ดาวเสาร์

All posts tagged ดาวเสาร์

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

เบื่อแล้ว ที่ต้องอดทน จำเจ
Beua lao tee dtaung ot ton jum jay
I’m sick of having to put up with this over and over
ชีวิตเหมือนเดิมทุกวัน
Cheewit meuan derm took wun
Life is the same every day
เบื่อแล้ว ที่ต้องอดทนทำงานซ้ำซากเหมือนเดิมทั้งปี
Beua laeo tee dtaung ot ton tum ngahn sum sahk meuan derm tung bpee
I’m sick of having to endure doing the same repetitious work all year

เฮ้ย มันจะมีบ้างไหม ไม่ต้องทน ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey mun ja mee bahng mai mai dtaung ton mai ao na woey
Hey, will I ever not have to endure this? I don’t want this
หลบฉากหนีชีวิตอันสับสน
Lop chahk nee cheewit un sup son
Escape and flee from this confusing life
เฮ้ย มันจะมีบ้างไหมใครสักคน ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey mun ja mee bahng mai krai suk kon mai ao na woey
Hey, will there ever be someone? I don’t want this
หนีวงเวียนชีวิตอันมืดมน
Nee wong wian cheewit un meut mon
Run away from the dim cycle of life

(*) ชีวิตเราก็ต้องดิ้นรน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Cheewit rao gor dtaung din ron mai ao na hoey mai ao na hoey
My life is a struggle, I don’t want this, I don’t want this
ไม่ทนก็ไม่มีรับประทาน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Mai tongor mai mee rup bpratahn mai ao na hoey mai ao na hoey
I won’t endure this, I have nothing to eat, I don’t want this, I don’t want this
แต่ฉันทนมันมาแสนนาน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Dtae chun ton mun mah saen nahn mai ao na hoey mai ao na hoey
But I’ve endured this for so long, I don’t want it, I don’t want it
อยากบอกไปว่า เกินจะทน เกินทำใจ
Yahk bauk bpai wah gern ja ton gern tum jai
I want to tell you that it’s too much to bear, it’s too much to deal with
ทนกันไป ทนกันไป ทน มันจะไม่ไหวแล้วโว้ย
Ton gun bpai ton gun bpai ton mun ja mai wai laeo woey
I’ve endured it, endured it, I can’t anymore

(**) อยากจะไปดาวเสาร์
Yahk ja bpai dao sao
I want to go to Saturn
อยากไปดาวเสาร์ ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Yahk bpai dao sao chun yahk ja mao suan dtua
I want to go to Saturn, I want to get drunk privately

(**)

เหนื่อยแล้ว ที่ต้องอดทนบนดาวมฤตยูรูทีน
Neuay laeo tee dtaung ot ton bon dao mahreudtayoo routine
I’m tired of having to endure routine Uranus
เหนื่อยแล้ว มันต้องทะยานจักรวาลไปเนปจูนข้ามหลุมดำ
Neuay laeo mun dtaung tayahn jukrawahn bpai nep joon kahm loom dum
I’m tired, I have to take the universe by storm and go to Neptune across a black hole

เฮ้ย ในดวงดาวดวงนี้ไม่ปลอดภัย ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey nai duang dao duangnee mai bplot pai mai ao na woey
Hey, it’s not safe in this star, I don’t want this
ไปไกล ไกล หลีกหนีดวงตะวัน
Bpai glai glai leek nee duang dtawun
I’m going far away, escaping the sun
เฮ้ย บางเวลาอยากทิ้งตัวหลุดลอย ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey bahng welah yahk ting dtua loot loey mai ao na woey
Hey, sometimes I want to slip away, I don’t want this
ไปโดยยานลำแสงแห่งหมอกควัน
Bpai doy yahm lum saeng haeng mauk kwun
I’ll go by a vehicle made of the light of the smog

(*,**,**)

อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Chun yahk ja mao suan dtua
I want to get drunk privately

อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Chun yahk ja mao suan dtua
I want to get drunk privately
อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn

   

คำร้อง/ ทำนอง จักรพงศ์ สิริริน
เรียบเรียง Paradox

   
This is a nice, silly song for anyone feeling like they’re going crazy with their monotonous, unfulfilling life on earth. 🙂

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Urban Lullaby
Year: 2008

เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม
Welah nee ja mee arai tee suay ngahm
At this moment, is there anything as beautiful
เท่ากับการได้นั่งดูดาวเคียงข้างเธอ
Tao gup gahn dai nung doo dao kiang kahng tur
As sitting next to you, looking at the stars?
คนที่ฉันเฝ้ารอมานานจนพบเจอ
Kon tee chun fao ror mah nahn jon pob jur
The person whom I waited for for so long until I found him
เธอคนนี้ เราช่างเข้ากันดีเธอว่ามั๊ย
Tur kon nee rao chahng kao gun dee tur wah mai
Wouldn’t you say that we make a great pair?

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ฉันว่าได้เวลาที่เราควรอยู่ใกล้กันนานกว่านี้
Chun wah dai welah tee rao kuan yoo glai gun nahn gwah nee
I think we should stay close for longer than this
และถ้าตอนนี้ดาวตกลงมา
Lae tah dtaun nee dao dtok long mah
And if a star would fall down at this moment
เป็นดาวเสาร์ก็คงดี
Bpen dao sao gor kong dee
It would be nice if you became Saturn
เผื่อเธอจะมอบสิ่งที่ใจฉันคอย
Peua tur ja maup sing tee jai chun koy
So you will give me the thing my heart has been waiting for

(*) อุ๊ย ดาวตกแล้ว อยากให้เป็นดาวเสาร์
Ooey dao dtok laeo yahk hai bpen dao sao
Ooh, a shooting star, I want you to be Saturn
เผื่อเธอจะเอาวงแหวนของดวงดาวมาให้ฉัน
Peua tur ja ao wong waen kaung duang dao mah hai chun
To give me a ring of stars
เพื่อพันผูก หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
Peua pun pook hua jai rao saung duang hai yoo koo gun dtalaut bpai
To connect our two hearts together forever

(**) เพราะในตอนนี้ หัวใจของฉัน
Pror nai dtaun nee hua jai kaung chun
Because, at this moment, my heart
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
Gor praum laeo na tee ja dai poot kwahm nai jai
Is ready to say the things in my heart
กับเจ้าวงแหวนวงนั้น ที่ฉันคอย
Gup jao wong waen wong nun tee chun koy
With the ring-bearing man I’ve waited for

ในคืนนี้จะมีดวงดาวเป็นล้านดวง
Nai keun nee ja mee duang dao bpen lahn duang
Tonight there will be millions of stars
เป็นสักขีพยานในความรักของเรา
Bpen suk keepayahn nai kwahm ruk kaung rao
To be an eye-witness to our love
ความรักคือเรื่องหัวใจไม่ต้องเดา
Kwahm ruk keu reuang hua jai mai dtaung dao
Love is a matter the heart doesn’t have to guess
ถ้าเรามัวแต่เดาเดี๋ยวก็ได้เวลาเช้า
Tah rao mua dtae dao diao gor dai welah chao
If we spend too much time guessing, pretty soon it’ll be morning

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ช่วงเวลาดีดีที่เราได้อยู่ใกล้กัน
Chuang welah dee dee tee rao dai yoo glai gun
The good times that we can be this near each other
ขนาดนี้ และถ้าตอนนี้เธอบอกกับฉัน
Kanaht nee lae tah dtaun nee tur bauk gup chun
And if right now you told me
ด้วยคำนั้นก็คงดี
Duay kum nun gor kong dee
With those words, it would be nice
เพราะตอนนี้ใจฉันมีแต่เธอ
Pror dtaun nee jai chun mee dtae tur
Because, right now, my heart has only you

(*,**,*,**)