จำไม่ได้ว่าต้องลืม

All posts tagged จำไม่ได้ว่าต้องลืม

Title: จำไม่ได้ว่าต้องลืม / Jum Mai Dai Wah Dtaung Leum (I Can’t Remember That I Must Forget)
Artist: Pee Saderd (พี สะเดิด)
Album: รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (Love Until I Don’t Know How to Love)
Year: 2020

รู้สึกตัวก็ตอนได้ยินชื่อเขา
Roo seuk dtua gor dtaun dai yin cheu kao
I realized it when I heard his name
ก็เพิ่งนึกได้ว่าเราไม่รักกัน
Gor perng neuk dai wah rao mai ruk gun
I was just able to realize we weren’t in love
ขอโทษเธออีกที ที่วันนี้ยั้งใจไม่ทัน
Kor toht tur eek tee tee wun nee yung jai mai tun
I’m sorry again for not being able to restrain my heart in time today
ทำให้เธอรำคาญและเสียเวลา
Tum hai tur rumkahn lae sia welah
I annoyed you and wasted your time

ไม่ตั้งใจที่จะดื้อดึง
Mai dtung jai tee ja deu deung
I didn’t mean to be stubborn
แต่เพราะคิดถึงจึงมาหา
Dtae pror kit teung jeung mah hah
But I came to see you because I missed you
ไม่ได้มาตอแยแต่มันเผลอไป
Mai dai mah dtor yae dtae mun plur bpai
I didn’t come to harass you, I was just careless

(*) จำไม่ได้ว่าต้องลืม ต้องลืมเรื่องราวของเราวันนั้น
Jum mai dai wah dtaung leum dtaung leum reuang rao kaung rao wun nun
I can’t remember that I must forget, must forget our story from those days
ไม่ทันคิดว่าเราเลิกกัน ยังอยากโทรหากันยามเหงา
Mai tun kit wah rao lerk gun yung yahk toh hah gun yahm ngao
I can never seem to remember that we broke up, I still want to call you when I’m lonely
ลืมไปเลยว่าต้องจำ ต้องจำขึ้นใจเธอเป็นของเขา
Leum bpai loey wah dtaung jum dtaung jum keun jai tur bpen kaung kao
I forgot that I had to remember, had to remember that you’re his
ขอโทษที่ยังเก็บเอา คำว่าเรา…มาใช้จนชิน
Kor toht tee yung gep ao kum wah rao mah chai jon chin
I’m sorry for still using “us,” I’d gotten used to it

จากนี้จะคอยสั่งใจตัวเองทุกวัน
Jahk nee ja koy sung jai dtua eng took wun
From now on, I’ll keep ordering my heart every day
ว่าฉันเป็นเพียงแค่คนเคยรู้จัก
Wah chun bpen piang kae kon koey roo juk
That I’m just someone you used to know
สาบานต่อดินฟ้า จะไม่มาหาแม้ใจมันอยาก
Sahbahn dtor din fah ja mai mah hah mae jai mun yahk
I swear to heaven and earth that I won’t come to see you, even though my heart wants to
จะท่องเอาไว้ว่ารักเรานั้นไม่มี
Ja taung ao wai wah ruk rao nun mai mee
I’ll memorize that our love doesn’t exist

(**) ถือว่ามาบอกลาแล้วกัน
Teu wah mah bauk lah laeo gun
Let’s just say I came to say good-bye
หากเขาถาม พูดไปอย่างนี้
Hahk kao tahm poot bpai yahng nee
If he asks, tell him this
ขอโทษเขาให้ทีที่มันเผลอไป
Kor toht kao hai tee tee mun plur bpai
Apologize to him for me for being careless

(*,**,*)

   

คำร้อง/ทำนอง: ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง: บรรจง เวียงพล