อีกนานไหม

All posts tagged อีกนานไหม

Title: อีกนานไหม / Eek Nahn Mai (How Much Longer?)
Artist: Num Kala
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

กี่ครั้งที่บอก หัวใจให้พอ
Gee krung tee bauk hua jai hai por
How many times have I told my heart that I’ve had enough?
กี่ครั้งที่บอก หัวใจไม่ให้รักเธอ
Gee krung tee bauk hua jai mai hai ruk tur
How many times have I told my heart not to love you?
กี่ครั้งที่เบื่อ การเฝ้ารอเพียงเธอ
Gee krung tee beua gahn fao ror piang tur
How many times have I grown bored of having to wait for you?
แต่เธอกลับไม่รับรู้อะไรเลย
Dtae tur glup mai rup roo arai loey
Yet you don’t realize anything

(*) รักเธอเท่าไรก็ไม่มีที่ให้ฉันยืน ก็ไม่รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจได้นานแค่ไหน
Ruk tur tao rai gor mai mee tee hai chun yeun gor mai roo wah chun ja feun hua jai dai nahn kae nai
However much I love you, there’s no place for me to stand, I don’t know how much longer I can resist my heart

(**) อีกนานไหมที่เธอจะรัก อีกนานไหมที่เธอจะแคร์
Eek nahn mai tee tur ja ruk eek nahn mai tee tur ja care
How much longer until you love me? How much longer until you care?
หรือฉันควรยอมแพ้ ตอนนี้เลยหรือเปล่า
Reu chun kuan yaum pae dtaun nee loey reu bplao
Or should I give up right now?
อีกนานไหมที่เธอจะมองเห็น อีกนานไหมที่ฉันจะได้
Eek nahn mai tee tur ja maung hen eek nahn mai tee chun ja dai
How much longer until you see? How much longer until I’ll be able
เป็นคนสำคัญ ในหัวใจของเธอนั้น จะต้องให้ฉันรออีกนาน แค่ไหน
Bpen kon sumkun nai hua jai kaung tur nun ja dtaung hai chun ror eek nahn kae nai
To be someone important in your heart? How long must you keep me waiting?

กี่คำถามที่รอคำตอบ
Gee kum tahm tee ror kum dtaup
How many questions are waiting for an answer?
กี่วันแล้วที่ผ่านพ้นไป
Gee wun laeo tee pahn pon bpai
How many days have passed?
ก็ไม่รู้เลย ไม่รู้เมื่อไร ที่เธอจะเห็นใจกัน
Gor mai roo loey mai roo meua rai tee tur ja hen jai gun
But I don’t know, I don’t know when you’ll have sympathy for me

(*,**,**)

   

คำร้อง : เจนจิรา เฉียงเอก
ทำนอง : เจนจิรา เฉียงเอก
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา

Title: อีกนานไหม / Eek Nahn Mai (How Much Longer)
Artist: Nat Myria
Album: Sugar Free
Year: 1998

บอกกันไว้วันนั้น และฉันก็รู้
Bauk gun wai wun nun lae chun gor roo
You told me that day, and I knew
ว่าเธอจะกลับมาเหมือนเก่า
Wah tur ja glup mah meuan gao
That you’d come back just the same
แต่ว่าฉันไม่เห็น ไม่เจอแม้เงา
Dtae wah chun mai hen mai jur mae ngao
But I haven’t seen or found even a shadow
ไม่เห็นเธอจะกลับมาเสียที
Mai hen tur ja glup mah sia tee
It doesn’t seem like you’ll ever come back

(*) หยิบปฏิทินเอามาขีดทีละวัน
Yip Bpadtitin ao mah keet tee la wun
I pick up the calendar and cross off each day
อยู่ตามลำพังตรงนี้
Yoo dtahm lumpung dtrong nee
Living alone right here
ผ่านไปวันวันดูจะช้าลงทุกที
Pahn bpai wun wun doo ja chah long took tee
Each passing day seems to slow down every time
ได้แต่เหงาเหงาอย่างนี้เพียงคนเดียว
Dai dtae ngao ngao yahng nee piang kon diao
I can only be lonely, lonely like this, just alone

(**) อีกนานไหม อีกนานไหม
Eek nahn mai eek nahn mai
How much longer? How much longer?
อยากรู้เมื่อไรที่ฉันจะเจอะเจอเธอ
Yahk roo meua rai tee chun ja jur jur tur
I want to know when I’ll see you
เป็นเดือนหรือเป็นปี อยากจะรู้เมื่อไรจะมา
Bpen deuan reu bpen bpee yahk ja roo meua rai ja mah
Will it be a month? A year? I want to know when you’ll come

(***) อีกนานไหม อีกนานไหม
Eek nahn mai eek nahn mai
How much longer? How much longer?
ไม่รู้เมื่อไรจะเห็นเธอกลับมาหา
Mai roo meua rai ja hen tur glup mah hah
I don’t know when I’ll see you come back
ยังรอทุกเวลา แค่อยากรู้ว่าเธอจะมาเมื่อไร
Yung ror took welah kae yahk roo wah tur ja mah meua rai
I’m still waiting all the time, I just want to know when you’ll come

ตั้งแต่เช้าวันนั้น จนถึงวันนี้
Dtung dtae chao wun nun jon teung wun nee
Since that morning until today
ก็มีเพียงแต่ความว่างเปล่า
Gor mee piang dtae kwahm wahng bplao
There’s only emptiness
หยิบเอาภาพวันนั้น คิดถึงเรื่องเรา
Yip ao pahp wun nun kit teung reuang rao
I pick up the picture from that day and think about us
และฉันก็มองเหม่อทุกครั้งไป
Lae chun gor maung mur took krung bpai
And I stare at it every time

(*,**,***,*,**,***)

อยากรู้ว่าเมื่อไร อยากรู้ว่าเมื่อไร..ที่เธอจะกลับมา
Yahk roo wah meua rai yahk roo wah meua rai tee tur ja glup mah
I want to know when, I want to know when you’ll come back

Title: อีกนานไหม / Eek Nahn Mai (How Much Longer?)
Artist: Mild
Album: Mild
Year: 2008

อะไรๆ เดิมๆ ที่มีอยู่
Arai arai derm derm tee mee yoo
Everything before that I had
อะไรๆ เดิมๆ ที่คุ้นตา
Arai arai derm derm tee koon dtah
Everything before that was familiar
อะไรๆ ที่เราเคยเสาะหา
Arai arai tee rao koey sor hah
Everything that we once were looking for
อะไรๆ ที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนไป
Arai arai tee tum hai rao dtaung plian pai
Everything that made us change

อะไรๆ เดิมๆ ที่เคยมี
Arai arai derm derm tee koey mee
Everything before that we once had
อะไรๆ เดิมๆ ที่เข้าใจ
Arai arai derm derm tee kao jai
Everything before that I understood
อะไรๆ เดิมๆ จากไปไหน
Arai arai derm derm jahk pai nai
Where did everything from before go?
อะไรที่ทำให้เราไม่รักกัน
Arai tee tum hai rao mai ruk gun
What made us fall out of love?

(*) อย่าบอกฉันว่ามันหายไป
Yah bauk chun wah mun hai pai
Don’t tell me it disappeared
อย่าบอกว่าใจเปลี่ยน ไปไม่รักกัน
Yah bauk wah jai plian pai mai ruk gun
Don’t tell me you changed your mind and don’t love me
ไม่อยากรู้เรื่องเธอและฉัน
Mai yahk roo reuang tur lae chun
I don’t want to know about you and me
ที่เคยมีกันวันนั้นแค่ฝันไป
Tee koey mee gun wun nun kae fun pai
That those days we once had each other were just a dream

(**) และฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้
Lae chun ja tum yahng rai dtor jahk nee
And what will I do now?
วันเวลาดีๆ ที่มีหมดความหมาย
Wun welah dee dee tee mee mot kwahm mai
The good times we had have no more significance
แล้วฉันจะทนได้นานสักแค่ไหน
Laeo chun ja ton dai nahn suk kae nai
And how much longer will I be able to stand this?
กับช่วงเวลาทีมันเดียวดายไม่มีเธอ
Gup chuang welah tee mun diao dai mai mee tur
With the times that are so lonely without you?

(***) และฉันต้องรออีกนานสักเพียงไหน
Lae chun dtaung ror eek nahn suk piang nai
And just how much longer must I wait?
ใจที่มันละลายจะเริ่มชินกับความเหงา
Jai tee mun lalai ja rerm chin gup kwahm ngao
With a heart that’s melting and getting used to loneliness
และฉันต้องทนต้องทรมานกับความปวดร้าว
Lae chun dtaung ton dtaung toramahn gup kwahm puat rao
And I must deal with being tortured by this heartache
กับเรื่องของเราอีกนานเท่าไหร่
Gup reuang kaung rao eek nahn tao rai
By our problems, for how much longer?

พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ถ้าพบเธอ
Proong nee ja pen yung ngai tah pob tur
How would tomorrow be if I saw you?
พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ถ้าคุยกัน
Proong nee ja pen yung ngai tah kooey gun
How would tomorrow be if I talked to you?
พรุ่งนี้จะเป็นยังไง เมื่อเรานั้น
Proong nee ja pen yung ngai meua rao nun
How would tomorrow be when we
ไม่มีซึ่งกันและกันเหมือนเคยๆ
Mai mee seung gun lae gun meuan koey koey
Don’t have each other like we used to?

พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ถ้าเราจบ
Proong nee ja pen yung ngai tah rao job
How will tomorrow be if we’re finished?
พรุ่งนี้จะเป็นยังไง เมื่อชิดใกล้
Proong nee ja pen yung ngai meua chit glai
How will tomorrow be when we’re close?
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เธอไปไหน
Proong nee ja pen yahng rai tur pai nai
How will tomorrow be when you left somewhere?
และเธอจะไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัน
Lae tur ja pai gup krai tee mai chai chun
And when you’ll be with someone who’s not me?

(*,**,***)

ก็เพราะว่าฉันยังต้องการเธอ
Gor pror wah chun yung dtaung gahn tur
Because I still need you
และตัวฉันยังไม่แน่ใจ
Lae dtua chun yung mai nae jai
And I’m still not sure
ว่าตัวฉันจะทำได้ ให้ลืมเธอไป
Wah dtua chun ja tum dai hai leum tur pai
That I’ll be able to do it, that I’ll forget you

(**,***,**,***)

Title: อีกนานไหม / Eek Nahn Mai (How Much Longer?)
Artist: Ice Sarunyu
Album: Ice Sarunyu
Year: 2006

ก็ผ่านมาที่เดิมเมื่อไหร่
Gor pahn mah tee derm meua rai
Whenever I pass the same place
ก็แอบนึกถึงใครคนนั้น
Gor aep neuk teung krai kon nun
I secretly think of that someone
ทั้งที่มันนานเหลือเกิน
Tung tee mun nahn leua gern
Though it’s been so long
ก็ตั้งแต่ที่เลิกกัน
Gor dtung dtae tee lerk gun
Since we broke up
ทำใจไม่เป็นสักที
Tum jai mai pben suk tee
I just can’t accept it

ก็เจ็บตรงที่เดิมอย่างเคย
Gor jep dtrong derm yahng koey
It hurts the same as it always did
ก็ยังไม่รู้เลย
Gor yung mai roo loey
I still don’t know
ว่าวันไหนลืมเธอได้
Wah wun nai leum tur dai
When I’ll be able to forget you
ฉันมันคนพวกอ่อนไหว
Chun mun kon puak orn wai
I’m a sensitive person
รักใครแล้วมัน
Ruk krai laeo mun
If I love someone
ลืมยากจริงจริง
Leum yahk jing jing
Forgetting them is really hard

(*)อีกนาน..ไหม
Eek nahn mai
How much longer?
ใจจะลืมเธอลงซักที
Jai ja leum tur long suk tee
Until my heart will forget you?
ไม่รู้อีกนาน..ไหม
Mai roo eek nahn mai
I don’t know how much longer
ลบเธอไปไม่ได้ซักที
Lop tur pbai mai dai suk tee
I can’t get you out of my head
สงสัยมันติด…ตรงที่ใจ
Song sai mun dtit…dtrong tee jai
The doubt sticks straight too my heart
ไม่รู้อีกนานไหม
Mai roo eek nahn mai
I don’t know how much longer
จะลืมเธอได้จริงจริง
Ja leum tur dai jing jing
Until I can really forget you

จะข่มใจให้ลืมเท่าไหร่
Ja kom jai hai leum tao rai
However much I try to force my heart to forget
ยิ่งกลับทำให้จำขึ้นใจ
Ying glup tum hai jum keun jai
The more it comes back and makes me remember
คิดไปเศร้าไปทุกที
Kit pbai sao pbai took tee
I think and am sad every time
ซ่อมเท่าไหร่ไม่ยักดี
Sorm tao rai mai yuk dee
However much I try to fix it, it doesn’t get any better
ใจคนนี่มันทำยากจริงจริง
Jai kon nee mun tum yahk jing jing
The heart of this person makes it really difficult

(*, *)

ไม่รู้อีกนานไหม…
Mai roo eek nahn mai
I don’t know how much longer…
จะลืมเธอได้ซักที
Ja leum tur dai suk tee
Until I can finally forget you