ก่อนใคร

All posts tagged ก่อนใคร

Title: ก่อนใคร / Gaun Krai (Before Anyone Else)
English Title: “1st”
Artist: Bowkylion
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน
Tur mee krai tee kao mah taen tee chun
You had someone replace me
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
Lae kao bpen kon sumkun chun dtaung kao jai
And she’s important, I must understand
ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม
Gaun ja ruk tur dai bauk gup kao mai
When I loved you, didn’t you used to say
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร
Wah tur yung mee chun yoo gaun nah krai krai
That I still came before anyone else?

ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
Gor roo wah jai tur mai meuan derm
But I know your heart has changed
ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติม
Dtua chun mai mee arai perm dterm
I have nothing to add
ยังคงรักอยู่ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร
Yung kong ruk yoo teung mae jai tur bpai hah krai
I still love you, even though your heart has gone in search of someone else

อยากหายไปโดยไม่พยายาม
Yahk hai bpai doy mai payayahm
I want to effortlessly disappear
แต่โลกของฉันยังคงหมุนตาม
Dtae lohk kaung chun yung kong moon dtahm
But my world still rotates after you
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง
Tur kon nee yung kong wung yoo mae mai mee tahng
I still hope for you, even though there’s no way

(**) ฝืนทนต่อ (ฉันจะรอต่อไป)
Feun ton dtor (chun ja ror dtor bpai)
I force myself to keep enduring (I’ll keep waiting)
แม้จะท้อใจ (แม้ไม่มีทาง)
Mae ja tor jai (mae mai mee tahng)
Even though it’s discouraging (even though there’s no way)
ฝืนทนอยู่ ก็จะลอง
Feun ton yoo gor ja laung
I force myself to endure, I’ll try
ทำความเข้าใจและรับรู้
Tum kwahm kao jai lae rup roo
To understand and acknowledge

(*,**,*)

มาก่อนใคร
Mah gaun krai
I came before anyone else
อยุ่เป็นเศษใจ
Yoo bpen set jai
I’m a fraction
ของเธอ
Kaung tur
Of your heart

   

Lyrics: bowkylion
Music: bowkylion
Melody: bowkylion
Composer: bowkylion
Background Vocal: bowkylion
Producers: bowkylion, Yoryeeyee
Arranging: Yoryeeyee, bowkylion
Programming: Yoryeeyee, Paedum
(Bass: Yoryeeyee, Keyboard: Akarawin Opassuksatit)
Mixing & Mastering: Monthon Dilokchavanis