ปาฏิหาริย์

All posts tagged ปาฏิหาริย์

Title: ปาฏิหาริย์ / Bpadtihahn (Miracle)
Artist: New & Jiew (นิว & จิ๋ว)
Album: New & Jiew Best Collection
Year: 2013

จะไม่ยอมให้เราคลาดกัน
Ja mai yaum hai rao klaht gun
I refuse to let you get away from me
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
Chun kong ja pobh ruk tur gaun krai
I would have loved you before anyone else
มันน่าเสียดาย
Mun nah sia dai
It’s a pity
เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียว
Meua rao jur gun jur gun kae krung diao
When we met, we only met once
ก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานาน
Gor pook pun meuan glai chit mah nahn
But our connection was like we’ve been close for a long time
บอกไม่ถูกว่าทำไม
Bauk mai took wah tummai
I can’t really explain why
หรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อน
Reu rao ja koey dai jur gun chaht gaun
Did we ever meet in a past life?

(*) ต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจ
Dtahn jai dtrong gun maung dtah gor kao jai
Both our hearts are the same, looking into your eyes, I understand
แต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตา
Dtae kong bpen piang dai kae maung dtah
But I might only be able to look
อยากจะกอดเก็บเธอไว้
Yahk ja gaut gep tur wai
I want to embrace you
แต่พบกันเมื่อสาย
Dtae pob gun meua sai
But we met when it was too late
ไม่อยากจะแย่งใคร
Mai yahk ja yaeng krai
I don’t want to steal from anyone

(**) น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
Nah ja jur gun mah dtung nahn
We should have met a long time ago
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
Gaun tee tur ja bpen kaung krai
Before you belonged to anyone else
อยากให้มันมีปาฎิหารย์
Yahk hai mun mee bpadtihahn
I want there to be a miracle
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
Hai dtua chun yaun welah glup bpai
Letting me turn back time
จะไม่ยอมให้เราคลาดกัน
Ja mai yaum hai rao klaht gun
I refuse to let you get away
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
Chun kong ja pob ruk tur gaun rkai
I would have loved you before anyone else
มันน่าเสียดายปาฏิหารย์ไม่มีจริง
Munnah sia dai bpadtihahn mai mee jing
It’s a pity that miracles aren’t real

(*,**,**)

น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
Nah ja jur gun mah dtung nahn
We should have met a long time ago
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
Gaun tee tur ja bpen kaung krai
Before you belonged to anyone else

   

คำร้อง : สิริธนา หงษ์โสภณ
ทำนอง : เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
เรียบเรียง : แมนลักษณ์ ทุมกานนท์

Title: ‪ปาฏิหาริย์ / Bpahdtihahn (Miracle)
Artist: Kob Songsit
Album: กบใสๆ / Gop Sai Sai (Clear Kob)
Year: 1990

เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว
Meua rao jur gun jur gun kae krung diao
When we met, we only met once
ก็ผูกพันเหมือน ใกล้ชิดมานาน
Gor pook pun meuan glai chit mah nahn
But we made a connection like we’ve been close for a long time
บอกไม่ถูกว่าทำไม
Bauk mai took wah tummai
I can’t really tell you why
หรือเราจะเคย ได้เจอกันชาติก่อน
Reu rao ja koey dai jur gun chaht gaun
Or have we met before in a previous life?

(*) ต่างใจตรงกัน มองตาก็เข้าใจ
Dtahng jai dtrong gun maung dtah gor kao jai
Our hearts are as one, looking in each other’s eyes and we understand
แต่คงเป็นเพียง ได้แค่มองตา
Dtae kong bpen piang dai kae maung dtah
But all I can do is look in your eyes
อยากจะกอดเก็บเธอไว้ แต่พบกันเมื่อสาย
Yahk ja gaut gep tur wai dtae pob gun meua sai
I want to hug you and keep you, but we met too late
ไม่อยากจะแย่งใคร
Mai yahk ja yaeng krai
I don’t want to steal anyone

(**) น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
Nah ja jur gun mah dtung nahn
We should have met a long time ago
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
Gaun tee tur ja bpen kaun gkrai
Before you became someone else’s
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
Yahk hai mun mee bpahdtihahn
I want there to be a miracle
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
Hai dtua chun yaun welah glup bpai
That lets me turn back time
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
Ja mai yaum hai rao prahk gun
I’d refuse to let us separate
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
Chun kong ja pob ruk tur gaun krai
I’d meet you before anyone else
มันน่าเสียดาย
Mun nah sia dai
It’s a pity

(***) น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
Nah ja jur gun mah dtung nahn
We should have met a long time ago
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
Gaun tee tur ja bpen kaun gkrai
Before you became someone else’s
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
Yahk hai mun mee bpahdtihahn
I want there to be a miracle
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
Hai dtua chun yaun welah glup bpai
That lets me turn back time
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
Ja mai yaum hai rao prahk gun
I’d refuse to let us separate
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
Chun kong ja pob ruk tur gaun krai
I’d meet you before anyone else
พบกันสายไป
Pob gun sai bpai
We met too late
มันน่าเสียดาย
Mun nah sia dai
It’s a pity
ปาฏิหาริย์ ไม่มีจริง
Bpahdtihahn mai jing
Miracles don’t exist

(*,**,***)

Title: ปาฏิหาริย์ / Bpahdtihahn (Miracle)
Artist: Noona and Kangsom
Album: OST เลือดขัตติยา / Leuat Kuttiya the Musical
Year: 2013

ปาฏิหาริย์ที่บนฟากฟ้า ปรากฎต่อเธอและฉัน
Bpahdtihahn tee bon fahk fah bprahgot dtor tur lae chun
A miracle in the sky has appeared before you and I
ปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นมา ดาราคู่ดวงตะวัน
Bpahdtihahn bung gert keun mah dahrah koo duang dtawun
A miracle has occured, the stars are coupled with the sun
ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ ก่อนตะวันทอแสงรุ่งสาง
Gaun dao lup yahm roong aroon gaun dtawun tor saeng roong sahng
Before the stars go out at dawn, before the sun shines at daybreak
ฟ้ายังบังเกิดปาฏิหาริย์ แสงตะวันและดาวประสาน
Fah yung bung gert bpahdtihahn saeng dtawun lae dao bprasahn
The sky still performed a miracle, the sunlight and stars connected
ให้เรามีความหวัง
Hai rao mee kwahm wung
Giving us hope

ปาฏิหาริย์เพียงครู่บนฟ้า ดาวได้อยู่เคียงตะวัน
Bpahdtihahn piang kroo bon fah dao dai yoo kiang dtawun
A miracle for only an instant in the sky, the stars were beside the sun
ปาฏิหาริย์เพียงครู่ตรึงตรา เวลาแห่งเธอและฉัน
Bpahdtihahn piang kroo dtreung dtrah welah haeng tur lae chun
A miracle only for an impressive instant, the moment of you and I

ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ
Gaun dao lup yahmg roong aroon
Before the stars go out at dawn
จะมาพบกัน
Ja mah pob gun
They came to meet
ก่อนตะวันทอแสงรุ่งสาง
Gaun dtawun tor saeng roong sahng
Before the sun shines at daybreak
อยู่เคียงข้างใจ
Yoo kiang kahng jai
They are beside each other
แสงตะวันและดาวประสาน
Saeng dtawun lae dao bprasahn
The sunlight and stars connected
ฟ้าเบื้องบนได้ดลบันดาล
Fah beuang bon dai kon bun dahn
Up in the sky brought inspiration
ให้พบพานกันอยู่เสมอ
Hai pob pahn gun yoo samur
So we’ll always meet

ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ
Gaun dao lup yahmg roong aroon
Before the stars go out at dawn
จะมีฉันสบตากับเธอ
Ja mee chun sop dtah gup tur
I’ll be looking into your eyes
ก่อนตะวันทอแสงรุ่งสาง
Gaun dtawun tor saeng roong sahng
Before the sun shines at daybreak
จะมีฉันจับมือของเธอ
Ja mee chun jup meu kaung tur
I’ll be holding your hand
แม้ตะวันและดาวราร้าง
Mae dtawun lae dao rah rahng
Even though the sun and stars abandon each other
สองหัวใจจะยังประสาน ไม่มีทางห่างไกล
Saung hua jai ja yung bprasahn mai mee tahng hahng glai
Our two hearts will still be connected, there’s no way they’ll be separated

เธอเปรียบดังแสงดาวพร่างพราวของฉัน
Tur bpriap dung saeng dao prahng prao kaung chun
You’re like my twinkling starlight
เธอก็เปรียบตะวันที่ทาบทอในจิตใจ
Tur gor bpriap dtawun tee tahp tor nai jit jai
You’re like the sun illuminating my heart
ดวงดาวไม่เคยลับเลือน
Duang dao mai koey lup leuan
The stars never fade away
ตะวันไม่เคยลับไป
Dtawun mai koey lup bpai
The sun never sets
แสงดาวและตะวันจะเคียงกัน
Saeng dao lae dtawun ja kiang gun
The starlight and sun will be next to each other
ดั่งรุ่งอรุณอยู่ตลอดกาล จากนี้
Dung roong aroon yoo dtalaut gahn jahk nee
Like the mornings will always be from now on

ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ
Gaun dao lup yahmg roong aroon
Before the stars go out at dawn
ก่อนตะวันทอแสงรุ่งสาง
Gaun dtawun tor saeng roong sahng
Before the sun shines at daybreak
แสงตะวันและดาวประสาน
Saeng dtawun lae dao bprasahn
The sunlight and stars connected
ฟ้าเบื้องบนได้ดลบันดาล
Fah beuang bon dai kon bun dahn
Up in the sky brought inspiration
ให้พบพานกันอยู่เสมอ
Hai pob pahn gun yoo samur
So we’ll always meet

ให้เธอและฉันได้เจอปาฎิหาริย์ยามรุ่งอรุณ
Hai tur lae chun dai jur bpahdtihahn yahm roong ahroon
Let you and I find a miracle in the morning
ปาฎิหาริย์ของเรา
Bpahdtihahn kaung rao
Our miracle
ฉันมีเธอแนบกายดังเงา เราไม่มีวันร้างไกล
Chun mee tur naep gai dung ngao rao mai mee wun rahng glai
I have you at my side like a shadow, we’ll never be separated
ใจเราสองจะประสาน ไม่ห่างร้างไกล
Jai rao saung ja bprasahn mai hahng rahng glai
Our two hearts will be connected, never to separate
อยู่ในรุ่งอรุณของเรา
Yoo nai roong ahroon kaung rao
In our morning

ฟ้ายังบังเกิดปาฏิหาริย์
Fah yung bung gert bpahdtihahn
Heaven has still created a miracle
แสงตะวันและดาวประสาน
Saeng dtawun lae dao bprasahn
The sunlight and stars are connected
ให้เรามีความหวัง
Hai rao mee kwahm wung
Giving us hope

Title: ปาฏิหาริย์ / Bpahdtihahn (Miracle)
Artist: Looksorn
Album: OST She
Year: 2012

เธอ รู้สึกอะไรบ้างมั้ย
Tur rook seuk arai bahng mai
Do you feel anything?
บางสิ่งที่ฉันซ่อนไว้ลึกๆ ในใจตอนนี้
Bahng sing tee chun saun wai leuk leuk nai jai dtaun nee
Anything that I’ve been hiding here deep in my heart?
อธิษฐานทุกคืน ก่อนหลับตาให้ฝันดี
Atittahn took keun gaun lup dtah hai fun dee
Praying every night before going to sleep
ทำได้แค่นี้ เพื่อหวังจะได้เจอเธอในนั้น..
Tum dai kae nee peua wung ja dai jur tur nai nun
It’s all I can do, hoping I’ll see you in my dreams

รัก ที่ฉันเองไม่อาจคาดหวัง
Ruk tee chun eng mai aht kaht wung
The love I shouldn’t hope for
หลับฝันแค่หวังว่าเธอจะปรากฏกาย
Lup fun kae wung wah tur ja bprahgot gai
Closing my eyes and just hoping that you’ll appear
แค่ได้ใกล้กัน แม้ฝันไปฉันพอใจ
Kae dai glai gun mae fun bpai chun por jai
Just to be near you, even in my dreams is enough
แค่เพียงเท่านี้ แค่เพียงได้ฝันเท่านั้น
Kae piang tao nee kae piang dai fun tao nun
Just this, just be able to dream is all

(*) รอ ฉันรอปาฏิหาริย์
Ror chun ror bpahdtihahn
Waiting, I’m waiting for a miracle
รอให้ฝันซ้ำๆทุกวันชัดเจนเป็นจริงขึ้นมา
Ror hai fun sum sum took wun chut jen bpen jing keun mah
Waiting for the same dream over and ever, every day it gets clearer and clearer to reality
อยากตื่นมาพบ เห็นเธอเหมือนตอนหลับตา
Yahk dteun mah pob hen tur meuan dtaun lup dtah
I want to wake up and see you like when I’m asleep
ยังปรารถนาให้ฉันไม่ได้ฝันไป
Yung bprahttanah hai chun bpaid ai fun bpai
I still don’t want to be dreaming

ทุกเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความเหงา
Took chao dteun keun mah duay kwahm ngao
Every morning I wake up with loneliness
คิดถึงเราและภาพเมื่อคืนยังติดตา
Kit teung rao lae pahp meua keun yung dtit dtah
Thinking of us and the image of last night still stuck in my vision
อยากฝันทุกเวลา
Yahk fun took welah
I want to dream all the time
เพราะมีเธอที่โหยหา
Pror mee tur tee hoy hah
Because I’m longing for you
เมื่อถึงเวลาหลับตา
Meua teung welah lup dtah
When it’s time for bed
ฉันขอไม่ตื่นได้ไหม..
Chun kor mai dteun dai mai
I don’t want to wake up…

(*)