รักคุณยิ่งกว่าใคร

All posts tagged รักคุณยิ่งกว่าใคร

Title: รักคุณยิ่งกว่าใคร / Ruk Koon Ying Gwah Krai (I Love You More Than Anyone)
Artist: Got Jakrapun (ก๊อท จักรพันธ์)
Album: รักคุณยิ่งกว่าใคร / Ruk Koon Ying Gwah Krai (I Love You More Than Anyone)
Year: 1997

รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
มอบกล่องดวงใจ เอาไว้ที่คุณ
Mauk glaung duang jai ao wai tee koon
I’m giving you my heart
หวงคุณ เอาเสียยกใหญ่
Huang koon ao sia yok yai
I’m so possessive of you
หึงจนหัวใจ ว้าวุ่น
Heung jon hua jai wah woon
I’m so jealous, my heart is flustered
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ
Mai yahk hai krai glai koon
I don’t want anyone to get near you
ไม่อยากให้คุณ ใกล้ใคร
Mai yahk hai koon glai krai
I don’t want you to get near anyone else

แม้ใจคุณมีประตู
Mae jai koon mee bpradtoo
Though your heart has a door
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
Ja kao bpai yoo fao doo hua jai
I’ll enter and watch over your heart
ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอน
Sai look bit laeo reep bpit glaun
I’ll turn the lock and bolt it
แถมไม่เปิดต้อน รับใคร
Taem mai bpert dtaun rup krai
And not open it up to allow anyone else
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ใน
Yahk ja bpen kon diao yoo nai
I want to be the only one inside
ห้องหัวใจของคุณ
Haung hua jai kaung koon
The chambers of your heart

(*) รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
Bpit dtah koon dai ja bpit dtah koon
You can close your eyes, close your eyes
ไม่อยากให้คุณ เห็นใคร
Mai yahk hai koon hen krai
I don’t want you to see anyone else
ไม่อยากให้ใคร เห็นคุณ
Mai yahk hai krai hen koon
I don’t want anyone else to see you
ผมเฝ้าบนบานทำบุญ
Pom fao bon bahn tumboon
I’ll keep praying and making merit
เพราะกลัวว่าคุณ จะเปลี่ยนใจ
Pror glua wah koon ja bplian jai
Because I’m scared you’ll change your mind

(**) ปิดปากคุณได้ ก็จะปิดปาก
Bpit bpahk koon dai gor ja bpit bpahk
You can close your mouth, close your mouth
เดี๋ยวคุณรับฝาก ความรักจากใคร
Diao koon rup fahk kwahm ruk jahk krai
Or soon you’ll accept love from someone else
ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่น
Bpit jamook mai hai dai glin
Close your nose and don’t smell
ปิดหูไม่ให้ได้ยิน เสียงใคร
Bpit hoo mai hai dai yin siang krai
Plug your ears and don’t hear anyone else’s voice
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ
Tah bpit bpradtoo haung dai dung jai
If you can close the door of your room like I hope
จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
Ja yoo kahng nai saung kon gup koon
It’ll just be you and I inside

รักแต่คุณ รักแต่คุณ
Ruk dtae koon ruk dtae koon
I only love you, I only love you
รักแต่คุณ รักคุณหมดใจ
Ruk dtae koon ruk koon mot jai
I only love you, I love you with all my heart

(*,**)

รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else