สวนทาง

All posts tagged สวนทาง

Title: สวนทาง / Suan Tahng (Going in Opposite Directions)
English Title: “No Regrets”
Artist: PK Piyawat
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันคงต้องหยุดแล้ว ไปต่ออีกไม่ไหว
Chun kong dtaung yoot laeo bpai dtor eek mai wai
I should stop, I can’t go on anymore
ฉันคงต้องหยุดแล้ว จะไม่ยื้อกันต่อไป
Chun kong dtaung yoot laeo ja mai yeu gun dtor bpai
I should stop, I won’t hold you back anymore
ให้เรายังพอยิ้มกันได้ ยังพอจะทักทาย
Hai rao yung por yim gun dai yung por ja tuk tai
So we can still smile at each other, and still say hello
และเหลือความทรงจำที่ดีเอาไว้
Lae leua kwahm song jum tee dee ao wai
And have the good memories remaining

(*) จะเก็บไว้ถ้อยคำที่เคยหวานซึ้ง
Ja gep wai toy kum tee koey wahn seung
I’ll keep the words that were once touchingly sweet
จะเก็บไว้สายตาแห่งความคิดถึง
Ja gep wai sai dtah haeng kwahm kit teung
I’ll keep the expression of longing
ที่เราเคยมีให้ต่อกัน ที่เธอเคยมีให้ฉัน
Tee rao koey mee hai dtor gun tee tur koey mee hai chun
That we once had for each other, that you once had for me
แม้รักต้องจบแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน
Mae ruk dtaung jop dtae gor koey gert keun gup chun
Even though our love must end, it once happened with me

(**) รักแต่จำต้องฝืนใจที่จะลืม ต้องคอยบังคับไม่ให้ใจหวนคืน
Ruk dtae jum dtaung feun jai tee ja leum dtaung koy bungkup mai hai jai huan keun
I love you, but I must force myself to forget, I must control it and not let my heart return
แม้ว่ามันยากเย็นแค่ไหน และอยากขอบคุณที่รัก
Mae wah mun yahk yen kae nai lae yahk kaup koon tee ruk
No matter how hard it’ll be, and I want to thank you, my darling
ที่เธอเคยเป็นให้ทุกอย่าง แม้ในวันนี้เราต้องสวนทาง
Tee tur koey bpen hai took yahng mae nai wun nee rao dtaung suan tahng
for once being everything for me, even though today we must go in opposite directions
จะเก็บรักครั้งนี้เอาไว้ตลอดกาล
Ja gep ruk krung nee ao wai dtalaut gahn
I’ll keep our love this time forever

(*,**)

แม้ในวันนี้เรานั้นเป็นแค่คนที่คุ้นเคย
Mae nai wun nee rao nun bpen kae kon tee koon koey
Even though today we’re only familiar acquaintances
แต่ก็ยังดีที่เราเคยรักกัน
Dtae gor yung dee tee rao koey ruk gun
But it’s still nice that we once loved each other
จดจำเอาไว้และไม่มีวันลบเลือนไปจากใจ
Jot jum ao wai lae mai mee wun lop leuan bpai jahk jai
I’ll remember it, and it will never be erased from my heart
แม้ต้องยิ้มพร้อมทั้งน้ำตาเราเคยมีรักที่ดี ที่ วันนี้ฉันจะเก็บไว้
Mae dtaung yim praum tung num dtah rao koey mee ruk tee dee tee wun nee chun ja gep wai
Even though I must smile through the tears, we once had a great love that I’ll keep from this day

(**)

   

All versions written, composed, arranged, and produced by: Champ Suppawat

Title: สวนทาง / Suan Tahng (Crossing Paths)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวร้ายๆ / Kangkeng Dtua Rai Rai (Bad Pants)
Year: 2012

(*) เธอมาช้าไป รู้หรือเปล่า ตอนฉันไม่มีใคร แล้วเธอไปอยู่ไหน
Tur mah chah bpai roo reu bplao dtaun chun mai mee krai laeo tur bpai yoo nai
Do you know you came too slowly? When I didn’t have anyone else, where did you go?
หรือฟ้าจะแกล้ง ลองใจเราดู ว่าจะมีความมั่นคงซื่อตรงเพียงใด
Reu fah ja glaeng laung jai rao doo wah ja mee kwahm mun kong seu dtrong piang dai
Or was heaven teasing me, testing me to see how much certainty and stability I had?
ฟ้าจึงสั่งคนที่ใจเราตามหา มาเพื่อลองใจเราดู
Fah jeung sung kon tee jai rao dtahm hah mah peua laung jai rao doo
So heaven ordered the person whom my heart was searching for to come and test me to see

(**) ว่าจะเปลี่ยนไปไหม ถ้าพบใครคนนั้น ที่ใจเคยตามหา ฟ้าเลยสั่งคนนั้นมา มาเพื่อลองใจเราดู
Wah ja bplian bpai mai tah pob krai kon nun tee jai koey dtahm hah fah loey sung kon nun mah mah peua laung jai rao doo
If it would change anything, if I met that person whom my heart once searched for, so heaven ordered that person to come to test me to see
ว่าจะเปลี่ยนไปไหมถ้าพบใครคนนั้น อดีตเคยฝันแต่สุดท้ายได้แค่ความว่างเปล่า
Wah ja bplian bpai mai tah pob krai kon nun adeet koey fun dtae soot tai dai kae kwahm wahn gbplao
If it would change anything, if I met that person whom my heart once searched for, in the past I once dreamed, but in the end, all I got was emptiness
ฟ้าแกล้งกันหรือเปล่า ไม่ยุติธรรมเลย
Fah glaeng gun reu bplao mai yoottitum loey
Is heaven teasing me? It’s not fair

(***) จะทิ้งคนเก่าไป เขาก็แสนดีหนักหนา แต่คนใหม่นี้ก็เขาเป็นคนที่ใจใฝ่หามานาน
Ja ting kon gao bpai kao gor saen dee nuk nah dtae kon mai nee gor kao bpen kon tee jai fao hah mah nahn
I’ll leave my former lover, she’s really wonderful, but this new girl is the person whom my heart has searched for for so long
ความรักเจ้าเอยเมื่อฟ้าลิขิต แกล้งทำให้เราเดินสวนทาง
Kwahm ruk jao oey meua fah likit glaeng tum hai rao dern suan tahng
Oh, love, when fate teasingly made us cross paths
ความรักเจ้าเอยเป็นทางขนาน ไม่มีวันลงเอยสักที
Kwahm ruk jao oey bpen tahng kanahn mai mee wun long oey suk tee
Oh, love, you’re parallel, it’ll never end

ผิดที่ฉันเอง โอนเอนหวั่นไหว เพียงพบใครคนนั้น ที่ใจเคยตามหา
Pit tee chun eng ohn en wun wai piang pob krai kon nun tee jai koey dtahm hah
It’s my fault for being so easily swayed by just meeting that person whom my heart once searched for
โธ่เธอไปอยู่ไหนมา เพิ่งจะมาเอาตอนที่ฉันมีใครอยู่แล้ว ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย
Toh tur bpai yoo nai mah perng ja mah ao dtaun tee chun mee krai yoo laeo fah glaeng gun mai yoottitum loey
Damn, where have you been? You just come now when I already have someone else, heaven is teasing me, it’s not fair

(***,***,*,**)

ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย
Fah glaeng gun mai yoottitum loey fah glaeng gun mai yoottitum loey
Heaven is teasing me, it’s not fair, heaven is teasing me, it’s not fair

Title: สวนทาง / Suan Tahng (Crossing Paths)
Artist: Lift-Oil
Album: Lift & Oil
Year: 1994

เธอคงเจ็บช้ำและคงเสียใจมากวันนั้น
Tur kong jep chum lae kong sia jai mahk wun nun
You were probably hurting and very sad that day
เธอจึงดึงฉันเข้าไปเพื่อแทนใคร
Tur jeung deung chun kao bpai peua taen krai
So you dragged me into replacing someone
เวลาไม่นานเธอกับเขาเคลียร์กันเข้าใจ
Welah mai nahn tur gup kao clear gun kao jai
Soon, you and he cleared things up
คนควรต้องไปก็คือฉันเอง
Kon kuan dtaung bpai gor keu chun eng
The person who should leave is me

(*) ไม่อยากเป็น กขค เมื่อเธอและเขาดีกันใหม่
Mai yahk bpen gor kor kor meua tur lae kao dee gun mai
I don’t want to be your A B C when you and he patched things up
อยู่ต่อไปเธอก็คงหนักใจ
Yoo dtor bpai tur gor kong nuk jai
From now on, you’ll probably be stressed
ไม่บอกก็ยังรู้เลยว่าใจจริงเธอจะเลือกใคร
Mai bauk gor yung roo loey wah jai jing tur ja leuak krai
You haven’t told me, but I know who your heart will really choose
เจ็บปวดยังไงฉันคงต้องยอม
Jep bpuat yung ngai chun kon dtaung yaum
However it hurts, I must accept it

(**) จะหลอกกันไปทำไมว่ารักกัน เมื่อในความเป็นจริงมันสวนทาง
Ja lauk gun bpai tummai wah ruk gun meua nai kwahm bpen jing mun suan tahng
Why deceive me that we’re in love when in reality, our paths just crossed?
ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง ยิ่งเห็นยิ่งทรมานยิ่งช้ำใจ
Took took sing took took yahng yin hen ying toramahn ying chum jai
The more I see everything, the more I’m tortured, the more my heart breaks
จะหลอกกันไปทำไมว่ารักกัน ก็เมื่อเธอมีคนสำคัญ
Ja lauk gun bpai tummai wah ruk gun gor meua tur mee kon sumkun
Why deceive me that we’re in love when you have someone important to you
ฉันนั้นเข้าใจว่าเขาเป็นใคร ฉันเป็นใคร ลืมฉันไปดีกว่า
Chun nun kao jai wah kao bpen krai chun bpen krai leum chun bpai dee gwah
I understand who he is, who I am, it’s better to forget me

(*,**,**)