รักครั้งสุดท้าย

All posts tagged รักครั้งสุดท้าย

Title: รักครั้งสุดท้าย / Ruk Krung Soot Tai (Final Love)
English Title: “My Magnet”
Artist: Lomosonic
Album: Sweet Bros.
Year: 2020

ก็เคยต้องทรมานกับการที่ต้องเริ่มใหม่
Gor koey dtaung turamahn gup gahn tee dtaung rerm mai
I once was tortured with having to start over
กับใครสักคน และเหตุผลมันคือเวลา
Gup krai suk kon lae het pon mun keu welah
With someone, and the reason was time
ที่เกิดจริงจังกับใคร สุดท้ายแล้วต้องร่ำลา
Tee gert jing jung gup krai soot tai laeo dtaung rerm lah
What started as sincerity with someone, in the end, I had to say good-bye
ต้องมีน้ำตา มันอ่อนล้าเกินใจจะทน
Dtaung mee num dtah mun aun lah gern jai ja ton
I had to cry, I was too weary for my heart to bear

(*) มันทรมานข้างใน จนใจแทบทน ไม่ไหว
Mun toramahn kahng nai jon jai taep ton mai wai
I’m tortured inside until my heart nearly can’t take it

(**) ฉันต้องเสียใจเท่าไหร่ เพื่อให้หัวใจ ฉันได้รักใครสักคน
Chun dtaung sia jai tao rai peua hai hua jai chun dai ruk krai suk kon
How sad must I be to let my heart love someone?
มีจริงใช่ไหม รักที่เป็นครั้งสุดท้าย และรักที่จะไม่จากฉันไป
Mee jing chai mai ruk tee bpen krung soot tai lae ruk tee ja mai jahk chun bpai
It exists, right? A love that will be final, and a love that won’t leave me?

มันเกือบจะเอือมระอา กับการที่ต้องรักใคร
Mun geuap ja euam ra ah gup gahn tee dtaung ruk krai
I’m nearly fed up with having to love someone
และต้องเสียใจ อีกแค่ไหนมันถึงจะพอ
Lae dtaung sia jai eek kae nai mun teung ja por
And how long must I be sad until I’ve had enough?
ติดอยู่กับวันเวลา กับการที่ต้องเฝ้ารอ
Dtit yoo gup wun welah gup gahn tee dtaung fao ror
Stuck with time and with waiting
ถ้าเจอเพื่อจาก จะมีรักไปเพื่ออะไร
Tah jur peua jahk ja mee ruk bpai peua arai
If we only meet to separate, what’s the point of loving?

(*)

ฉันต้องเสียใจเท่าไหร่ เพื่อให้หัวใจ ฉันได้รักใครสักคน
Chun dtaung sia jai tao rai peua hai hua jai chun dai ruk krai suk kon
How sad must I be to let my heart love someone?
มีจริงใช่ไหม รักที่เป็นครั้งสุดท้าย มันยังมีจริงอยู่ใช่ไหม
Mee jing chai mai ruk tee bpen krung soot tai mun yung mee jing yoo chai mai
It exists, right? A love that will be final, it still exists, right?
ฉันต้องเสียใจเท่าไหร่ เพื่อให้หัวใจ ฉันได้รักใครสักคน
Chun dtaung sia jai tao rai peua hai hua jai chun dai ruk krai suk kon
How sad must I be to let my heart love someone?
มันมีจริงใช่ไหม รักที่เป็นครั้งสุดท้าย ที่เขาจะรักฉัน หมดหัวใจ
Mun mee jing chai mai ruk tee bpen krung soot tai tee kao ja ruk chun mot hua jai
It exists, right? A love that will be final, who will love me with all their heart?

   

เนื้อร้อง: LOMOSONIC/โป โปษยะนุกูล
ทำนอง: LOMOSONIC
เรียบเรียง: LOMOSONIC