คนที่รักเธอ

All posts tagged คนที่รักเธอ

Title: คนที่รักเธอ / Kon Tee Tur Ruk (The Person Who Loves You)
Artist: Patinya Tangtrakun
Album: คนที่รักเธอ / Kon Tee Tur Ruk (The Person Who Loves You)
Year: 2004

ไม่ต้องมีคำพูดใด
Mai dtaung mee kum poot dai
There’s no need for words
ไม่จำเป็น
Mai jum bpen
It’s unnecessary
ไม่ต้องการอะไรมากมาย
Mai dtaung gahn arai mahk mai
I don’t want a lot
ขอแค่ได้เห็น แค่ที่เธอเป็นเธอ
Kor kae dai hen kae tee tur bpen tur
I just want to see you being you
อย่างที่เธอเคยเป็น
Yahng tee tur koey bpen
Like you usually are
ฉันไม่ขอให้เป็นอะไรไปกว่านั้น
Chun mai kor hai bpen arai bpai gwah nun
I don’t want to be anything more than that
อยากขอแค่ร่วมฝัน มอบคืนวันที่ฉันมี
Yahk kor kae ruam fun maup keun wun tee chun mee
I just want to dream for the days and nights I have
เป็นวันที่ดีให้เธอ
Bpen wun tee dee hai tur
To be the best days for you

ไม่ต้องงามเลิศเลอ
Mai dtaung ngahm lert lur
There’s no need to be perfectly beautiful
ไม่จำเป็น ไม่ต้องเด่นดังดาว
Mai jum bpen mai dtaung den dung dao
It’s unnecessary, you don’t have to be as outstanding as the stars
ที่พราวฝัน ฉันไม่พร่ำเพ้อ
Tee prao fun chun mai prum pur
That sparkle in my dreams, I’m not delirious
อยากให้เธอเป็นเธอ อย่างที่ใจเธอเป็น
Yahk hai tur bpen tur yahng tee jai tur bpen
I want you to be you, like your heart is
ฉันไม่หวังให้เป็น อะไรไปกว่านั้น
Chun mai wung hai bpen arai bpai gwah nun
I don’t hope to be anything more than that
และชีวิตของฉัน ขอมอบมันเอาไว้
Lae cheewit kaung chun kor maup mun ao wai
And I want to entrust you my life
ขอให้ได้อยู่ดูแลเพียงเธอ จากวันนี้
Kor hai dai yoo doo lae piang tur jahk wun nee
I want to stay and only take care of you from now on

(*) เธอจะมีฉันเคียงข้างกาย ไม่จากไป
Tur ja mee chun kiang kahng gai mai jahk bpai
You’ll have me at your side, not leaving
ขอโปรดจงได้เป็นสุขใจ
Kor bproht jong dai bpen sook jai
I want you to please be happy
มีเรื่องราวทุกข์ใด ให้ฉันได้คอยป้องภัย
Mee rueang rao took dai hai chund ai koy bpaung pai
Whatever suffering problems you have, let me shield you from them
ให้คนนี้ เป็นคนที่รักเธอ จะได้ไหม
Hai kon nee bpen kon tee ruk tur ja dai mai
Can you let me be the person who loves you?

แม้เธอจะอยู่แห่งหนใด
Mae tur ja yoo haeng hon dai
Wherever you are
แม้เราไกลใกล้ไม่สำคัญ
Mae rao glai glai mai sumkun
Whether we’re near or far, it’s not important
เท่ากับฉัน มีเพียงเธอตลอดไป
Tao gup chun mee piang tur dtalaut bpai
As for me, I’ll have only you forever
แม้วันที่ผ่านจะเลวร้าย
Mae wun tee pahn ja leo rai
Though the days that pass will be cruel
แม้เธอต้องเจ็บต้องเสียใจ
Mae tur dtaung jep dtuang sia jai
Though you must hurt, must be sad
อย่าหวั่นไหว ฉันไม่ห่างไกล
Yah wun wai chun mai hahng glai
Don’t worry, I’m not far

(*)
ให้คนนี้ เป็นคน ที่รักเธอตลอดไป
Hai kon nee bpen kon tee ruk tur dtalaut bpai
Let me be the person who loves you forever
แม้เธอจะมีใคร
Mae tur ja mee krai
Though you’ll have someone else

Title: คนที่รักเธอ / Kon Tee Ruk Tur (The Person Who Loves You)
Artist: Earn Jirawan
Album: Season
Year: 1999

เธอจะมีใคร ไม่ว่ากัน
Tur ja mee krai mai wah gun
You have someone else regardless of me
ถึงแม้ว่าฉัน ต้องปวดใจ
Teung mae wah chun dtaung bpuat jai
Even though I must be heartbroken
ยอมให้เธอมี เขาคนใหม่
Yaum hai tur mee kao kon mai
I consent to letting you have her
แต่อย่าตัด ฉัน จากกัน ไปไหน
Dtae yah dtut chun jahk gun bpai nai
But don’t push me out of your life

(*) จะทำ ให้เธอรู้ ว่าคน ที่เธอรัก
Ja tum hai tur roo wah kon tee tur ruk
I want to make you realize that the person you love
กับคน ที่รักเธอ แตกต่างกัน
Gup kont ee ruk tur dtaek dtahng gun
And the person who loves you are different
จะทำ ให้เธอรู้ แค่เธอ ไม่ลืมฉัน
ja tum hai tur roo kae tur mai leum chun
I’ll make you realize, just don’t forget me
แล้วเวลา จะทำให้เธอ เข้าใจ
Laeo welah ja tum hai tur kao jai
When I make you understand
ว่าใครรัก เธอ
Wah krai ruk tur
Who loves you

ขอแค่เวลา ให้ฉันบ้าง
Kor kae welah hai chun bahng
Just give me some time
ให้ฉันมีทาง พิสูจน์ใจ
Hai chun mee tahng pisoot jai
Give me a way to prove my heart
แล้วก็จะรู้ ว่าทำไม
Laeo gor ja roo wah tummai
Then you’ll know why
คนหนึ่ง คนนี้ มั่งคงแค่ไหน
Kon neung kon nee mung kong kae nai
This person has her heart set on you

(*)

ขอเพียงแค่เธอ ยังเหลือใจ
Kor piang kae tur yung leua jai
I only ask that you save me some of your heart
ก็จะทำ ให้เธอรู้ ว่ารัก เธอแค่ไหน
Gor ja tum hai tur roo wah ruk tur kae nai
And I’ll make you realize how much I love you

(*)
ว่าใครรัก เธอ
Wah krai ruk tur
Who loves you