คำตอบ

All posts tagged คำตอบ

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Artist: Safeplanet
Album: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Year: 2018

ฉันเกิดคำถามมากมายในใจ
Chun gert kum tahm mahk mai nai jai
Many questions have arisen in my heart
ไม่อาจจะรู้ความจริงใดใด ฉันไม่รู้เลย
Mai aht ja roo kwahm jing dai dai chun mai roo loey
I can’t know the truth, I don’t know at all
ถึงสิ่งที่คิดอยู่ข้างใน ใจของเธอ
Teung sing tee kit yoo kahng nai jai kaung tur
About the things you feel inside your heart

(*) ที่เธอบอกคำนั้นที่เธอยังรั้งฉันอยู่
Tee tur bauk kum nun tee tur yung rung chun yoo
You tell me those words that still hold me back
อยากให้ลองเผื่อมีวิธีที่ทำให้เราเข้าใจ
Yahk hai laung peua mee witee tee tum hai rao kao jai
I want you to try in case there’s a way for us to understand
แต่ความจริงมีเพียงฉันเองที่อยากจะรู้คำตอบ
Dtae kwahm jing mee piang chun eng tee yahk ja roo kum dtaup
But the truth is, I’m the only one who wants to know the answer
จากเธอได้ไหม แล้วฉันจะเข้าใจ สักที
Jahk tur dai mai laeo chun ja kao jai suk tee
From you, please? Then I’ll finally understand

ต้องตอบคำถามมากมายในใจ ฉันเอง
Dtaung dtaup kum tahm mahk mai nai jai chun eng
I must answer the many questions in my heart myself
ไม่อาจจะหาความจริงใดใด ฉันไม่รู้เลย
Mai aht ja hah kwahm jing dai dai chun mai roo loey
I can’t find any truth, I don’t know at all
ถึงสิ่งที่คิดอยู่ข้างใน ใจของเธอ
Teung sing tee kit yoo kahng nai jai kaung tur
About the things you feel inside your heart

(*)

แต่ฉันยังคงรอ เมื่อใจของฉันนั้นเองก็รู้ดีอยู่
Dtae chun yung kong ror meua jai kaung chun nun eng gor roo dee yoo
But I still wait when my own heart knows full well
เธอหยุดทีได้ไหม หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Tur yoot tee dai mai yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Please stop, stop before my heart is destroyed
ฉันรอเพื่ออะไร เมื่อใจของฉันและเธอต่างรู้ดีอยู่
Chun ror peua arai meua jai kaung chun lae tur dtahng roo dee yoo
What am I waiting for when both your heart and mine know full well?
ฉันขอเธอได้ไหม หยุดเวลานี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เข้าใจ
Chun kor tur dai mai yoot welah nee ao wai bploy hai chun dai kao jai
Can I ask you to stop this time? Let me be able to understand
หยุดเรื่องราวนี้เอาไว้ ก่อนที่มันจะสายไป
Yoot reuang rao nee ao wai gaun tee mun ja sai bpai
Stop this story before it’s too late

แต่ฉันยังคงต้องการคำตอบ
Dtae chun yung kong dtaung gahn kum dtaup
But I still need answers
แต่ฉันยังคงต้องถามเธอก่อน ที่เธอคิดอยู่
Dtae chun yung kong dtaung tahm tur gaun tee tur kit yoo
But I still must ask you first what you’re thinking
จะร้ายหรือดีให้เธอช่วยบอก สักที
Ja rai reu dee hai tur chuay bauk suk tee
Be it good or bad, please finally tell me

แต่ฉันยังคงรอ เมื่อใจของฉันนั้นเองก็รู้ดีอยู่
Dtae chun yung kong ror meua jai kaung chun nun eng gor roo dee yoo
But I still wait when my own heart knows full well
ช่วยหยุดทีได้ไหม หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Chuay yoot tee dai mai yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Please stop, stop before my heart is destroyed
ฉันรอไปทำไม เมื่อใจของฉันและเธอต่างรู้ดีอยู่
Chun ror bpai tummai meua jai kaung chun lae tur dtahng roo dee yoo
Why am I waiting when both your heart and mine know full well?
ฉันขอเธอได้ไหม หยุดเวลานี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เข้าใจ
Chun kor tur dai mai yoot welah nee ao wai bploy hai chun dai kao jai
Can I ask you to stop this time? Let me be able to understand
หยุดก่อนตอนนี้ได้ไหม ก่อนที่มันจะสายไป
Yoot gaun dtaun nee dai mai gaun tee mun ja sai bpai
Please stop this right now, before it’s too late
หยุดเรื่องราวนี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เดินไป สักที
Yoot reuang rao nee ao wai bploy hai chun dai dern bpai suk tee
Stop this story, let me be able to finally walk away

หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Stop before my heart is destroyed

ปล่อยให้ฉันได้เดินไป สักที
Bploy hai chun dai dern bpai suk tee
Let me be able to finally walk away

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Artist: Scrubb
Album: Kid
Year: 2010

สองคนบนดาวที่กว้างใหญ่
Saung kon bon dao tee gwahng yai
Two people on a vast star
ฉันลืมไปแล้วว่าเมื่อไร ที่เราได้เจอกัน
Chun leum bpai laeo wah meua rai tee rao dai jur gun
I’ve forgotten when we met
เมื่อฉันมองดูเธอแล้วรู้สึก
Meua chun maung doo tur laeo roo seuk
When I look at you, I feel
ไม่ใช่คนที่คุ้นเคย แต่มากกว่านั้น
Mai chai kon tee koon koey dtae mahk gwah nun
You’re not just an acquaintance, but much more than that

(*) เวลาหมุนไป แต่บางทีเวลา
Welah moon bpai dtae bahng tee welah
Time turns by, but sometimes
เดินช้าเกินไป ช้าเกิน
Dern chah gern bpai chah gern
It turns too slowly, too slowly

(**) ก่อนคืนและวัน จะพาเรามาให้พบกัน
Gaun keun lae wun ja pah rao mah hai pob gun
Before the days and nights led us to meet
สร้างความผูกพัน แต่ละวันนั้นมีความหมายต่างๆ
Sahng kwahm pook pun dtae la wun nun mee kwahm mai dtahng dtahng
Creating a relationship, each day had a different meaning
หากคืนและวัน จะพาเรามาให้คุ้นเคย
Hahk keun lae wun ja pah rao mah hai koon koey
If the days and nights would lead us to get familiar
ไม่ต้องคิดเลย คำตอบนั้นเรารู้ในใจ
Mai dtaung kit loey kum dtaup nun rao roo nai jai
There’s no need to think, we know that answer in our hearts

สักวันเธอคงมีคำตอบ
Suk wun tur kong mee kum dtaup
Some days you have answers
สักวันเธอคง ต้องยอมบอกว่าเธอคิดยังไง
Suk wun tur kong dtaung yaum baukw ah tur kit yung ngai
Some day you’ll have to give in and tell how you feel
หากฉันมีดวงตาที่มองผ่าน
Hahk chun mee duang dtah tee maung pahn
If I have eyes that look past
ลึกลงไปข้างในใจ ว่าใครอยู่ในนั้น
Leuk long bpai kahng nai jai wah krai yoo nai nun
Deep down inside my heart, there’s someone in there

(*,**)
ไม่ต้องคิดเลย คำตอบนั้นเรารู้คำตอบ
Mai dtaung kit loey kum dtaup nun rao roo kum dtaup
There’s no need to think, that answer, we know the answer

(**)
ไม่ต้องคิดเลย ทุกอย่างนั้นเรารู้คำตอบ
Mai dtaung kit loey took yahng nun rao roo kum dtaup
There’s no need to think, we know the answer to everything

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (The Answer)
Artist: The Unknown ft. Toon Pimpawee
Album: OST คู่ปรับฉบับหัวใจ / Koo Bprup Chabub Hua Jai
Year: 2015

Living day to day
Without dreams, unimpressed with everything
Without a goal or a destination
Will there be anyone who understands?

(*) But today I met you
My life changed
From a person who never felt anything
I became a person with a purpose

(**) You are my answer
And you are the final person
I’ll love you with all of my heart
From now on, I promise
I’ll love only you
I’ll love only you
I’ll love you at every moment
From now on, I’ll give you my entire heart

I used to think that there would be some day
That I would find sincere love
What passed, no matter who anyone was
They were just like smoke that faded away

(*,**)

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Artist: Yokee Playboy
Album: Yokee Playboy
Year: ??

เดิมไม่เคยคิดหาคำตอบ เดิมไม่เคยจะรู้ที่บอก
Derm mai koey kit hah kum dtaup derm mai koey ja roo tee bauk
I never used to think about finding an answer, I never used to know what I’m telling you
ยามไม่มีผู้ใดคอยปลอบ ว่าสักวัน
Yahm mai mee poo dai koy bplaup wah suk wun
When I didn’t have anyone comforting me one day

ยามเมื่อลมฟ้าฝนแปรเปลี่ยน โดนผู้คนทำร้ายข้างเคียง
Yahm meua lom fah fon bprae bplian dohn poo kon tum rai kahng kiang
When the wind and rain changed and I was hurt by someone beside me
เธอเป็นลมที่พัดมาเยี่ยมและปลอบใจ
Tur bpen lom tee put mah yiam lae bplaup jai
You were the wind that blew and soothed and healed my heart

(*) อยากรู้ ว่าเธอคือคนเช่นไร อยากรู้ เธอมาหมอกร้ายก็หายไป
Yahk roo wah tur keu kon chen rai yahk roo tur mah mauk rai gor hai bpai
I want to know what kind of a person you are, I want to know, you came and the bad fog disappeared
อยากรู้ ทิศทางเธอมานั้นเพื่อใคร
Yahk roo tit tahng tur mah nun peua krai
I want to know the direction you came was for whom?

(**) ให้คำตอบ กับฉัน ให้เธอบอก คำนั้น
Hai kum dtaup gup chun hai tur bauk kum nun
Give me an answer, tell me those words
ให้เธอลอง บอกฉัน ว่ารักเธอเพื่อนใจกันและกัน
Hai tur laung bauk chun wah ruk tur peuan jai gun lae gun
Try to tell me that I love you, friend, our hearts together

(* , ** )

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (The Answer)
Artist: In Budokan
Album: OST Yes or No 2
Year: 2012

อยู่กับนาทีที่ยาวนาน รอบตัวมีเพียงความเหงา
Yoo gup nah tee tee yao nahn raup dtua mee piang kwahm ngao
Stuck in a minute that’s so long, surrounded only by loneliness
หยุดเพื่อทบทวน ทุกเรื่องราว ที่ทำให้เราต้องไปจากกัน
Yoot peua top tuan took rueang rao tee tum hai rao dtaung pai jahk gun
I stop to reconsider everything that has separated us
ห่างกันสักพัก ปล่อยให้พรุ่งนี้..คือคำตอบ
Hahng gun suk puk ploy hai proong nee keu kum dtaup
Let’s take a break, let go and let tomorrow…be the answer

(*) อยู่กับคำถามเก่า ที่ฉันยัง ไม่แน่ใจ
Yoo gup kum tahm gao tee chun yung mai nae jai
Stuck with the old questions I’m still not sure about
จะเป็นเธอหรือใคร ที่หัวใจ มันต้องการ
Ja pen tur reu krai tee hua jai mun dtaung gahn
Is it you or someone else whom my heart desires?

ไม่ต้องคิดถึง ไม่ต้องห่วง เธออย่าห่วงคนอย่างฉัน
Mai dtaung kit teung mai dtaung huang tur yah huang kon yahng chun
There’s no need to miss me, no need to worry, don’t worry about someone like me
ปล่อยไปตามทาง ปล่อยวางหัวใจ ให้เวลากันและกันสักครั้ง
Ploy pai dtahm tahng ploy wahng hua jai hai welah gun lae gun suk krung
Let things follow their path, let go of the heart and let it be together with time for once
ห่างกันสักพัก ปล่อยให้ความรัก..นำทาง
Hahng gun suk puk ploy hai kwahm ruk num tahng
Let’s take a break, let go and let love…lead the way

(*)

ไม่รู้เมื่อไรเราจะได้เจอกัน
Mai roo meua rai rao ja dai jur gun
I don’t know when we’ll see each other
เพราะรักต้องการเวลาอีกยาวไกล
Pror ruk dtaung gahn welah eek yao glai
Because love needs a longer time
ให้แน่ใจ..ว่าใครที่เป็นคำตอบ
Hai nae jai wah krai tee pen kum dtaup
To be sure…who is the answer

ถ้าเรายังมีหัวใจตรงกันอย่างนี้
Tah rao yung mee hua jai dtrong gun yahng nee
If we still have the same feelings like this
จะกลับไปยืนที่เดิมแล้วทำให้มันดี
Ja glup pai yeun tee derm laeo tum hai mun dee
We’ll go back, stand at the same place, and make everything good
ให้ความรักเรา เป็นเหมือนเช่นเคย
Hai kwahm ruk rao pen meuan chen koey
And make our live like it once was

(*)

เพราะรักต้องการเวลาอีกยาวไกล
Pror ruk dtaung gahn welah eek yao glai
Because love needs a longer time
และฉันจะใช้เวลาเพื่อเรียนรู้มันไป
Lae chun ja chai welah peua rian roo mun pai
And I’ll spend some time learning about it
ฉันมั่นใจว่าเธอนั้นคือคำตอบ
Chun mun jai wah tur nun keu kum dtaup
I’m certain you’re the answer
ให้แน่ใจ..ว่าใครที่เป็นคำตอบ
Hai nae jai…wah krai tee pen kum dtaup
To be sure…who is the answer

Title: Just…Answer คำตอบ (Just…Answer Kum Dtop)
Artist: Basket Band
Album: Just
Year: 2005 (?)

อีกนานแค่ไหน ที่ใจของเราเปิดรับกัน
Eek nahn kae nai tee jai kong rao pbert rup gun
However longer our hearts accept one another
ในสิ่งที่ฉัน ทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจ
Nai sing tee chun toom te hai tur mot hua jai
In the things that I’ve dedicated to you with all my heart
เพราะในวันนี้ฉันรู้ว่า เมื่อรักเธอแล้วเริ่มไหวหวั่น
Pror nai wun nee chun roo wah meua ruk tur laeo rerm wai wun
Because today I know that when I love you, I begin to tremble
คงเหลือเพียงฉันกับคำถาม ที่ค้างในใจ
Kong leua piang chun gup kum tahm tee kahng nai jai
I’m left only with an unanswered question in my heart

*ว่านี่คือรักๆๆ หรือแค่หลงๆๆ ก็ยังคงค้นหาคำตอบ
Wah nee keu ruk ruk ruk reu kae long long long gor yung kong kon hah kum dtop
*Is this love love love? Or just infatuation infatuation infatuation? I still looking for an answer
ก็อยากแค่รอๆๆ แต่ไม่ใช่มาร้องขอ ให้เธอนั้นหันมาเห็นใจ (ก็เพราะรัก)
Gor yahk kae ror ror ror dtae mai chai mah rong kor hai tur nun hun mah hen jai (gor pror ruk)
I just want to wait wait wait, but I won’t beg you understand (Because I love you)

อีกนานแค่ไหน ที่เราจะได้พูดคุยกัน
Eek nahn kae nai tee rao ja dai poot kooey gun
However longer that we can talk together
ไม่ใช่แค่ฝัน แต่มีเรื่องราวเล่าให้ฟัง
Mai chai kae fun dtae mee reuang rao lao hai fung
It’s not just a dream, but I have a story to tell you
เพราะทุกๆครั้งที่พบหน้า และทุกค่ำคืนยามนิทรา
Pror took took krung tee pop nah lae took kum keun yahm ni sah
Because each and every time I could see your face, and every night I sleep
เมื่อฉันหลับตาแต่ในหัวใจ ยังคิดถึงเธอ
Meua chun lup dtah dtae nai hua jai yung kit teung tur
when I close my eyes, but in my heart, I still think of you

*

หากเธอได้รู้ว่าไม่เคยมีใคร ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
Hahk tur dai roo wah mai koey mee krai tum hai chun woon wai jai
If you know that I never had anyone else, making me nervous
ก็มีแต่เธอๆๆ ทำให้ฉันพร่ำเพ้อด้วยเหตุผลนาๆ
Gor mee dtae tur tur tur tum hai chun prum pur duay get pon na na
I have only you you you making me ramble on without reason
ไม่อยากหา ถ้อยคำใด อธิบาย
Mai yahk hah toy kum dai atibai
I don’t want to look for any explanation
บอกเล่าใคร ให้เข้าใจ หรือช่วยบอกกับฉัน
Bork lao krai hai kao jai reu chuay bork gup chun
Who can explain it so I can understand, or help tell it with me

* x2

ว่านี่คือรักๆๆ หรือแค่หลงๆๆ ก็ยังคงค้นหาคำตอบ
Wah nee keu ruk ruk ruk reu kae long long long gor yung kong kon hah kum dtop
Is this love love love, or just infatuation infatuation infatuation? I’m still looking for an answer