ฤดู

All posts tagged ฤดู

Title: ฤดู / Reudoo (Season)
English Title: “Cycle of Love”
Artist: Dept
Album: [Single]
Year: 2020

หากความรักที่ศรัทธา
Hahk kwahm ruk tee suttah
If the love I believed in
เปรียบเสมือนแค่เข้ามา ผ่านไปดั่งฤดูกาล
Bpriap sameuan kae kao mah pahn bpai dung reudoogahn
Seems like it just came and went like the seasons
จดจำไว้เพื่อลาจาก เมื่อวันนั้นถึงเวลา
Jot jum wai peua lah jahk meua wun nun teung welah
I remember to say good-bye, when that day comes
เธอจะหายไปไม่ย้อนมา
Tur ja hai bpai mai yaun mah
You’ll disappear and won’t come back

(*) แม้ฉันจะเข้าใจแล้วทุก ๆ อย่าง
Mae chun ja kao jai laeo took took yahng
Even though I understand everything
แต่ไม่เคยมีเลยสักทาง
Dtae mai koey mee loey suk tahng
There will never be a way
ที่จะหยุดให้เธอไม่ไป
Tee ja yoot hai tur mai bpai
To stop you and not let you leave
อ้อนวอนไปกับสายลม
Aunw aun bpai gup sai lom
I beg the wind
ช่วยพัดเธอคืนย้อนมาก่อน
Chuay put tur keun yaun mah gaun
To please blow you back to me
ให้เธออยู่ตรงนี้ต่อ
Hai tur yoo dtrong nee dtor
For you to be right here
ต่อไปได้ไหม
Dtor bpai dai mai
From now on, please?

แล้วความรักที่มีก็หาย
Laeo kwahm ruk tee mee gor hai
And the love we had disappears
ผ่านเมฆฝนและลมที่พัดตามกาลเวลา
Pahn mek fon lae lom tee put dtahm gahn welah
Passing the wind and rain that blows with time
โลกใบนี้ก็ยังคงหมุนวนความคิดถึงให้ผ่านมา
Lohk bai nee gor yung kong moon won kwahm kit teung hai pahn mah
This world still orbits and cycles my thoughts of you up
ว่าเธอนั้นได้ผ่านไป
Wah tur nun dai pahn bpai
That you have passed

(*)

หวังให้เธอรู้สึกเหมือนเมื่อวาน
Wung hai tur roo seuk meuan meua wahn
I hope that you feel like the previous days
(ลองนึกถึงวันที่ดี)
(Laung neuk teung wun tee dee)
(Try thinking of the good days)
หวังให้เธอนั้นเก็บทุกทุกอย่าง
Wung hai tur nun gep took took yahng
I hope you keep everything
(ฉันเชื่อว่าเธอยังมีอยู่)
(Chun cheua wah tur yung mee yoo)
(I believe you still have them)
หวังให้เธอหันกลับย้อนคืนมา
Wung hai tur hun glup yaun keun mah
I hope you look back
(แค่มันคงไม่มากพอ)
(Kae mun kong mai mahk por)
(That’s not too much)
หวังให้ลมช่วยปลอบช่วยพัดพา
Wung hai lom chuay bplaup chuay put pah
I hope the wind will help comfort you and blow

   

MELODY : VORAPAT KARAKATE, PRAT PARNPLOY
PAWAT OPASSIRICHOTE

LYRICS : VORAPAT KARAKATE, PRAT PARNPLOY
PAWAT OPASSIRICHOTE, CHAYANON KHUAEIAM

ARRANGED : DEPT , VORAPAT KARAKATE

PRODUCED : PAWAT OPASSIRICHOTE, RUNGROHCE UPTAMPOTIWAT

MIXED AND MASTERING : THERDSAK SIRIJANE