ฉันรักเธอ…ใช่ไหม

All posts tagged ฉันรักเธอ…ใช่ไหม

Title: ฉันรักเธอ…ใช่ไหม / Chun Ruk Tur Chai Mai (I Love You…Right?)
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2020

ภาพเดิม แค่หันไป ต้องได้เจอ
Pahp derm kae hun bpai dtaung dai jur
The same images, if I just turn, I must face them
ตื่นขึ้นมาก็พบเธอไม่เคยห่าง ฉันมีเธอเคียงข้าง
Dteun keun mah gor pob tur mai koey hahng chun mee tur kiang kahng
Waking up, I find you, never far, I have you by my side
หลอมรวม ชีวิตเรา ไว้ด้วยกัน
Laum ruam cheewit rao wai duay gun
Combining our lives together
จะมีเธอกับฉันเติมเต็มช่องว่าง รักกันตลอดไป
Ja mee tur gup chun dterm dtem chaung wahng ruk gun dtalaut bpai
There will be you and I, filling the empty spaces, loving each other forever

แต่ทำไมกันนะ เสี้ยวหนึ่งในหัวใจ
Dtae tummai gun na siao neung nai hua jai
But why is it that a part of my heart
กลับยังคงสงสัย เรื่องเธออยู่ซ้ำ ๆ
Glup yung kong song sai reuang tur yoo sum sum
Still ends up constantly wondering about you?

(*) หากว่ามันคือรัก จริง ๆ แต่ทำไมยังถาม ตัวเอง
Hahk wah mun keu ruk jing jing dtae tummai yung tahm dtua eng
If this is really love, why am I still asking myself?
หากเธอคือคนนั้น จริง ๆ ตอบตัวเองได้ไหม หัวใจ
Hahk tur keu kon nun jing jing dtaup dtua eng dai mai hua jai
If you’re really the one, can my heart answer me?
เธอคือคนสุดท้าย จริง ๆ หยุดตัวเองที่เธอใช่ไหม
Tur keu kon soot tai jing jing yoot dtua eng tee tur chai mai
If you’re really my final lover, I stop myself at you, right?
มีแต่คำถามมากมายในใจ ฉันควรทำอย่างไร
Mee dtae kum wahm mahk mai nai jai chun kuan tum yahng rai
I just have so many questions inside, what should I do?

เธอเดินเข้ามา ด้วยหัวใจ
Tur dern kao mah duay hua jai
You showed up with your heart
อยากขอบคุณที่รักฉันไม่เคยห่าง แม้ว่าเรานั้นต่าง
Yahk kaup koon tee ruk chun mai koey hahng mae wah rao nun dtahng
I want to thank you for loving me, never far, even though we’re different
ทุกวัน เธอเขียนมัน คำว่าเรา
Took wun tur kian mun kum wah rao
Every day, you refer to us as “we”
แต่ทำไมใจฉันนั้นยังว่างเปล่า พบเพียงความสับสน
Dtae tummai jai chun nun yung wahng bplao pob piang kwahm sup son
But why is my heart still empty? I find only confusion

จากคนที่มาเติม ครึ่งหนึ่งของหัวใจ
Jahk kon tee mahd term kreung neung kaung hua jai
From the person who filled the second half of my heart
กลับยังคงสงสัย เรื่องเธออยู่ซ้ำ ๆ
Glup yung kong song sai reuang tur yoo sum sum
I still end up constantly wondering about you

(*,*)

มันเฝ้าแต่ถามตัวเองในใจ
Mun fao dtae tahm dtua eng nai jai
I keep asking myself in my heart
คิดดีแล้วใช่ไหม (ขอโทษเธอได้ไหม)
Kit dee laeo chai mai (Kor toht tur dai mai)
I’ve thought it over carefully, right? (Can I apologize?)
กับสิ่งที่ฉันไม่เคยมั่นใจ
Gup sing tee chun mai koey mun jai
With the things I was never sure of
ฉันรักเธอใช่ไหม
Chun ruk tur chai mai
I love you, right?

   

Writer / Compeser / Arranger : Nipat Kamjornpreecha
Producer : Nipat Kamjornpreecha
Mix and Master : Pete Tanskul

   

FINALLY the Parkinson continue their cliff-hanger of a music video from their 2016 single, “เพื่อนรัก / Peuan Ruk (Dear Friend)”…but still leave us with another cliff-hanger while the woman struggles trying to understand her feelings and if she could be in love with a transwoman. Will we have to wait another 4 years for a part 3?