ลอง

All posts tagged ลอง

Title: ลอง / Laung (Try)
Artist: Singular
Album: The White Room
Year: 2010

อยู่กับคำถาม ไม่รู้ว่าเมื่อไร
Yoo gup kum tahm mai roo wah meua rai
Living with questions, I don’t know when
และจะอีกนานไหม ไม่เคยมีคำตอบ
Lae ja eek nahn mai mai koey mee kum dtaup
Or how much longer, I never get answers
อยู่กับความฝัน จะแต่งเติมเท่าไร
Yoo gup kwahm fun ja dtaeng dterm tao rai
Living with dreams, however I improve them
ให้ดีสักแค่ไหน ก็ไม่เคยจะเป็นจริง
Hai dee suk kae nai gor mai koey ja bpen jing
However good I make them, they never come true

(*) รออย่างนั้น รอให้ฝันเป็นจริงสักครั้ง
Ror yahng nun ror hai fun bpen jing suk krung
Waiting like that, waiting for my dreams to finally come true
รออย่างนั้น ก็ไม่รู้สักที
Ror yahng nun gor mai roo suk tee
Waiting like that, I don’t know when it’ll finally be

(**) ถ้าไม่เคยลองทำตามหัวใจ
Tah mai koey laung tum dtahm hua jai
If we never try to follow our hearts
จะรู้ได้ไหมว่าเราจะไปได้ไกลสักเท่าไร
Ja roo dai mai wah rao ja bpai dai glai suk tao rai
Could we know how far we’d be able to go?
แค่เท่านั้น แค่เธอได้ลองก้าวไป
Kae tao nun kae tur dai laung gao bpai
Just that, just try to move on

(***) ถ้าเธอต้องการคำอธิบาย
Tah tur dtaung gahn kum attibai
If you want an explanation
แต่ไม่เคยลองไปค้นให้พบ แล้วมันจะดีไหม
Dtae mai koey laung bpai kon hai pob laeo mun ja dee mai
But never try to look for one, would that be a good idea?
ก็ไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหน
Gor mai roo kwahm jing yoo dtrong nai
We don’t know where the truth is

อยู่กับความหลัง ต้องทนและเสียใจ
Yoo gup kwahm lung dtaung ton lae sia jai
Living with the past, we must endure and be sad
อีกสักแค่ไหน ก็ไม่มีทางออก
Eek suk kae nai gor mai mee tahng auk
For how much longer? There’s no way out

(*,**,***,*,**,***)
สักที
Suk tee
Finally

Title: ลอง / Laung (Try)
Artist: Paradox
Album: Commercial for Exit (Before Sunrise / After Sunset)
Year: 2014

อย่ามัวแต่คิด อย่ามัวแต่ฝัน
Yah mua dtae kit yah mua dtae fun
Don’t get caught up in thinking, don’t get caught up in dreaming
ยังไม่ได้ลอง ยังไม่ได้ทำ
Yung mai dai laung yung mai dai tum
You still haven’t tried, you still haven’t done anything
อย่าปล่อยมันไปวันๆ วันทั้งวันลอยๆ
Yah bploy mun bpai wun wun wun tung wun loy loy
Don’t let each day just go floating by

เมื่อไรที่คิด เมื่อไรที่ฝัน
Meua rai tee kit meua rai tee fun
When you think, when you dream
มันต้องได้ลอง มันต้องได้ทำ
Mun dtaung dai laung mun dtaung dai tum
You must try, you must do
ก็ออกไปลองๆ ดู ทำให้มันจริงจัง
Gor auk bpai laung laung doo tum hai mun jing jung
Go out, try it and see, make it a reality

(*) เอาสักอย่าง พยายามจะลอง
Ao suk yahng payayahm ja laung
If you want something, give it a try
ถึงคราวที่ลอง
Teung krao tee laung
It’s time to try
ฝันให้ไกล ต้องไปให้ถึง
Fun hai glai dtaung bpai hai teung
Dream big, you must achieve it

(**) ก็มั่นใจไม่เคยหยุด จะมั่นใจต้องลองทำ
Gor mun jai mai koey yoot ja mun jai dtaung laung tum
Be confident, never stop, to be certain, you must try it
ก็ต่อให้มันต้องลองผิด ต้องลองถูก
Gor dtor hai mun dtaung laung pit dtaung laung took
No matter if you try it wrong or try it right
ต้องลองใหม่ จะลองออกไปตามฝัน
Dtaung laung mai ja laung auk bpai dtahm fun
You must try it again, try going out and following your dreams
ก็ออกไปทำให้ดูหน่อย ก็ออกไปทำให้จริงจัง
Gor auk bpai tum hai doo noy gor auk bpai tum hai jing jung
Go out, do it, and see, go out and make it a reality
ก็อยากจะทำต้องมั่นใจ ไม่เคยหยุด
Gor yahk ja tum dtaung mun jai mai koey yoot
If you want to do it, be confident, never stop
ไม่เคยเหนื่อย จะลองออกไปตามฝัน
Mai koey neuay ja laung auk bpai dtahm fun
Never tire, try going out and following your dreams

อย่ามัวแต่ฟูม อย่ามัวแต่ฟาย
Yah mua dtae foom yah mua dtae fai
Don’t get caught up in extravagance
อย่าเอาแต่นอนละเมอ มัวแต่คุยทั้งวัน
Yah ao dtae naun lamur mua dtae kooey tung wun
Don’t just daydream or get caught up in talking all day
ถ้าอยากให้มันเป็นจริง ทำต้องลงมือทำ
Tah yahk hai mun bpen jing tum dtaung long meu tum
If you want it to be real, you must set about doing it

(*,**)

(***) ทำอะไรออกไปทำ มั่นใจทำไปไม่หยุด
Tum arai auk bpai tum mun jai tum bpai mai yoot
Whatever you do, go out and do it, confidently do it without stop
ทำอะไรหากจะคิด ก็ต้องฝันไปให้สุด
Tum arai hahk ja kit gor dtaung fun bpai hai soot
Whatever you do, if you think about it, you must dream as far as you can

(***,*,**)
แค่เธอลอง
Kae tur laung
Just try it

Title: ลอง / Laung (Try)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่เข้าใจ โสดมานานเเต่เธอก็ยังไม่เลือกใคร
Mai kao jai soht mah nahn dtae tur gor yung mai leuak krai
I don’t understand, you’ve been single for so long, yet you still haven’t chosen anyone
เธอหวังไกล แต่สุดท้ายก็มาร้องไห้ให้ฉันฟัง
Tur wung glai dtae soot tai gor mah raung hai hai chun fung
You have high hopes, but in the end, come crying for me to listen

(*) เห็นหามาตั้งนาน ยังไม่เจอที่ต้องการ
Hen hah mah dtung nahn yung mai jur tee dtaung gahn
It seems like you’ve been searching for so long, but you still haven’t found what you want
เลือกเพลินเพลินแต่ยังไม่โดนใจ
Leuak plern plern dtae yung mai dohn jai
You happily test, but nothing catches your fancy
ช่วยคิดให้ดีดี ลองทบทวนดูใหม่
Chuay kit hai dee dee laung top tuan doo mai
Please think carefully about it, try reconsidering it and looking at it again
มองอะไรไกลไกลอยู่อย่างนั้น
Maung arai glai glai yoo yahng nun
Looking at things far away like that

(**) อยากรู้ว่าเธอจะหวังอะไรไกลไกล
Yahk roo wah tur ja wung arai glai glai
I want to know what your high hopes are
อยากขอให้ลองมองคนใกล้ตัวดูใหม่
Yahk kor hai laung maung kon glai dtua doo mai
I want you to try looking at someone close to you again
ลองมาค้นมาดูใจ ลองมาหาอะไรทำให้หัวใจ
Laung mah kon mah doo jai laung mah hah arai tum hai hua jai
Try looking for someone who makes your heart
ชาดีด๊าดีด๊า
Chah dee dah dee dah
Chah dee dah dee dah

มันต้องลอง อยากจะลองให้รู้ให้เราได้รักกัน
Mun dtaung laung yahk ja laung hai roo hai rao dai ruk gun
You have to try, I want to try letting you know that we can be in love
อยากรู้จริงจริง ว่าโสดนานนานไม่กลัวขึ้นคานหรือยังไง
Yahk roo jing jing wah soht nahn nahn mai glua keun kahn reu yung ngai
I really want to know, you’ve been single for so long, you’re not afraid of being an old spinster or what?

(*,**)

ฉันก็ชัดเจน ชอบเธอมาตั้งนานเธอเองก็รู้
Chun gor chut jen chaup tur mah dtung nahn tur eng gor roo
I’m clear, I’ve liked you for so long, you know this
เธอ…ลองถามใจเธอดู อยากจะลองมา
Tur laung tahm jai tur doo yahk ja laung mah
You…Try asking your heart and see, I want to try
ชาดีด๊าดีด๊า ชาดีด๊าดีด๊ากันให้รู้
Cah dee dah dee dah chah dee dah dee dah gun hai roo
Chah dee dah dee dah, chah dee dah dee dahing together to let you know

(**,**)