ร้อยล้านวิว

All posts tagged ร้อยล้านวิว

Title: ร้อยล้านวิว / Roy Lahn View (A Hundred Million Views)
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะเดินทางออกไปให้ไกลสุดฟ้า
Yahk ja dern tahng auk bpai hai glai soot fah
I want to walk far, far away
อยากจะลืมที่ผ่านมาออกไปหาเรื่องใหม่ๆ
Yahk ja leum tee pahn mah auk bpai hah reuang mai mai
I want to forget the past and go out in search of something new
ลบภาพเดิมในใจ
Lop pahp derm nai jai
Erasing the old images in my heart

เมื่อเดินมาไกลแค่ไหนภาพเดิมก็ยังอยู่ในความฝัน
Meua dern mah glai kae nai pahp derm gor yun yoo nai kwahm fun
However far I walk, the same old mages are still in my dreams
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget them?

(*) ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
Dtaung maung taung fah suk tao rai
How much must I look at the sky?
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
Maung talay teung meua rai
How long do I look at the sea?
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Maung duang dao gee meun ge elahn duang dao peua tum jai
I look at the tens of millions of stars to come to terms with it
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
Gee pra ahtit tee dtaung tee
How many suns must I look at?
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
Gor yung mai roo wah eek gee roy lahn view
I still don’t know how many more hundred thousand views
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Jeung ja lop pahp tur dai mot jahk jai
Until it’ll erase your image from my heart

ภาพที่เธอมองจ้องมาด้วยดวงตาคู่นั้น
Pahp tee tur maung jaung mah duay duang dtah koo nun
The images that you stared at with your own eyes
ยังคงชัดในใจฉันไม่ว่าหันไปทางใด
Yung kong chut nai jai chun mai wah hunbpi tahng nai
Are still clear in my heart, no matter which way I turn
ไม่อาจลบภาพเดิมในใจ
Mai aht lop pahp derm nai jai
I can’t erase the old images from my heart

(**) แต่เดินมาไกลแค่ไหนข้างในจิตใจก็มีแต่เธอนั้น
Dtae dern mah glai kae nai kahngnai jit jai gor mee dtae tur nun
But however far I walk, I only have you inside my heart
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget?

(*,**,*)

อีกกี่พันท้องฟ้า
Eek gee pun taung fah
How many more thousands of skies?
อีกกี่พันภูเขา
Eek gee pun poo kao
How many more thousands of mountains?
อีกกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Eek gee meun gee lahn duang dao peua tum jai
How many more millions of stars until I come to terms with it?
อีกกี่ดวงอาทิตย์
Eek gee duang ahtit
How many more suns
จะไม่ทำให้คิดถึงเธอ
Ja mai tum hai kit teung tur
Until it won’t make me think of you
และลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Lae lop pahp tur dai mot jahk jai
And will erase your image from my heart?
จะลบภาพเธอให้หมดจากใจ
Ja lop pahp tur hai mot jahk jai
I’ll erase your image from my heart

   

Produced by Christopher Chu
Music by Christopher Chu,Stamp
Lyrics by Stamp

   

At first I was confused as to why Stamp would release a new single with the same title as Penguin Villa’s new song, but I like how even though both use the title to talk about sights to see, rather than view counts online, they’re both quite different from each other still. I like Stamp’s melancholy message a lot; how many different views can the heart hold before it will be full and finally start erasing old memories?

Title: ร้อยล้านวิว / Roy Lahn View (100 Million Views)
Artist: Penguin Villa
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ได้เจอกันสักที
Mai dai jur gun suk tee
We haven’t been able to meet
ไม่มีเวลาดี ๆ ต่างมีเหตุผลมากมาย
Mai mee welah dee dee dtahng mee het pon mahk mai
We haven’t had any good times for various reasons
เชื่อว่ายังคิดถึงกัน
Cheua wah yung kit teung gun
I believe we still miss each other
อยากจะยืนยันเท่านั้นว่าเราไม่เป็นอะไร
Yahk ja yeun yun tao nun wah rao mai bpen arai
I just want to reassure you that we’re okay

(*) แค่บังเอิญได้เจอที่ดี ๆ
Kae bung ern dai jur tee dee dee
I just so happened to have found the best
ไม่เคยคิดจะมีวันผ่าน
Mai koey kit ja mee wun pahn
I never imagined I’d have the days of the past
จะทำเมินไม่มอง
Ja tum mern mai maung
I turn a blind eye
พยายามลบเลือนความทรงจำ
Payayahm lop leuan kwahm song jum
And try to erase the memories
เฝ้าคอย ให้ถึงวันนั้น
Fao koy hai teung wun nun
Waiting until that day

(**) ร้อยล้านวิว ไม่มีเธอ
Roy lahn view mai mee tur
Hundreds of thousands of views without you
คล้ายจะว่างเปล่า ไม่มีเรา
Klai ja wahng bplao mai mee rao
Are like it’s empty without us
แสงสีทอง ส่องประกาย
Saeng see taung saung bpragai
The golden light shining down
สุดท้ายแค่มองผ่าน
Soot tai kae maung pahn
In the end, I just look past it
ปล่อยมันไป เก็บในใจก่อน
Bploy mun bpai gep nai jai gaun
Letting it go, keeping it in my heart first

กลับมาไม่เคยเสียดาย
Glup mah mai koey sia dai
I ended up never regretting
ถ่ายรูปก็มีที่ไหน
Tai roop gor mee tee n ai
Wherever I’ve taken pictures
ป่าไม้ภูเขาแค่เลยผ่าน
Bpah mai poo kao kae loey pahn
The forest, the mountains, I just let it pass
อยากให้มาเห็นด้วยตา
Yahk hai mah hen duay dtah
I want you to come see them with your own eyes
เฝ้ารอคอยวันเวลาที่ฟ้าจะเป็นได้ดั่งใจ
Fao ror koy wun welah tee fah ja bpen dai dung jai
I wait for the day that things will be as I desire

(*,**)

เว้นที่ริมปฏิทินสักวันไหม
Wen tee rim bpadtitin suk wun mai
Skip over some pages in the calendar
ปล่อยมันไปก่อน
Bploy mun bpai gaun
Let them go
ทุกข์ร้อนในปัจจุบันให้ผ่อนคลาย
Took raun nai bputjoobun hai paun klai
Let the present suffering be lifted
หยุดการงานเอาไว้ก่อน
Yoot gahn ngahn ao wai gaun
Stop working
แล้วซ่อนตัวที่ ๆ ใครไม่ตามหา
Laeo saun dtua tee tee krai mai dtahm hah
And hide yourself in a place where no one will look for you
มองท้องฟ้า ให้สายตาได้พบเจอความหมาย
Maung taung fah hai sai dtah dai pob jur kwahm mai
Look at the sky and let your eyes find the meaning
ที่เราได้ลืมมันไว้
Tee rao dai leum mun wai
That we’ve forgotten

(**,**)

เก็บมันไว้ ปล่อยมันไว้ก่อน
Gep mun ao wai bploy mun wai gaun
Gather it up and let it go
ปล่อยมันไป ที่ใครว่าช่างสวยงาม
Bploy mun bpai tee krai wah chahng suay ngahm
Let it go in a place that everyone says is so beautiful
มันก็ไม่ใช่ ไม่มีเธอตรงนี้
Mun gor mai chai mai mee tur dtrong nee
It’s not right, I don’t have you right here
ก็ไม่มีความหมาย
Gor mai mee kwahmmai
It’s meaningless

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Penguin Villa
Recording Engineer : Penguin Villa
Mixed and Mastered : เจ smallroom BKK, Thailand