คลื่นลูกใหม่

All posts tagged คลื่นลูกใหม่

Title: คลื่นลูกใหม่ / Kleun Look Mai (Another Wave)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา เอนกอายุวัฒน์)
Album: [Single]
Year: 2020

อีกครั้ง อีกครั้ง ที่ฉันต้องเสียน้ำตา
Eek krung eek krung tee chun dtaung sia num dtah
Again, again, I must cry
อีกครั้ง อีกครั้ง ที่มีโชคร้ายเข้ามา
Eek krung eek krung tee mee chohk rai kao mah
Again, again, I’m unlucky
อีกครั้ง อีกครั้ง ที่ต้องเจ็บใจจุดเดิม
Eek krung eek krung tee dtaung jep jai joot derm
Again, again, I must have my heart broken just the same
ไม่หายสักที ไม่หายสักที
Mai hai suk tee mai hai suk tee
It hasn’t healed, it hasn’t healed

อีกแล้ว อีกแล้ว ความเศร้ากลับมาทักทาย
Eek laeo eek laeo kwahm sao glup mah tuk tai
Again, again, sadness comes to greet me
มันโถม มันซ้ำ จนแทบไม่ได้หายใจ
Mun tohm mun sum jon taep mai dai hai jai
It rushes at me over and over until I nearly can’t breathe
กี่แผล กี่แผล กำลังจะหายสุดท้าย
Gee plae gee plae gumlung ja hai soot tai
However many wounds, however many scars are about to finally heal
ต้องเริ่มต้นใหม่ รักษาตัวใหม่
Dtaung rerm dton mai ruk sah dtua mai
I must start over again and take care of myself again

(*) ประคองตัวเองด้วยภาพวันวาน
Bprakaung dtua eng duay pahp wun wahn
I support myself with the image of yesterday
เก็บความทรงจำดี ๆ ให้นานเท่านาน
Gep kwahm song jum dee dee hai nahn tao nahn
I keep the good memories as long as possible
บอกตัวเองเสมอ ว่าสักวันมันจะหาย
Bauk dtua eng samur wah suk wun mun ja hai
Always telling myself that some day it’ll pass

(**) ที่เคยไม่ไหว สักวันจะไหว
Tee koey mai wai suk wun ja wai
Some day I’ll be able when before I wasn’t
ที่เคยเลวร้าย สักวันจะเบาลง
Tee koey leo rai suk wun ja bao long
What was once cruel someday will be gentle
ที่เคยต้องทุกข์ทน จะได้พบหนทาง
Tee koeyd taung took ton ja dai pob hon tahng
What I once had to suffer through, I’ll be able to find a way
ทางที่รักษาใจ
Tahng tee ruk sah jai
A way to take care of my heart
เพราะว่าเจ็บช้ำ จึงได้เรียนรู้
Pror wah jep chum jeung dai rian roo
Because I’ve been hurt, I’ve learned
เพราะมีชีวิตอยู่ จึงต้องเดินต่อไป
Pror mee cheewit yoo jeung dtaung dern dtor bpai
Because I’m alive, I must keep going
แม้ว่าสักวันหนึ่ง ความทุกข์มันจะม้วนตัว
Mae wah suk wun neung kwahm sook mun ja muan dtua
Even though some day the suffering will roll onto me
กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ อีกครั้ง แต่
Glai bpen kleun look mai eek krung dtae
And become another wave again, but

พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ คงดีกว่าที่แล้วมา
Proong nee proong nee kong dee gwah tee laeo mah
Tomorrow, tomorrow will be better than the past
ถึงแม้ วันนี้ จะยังแอบมีน้ำตา
Teung mae wun nee ja yung aep mee num dtah
Even though I’m still secretly crying today
กอดใจ เอาไว้ ไม่มีสิ่งใดที่มัน
Gaut jai ao wai mai mee isng dai tee mun
I embrace my heart, there’s nothing
จะสำคัญกว่า จะสำคัญกว่า
Ja sumkun gwah ja sumkun gwah
More important, more important

(*,**)
ฉันพร้อมจะยอมรับมัน
Chun praum ja yaum rup mun
I’m ready to accept it

ยอมรับความจริงที่เกิด
Yaum rup kwahm jing tee gert
I accept the truth
ยอมรับว่าบาดแผลมันเปิด
Yaum rup wah baht plae mun bpert
I accept that my wounds are open
ยอมรับว่าเจ็บ ยอมรับว่าต้องการ จะหาย
Yaum rup wah jep yaum rup wah dtaung gahn ja hai
I accept that I’m hurt, I accept that I need to heal
ยอมรับว่ายังรักเธออยู่
Yaum rup wah yung ruk tur yoo
I accept that I still love you
และต้องยอมรับรู้สักที
Lae dtaung yaum rup roo suk tee
And I must acknowledge
ว่าต้องปล่อยเธอไป
Wah dtaung bploy tur bpai
That I must let you go

(**)
ฉันพร้อมจะยอมรับมัน
Chun praum ja yaum rup mun
I’m ready to accept it

(อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง)
(eek krung eek krung eek krung eek krung eek krung eek krung)
(Again, again, again, again, again, again)
ฉันพร้อมจะยอมรับมัน
Chun praum ja yaum rup mun
I’m ready to accept it

(อีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว)
(eek krung eek krung eek krung eek krung eek krung eek krung)
(Again, again, again, again, again, again)
ฉันพร้อมจะยอมรับมัน
Chun praum ja yaum rup mun
I’m ready to accept it

   

เนื้อร้อง : ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง