กลับมาได้ไหม

All posts tagged กลับมาได้ไหม

Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: Ezioez ft. KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตา
Sia tur bpai yoo dtrong nai mun gor mee num dtah
When I lost you, there were tears
นั่งมองดูรูปเก่าเก่าของเรา ภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนมา
Nung maung doo roop gao gao kaung rao pahp tee mee nai dtae la keun gor yaun mah
I sit looking at our old pictures, the images come back each night
ตั้งใจจะข่มตานอน ข้างในยังห่วงอาวอน
Dtung jai ja kom dtah naun kahng nai yung huang ah waun
I meant to sleep, but inside I’m still worried and begging
ผ้านวมที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตา
Pahn wom tee tur hom naun yung jum dai dtit dtah
I still clearly remember the quilt you slept with
แม้คำที่เธอตัดรอน จะเป็นคำตัดตอน
Mae kum tee tur dtut raun ja bpen kum dtut dtaun
Even though the words that you were cutting ties with me are the quote I remember
ก็อยากจะอ้อนวอน…ให้เธอนั้นกลับมา
Gor yahk ja aun waun hai tur nun glup mah
I want to beg you to come back

ฉันยอมรับมันไม่ได้กับความเหงาต้องที่ต้องเจอ
Chun yaum rup mun mai dai gup kwahm ngao dtaung tee dtaung jur
I can’t accept the loneliness I must face
ก็ใจฉันมีแต่เธอ ให้แบกรับมันคงไม่ไหว
Gor jai chun mee dtae tur hai baek rup mun kong mai wai
My heart has only you, I can’t take it
เจ็บปวดอยูุ่ข้างใน มันยังไม่พร้อม มันยังไม่พร้อมให้เธอไป
Jep bpuat yoo kahng nai mun yung mai praum mun yung mai praum hai tur bpai
It hurts inside, I’m not ready yet, I’m still not ready to let you go
เจ็บปวดเสมอเมื่อเห็นรูปเธอคู่กับเขา
Jep bpuat samur meua hen roop tur koo gup kao
It always hurts when I see your picture with him
มันเหงาแทบตายทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา
Mun ngao taep dtai tummai dtrong nun mai chai rao
I’m so lonely I could die, why aren’t I the one there?
ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา……….
Tummai dtrong nunmai chai rao
Why aren’t I the one there?
ฉันยังรอเธอตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Chun yung ror tur dtrong nee yo dtrong tee derm
I’m still waiting for you right here in the same place
มันยังเสริมให้รู้สึกเจ็บลึกเข้าไปใหญ่
Mun yung serm hai roo seuk jep leuk kao bpai yai
It still emphasizes my deep pain
ไม่อยากจะจำเรื่องราวในวันนั้น….ที่เธอได้ทิ้งฉันไป
Mai yahk ja jum reuang rao nai wun nun tee tur dai ting chun bpai
I don’t want to remember that day when you abandoned me
ภาพทรงจำที่มันเกิด ยังสวยงามเสมอ
Pahp song jum tee mun gert yung suay ngahm samur
The memories are still beautiful
แต่ตอนนี้ไม่มีเธอ ฉันจะจำเพื่อไปไร
Dtae dtaun nee mai mee tur chun ja jum peua bpai rai
But now that I don’t have you, what am I remembering for?
มันจะมีสักคนบ้างมั้ยที่เข้าใจและร่วมเดินกันไป
Mun ja mee suk kon bahng mai tee kao jai lae ruam dern gun bpai
Will there be anyone who understands and who will be with me?

(*)

ความรักเธอจบแต่ว่าตัวฉันมันยังไม่หมด
Kwahm ruk tur jop dtae wah dtua chun mun yung mai mot
Our love has ended, but I still haven’t stopped
ความทรงจำไม่อยากมีขอแค่ได้มีเธอ
Kwahm song jum mai yahk mee kor kae dai mee tur
I don’t want memories, I just want you
ตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอเริ่ม จะ หายไปทีละบท
Deun mah gor yahk jur dtae tur rerm ja hai bpai tee la bot
When I wake up, I just want to see you, it’s starting to fade with each chapter
ยังไม่จบยังไม่ตายแต่เธอหายไม่อยากเจอ
Yung mai jop yung mai dtai dtae tur hai mai yahk jur
I’m still not over it, I’m still alive, but you disappeared and don’t want to see me
ความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจ
Kwahm jing krai ja roo mai chai rao mai chai kao jai
Who would know the truth? It’s not that I don’t understand
ยิ่งดึกก็ยิ่งเมาเห็นแค่เงาที่ฝากไว้
Ying deuk gor ying mao hen kae ngao tee fahk wai
The later it gets the drunker I get, I see only the shadows left with me
บนพนังก็รูปเธออยากจะลบเธอออกไป
Bon panung gor roop tur yahk ja lop tur auk bpai
Your picture is on the screen, I want to erase you
แม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฝังอยู่ข้างใน
Mae wun nee ja mai dai jur dtae tur fung yoo kahng nai
Even though I can’t see you today, you’re still buried inside
ต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝน
Dton mai bai yah mun yoo dai pror fah fon
Trees and grass can live because of the rain
ความเจ็บในความจำมันยังคอยทับทม
Kwahm jep nai kwahm jum mun yung koy tup tom
The pain in the memories still keeps attacking me
บาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสม
Baht plae chun rerm leuk gep reuang tur mah sa som
My wounds are getting deep and starting to accumulate
ต่อให้ร้องไปให้ตายตัวของเธอก็ไม่สน
Dtor hai raung bpai hai dtai dtua kaung tur gor mai son
I could cry to death, but you wouldn’t care
เธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกัน
Tur kong jum mun mai dai nai wun raek tee jur gun
You can’t remember the first day we met
เราสองคนได้ใกล้ชิดเริ่มผลิตความสำพัน
Rao saung kon dai glai chit rerm plit kwahm sumpun
The two of us got close and started a relationship
ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กัน
Chun yung gep mun ao wai dauk mai tee rao koey hai gun
I still keep the flowers we once gave each other

(*)

Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2020

(*) กลับมาได้ไหม เธอช่วยกลับมาได้ไหม
Glup mah dai mai tur chuay glup mah dai mai
Please come back, please come back
ตอนนี้ข้างในหัวใจ มีเจ้าความเหงามาทักทายกัน
Dtaun nee kahng nai hua jai mee kao kwahm ngao mah tuk tai gun
Right now, loneliness is here to say hello inside my heart
กลับมาได้ไหมคนดี ถ้าในตอนนี้ยังคิดถึงกัน
Glup mah dai mai kon dee tah nai dtaun nee yung kit teung gun
Please come back, darling, if you still miss me right now
อย่าทิ้งฉันไปอย่างนั้น ให้ฉันต้องเหงาใจ
Yah ting chun bpai yahng nun hai chun dtaung ngao jai
Don’t abandon me like that if I must be lonely

ตื่นมาเจอความเหงา เมื่อตอนเธอไปกับเขา
Dteun mah jur kwahm ngaomeua dtaun tur bpai gup kao
I wake up to find loneliness since you left with him
คิดถึงวันที่เรา กอดกันคืนนั้น
Kit teung wun tee rao gaut gun keun nun
I miss those nights when we embraced each other
รู้ก็ตอนที่สาย ว่าเธอช่างมีความหมาย
Roo gor dtaun tee sai wah tur chahng mee kwahm mai
I realized too late that you meant so much to me
ที่ปล่อยเธอไป สุดท้ายเสียใจเหลือเกิน
Tee bploy tor bpai soot tai sia jai leua gern
In the end, I’m so sad that I let you go

ยังฝันถึงในบางทีที่มีเธอยืนตรงนี้
Yung fun teung nai bahng tee tee mee tur yeun dtrong nee
I still dream about the times I had you standing right here
แต่เหมือนละครทุกทีที่มีบทตอนสุดท้าย
Dtae meuan lakorn took tee tee mee bot dtaun soot tai
But it’s like a TV drama that always has a lesson at the end
แม้จะรั้งเท่าไรไม่มีวิธีใดที่ยื้อเวลาได้เลย
Mae ja rung tao rai mai mee witee dai tee yeu welah dai loey
However much I try to hold you back, there’s no way to stop time
เช้าที่ไม่มีใครมันทำให้ใจอ่อนล้า
Chao tee mai mee krai mun tum hai jai aun lah
A morning without anyone else makes my heart weak
ฉันควรทำยังไงในวันที่เธอบอกลา
Chun kuan tum yung ngai nai wun tee tur bauk lah
What should I do when you’ve said good-bye?
แม้ฉันภาวนาให้เธอน่ะกลับมาเหมือนเดิม
Mae chun pahwanah hai tur na glup mah meuan derm
Even though I’ve prayed for you to come back again

(*)

ไม่อยากให้เธอนั้นต้องลืมเรื่องราวระหว่างเรานั้นเรื่องที่ดี
Mai yahk hai tur nun dtaun gleum reuang rao rawahng rao nun reuang tee dee
I don’t want you to forget the good times between the two of us
ผ่านเรื่องเลวร้ายแม้จะนานเท่าไหร่จากใจของฉันเลยที่มี
Pahn reuang leo rai mae ja nahn tao rai jahk jai kaung chun loey tee mee
I’ve gone through so many bad times, no matter how long it’s been from my heart
เอาใจดวงนี้ให้เป็นประกัน ทุกเรื่องฉันยังยืนยัน ทุกวินาทีมีความหมาย
Ao jai duang nee hai bpen pragun took reuang chun yung yeun yun took winahtee mee kwahm mai
I’m taking this heart to be my insurance, I still assure every matter, every second that’s meaningful
ทุกวัน every morning ในทุกเช้าที่ฉันนั้น calling
Took wun every morning nai took chao tee chun nun calling
Every day, every morning, every morning that I’m calling
ในวันนี้ ไม่มีอีกแล้ว ในวันที่ฉันนั้นคงต้องเดียวดาย
Nai wun nee mai mee eek laeo nai wun tee chun nun kong dtaung diao dai
Today, I don’t have you anymore on the days that I must be all alone
ฉันทรมานใจ และยังไม่มีใครเหมือนเดิม
Chun toramahn jai lae yung mai mee krai meuan derm
My heart is tortured, and I still don’t have anyone as I used to

(*)

กลับมาได้ไหมคนดี ถ้าในตอนนี้ยังคิดถึงกัน
Glup mah dai mai kon dee tah nai dtaun nee yung kit teung gun
Please come back, darling, if you still miss me right now
อย่าทิ้งฉันไปอย่างนั้น เพราะฉันไม่เหลือใคร
Yah ting chun bpai yahng nun pror chun mai leua krai
Don’t abandon me like that, because I don’t have anyone else left

   

Writters and Composers : Yun PILLS, Hall PILLS, NICECNX
Arranger : Yun PILLS, Hall PILLS
Producer : Hall PILLS, Doimountain
Vocal Session Producer : Thanapon Thongsawat
Mix and Master Engineer : M.L. Tanachart Pravitra
Studio : Pop in the Box