อยากรู้

All posts tagged อยากรู้

Title: อยากรู้ / Yahk Roo (I Want to Know)
Artist: Jet Nattapong (เจ็ท ณัฐพงศ์)
Album: OST สามใบไม่เถา / Sahm Bai Mai Tao
Year: 2014

ลึกกว่า ต้องมองด้วยใจไม่ใช่สายตา
Leuk gwah dtaung maung duay jai mai chai sai dtah
Deeper, I must look with my heart, not my eyes
สูงกว่า สูงจนฉันกลัวว่าจะฝันไป
Soong gwah soong jon chun glua wah ja fun bpai
Higher, so high, I’m afraid I’m dreaming

(*) ไม่เคยเข้าถึง ไม่เคยจะรู้ใจเธอได้สักที
Mai koey kao teung mai koey ja roo jai tur dai suk tee
I’ve never gained access, I’ll never get to know your heart
ก็คงทำได้แค่รออย่างนี้
Gor kong tum dai kae ror yahng nee
But all I can do is wait like this

(**) อยากรู้ว่าฉันยังมีสิทธิ์รอหรือเปล่า
Yahk roo wah chun yung mee sit ror reu bplao
I want to know if I still have any right
อยากรู้ว่าเรื่องของเราเป็นไปได้ไหม
Yahk roo wah reuang kaung rao bpen bpai dai mai
I want to know if our story is possible
อยากรู้ว่าใจเธอจะเปิดรับหรือปิดตาย
Yahk roo wah jai tur ja bpert rup reu bpit dtai
I want to know if your heart will open up to me or close itself off
อยากรู้มันมีหรือไม่มีฉัน
Yahk roo mun mee reu mai mee chun
I want to know if it has or doesn’t have me

(***) ไม่รู้ว่าฉันต้องรออีกนานเท่าไหร่
Mai roo wah chund taung ror eek nahn tao rai
I don’t know how much longer I must wait
และก็ไม่รู้ว่าฉันควรไปหรืออยู่ที่ตรงนี้
Lae gor mai roo wah chun kuan bpai reu yoo tee dtrong nee
And I don’t know if I should go or stay right here
ไม่รู้ที่ทำไป มีค่าไหมหรือไม่มี
Mai roo tee tum bpai mee kah mai reu mai mee
I don’t know if what I do has any value or not
ไม่รู้จะมีสักวันบ้างไหม ที่เราได้รักกัน
Mai roo ja mee suk wun bahng mai tee rao dai ruk gun
I don’t know if there will ever be a day that we can love each other

รักเธอ มากมายยิ่งกว่าที่เคยรักใคร
Ruk tur mahk mai ying gwah tee koey ruk krai
I love you so much, much more than I’ve ever loved anyone else
หัวใจ ของเธอกว้างกว่าที่จะคาดเดา
Hua jai kaung tur gwahng wah tee ja kaht dao
Your heart is vaster than I could guess

(*,**,***,***)

Title: อยากรู้ / Yahk Roo (I Want to Know)
Artist: Plastic Plastic
Album: [Single]
Year: 2013

ท้องฟ้ายามสดใส ยิ่งมองทีไรก็ดูสวยดี
Taung fah yahm sot sai ying maung tee rai gor doo suay dee
The more I look at the sky on a clear day, it looks so pretty
ไม่รู้ว่าในคืนนี้ บางทีก็อาจจะมีฝนมา
Mai roo wah nai keun nee bahng tee gor aht ja mee fon mah
I don’t know if some time tonight it might rain
นั่งมองดูรถติด บางทีก็อาจจะมีเหตุการณ์ บางอย่าง
Nung maung doo rot dtit bahng tee gor aht ja mee het gahn bahng yahng
Sitting staring at the traffic jam, sometimes there might be an event
ผู้คนเดินผ่านมา แต่ก็มีบางคราวที่ต้องเหลือเพียงแค่ฉัน..เกิดเป็นคำถาม
Poo kon dern pahn mah dtae gor mee bahng krao tee dtaung leua piang kae chun gert bpen kum tahm
People walk by, but sometimes they leave only me…arising questions

(*) เพราะฉันแค่อยากรู้ สักวันนึงเธอจะลืมไหม
Pror chun kae yahk roo suk wun neung tur ja leum mai
Because I just want to know, will you forget me one day?
สักวันที่เราต้องห่างไกล เมื่อวันเวลาต้องเปลี่ยนไป
Suk wun tee rao dtaung hahng glai meua wun welah dtaung bplian bpai
If one day we must be separated, when things will change
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ อยากให้เธอ เข้าใจว่า
Yahk hai tur dai roo ao wai yahk hai tur kao jai wah
I want you to keep in mind, I want you to understand that
ฉัน.. จะยังคงยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าเวลาจะนานสักกี่ปี
Chun ja yung kong yeun yoo dtrong nee mai wah welah ja nahn suk gee bpee
I…will still stand right here, no matter how many years pass
หากวันพรุ่งนี้.. เราจะไม่ได้เจอกัน
Hahk wun proong nee rao ja mai dai jur gun
If we can’t meet tomorrow
เธอจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Tur ja kit teung chun bahng reu bplao
Will you miss me?

เมื่อถึงตอนฝนซา อาทิตย์ก็อาจจะลาลับไป
Meua teung dtaun fon sah ahtit gor aht ja lah lup bai
When it’s raining, the sun might disappear
พระจันทร์คอยมองใคร ดูไกลๆอาจโปรยยิ้มมา ให้ฉัน
Prajun koy maung krai doo glai glai aht bproy yim mah hai chun
The moon looking at everyone seems far away, it might be smiling at me
ช่วงนี้อากาศร้อน อยากจะทำให้ตัวเปียกปอนด้วยน้ำเย็น
Chuang nee ahgaht raun yahk ja tum hai dtua bpiak bpaun duay num yen
At this moment, the weather is hot, I want to splash myself with cold water
จะซื้อแชมพูสูตรเย็น ลองเดินๆไปดูเซเว่นปิด ชั่วคราว..เกิดเป็นคำถาม
Ja seu shampoo soot yen laung dern dern bpai doo seven bpit chua krao gert bpen kum tahm
I’ll by cool shampoo, I’ll try walking down to Seven-Eleven, and sometimes…questions arise

(*)

จะมีใครรู้ว่าสักวันหนึ่งที่เราต้องห่าง
Ja mee krai roo wah suk wun neung tee rao dtaung hahng
Does anyone know if some day we’ll be separated?
ขอให้เธอได้เชื่อว่า ฉันยังรอ อยู่ตรงนี้
Kor hai tur dai cheua wah chun yung ror yoo dtrong nee
I want you to believe me that I’ll still wait right here

(*)

สักวันนึงเธอจะลืมไหม สักวันที่เราต้องห่างไกล
Suk wun neung tur ja leum mai suk wun tee rao dtaung hahng glai
One day will you forget me? One day that we’re separated?
เวลาจะนานสักแค่ไหน เธอจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Welah ja nahn suk kae nai tur ja kit teung chun bahng reu bplao
However long of a time period it is, will you miss me?

Title: อยากรู้ / Yahk Roo (I Want to Know)
Artist: Ratchadapon Phokham (รัชดาภรณ์ โพธิ์คำ)
Album: OST มาหยารัศมี / Mayarasamee
Year: 2012 (?)

บอกหน่อยได้ไหมว่า ฉันเป็นใครจากไหนกัน
Bauk noy dai mai wah chun pen krai jahk nai gun
Please tell me who I am and where I’m from
หลบอยู่ในฝัน ที่นั่นดูว่าสวยงาม
Lob yoo nai fun tee nun doo wah suay ngahm
Escaping in a dream that seems so beautiful
แต่หากตื่นขึ้นทีไร ต้องเจ็บเจียมตายทุกอย่าง
Dtae hahk dteun keun tee rai dtaung jep jiam dtia took yahng
But whenever I wake up, I must hurt until everything dies
ได้แต่รับการกระทำที่โหดร้าย
Dai dtae rup gahn gratum tee hot rai
I can only accept this cruel performance

(*) บอกหน่อยได้ไหม ว่าฉันทำไมไร้ตัวตน
Bauk noy dai mai wah chun tummai rai dtua dton
Please tell me why I’m bodiless
ต้องเจ็บต้องทนดั่งคนไม่มีกายและใจ
Dtaung jep dtaung ton dung kon mai mee gai lae jai
I must hurt, must endure it like someone without a body or a heart
จะมีบ้างไหมสักวันให้ฉันมีชึวิตใหม่
Ja mee bahng mai suk wun hai chun mee cheewit mai
Will there ever be a day that I’ll have a new life?
อยู่ได้ด้วยความภูมิใจในศักดิ์ศรี
Yoo dai duay kwahm poom jai nai suksit
So I can life with pride in my honor

(**) หากฟ้ารับรู้ทั้งหมดนี้ ตอบฉันสักทีได้หรือเปล่า
Hahk fah rup roo tung mot nee dtaup chun suk tee dai reu plao
If heaven realizes everything, could it answer me?
เปิดเผยความจริงข้างใน ให้ใจนั้นได้บรรเทา
Perd poey kwahm jing kahng nai hai jai nun dai buntao
Reveal the truth inside so my heard can be at ease
บอกกันมาเลยได้ไหม อยาก รู้
Bauk gun mah loey dai mai yahk roo
Could you please tell me? I want to know

(*,**)

บอกหน่อยได้ไหมว่าฉันเป็นใครในใจเธอ
Bauk noy dai mai wah chun pen krai nai jai tur
Could you tell me who I am in your heart?
บอกกันมาเลยได้ไหม อยาก รู้
Bauk gun mah loey dai mai yahk roo
Could you please tell me? I want to know