ขอบคุณ

All posts tagged ขอบคุณ

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
English Title: “Once”
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2019

มีเรื่องราวมากมาย
Mee reuang rao mahk mai
There were so many things
ผ่านอะไรด้วยกัน
Pahn arai duay gun
We went through together
ในตอนนั้น
Nai dtaun nun
Back then
เธอกับฉันเคียงข้างกันไป
Tur gup chun kiang kahng gun bpai
You and I were at each other’s sides

คิดถึงมันเมื่อไหร่
Kit teung mun meua rai
Whenever I think about it
ก็ทำให้มีน้ำตา
Gor tum hai mee num dtah
It makes me cry
มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
Mee roy yim siang hua ror
And makes me smile and laugh
เพราะฉันคุ้นเคย
Pror chun koon koey
Because it’s familiar to me

ความทรงจำที่ดี
Kwahm song jum tee dee
The best memories
จะยังคงเหลืออยู่
Ja yung kong leua yoo
Still remain

(*) วันผ่าน ไปสักแค่ไหน
Wun pahn bpai suk kae nai
However many days pass
แต่ฉันจะเหมือนเดิม
Dtae chun ja meuan derm
I’m the same

(**) ถ้าไม่เคยมีกัน
Tah mai koey mee gun
If we never had each other
ไม่เคยทะเลาะกัน
Mai koey talor gun
Never argued
ก็คงไม่รู้ว่าเคยรักกันขนาดไหน
Gor kong mai roo wah koeyr uk gun kanaht nai
I’d probably never know how much I loved you
จากเคยมีเธอ
Jahk koey mee tur
From once having you
จากกันไม่มีสองเราไม่เหมือนเก่า
Jahk gun mai mee saung rao mai meuan gao
We separated, there’s no more “us,” it’s not the same
ได้รู้ว่าความเสียใจเป็นอย่างไร
Dai roo wah kwahm sia jai bpen yahng rai
I learned what sadness is like
ดีแค่ไหน ที่เคยได้รักกัน
Dee kae nai tee koey dai ruk gun
How nice it is to have once loved you

มันยิ่งตอกยิ่งย้ำยิ่งซ้ำที่เดิม
Mun ying dtauk ying yum ying sum tee derm
The more it’s emphasized, the more it repeats
ยิ่งทำให้ลืมไม่ได้
Ying tum hai leum mai dai
The more it makes me unable to forget

(*,**)

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
Artist: Stoondio
Album: [Single]
Year: 2019

(*) จะไม่ขอสัญญา หากฟ้ายังคงเปลี่ยนสีทุกเวลา
Ja mai kor sunyah hahk fah yung kong bplian see took welah
I won’t promise if the sky still changes colors all the time
หยาดฝนยังไม่ตกต้อง ตามฤดูกาล
Yaht fon yung mai dtok dtaung dtahm reudoogahn
The raindrops still don’t fall with the seasons
ฉันและเธอวันนี้ ที่ดูแลกันอย่างดี
Chun lae tur wun nee tee doo lae gun yahng dee
While you and I take good care of each other today
หากเปลี่ยนไป มันเป็นเรื่องธรรมดา
Hahk bplian bpai mun bpen reuang tummadah
If things change, it’s common

แล้ววันหนึ่ง เราต่างเป็นแค่ทางผ่าน
Laeo wun neung rao dtahng bpen kae tahng pahn
And one day, we’re each just a passage way
เมื่อเราเจอใครที่ดีเข้ามา
Meua rao jur krai tee dee kao mah
When someone better comes along
จะยืนมองจากตรงนี้ จงทำเรื่องเธอให้ดี
Ja yeun maung jahk dtrong nee jong tum reuang tur hai dee
I’ll stand watching from right here, you must make your story the best
อย่าเลยไม่ต้องคิดมาก เสียเวลา
Yah loey mai dtaung kit mahk sia welah
Don’t, there’s no need to think so much, it’s a waste of time

เสียเวลา เสียเวลา เสียเวลา
Sia welah sia welah sia welah
Waste of time, waste of time, waste of time

หากว่าความรักคือความห่วงใย
Hahk wah kwahm ruk keu kwahm huang yai
If love is concern
ความใส่ใจที่เราเคยมี
Kwahm sai jai tee rao koey mee
And the attention that we once had
รักคือคำขอบคุณ การตอบแทนทุกวินาที
Ruk keu kum kaup koon gahn dtaup taen took winahtee
Love is a thank you, in response for every second
ฉันรักเธออย่างนี้ รักเธออย่างที่มี
Chun ruk tur yahng nee ruk tur yahng tee mee
I love you like this, I love you like I have you

จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจ
Jahk nee bpai ja bpen yahng rai gor mai aht
From now on, however things will be, we can’t
ล่วงรู้เลย ว่ามีสิ่งใดเข้ามา
Luang roo loey wah mee sing dai kao mah
Know if anything will come up
อาจมีไออุ่นกว่านี้ อาจทำให้เจ็บทวี
Aht mee ai oon gwah nee aht tum hai jep tawee
Things might be warmer than this, they might cause us pain
ปล่อยไป ทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลา
Bploy bpai took yahng bpen reuang kaung welah
Let it go, everything is a matter of time

เรื่องของเวลา เรื่องของเวลา เรื่องของเวลา
Reuang kaung welah reuang kaung welah reuang kaung welah
Matter of time, matter of time, matter of time

(*)

(**) แล้ววันหนึ่ง เราต่างเป็นแค่ทางผ่าน
Laeo wun neung rao dtahng bpen
And one day, we’re each just a passage way
เมื่อเราเจอใครที่ดีเข้ามา
Meua rao jur krai tee dee kao mah
When someone better comes along
จะยืนมองจากตรงนี้ และยิ้มให้กันอีกที
Ja yeun maung jahk dtrong nee lae yim hai gun eek tee
I’ll stand watching from right here, and smile at you again
ขอบคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมา
Kaup koon nai chuang welah tee pahn mah
Thank you for the time that has passed

(**)

ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา
Tee pahn mah tee pahn mah tee pahn mah
Passed, passed, passed

(**)

   

LYRICS & MUSIC BY : Chotika Kamwongpin
ARRANGED BY : Chotika Kamwongpin, Siwat Homkham
PRODUCER : Siwat Homkham
CO-PRODUCER : Mellowtunes
VOCALS : Chotika Kamwongpin
ELECTRIC GUITAR BY : Chalarmpol Kitiratch
BASS : Siwat Homkham
MIXED : Nuttaphon Lerswanuswong
MASTERED : Pete tanskul 8bit Mixlab

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
Artist: Noon Weeraya (วีรยา ดำรงค์ศรี)
Album: OST หักลิ้นช้าง / Huk Lin Chahng
Year: 2017

รู้ดีว่าวันนี้ เราเป็นแค่อดีต
Roo dee wah wun nee rao bpen kae adeet
I know full well that we’re just the past today
ไม่เคยที่จะคิดเรียกร้องเธอกลับมา
Mai koey tee ja kit riak raung tur glup mah
I’d never dream of crying out for you to return
ใกล้กันสักแค่ไหน ก็เหมือนไม่มีค่า
Glai gun suk kae nai gor meuan mai mee kah
However close we were, it’s like it’s worthless
นับวันที่ผ่านมา ยิ่งนานยิ่งดูไกล
Nup wun tee pahn mah ying nahn ying doo glai
With every day that passes, the longer this goes on, the further apart we seem

(*) แต่ฉันยังคงมีแต่เธอในหัวใจ
Dtae chun yung kong mee dtae tur nai hua jai
But I still have only you in my heart

(**) ขอบคุณ ที่เธอเคยมีกันตลอดมา
Kaup koon tee tur koey mee gun dtalaut mah
Thank you for once having me forever
ถึงเป็นแค่วันวาน
Teung bpen kae wun wahn
Even though it’s just yesterday
ขอบคุณ หัวใจที่เคยมีให้กับฉัน
Kaup koon hua jai tee koey mee hai gup chun
Thank you for the feelings you once had for me
ฉันรักเธอเหลือเกิน อยากขอบคุณจริงๆ
Chun ruk tur leua gern yahk kaup koon jing jing
I love you so much, I really want to thank you

สายตาที่มองฉัน คงไม่เป็นเหมือนเก่า
Sai dtah tee maung chun kong mai bpen meuan gao
Your eyes looking at me aren’t like they used to be
ไม่มีคำว่าเรา ผ่านมาอย่างวันนั้น
Mai mee kumw ah rao pahn mah yahng wun nun
These days there is no “us” like those days
หัวใจเธอวันนี้ มันมีกำแพงกัน
Hua jai tur wun nee mun mee gumpaeng gun
Today your heart has a wall around it
และคงไม่มีฉัน ที่เดิมอยู่ในใจ
Lae kong mai mee chun tee derm yoo nai jai
And you don’t have me in the same place in your heart

(*,**,**)

ขอบคุณ ที่เธอเคยมีกันตลอดมา
Kaup koon tee tur koey mee gun dtalaut mah
Thank you for once having me forever
ถึงเป็นแค่วันวาน
Teung bpen kae wun wahn
Even though it’s just yesterday

   

เนื้อร้อง : The Must
ทำนอง : คงยศ วงษ์วิกย์กรณ์
เรียบเรียง : ทศพล แสงสุวรรณ

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
Artist: Tono (โตโน่) & the Dust
Album: OST บัลลังก์ดอกไม้ / Bullung Dauk Mai
Year: 2017

คงมีใครที่ดูแคลนฉัน ว่ามันจะไปได้สักเท่าไร จะดีจะเลวได้สักแค่ไหน เหมือนเป็นได้แค่ตัวปัญหา
Kong mee krai tee doo klaen chun wah mun ja bpai dai suk tao rai ja dee ja leo dai suk kae nae nai meuan bpen dai kae dtua bpunhah
There’s people who dispise me, saying that however far I go, however good or bad I am, it’s like I can only be a problem
จะมีใครใส่ใจตัวฉัน มีเธอที่ห่วงใยกันเรื่อยมา และเธอคนเดียวที่คอยเยียวยา หัวใจคนที่ไม่รักดี
Ja mee krai sai jai dtua chun mee tur tee huang yai gun reuay mah lae tur kon diao tee ko yiao yah hua jai kon tee mai ruk dee
There’s someone who pays attention to me, I have you has constantly worried about me, and you’re the only one who takes care of the heart of a careless person like me

(*) ขอบคุณเธอนะ ที่กล้าจะอดทนรอ ไม่เคยท้อแท้ แม้ฉันไม่เอาไหน
Kaup koon tur na tee glah ja ot ton ror mai koey tor tae mae chun mai ao nai
Thank you for daring to endure the wait, never getting discouraged no matter how useless I am
ขอบคุณเธอนะ ที่ไม่เคยหมดแรงใจให้กับฉัน ขอบคุณเธอนะ ที่ช่วยคนที่เหลวไหล
Kup koon tur na tee mai koey mot raeng jai hai gup chun kaup koon tur na tee chuay kon tee leo lai
Thank you for never running out of inner strength to give me, thank you for helping a ridiculous person
ด้วยหัวใจดีดีที่ยังอยู่ข้างกัน ฉันจะขอตอบแทนรักนั้น ฉันสัญญา จะไม่ให้เธอเสียใจ
Duay hua jai dee dee tee yung yoo kahng gun chun ja kor dtaup taen ruk nun chun sunyah ja mai hai tur sia jai
With a good heart that’s still beside me, I’ll repay that love, I promise I won’t make you sad
(คำสัญญาจากฉันจะไม่ให้เธอเสียใจ)
(Kum sunyah jahk chun ja mai hai tur sia jai)
(I promise I won’t make you sad)

เธอเป็นคนให้โอกาสฉัน เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มใหม่ ลำพังคนเดียวอาจจะไม่ไหว ฉันไม่ลืมว่าเป็นเพราะเธอ
Tur bpen kon hai ohgaht chun bpen raeng bundahn jai hai rerm mai lumpung kon diao aht ja mai wai chun mai leum wah bpen pror tur
You’re the person who gave me a chance, you were the inspiration for me to start over, I wouldn’t have been able to do it alone, I haven’t forgotten that it’s because of you

(*)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล