ลื่น

All posts tagged ลื่น

Title: ลื่น / Leun (Slippery)
Artist: Katreeya English (แคทรียา อิงลิช)
Album: Kat Around the Clock
Year: 2001

วันหนึ่งก็อ้างว่าฝนตก อีกวันหนึ่งก็อ้างว่ารถติด
Wun neung gor ahng wah fon dtok eek wun neung gor ahng wah rot dtit
One day you’re saying it’s raining, one day you’re saying there’s a traffic jam
วันหนึ่งก็อ้างว่าจำผิด ยังไงจะอ้างอย่างไหนอีก
Wun neung gor ahng wah jum pit yung ngai ja ahng yahng nai eek
One day you’re saying that you remembered wrongly, no matter what, you’re going on about something again

(*) ก็นัดไว้เช้า ๆ เธอก็มาเสียสาย ๆ
Gor nut wai chao chao tur gor mah sia sai sai
If we have a date in the morning, you come in the afternoon
ก็นัดไว้สาย ๆ เธอก็ลืมซะเฉย ๆ
Gor nut wai sai sai tur gor leum sa choey choey
But if we make a date in the afternoon, you nonchalantly forget
โทรไปตามตัวก็ไม่เคยจะเจอเลย
Toh bpai dtahm dtua gor mai koey ja jur loey
I call after you, but we never meet
เซ็งจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้
Seng jung loey kon arai gor mai roo
I’m so sick of it, what sort of person wouldn’t know?

(**) และแล้วก็ลื่นอีก ไปน้ำขุ่น ๆ อีกแล้วนะคุณสบู่
Lae laeo gor leun eek bpai num koon koon eek laeo na koon saboo
And then you slip away again, into the murky water again, Mr. Bar of Soap
และแล้วก็ลื่นอีก จับไว้ไม่อยู่ เธอลื่นไหลไปทุกทาง
Lae laeo gor leun eek jup wai mai yoo tur leun lai bpai took tahng
And then you slip away again, I can’t catch you, you slip away in every way

วันหนึ่งก็พูดว่ารักอยู่ อีกวันหนึ่งก็พูดว่ารักมาก
Wun neung gor poot wah ruk yoo eek wun neung go rpoot wah ruk mahk
One day you say you love me, another day you say you love me a lot
ทำใจให้เชื่อมันลำบาก ยังไงจะพูดอย่างไหนอีก
Tum jai hai cheua mun lumbahk yung ngai ja poot yahng nai eek
It’s hard to make myself believe you, no matter what, you’re going on about something again

(*,**,**,**)

Title: ลื่น / Leun (Slippery)
Artist: Touch (ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง)
Album: มหัศจรรย์ / Mahutsajun (Miracle)
Year: 1993

อยากจะรู้นัก จะยอมรับม่ะ
Yahk ja roo nuk ja yaum rup ma
I really want to know, will you admit it?
จับได้คามือ จะแก้ตัวมายังไง
Jup dai kah meu ja gae dtua mah yung ngai
I caught you red-handed, how will you explain yourself?
ผิดก็รับซะ จะไม่แค้นใจ
Pit gor rup sa ja mai kaen jai
You were wrong, admit it, I won’t be angry
แต่นี่ทำไม กลับลื่นตามเคย
Dtae nee tummai glup leun dtahm koey
But why do you keep slipping back into your old ways?

(*) หลอกกันมาตลอด ฉันยังอภัย
Lauk gun mah dtalaut chun yung apai
You always deceive me, I still forgive you
ทนเก็บเอาไว้ ไม่เคยปริปาก
Ton gao ao wai mai koey bpribpahk
I endure keeping it in, I never say a word
ยอมตลอด ไม่เคยหลบฉาก
Yaum dtalaut mai koey lop chahk
I always give in, I never run away
เธอกลับมองฉัน ไม่มีความหมาย
Tur glup maung chun mai mee kwahm mai
And you end up looking at me as being meaningless

(**) หรือปลาไหลสิงใจเธอ สับเปลี่ยนเร็วนัก
Reu bplao lai sing jai tur sup bplian rew nuk
Has an eel infested your heart, suddenly changing you?
รักหลายคน จนนับไม่ได้
Ruk lai kon jon nup mai dai
You love so many people, you can’t count
กว่าจะรู้ว่าเธอ ลื่นอย่างกับปลาไหล
Gwah ja roo wah tur leun yahng gup bplai lai
By the time I realized you were slipping around like an eel
รักแทบตาย สุดท้ายหลุดมือ
Ruk taep dtai soot tai loot meu
My love nearly died, in the end, it fell out of my hands

จบก็เพราะรัก เจ็บก็เพราะรัก
Jop gor pror ruk jep gor pror ruk
It’s over because of love, it hurts because of love
หลอกให้งมงาย เกือบต้องตายไปเป็นเป็น
Lauk hai ngom ngai geuap dtaung dtai bpai bpen bpen
You tricked me like an idiot, you nearly killed me
กว่าจะรู้รส กว่าจะชัดเจน
Gwah ja roo rot gwah ja chut jen
By the time I realized what was up, by the time it was clear
สุดท้ายตายเย็นเย็น ด้วยน้ำมือเธอ
Soot tai dtai yen yen duay num meu tur
In the end, I died a cold death by your hand

(*,**,**,**,**)

   

What a throwback~ Because who doesn’t want to be reminded of 90s Touch all wet and slippery in a crop-top doing his wiggly eel dance?