ตายไม่ได้

All posts tagged ตายไม่ได้

Title: ตายไม่ได้ / Dtai Mai Dai (Can’t Die)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ยินดีต้อนรับ / Yin Dee Dtaun Rup (Welcome)
Year: 1993

ชีวิต เปลี่ยนชีวิตได้ลง
Cheewit bplian cheeiwt dai long
Life, my life changed
ยังคง รอแต่ความหวัง
Yung kong ror dtae kwahm wung
I was still waiting for hope
เลวร้าย แพ้แค่เซลล์ในกาย
Leo rai pae kae sell nai gai
Cruelty defeating only the cells in my body
เกิดเสื่อมสดสลายกลายลงอย่างทนท้อ
Gert seuam sot salai glai long yahng ton tor
Deteriorating and decaying like they were discouraged

(*) จะวิงวอนผู้ถอนวิญญาณ อยู่กับเธอจนนานที่สุด
Ja wing waun poo taun winyahn yoo gup tur jon nahn tee soot
I beg whoever withdrew my spirit to stay with you for as long as possible
นอนกายหมดสิ้นกำลัง
Naun gai mot sin gumlung
My body is out of energy
แต่ชีวิตเธอยัง อยากจะขอดูแลต่อไป
Dtae cheewit tur yung yahk ja kor doo lae dtor bpai
But you’re still alive, I want to keep taking care of you

(**) ฉันตายไม่ได้ เพราะฉันรักเธอ
Chun dtai mai dai pror chun ruk tur
I can’t die because I love you
จะปล่อยให้เธอ เดียวดายได้ไง
Ja bploy hai tur diao dai dai ngai
How could I leave you all alone?
ฉันตายไม่ได้ เพราะฉันรักเธอ
Chun dtai mai dai pror chun ruk tur
I can’t die because I love you
จะปล่อยเธอทน คนเดียวอย่างไร
Ja bploy tur ton kon diao yahng rai
How could I leave you to endure this alone?

ความหวัง อาจจะยังไกลก็รอ
Kwahm wung aht ja yung glai gor ror
Hope might still be far away, but I’ll wait
เพียงพอ มีแค่พอรัก
Piang por mee kae por ruk
Just enough, I have just enough for love
จุดหมาย แค่ให้เธอสบาย
Joot mai kae hai tur sabai
My goal is just for you to be comfortable
อาจจะจบตอนท้าย ตายไปก็ไม่ง้อ
Aht ja jop dtaun tai dtai bpai gor mai ngor
I might die in the end, but I won’t seek forgiveness

(*,**,*,**)