สงครามเย็น

All posts tagged สงครามเย็น

Title: สงครามเย็น / Songkrahm Yen (Coldwar)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนอยู่ในโลกยุคน้ำแข็ง
Meuan yoo nai lohk yook num kaeng
It’s like I’m in the ice age
หมีขั้วโลกยังตัวสั่น
Mee chua lohk yung dtua sun
The polar bears are shivering
เปียกฝนอยู่บนเขาหิมาลัย
Bpiak fon yoo bon kao himahlai
Rain soaks the Himalayas
สั่นสะท้านกว่าเย็นเตร็กซ์
Sun satahn gwah yen dtrek
I’m trembling more than Gentrex
หนาวจนน้ำขิงเป็นน้ำแข็ง
Nao jon num king bpen num kaeng
It’s so cold, my ginger ale has turned to ice
จมไปพร้อมไททานิค
Jom bpai praum titanic
I’m sinking with the titanic
มันหนาวหนาวกว่า อมฮอลล์ รสเมนทอลยูคาลิปตัส
It’s colder than sucking a menthol eucalyptus Halls

(*) เหมือนอยู่สงครามเย็นเพียงแค่เธอมองผ่าน
Meuan yoo songkrahm yen piang kae tur maung pahn
It’s like a cold war, you just look past me
กับแววตาที่เฉยชา
Gup waew dtah tee choey chah
With an indifferent expression
ฉันต้องขออภัยในบางลีลาได้ไหม
Chun dtaung kor apai nai bahng lee lah dai mai
Can I apologize in some way?

(**) สันติภาพจงบังเกิดรักกันไว้เถอะหนุ่มๆสาวๆ
Sundtipahp jong bung gert ruk gun wai tur noom noom sao sao
We must reach a peace treaty, let’s love each other, men and women
ยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนาน
Yim si yim si tee ruk yim nahn nahn
Smile, smile, darling, smile for a while
ถ้าสันติภาพจะบังเกิดแค่ใจสั่งมาอะไรก็ยอม
Tah sundtipahp ja bung gert kae jai sung mah arai gor yaum
If we can reach a peace treaty, I’ll give in to whatever your heart demands
กักขังฉันเถิดกักขังไป
Guk kung chun tert guk kung bpai
Detain me, detain me

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มันยังไม่มีครั้งที่สาม
Lung songkrahm lohk krung tee saung mun yung mai mee krung tee sahm
After World War II, there hasn’t been a third one yet
แต่สงครามของเธอกับฉันมี 4 5 6 7 8 9
Dtae songkrahm kaung tur gup chun mee see hah hok jet bpaet gao
But our war has had 4, 5, 6, 7, 8, 9
เหมือนนักโบราณคดีขุดทุกเรื่องที่เคยมี
Meuan nuk bohrahn kadee koot took reuang tee koey mee
You’re like an archaeologist digging through everything I’ve ever had
เรื่องเดิมๆ ขุดเข้าไป ขุดเข้าไป ใจเย็นๆเธอ
Reuang derm derm koot kao bpai koot kao bpai jai yen yen tur
The same old things, you dig and dig, calm down!

(*,**,*,**)

   

LYRICS, MELODY, ARRANGE : TATTOO COLOUR
RECORDING ENGINEER : เทอดศักดิ์ ศิริเจน
DRUM COACH : ปุรวิชญ์ ขาวลออ
MIX AND MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

Tattoo Colour always has such unique lyrics and fun music videos ^^