non ja riak rong a-rai
I’m only alive at night, when people wake up, I sleep, what am I crying about?
ที่จะหวังเจอใคร คนที่เขาจริงใจ ฝัน เขาหลอกฝันทั้งนั้น
tee ja wang jer krai kon tee kao jing jai fan kao lok fan tang nan
To hope to find someone who’s sincere, my dreams trick me, just a dream
แค่ชีวิตกลางคืน อยู่จนเช้าเขาก็ลืม
kae chee-wit glaang keun yoo jon chao kao gor leum
It’s just a night life, in the morning, they forget
เช้าก็จบลงแค่นั้น แค่คืนสั้นๆ ไว้แก้เหงา ไม่มีใครเขารักจริง
chao gor jop-long kae nan kae keun san-san wai gae ngao mai mee krai kao rak jing
The morning comes, that’s it, just a short night to cure loneliness, there’s no one who sincerely love me

(*, **, **)

ฉันคงมีแค่ชีวิตกลางคืน คนเขาตื่นเรานอน จะเรียกร้องอะไร
chan kong mee kae chee-wit glaang keun kon kao dteun rao non ja riak rong a-rai
I’m only alive at night, when people wake, I sleep, what am I crying about?
แค่ชีวิตกลางคืน อยู่จนเช้าเขาก็ลืม
kae chee-wit glaang keun yoo jon chao kao gor leum
It’s just a night life, in the morning, they forget
เช้าก็จบลงแค่นั้น แค่คืนสั้นๆ ไว้แก้เหงา ไม่มีใครเขารักจริง
chao gor jop-long kae nan kae keun san-san wai gae ngao mai mee krai kao rak jing
The morning comes, that’s it, just a short night to cure loneliness, there’s no one who sincerely love me