มโหรีย์ คีย์สะอื้น

All posts tagged มโหรีย์ คีย์สะอื้น

Title: มโหรีย์ คีย์สะอื้น / Mahohree Key Saeun (Mahoree, Sobbing Keyboard)
Artist: Krit Boonyaliang (กฤษ บุญยะเลี้ยง)
Album: [Single]
Year: 2016

เป็นเพราะเราสองคนไม่ได้สนใจ
Bpen pror rao saun gkon mai dai son jai
It’s because the two of us didn’t care
เที่ยวงานวัดครั้งใดก็ไม่ได้ทำบุญ
Tiao ngahn wut krung dai gor mai dai tumboon
To travel to the temple any time, we didn’t make merit
ไปขึ้นแต่ชิงช้า ไปขี่แต้ม้าหมุน.
Bpai keun dtae ching chah bpai kee dtae mah moon
We’d go up, but it was on a swing, we’d go driving, but just in circles
ยิงปืนตุ๊กกะตุ่นปาเป้าลูกโป่ง
Ying bpeun tookgadtoon bpah bpao look bpohng
We’d throw darts at balloons for puppets

(*) เราสองถูกพลากออกไปจากกัน
Rao saung took plahk auk bpai jahk gun
The two of us were dragged apart from each other
บุญไม่ทันได้ทำนำหนุนส่ง
Boon mai tun dai tum num noon song
We didn’t make merit in time to support ourselves
วาสนาเส้นสั้นๆ พลันสิ้นสุดลง.
Wahsanah sen sun sun plun sin soot long
Fortune was a thin line that stopped suddenly
ไปผูกไปโยงไปผูกไปโยงกับคนอื่น
Bpai pook bpai yohng bpai pook bpai yohng gup kon eun
Attaching you to someone else

(**) เสียงโห่อยู่บ้านน้อง เสียงร้องอยู่บ้านพี่
Sing hoh yoo bahn naung siang raung yoo bahn pee
The sound of merriment is in your house, the sound of crying is in mine
บ้านน้องโหมมโหรี บ้านพี่ร้องคีย์สะอื้น
Bahn naung moh mahoree bahn pee raung key sa eun
Your home utilizes the mahoree, my home is the sound of the sobbing keyboard
คนโห่อยู่บ้านน้อง คนร้องก็ของขึ้น
Kon hoh yoo bahn naung kon raung gor kaung keun
Merry people are in your house, a crying person is in mine
บ้านน้องชื่นมื่น บ้านพี่สะอื้นหลังคากระพือ
Bahn naung cheun meun bahn pee saeun lung kah grapeu
Your home is cheerful, my home has sobbing from the rooftops

จะทำบุญด้วยกันก็ไม่ทันแล้ว
Ja tum boon duay gun gor mai tun laeo
I’d make merit with you, but it’s too late
โอ้น้องเอ๋ยน้องแก้วพี่คงไม่กล้าหือ
Oh naung oey naung gaeo pee kong mai glah heu
Oh, my dear darling, I don’t dare
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมเข้าหอหารือ
Jao bao jao sao dtriam kao hor hah reu
The wedding couple are preparing to enter the consummation room
คนเจ็บต้องรับมือครวญครางอย่างขมขื่น
Kon jep dtaung rup meu kruan krahng yahng kom keun
The wounded person must deal with it and moan in pain

(*,**,*,**)

   

คำร้อง : นะโม โมรา
เรียบเรียง : นะโม โมรา