หนึ่งเดียวคือเธอ

All posts tagged หนึ่งเดียวคือเธอ

Title: หนึ่งเดียวคือเธอ / Neung Diao Keu Tur (You’re the One)
Artist: James Jirayu
Album: OST หนึ่งในทรวง / Neung Nai Suang
Year: 2015

หนึ่งเดียวในใจคือเธอเท่านั้น ไม่เคยแปรผันคิดไปผูกพันผู้ใด
Neung diao nai jai keu tur tao nun mai koey bprae pun kit bpai pook pun poo dai
You’re the only one in my heart, I’ll never change and think about getting involved with anyone else
เมื่อได้รักแล้วก็คงไม่แคล้วมอบใจ จนชีวาวายไม่คลายจากเธอ
Meua dai ruk laeo gor kong mai klaeo maup jai jon chee wah wai mai klai jahk tur
When I’ve already fallen in love with you, I can’t escape entrusting you my heart, until the end of my life, I won’t leave you

หนึ่งเดียวในใจคือเธอเสมอ จะผิดจะเผลอไปก็โปรดจงเห็นใจ
Neung diao nai jai keu tur samur ja pit ja plur bpai gor bproht jong hen jai
You will always be the one in my heart, if I make a mistake or mess up, please have sympathy
หากเธอไม่รักกันใจก็คงมลาย จะเป็นจะตายถ้าต้องขาดเธอ
Hahk tur mai ruk gun jai gor kong malai ja bpen ja dtai tah dtaung kaht tur
If you don’t love me, my heart will be destroyed, would I live or die if I must be without you?

(*) ทุกนาทีฉันมีแต่เธอ (เธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่า เธอรักฉันบ้างหรือเปล่า) อยากให้เธอเอ่ยวาจา สักคำ
Took nahtee chun mee dtae tur (tur kit meuan chun reu bplao tur ruk chun bahng reu bplao) yahk hai tur oey wah jah suk kum
At every moment, I have only you (Do you feel the same as me? Do you love me?) I want you to say those words
ก็มันถลำ ไปทั้งตัวและหัวใจ ไม่รักเธอคงขาดใจ เพราะหัวใจมีแต่เธอ
Gor mun talum bpai tung dtua lae hua jai mai ruk tur kong kaht jai pror hua jai mee dtae tur
I’ve fallen for you with both my body and my heart, if I couldn’t love you, I’d die because my heart has only you

(**) หนึ่งเดียวในใจฉันตลอดไป ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ
Neung diao nai jai chun dtalaut bpai mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur
The one in my heart forever, there’s never a day I don’t think about you
หนึ่งเดียวที่ฉันหลงตั้งแต่ครั้งแรกเจอ หนึ่งเดียวคือเธอรักไม่เปลี่ยนใจ
Neung diao tee chun long dtung dtae krung raek jur neung diao keu tur ruk mai bplian jai
The one whom I’ve been infatuated with since the first time we met, you’re the one and my love won’t change

(*,**)

Title: หนึ่งเดียวคือเธอ / Neung Diao Keu Tur (You’re the One)
Artist: Fon Thanasuntorn
Album: ??
Year: ??

เพราะเธอเป็นหนึ่ง
Pror tur bpen neung
Because you’re the one
หนึ่งเดียวคนนั้น
Neung diao kon nun
You’re the one person
ที่ฉันรับรู้ใว้ข้างใน
Tee chun rup roo wai kahng nai
Whom I acknowledge insinde
เพราะเธอเข้าใจ
Pror tur kao jai
Because you understand
และคอยห่วงใย
Lae koy huang yai
And worry about me

(*) ในยามที่ฉันต้องการใครสักคน
Nai yahm tee chun dtaung gahn krai suk kon
When I need someone
และคนนั้น คนที่พร้อมเดินไปกับฉัน
Lae kon nun kon tee praum dern bpai gup chun
And that person who’s ready to walk with me
จะหนักแค่ใหน ไม่เคยหวั่น
Ja nuk kae nai mai koey wun
However serious it is, I’m never shaken
ถ้าหากว่ามีเธอยู่ตรงนั้น
Tah hahk wah mee tur yoo dtrong nun
If I have you right there

(**) หนึ่งเดียวคนนี้คือเธอ
Neung diao kon nee keu tur
That one person is you
จะขอมีเธอ อยู่ในหัวใจ
Ja kor mee tur yoo nai hua jai
I want to have you in my heart
หนึ่งใจดวงนี้มีเธอ
Neung jai duang nee mee tur
This one heart has you
จะรักเพียงเธอ ผู้เดียวเรื่อยไป
Ja ruk piang tur poo diao reuay bpai
I’ll continuously love only you alone
จดเธอเอาไว้ในใจ
Jot tur ao wai nai jai
I store you in my heart
ไม่ขอมีใคร ตราบนานแสนนานตลอดไป
Mai kor mee krai dtrahp nahn saen nahn dtalaut bpai
I don’t want anyone else for however long forever is

เพราะเธอจริงใจ
Pror tur jing jai
Because you’re sincere
ไม่เคยทำร้าย และพร้อมอภัยทุกสิ่ง
Mai koey tum rai lae praum apai took sing
You never harm and are ready to forgive everything
ฉันเองก็รู้ดี
Chun eng gor roo dee
I know full well
ว่ามีแต่เธอ
Wah mee dtae tur
That there’s only

(*,**)

และวันนั้น ฉันคงเป็นสุข
Lae wun nun chun kong bpen sook
And that day, I’m happy
สุขใจที่ได้มีเธอ
Sook jai tee dai mee tur
Happy to have you
บอกกับใจตัวเอง ทุกครั้งเมื่อได้เจอ
Bauk gup jai dtua eng took krung meua dai jur
I tell my heart every time we meet
ก็คงจะมีแต่เธอ…ตลอดไป
Gor kong ja mee dtae tur dtalaut bpai
I’ll have only you forever