คล้าย

All posts tagged คล้าย

Title: คล้าย / Klai (Like)
English Title: “Cry”
Artist: NICECNX
Album: [Single]
Year: 2019

(*) และมันก็คล้าย ว่าเราไม่เคยรักกัน
Lae mun gor klai wah rao mai koey ruk gun
And it’s like we never were in love
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
Mai mee krai son jai gun dtung dtae wun nun
No one has cared about me since that day
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
Wun tee tur eng bpen kon jai rai
The day you were cruel
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
Wun tee dtua chun tum tur lon hai
The day I drove you away
เรื่องราวก็เหมือนเส้นขนาน
Reuang rao gor meuan sen kanahn
Our story is like parallel lines
เราไม่มีวันได้รักกันอีก
Rao mai mee wun dai ruk gun eek
We’ll never love each other again

จากวันที่มันเคยสดใส
Jahk wun tee mun koey sot sai
From days that were once bright
กลับเปลี่ยนแปลงไป
Glup bplian bplaeng bpai
They’ve changed
และไม่มีจุดหมาย
Lae mai mee joot mai
And I have no goals
ความใส่ใจที่เธอเคยได้ใช้
Kwahm sai jai tee tur koey dai chai
The attention you once gave to me
เธอเปลี่ยนมันไป
Tur bplian mun bpai
You’ve changed it
ทำให้มันจางหาย
Tum hai mun jahng hai
And made it fade away

ขอบใจนะที่เธอ ยังเคยเดินร่วมกัน
Kaup jai na tee tur yung koey dern ruam gun
Thank you for once being with me
เวลาที่ฉันที่ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
Welah tee chun tee chun yung mee tur dern ruam tahng
For the time when I, when I still had you with me
และไม่รู้ จะได้ใช้ ความรักนี้อีกไหม
Lae mai roo ja dai chai kwahm ruk nee eek mai
And I don’t know if I’ll be able to use this love again

กาลครั้งหนึ่งเราสองคนเคยรักกัน
Gahn krung neung rao saung kon koey ruk gun
At one time, the two of us were in love
ที่เดิมยังคุ้นเคย แค่เธอลืมแต่ฉันยัง
Tee derm yung koon koey kae tur leum dtae chun yung
The same places are still familiar, only you’ve forgotten, but I still remember
เรื่องราวที่ดี ไม่มีวันจะลบมัน
Reuang rao tee dee mai mee wun ja lop mun
I’ll never erase the good memories
ที่แท้จริงเป็นเช่นไร ได้รักเธอ ให้รักกัน
Tee tae jing bpen chen rai dai ruk tur hai ruk gun
Of how it really was to have been able to love you, for us to be in love

อยากจะใช้ทุกๆ นาที
Yahk ja chai took took nahtee
I want to spend every moment
นับต่อจากนี้ให้ลืมเรื่องเรา
Nup dtor jahk nee hai leum reuang rao
From now on forgetting about us
แต่ยังจะฝืนมันสักเท่าไร
Dtae yung ja feun mun suk tao rai
But however much I still resist it
ยังจำเอาไว้ทุกๆ เรื่องราว
Yung jum aow ai took took reuang rao
I still remember every story
และยังไม่มีวันที่ภาพเธอ
Lae yung mai mee wun tee pahp tur
And your image will still never
จะลบเลือนจากใจ
Ja lop leuan jahk jai
Be erased from my heart

(*)

หากย้อนวันเวลาและทำให้รักเรายังอยู่ตรงนี้
Hahk yaun wun welah lae tum hai ruk rao yung yoo dtrong nee
If I could turn back the days and have our love still be right here
ยังฝังไว้ในใจว่าทุกนาที เธอยังคงมีฉัน
Yung fung wai nai jai wah took nahtee tur yung kong mee chun
It’s still imprinted in my heart that at all times, you still have me
ยังยิ้มทุกครั้งตลอดเวลา
Yung yim took krung dtalaut welah
I still smile at all times
ให้รู้ว่าคนๆ นี้ยังรักและอยู่ในใจเสมอ
Hai roo wah kon kon nee yung ruk lae yoo nai jai samur
Letting you know that I still love you and always have you in my heart
อยากย้อนวันเวลาจากตรงนี้ เดินกลับไป
Yahk yaun wun welah jahk dtrong nee dern glup bpai
I want to turn back time from here and go back

(*,*,*)