Archives

All posts by Tahmnong

Title: See Scape
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2004

ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน
Chun kon neung tee koey mee kwahm fun
I’m one person who once had a dream
และฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน
Lae chun wun neung gor ting mun wai chen gun
And one day I threw it away too
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป
Wun neung het gahn tee mah luang loey pahn pai
One day, the events that happened passed by
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น
Wun neung arai tee gep wai gor kong yoo yahng nun
One day, everything we keep will do the same

และเธอคนหนึ่งก็คงมีความฝัน
Lae tur kon neung gor kong mee kwahm fun
And you’re one person who also probably has a dream
และฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
Lae chun mai yahk hai tur ploy wai chen gun
And I don’t want you to let it go like I did
เมื่อวันเปลี่ยน เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
Meua wun plian het gahn gor pahn pai mai keun glup mah
When the days change, the events will pass by and won’t return
แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน
Dtae krung neung hahk tur ja jup meu auk pai gup chun
But one time, if you’d take my hand and go out with me

(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
(kae) auk pai maung fah lae num tee gwahng yai
(Just) go out and look at the sky and see which are so vast
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah jahk soot glai dtah
Smell the earth that the wind blows in from out of sight
โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร
Lohk un gwahng yai rao mun kae krai
The world is so vast, just who are we?
(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
(Kae) auk pai maung fah lae num tee gwahng yai
(Just) go out and look at the sky and see which are so vast
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah jahk soot plai fah
Smell the earth that the wind blows in from the horizon
โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ
Lohk un gwahng yai leuak tahng tee pai kaung tur
The world is so vast, choose your path

ฉันจะไปกับเธอด้วยเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้
Chun ja pai gup tur duay pleng nee duay pleng nee
I’ll go with you through this song, through this song

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
Wun neung het gahn tee pahn mah luang loey pahn pai
One day, the events that occur will pass by
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา
Wun neung het gahn te epahn pai aht loy glup mah
One day, the events that pass by might float back

แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ
Kae auk pai maung fah auk pai maung num
Just go out and look at the sky, go out and look at the water
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah
Smell the earth that the wind blows in

ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา
Auk pai maung num auk pai maung hai glai dtah
Go out and look at the water, go out and look as far as your eyes can see
ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย
Hai glai gwah nee hai glai gwah tee koey
Make it farther than this, farther than before
ที่เคยเป็นมา ที่เคยทำมา
Tee koey pen mah tee koey tum mah
Than it’s ever been, than you’ve ever done
กล้าจะไปอย่างนั้น เลือกหนทางที่เดินออกไป
Glah ja pai yahng nun leuak hon tahng tee dern auk pai
If you’re brave enough to go like this, choose your path and go out

Title: แดนเนรมิต / Daen Nayramit (Established Borders)
Artist: Big Ass
Album: แดนเนรมิต / Daen Nayramit (Established Borders)
Year: 2012

ฉันก็รู้ตัวว่าเธอไม่ค่อยจะมั่นใจ
Chun gor roo dtua wah tur mai koy ja mun jai
I realize that you’re not very certain
เเต่อย่าเพิ่งคิดว่าอะไรไม่ดี
Dtae yah perng kit wah arai mai dee
But don’t just go assuming everything’s bad
ตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไร
Dtrong tee rao yeun mun yung mai suay suk tao rai
However ugly the place where we’re standing still is
จะพยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้
Ja payayahm hai ying yai gwah nee
I’ll try to make it greater than this

(*) ไม่มีเวทย์มนต์จะเสกอะไร ให้ดีสักอย่าง
Mai mee wetmon ja sek arai hai dee suk yahng
There’s no magic spell to cast on everything and make it good
แต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆ คือสิ่งสำคัญ
Dtae kor kae tur yung yoo kahng kahng keu sing sumkun
But I just ask that you still stand next to me, that’s the important thing

(**) จะทำให้รัก เราเป็นตำนาน
Ja tum hai ruk rao pen dtum nahn
I’ll make our love legendary
จะทำให้รัก เราเป็นดั่งฝัน
Ja tum hai ruk rao pen dung fun
I’ll make our love like a dream
ดินแดนที่รกร้างว่างเปล่า
Din daen tee rot rahng wahng plao
The land that’s empty and uncultivated
จะสร้างด้วยกัน แค่ขอเพียงยังมีเรา
Ja sahng duay gun kae kor piang yung mee rao
We’ll build on it together, I just as that we remain together

พร้อมที่จะทนจะเหนื่อยกว่านี้สักเท่าไร
Praum tee ja ton ja neuay gwah nee suk tao rai
I’m ready to endure things no matter how much more exhausting they get
ขอบคุณที่เธอนั้นเข้าใจด้วยดี
Kaup koon tee tur nun kao jai duay dee
Thank you for understanding

พร้อมที่จะทำเพื่อคำว่ารักตลอดไป
Praum tee ja tum peua kum wah ruk dtalaut pai
I’m ready to do things for love, forever
ตอบแทนให้เธอด้วยหัวใจดวงนี้
Dtaup taen hai tur duay hua jai duang nee
I’m answering you with my heart

(*,**,*,**)
จะสร้างด้วยกัน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเก่า
Ja sahng duay gun proong nee dtaung dee gwah gao
We’ll build on it together, tomorrow must be better than yesterday

จะทำให้รัก เราเป็นตำนาน
Ja tum hai ruk rao pen dtum nahn
I’ll make our love legendary
จะทำให้รัก เราเป็นดั่งฝัน
Ja tum hai ruk rao pen dung fun
I’ll make our love like a dream
ชีวิตที่รกร้างว่างเปล่า
Cheewit tee rok rahng wahng plao
Our lives which are empty and uncultivated
จะสร้างด้วยกัน จะยากสักเท่าไหร่
Ja sahng duay gun ja yahk suk tao rai
We’ll build on them together, no matter how difficult it will be
ก็ไม่เป็นไร ก็ขอแค่เรามีเรา
Gor mai pen rai gor kor kae rao mee rao
It’s okay, I just ask for us to be together

Title: เมื่อไหร่ / Meua Rai (When)
Artist: Kong Saharat and Ann Tongprasom
Album: OST รักละมุน ลุ้นละไม / Ruk La Moon Loon La Mai
Year: 2005

เธอ อาจยังไม่รู้ตัวตนจริงๆอยู่ไหน
Tur aht yung mai roo dtau dtong jing jing yoo nai
You, I might not yet realize where you really are
เธอ อาจมองไม่เห็นว่าไกลหรือใกล้ชิดกัน
Tur aht maung mai hen wah glai reu glai chit gun
You, I might not be able to see if you’re far away or close to me
เธอ อยู่เคียงและล้อมรอบกายเมื่อยามหลับฝัน
Tur yoo kiang lae laum raup gai meua yahm lup fun
You’re beside me and surrounding me when I dream
ทั้งวันที่ทุกข์และสุข ไม่ห่างไกล
Tung wun tee took lae sook mai hahng glai
Every day, be it happy or sad, you’re not far

(*) เธอคือคนนั้นใช่ไหม
Tur keu kon nun chai mai
You’re that person, right?
ที่หัวใจเฝ้าฝัน
Tee hua jai fao fun
Whom my heart’s dreaming about
ยังรอและรออยู่นาน
Yung ror lae ror yoo nahn
I’m still waiting and waiting for so long
อยากให้ฝันเป็นจริง
Yahk hai fun pen jing
I want my dreams to come true

(*) เมื่อไหร่ เราจะได้พบกัน
Meua rai rao ja dai pob gun
When will we meet?
เมื่อไหร่ เราได้มองตากัน สักที
Meua rai rao dai maung dtah gun suk tee
When will we finally look in each other’s eyes?
ใจก็คอยและคอยเสมอ
Jai gor koy lae koy samur
My heart is always waiting and waiting
ว่าเธอคือคนที่แสนดี คนนั้น
Wah tur keu kon tee saen dee kon nun
If you’re that wonderful person

ใคร ที่คอยประคับประคองด้วยความใส่ใจ
Krai tee koy prakup prakaung duay kwahm sai jai
Someone keeps supporting you with concern and attention?
ใคร อยากยืนใกล้ๆเมื่อยามเธอมีน้ำตา
Krai yahk yeun glai glai meua yahm tur mee num dtah
Someone wants to stand near you when you’re crying
ใคร ห่วงใยและคิดกังวลแทนเธอเรื่อยมา
Krai huang yai lae kit gung won taen tur reuay mah
Someone is continuously worried and concerned for you
ทั้งวันที่ฟ้าสว่าง และมืดมน
Tung wun tee fah sawahng lae meut mon
Every day, be it clear skies or dark clouds

(*,**)

Title: มหันตภัย / Mahundtapai (Catastrophe)
Artist: Gam the Star
Album: Baby, It’s You
Year: 2011

ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตฉันจะดีสักที
Mai roo meua rai mai roo meua rai tee cheewit chun ja dee suk tee
I don’t know when, I don’t know when my life will finally be good
ไม่ต้องเงียบเหงาอย่างนี้
Mai dtaung ngiap ngao yahng nee
With no need to be silent like this
ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้ว่ามรสุมนี้มันจะผ่านพ้นไปเสียที
Mai roo meua rai mai roo wah morasoom nee mun ja pahn pon pai sia tee
I don’t know when, I don’t know if this monsoon will finally pass
เจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกิน
Jep puat ruat rao leua gern
It hurts and pains me so much

ไม่โทษใคร ไม่ได้โทษฟ้าดิน
Mai toht krai mai dai toht fah din
I’m not blaming anyone, I’m not blaming heaven and earth
ที่ฉันเดียวดายอ้างว้าง โทษตัวเอง ต้องโทษตัวเอง
Tee chun diao dai ahng wahng toht dtua eng dtaung toht dtua eng
It’s my own fault that I’m all alone, I must blame myself
ที่ทําผิดจนต้องทําให้เธอจากไปครั้งนี้
Tee tum pit jon dtaung tum hai tur jahk pai krung nee
For messing up so much until I made you leave this time

(*) จะมีชีวิตยังไง เมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคน
Ja mee cheewit yung ngai meua mai mee krai dtrong nee suk kon
How will I live when there’s no one here?
จะเดินไปยังไง อยู่ไปยังไง เมื่อไม่มีเธอ
Ja dern pai yung ngai yoo pai yung ngai meua mai mee tur
How will I carry on, how will I live when I don’t have you?
นี่คือการเดินทางสู่อันตราย สู่มหันตภัยเลวร้าย
Nee keu gahn dern tahng soo undtarai soo mahundtapai leo rai
This is a path into danger, into horrible catastrophe
ฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไง ฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใคร
Chun ja mee cheewit dtor pai yung ngai chun ja mee cheewit nee pai peua krai
How will I continue living? Who will I live this life for?

ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้เมื่อไรที่ฉันจะลุกขึ้นได้สักที
Mai roo meua rai mai roo meua rai tee chun ja look keun dai suk tee
I don’t know when, I don’t know when I’ll finally be able to stand again
มันเหมือนคนใจสลาย
Mun meuan kon jai salai
It’s like my heart has shattered
ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนํ้าตาฉันมันจะแห้งหายไป
Mai roo meua rai mai roo wah nahn kae nai num dtah chun mun ja ngae hai pai
I don’t know when, I don’t know how long until my tears will dry up
โดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกิน
Dohd diao diao dai leua gern
It’s so very lonely

อยากให้รู้ อยากให้รู้เหลือเกิน ว่าฉันเสียใจแค่ไหน
Yahk hai roo yahk hai roo leua gern wah chun sia jai kae nai
I want you to know, I want you to know so badly how upset I am
โทษตัวเองต้องโทษตัวเอง
Toht dtua eng dtaung toht dtua eng
It’s my fault, I must blame myself
ที่ทําผิดจนต้องทําให้เธอจากไปครั้งนี้
Tee tum pit jon dtaung tum hai tur jahk pai krung nee
For messing up so much until I made you leave this time

(*)

ฉันจะมีลมหายใจ…หายใจไปทําไม
Chun ja mee lom hai jai…hai jai pai tummai
Why will I…still breathe?

Title: ไม่อยากเป็นควาย / Mai Yahk Pen Kwai (I Don’t Want to Be a Buffalo)
Artist: Skypass
Album: Superman
Year: 2012

ฉันมันโง่งมงาย ยอมเป็นควายให้เธอหลอก
Chun mun ngoh ngom ngai yaum pen kwai hai tur lauk
I’m a simple idiot, I consented to being a buffalo for you to deceive
ใครใครเขาก็บอก ว่าฉันถูกหลอกเรื่อยมา
Krai krai kao gor bauk wah chun took lauk reuay mah
Everyone tells me that I’m continuously being tricked
ทั้งที่รู้ที่เห็น แต่แกล้งทำเหมือนว่า
Tung tee roo tee hen dtae glaeng tum meuan wah
Though I know, though I see it, I pretend like
ไม่มีอะไร เพราะฉันไม่อยากให้เธอไป
Mai mee arai pror chun mai yahk hai tur pai
It’s nothing because I don’t want you to leave

เปลี่ยนใครหลายคน เธอไม่สนว่าใครนินทา
Plian krai lai kon tur mai son wah krai nintah
So many people have changed, but you’re not interested in anyone’s gossip
เธอปรารถนา ขอแค่ให้เธอพอใจ
Tur prahtanah kor kae hai tur por jai
Whatever you desire, I just want to make you satisfied
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสน ว่าคนคนนี้เป็นไง
Mai koey care mai koey son wah kon kon nee pen ngai
I’ve never cared, I’ve never been interested of my own well-being
แค่เธอพอใจ เธอบอกจะมาหาเอง
Kae tur por jai tur bauk ja mah hah eng
Only when you’re satisfied, you tell me you’ll come see me

(*) เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ใจเธอต้องการ
Tur hen chun dtua arai tee jai tur dtaung gahn
What do you see me as? What does your heart want?
ยิ่งคิดยิ่งทรมาณ รำคาญตัวเองสิ้นดี
Ying kit ying toramahn rum kahn dtua eng sin dee
The more I think, the more I’m tortured, so angry with myself
ยอมทนไปได้ไง เป็นความกินหญ้ามาหลายปี
Yaum ton pai dai ngai pen kwahm gin yah mah lai pee
How can I agree to put up with this? Of being stupidly obedient for many years?
พอกันที วันนี้หัวใจเกินทน
Por gun tee wun nee hua jai gern ton
Enough, today my heart has had more than it can bear

(**) สงสารตัวเองพอแล้วกับเธอคนนี้
Song sahn dtua eng por laeo gup tur kon nee
I’ve had enough of feeling sorry for myself about you
ไม่อิ่มสักที เท่าไหร่เธอคงไม่พอ
Mai im suk tee tao rai tur kong mai por
You’re never full, no matter how much, you’re never satisfied
ไม่อยากกินหญ้า ไม่อยากทำนา
Mai yahk gin yah mai yahk tum nah
I don’t want to eat grass, I don’t want to do farm work
เป็นควายมันชำเกินพอ จะไม่รั้งไม่รอ
Pen kwai mun chum gern por ja mai rung mai ror
Being a buffalo is too dry, I won’t hold you back, I won’t wait
เชิญไปตามทางของเธอ
Chern pai dtahm tahng kaung tur
Please follow whatever path you please

(*,**)

ไม่อยากกินหญ้า ไม่อยากทำนา
Mai yahk gin yah mai yahk tum nah
I don’t want to eat grass, I don’t want to do farm work
เป็นควายมันชำเกินพอ จะไม่รั้งไม่รอ
Pen kwai mun chum gern por ja mai rung mai ror
Being a buffalo is too dry, I won’t hold you back, I won’t wait
เชิญไปตามทางของเธอ
Chern pai dtahm tahng kaung tur
Please follow whatever path you please

  
[NOTE: “Buffalo” in Thai is used to refer to an idiot the same way “jackass” is used in English, hence all the buffalo references like eating grass and pulling farm machinery]

Title: รักจัดให้ / Ruk Jut Hai (Give Your Love)
Artist: Potato
Album: Human
Year: 2011

หัวใจเป็นยังไงก็ทำไปอย่างนั้น
Hua jai pen yung ngai gor tum pai yahng nun
Whatever your heart is like, go ahead like that
อย่าไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้
Yah pai kit wah pen pai mai dai
Don’t think that it’s impossible
ชอบใครอยู่ก็บอกให้เขาได้รู้ไป
Chaup krai yoo gor bauk hai kao dai roo pai
If you like someone, let them know
มั่นใจในตัวเอง ต้องลองดูสักครั้ง
Mun jai nai dtua eng dtaung laung doo suk krung
Be confident in yourself, you must try and see for once
สิ่งที่หวังต้องเก็บมาให้ได้
Sing tee wung dtaung gep mah hai dai
You can hold onto the things you hope
ชอบใครอยู่ก็บอกให้เขาได้รู้ไป
Chaup krai yoo gor bauk kao dai roo pai
If you like someone, let them know

(*) รักเป็นคำง่ายๆ
Ruk pen kum ngai ngai
Love is a simple word
แต่รักให้คนเราทำอะไรก็ได้
Dtae ruk hai kon rao tum arai gor dai
But for us, love can do anything
คำนี้ช่างยิ่งใหญ่และมีความหมาย
Kum nee chahng ying yai lae mee kwahm mai
This word is very strong and meaningful
เมื่อเราได้พูดมันออกไป
Meua rao dai poot mun auk pai
When we can say it out loud
ถ้าหากว่ารักใครอยู่ก็จัดไปเลยให้รู้ให้เข้าใจ
Tah hahkw ah ruk krai yoo gor jut pai loey hai roo hai kao jai
If you love someone, give it to them, let them know, let them understand
อย่าเก็บไว้ให้วุ่นวาย ไม่ยากเย็นอะไร
Yah gep wai hai woon wai mai yahk yen arai
Don’t keep it in and make yourself a mess, it’s not difficult
ถ้าหากว่ารักใครอยู่ก็จัดไปเลยให้รู้แค่มั่นใจ
Tah hahk wah ruk krai yoo gor jut pai loey hai roo kae mun jai
If you love someone, give it to them, let them know, just be confident
ไม่มีปัญหาให้วุ่นวาย
Mai mee punhah hai woon wai
There’s no chaotic problem
แล้วจะได้ดั่งใจจัดให้เอง
Laeo ja dai dung jai jut hai eng
And you’ll achieve your desires and give it to yourself

เชื่อกันดูสักทีไม่ลองก็ไม่รู้
Cheua gun doo suk tee mai laung gor mai roo
Trust yourself and you’ll finally see, if you don’t try, you won’t know
เปลี่ยนให้ทุกๆอย่างดูง่ายๆ
Plian hai took took yahng doo ngai ngai
Change everything to something simple
กล้าขึ้นหน่อยมั่นใจกว่านี้แล้วพูดไป
Glah keun noy mun jai gwah nee laeo poot pai
Be brave, be more confident than this and say it

(*,*)

Title: รักไม่มีเจ้าของ / Ruk Mai Mee Jao Kaung (Love Doesn’t Have an Owner)
Artist: Neko Jump
Album: Secret of Virgin
Year: 2010

ยิ่งเจอ ยิ่งใจสั่นไหว
Ying jur ying jai sun wai
The more we meet, the more my heart pounds
ส่งยิ้มโดยไม่ตั้งใจ
Song yim doy mai dtung jai
I smile at you without intending to
เห็นต้องมอง แต่รู้ว่าเธอมีคนจอง
Hen dtaung maung dtae roo wah tur mee kon jaung
I see you and have to look, but I know you’re already taken

ก็เธอน่ารัก ไม่ใช่น้อย
Gor tur naruk mai chai noy
But you’re super cute
ขอโทษ ถ้าใครต้องนอยด์
Kor toht tah krai dtaung noid
I’m sorry if someone must be paranoid
Hey c’mon ถ้าชอบไม่ต้องซ่อน
Hey, c’mon, tah chaup mai dtaung saun
Hey, c’mon, if you like me, there’s no need to hide it

(*) That’ s alright อย่างเงี๊ยะเรียกว่าใช่
That’s alright yahng ngia riak wah chai
That’s all right, I call this a yes
Hey baby, Don’t be surprise
Hey baby, Don’t be surprise
รู้ว่ายาก ก็เขารักเธอมาก
Roo wah yahk gor kao ruk tur mahk
I know it’s hard, she loves you a lot
แต่ยิ่งเข้ามาใกล้ เธอทำให้ใจฟุ้งซ่าน
Dtae ying kao mah glai tur tum hai jai foong sahn
But the closer we get, you make my heart distracted

(**) เธออยู่ตรงนั้น ฉันอยู่ตรงนี้
Tur yoo dtrong nun chun yoo dtrong nee
You’re right there, I’m right here
ปลื้มค่ะปลื้ม ก็ You’re so lovely
Pleum ka pleum gor you’re so lovely
Happy, I’m so delighted, you’re so lovely
ฉันก็เป็นของฉัน เขาก็เป็นของเธอ
Chun gor pen kaung chun kao gor pen kaung kao
I am me, she is her
แค่ Every night ที่แอบฝันละเมอ
Kae every night tee aep fun lamur
Yet every night I’m secretly fantasizing

(***) รู้ รู้ ว่าเธอมีเจ้าของหัวใจ
Roo roo wah tur mee jao kaung hua jai
I know, I know your heart has an owner
แต่ฉันรักเธอ ก็เรื่องของใจฉันไง
Dtae chun ruk tur gor reuang kaung jai chun ngai
But I love you, it’s my heart’s problem
รัก รัก มันไม่มีเจ้าของใช่ไหม
Ruk ruk mun mai mee jao kaung chai mai
Love, love doesn’t have an owner, right?
ห้ามกันไม่ได้
Hahm gun mai dai
It can’t be stopped

ก็มันเป็นเรื่องของความคิด
Gor mun pen rueang kaung kwahm kit
It’s a the problem of my thoughts
แอบรักคงจะไม่ผิด
Aep ruk kong ja mai pit
It’s not wrong to secretly love you
ขออภัย ก็รักเธอไปแล้วทำไง
Kor apai gor ruk tur pai laeo tum ngai
Forgive me, but I’m in love with you, what do I do?

ไม่ต้องมาแคร์มาใส่ใจ ก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์
Mai dtaung mah care mah sai jai gor roo wah mai mee sit
You don’t have to care or take interest in me, I know I don’t have the right
ตามสบาย ไม่ love ฉันไม่ mind
Dtahm sabai mai love chun mai mind
Go ahead, if you don’t love me, I don’t mind

(*,**)

(****) แค่แอบมีเธอ ด้วยสายตา
Kae aep mee tur duay sai dtah
I’ll just secretly stare at you
แค่อยากตะโกนบอกฟ้า รักเธอเท่าไร
Kae yahk dtagohn bauk fah ruk tur tao rai
I just want to shout and tell the sky how much I love you
ก็เธอทำใจฉันหวั่นไหว
Gor tur tum jai chun wun wai
You make my heart tremble
อยากกอดเธอไว้ในฝัน อยู่ทุกคืน
Yahk gaut tur wai nai fun yoo took keun
I want to embrace you in my dreams every night

(***,***,****,***)

ห้ามกันไม่ได้ ห้ามกันไม่ได้
Hahm gun mai dai hahm gun mai dai
It can’t be stopped, it can’t be stopped

Title: อยากเป็นคนนั้น / Yahk Pen Kon Nun (I Want to Be That Person)
Artist: AB Normal ft. Mariam B5
Album: OST แรงปรารถนา / Raeng Prahtanah
Year: 2013

เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจ
Tur mai koey ja roo lae mai koey kao jai
You’ll never know and you’ll never understand
สิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายใน
Sing tee dtua chun eng dtaung ton gep wai pai nai
The things that I must endure keeping inside
ที่มันอยู่ในใจฉัน
Tee mun yoo nai jai chun
That are in my heart
เธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยิน
Tur mai koey ja hen lae mai koey dai yin
You’ll never see and you’ll never hear
แต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยริน
Dtae la yot num dtah tee mun dtaung lai roy rin
But every tear that must fall
นองอยู่ในหัวใจ
Naung yoo nai hua jai
Floods in my heart

(*) เพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป
Pror chun nun roo sek gup tur mahk pai
Because I feel so much for you
รู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้
Roo seuk gup tur tung jai dtae gor roo pen pai mai dai
I feel so much for you with all my heart, but I know it can’t be

(**) อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
Yahk pen kon nun kon tee tur ruk gun duay hua jai
I want to be that person, the person whom you love with all your heart
อยากเป็นคนนั้น คนที่เขาได้มีเธอข้างกาย
Yahk pen kon nun kon tee kao dai mee tur kahng gai
I want to be that person, the person who gets to have you by their side
อยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจ
Yahk ja tum took tahng peua hai tur hun maung lae son jai
I want to do everything so you’ll turn and look at me and take interest
แต่ไม่รู้ต้องทำไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน
Dtae mai roo dtaung tum ngai mai roo dtaung tum kae nai tur ja ruk gun
But I don’t know what I must do, I don’t know how much I must do for you to love me

จะต้องยอมต้องแพ้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung yaum dtaung pae dtuang tum yahng rai
What must I give up? What must I surrender to? What must I do
ที่จะทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจ เพื่อรักคนอย่างฉัน
Tee ja tum hai tur nun yaum pert jai peua ruk kon yahng chun
That will make you give in and open your heart and love someone like me?

(*,**)

(***) อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
Yahk pen kon nun kon tee tur ruk gun duay hua jai
I want to be that person, the person whom you love with all your heart
อยากเป็นคนนั้น คนที่เขาได้มีเธอข้างกาย
Yahk pen kon nun kon tee kao dai mee tur kahng gai
I want to be that person, the person who gets to have you by their side

(***)

Title: ยกมือ / Yok Meu (Raise Your Hand)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2012

(*) หากวันนี้ ฉันจะชวน เธอออกไป
Hahk wun nee chun ja chuan tur auk pai
If I asked you out today
อย่างที่ใจเธออยาก จะไปไหน
Yahng tee jai tur yahk ja pai nai
Like you want, where would we go?
ทำอะไรที่เธอต้องการ
Tum arai tee tur dtaung gahn
I’ll do anything you want

อยากจะแดนซ์ ไปกับเพลง
Yahk ja dance pai gup pleng
Do you want to dance the music?
ออกทะเล จะวิ่งบนชายหาด
Auk talay ja wing bon chai haht
Do you want to go to the beach and run on the sand?
ออกไปไหน เจออะไรที่ดีข้างทาง
Auk pai nai jur arai tee dee kahng tahng
Wherever we go, we’ll find something great nearby

(**) แล้วจะรู้สนุกไหม (ทำอะไรที่มันมากกว่า)
Laeo ja roo sanook mai (tum arai tee mun mahk gwah)
Then will we know fun? (I’ll do more than anything)
แล้วมีใครจะไปไหม (ทำอะไรที่เธอต้องการ)
Laeo mee krai ja pai mai (tum arai tee tur dtaung gahn)
Is there anyone who will go? (I’ll do whatever you want)
กับโลกที่กว้างใหญ่ จะช้าทำไม ออกไป พร้อมกัน
Gup lohk tee gwahng yai ja chah tummai auk pai praum gun
With such a vast world, why be slow? Let’s go out together

(***) ยกมือขึ้นมา จะไม่มีอะไรที่ทำให้ใจไหวหวั่น
Yok meu keun mah ja mai mee arai tee tum hai jai wun wai
Raise your hands, there’s nothing to make you nervous
ยกมือขึ้นมา ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าหากเธอไปกับฉัน
Yok meu keun mah mai dtaung glua arai tah hahk tur pai gup chun
Raise your hands, you don’t need to be afraid of anything if you’re with me
ยกมือขึ้นมา และจะไม่มีใครมาฉุดรั้ง
Yok meu keun mah lae ja mai mee krai mah choot rung
Raise your hands, and no one will hold you back
เพราะชีวิตมันมีอยู่แค่นั้น ออกไปด้วยกัน ให้ฉันพาไป
Pror cheewit mun mee yoo kae nun auk pai duay gun hai chun pah pai
Because that’s all life is, let’s go out together, let me take you

(*)

อยากจะหนี ไปให้ไกล สิ่งเลวร้าย
Yahk ja nee pai hai glai sing leo rai
I want to run far away from any bad things
เมื่อหัวใจลำบาก หยุดเอาไว้
Meua hua jai lumbahk yoot ao wai
When our hearts are troubled, stop
ลบออกไปเรื่องวันเมื่อวาน
Lop auk pai reuang wun meua wahn
Erase the problems of yesterday

(**,***)

สาวๆ ที่อยากจะชอป ขอสักวันที่ไม่อยาก stop
Sao sao tee yahk ja shop kor suk wun tee mai yahk stop
Girls who wanna shop, I hope some day you won’t want to stop
every body gonna rock เราก็แดนซ์จนกว่าจะน๊อค
Every body gonna rock rao gor dance jon gwah ja knock
Every body gonna rock, we’re gonna dance until we knock
ชีวิตไม่ได้เหมือนในหนัง แค่เป็นแล้วสั่งคัททีหลังได้
Cheewit mai dai meuan nai nung kae pen laeo sung kut tee lung dai
Life isn’t like a movie, just live and cut out the past
ออกมาอย่าเสียเวลา ยกมือขึ้นมาทั้งขวาและซ้าย
Auk mah yah sia welah yok meu keun mah tung kwah lae sai
C’mon out, don’t waste time, raise your hands, both the right and the left

(***)

ออกไปด้วยกัน ให้ฉันพาไป
Auk pai duay gun hai chun pah pai
Let’s go out together, let me take you

Title: เก๊าท์…รักตะเอง / Gowt…Ruk Dta Eng (Gout…From My Own Love)
Artist: Oom Kasiya (อุ้ม กศิญา)
Album: [Single]
Year: 2012

ไม่เคยปวดตามข้อ หุ่นก็เฟิร์มไม่อ้วน แต่มันป่วนมันรวนไม่เบา
Mai koey puat dtahm kor hoon gor firm mai uan dtae mun puan mun ruan mai bao
I’ve never had any of the usual symptoms, my body is firm and not fat, but things are getting crazy and really out of hand!
ไก่ก็กินไม่มาก เกลียดเครื่องในมาก มาก แต่อาการโดยรวมเข้าเค้า
Gai gor gin mai mahk gliat kreuang nai mahk mahk dtae ahgahn doy ruam kao kao
I don’t eat a lot of chicken, I really hate organs, but the symptoms are lining up
ก็เธอหล่ออย่างเทพ ตรงคอนเซ็ปมาก มาก ใครไม่อยากจะต้อนเข้าเล้า
Gor tur lor yahng tayp dtrong konsept mahk mahk krai mai yahk ja dtaun kao lao
You’re as handsome as a god, you really follow the concept, who wouldn’t want to flock to your coop?
ยิ่งได้คุยได้ใกล้ เลยโดนเธอเข้าให้ ใจรุ่ม รุ่ม ร้อน ร้อน หนาว หนาว
Ying dai kooey dai glai loey dohn tur kao hai jai room room raun raun nao nao
The more I talk and get close to you, you’re making my heart warm, warm, hot, hot, cold, cold!

(*) ตะล่อม ตะล่อม แล้วมองตา
Dtalaum dtalaum laeo maung dtah
C’mon, c’mon and catch my eye!
ทำใจกล้า กล้า สูดหายใจเข้ายาว ยาว
Tum jai glah glah soot hai jai kao yao yao
I’m forcing my heart to be brave and my nose to take deep breaths
วันนี้ต้องพูดแล้วนะเรา
Wun nee dtaung poot laeo na rao
Today we must talk!
เธอรู้รึเปล่าฉันเป็นอะไร
Tur roo reu plao chun pen arai
Do you know what’s wrong with me?

(**) กะลังอะเป็นเก๊าท์รักตะเอง คริ คริ
Galung a pen gout ruk dta eng kree kree
I bet it’s gout from my own love!
เล่นตัวมาเป็นพิธี จนวันนี้เก็บไว้ไม่ไหว
Len dtua mah pen pitee jon wun nee gep wai mai wai
I’ve played hard to get like a girl’s supposed to, until I can’t keep it in anymore today
ก็เลยต้องเป็นเก๊าท์ รักตะเองมากมาย
Gor loey dtaung pen gout ruk dta eng mahk mai
It must be gout from so much love
ตัวเธอล่ะว่าไง เคสเดียวกันอ๊ะเปล่า
Dtua tur la wah ngai case diao gun a plao
What do you think? Do we have the same case?

อยากให้เธอมีกะใจ เหมือนฝนเหมือนฟ้ากะลังตั้งเก๊าท์
Yahk hai tur mee ga jai meuan fon meuan fah galung dtung gout
I want you to be thoughtful, like the rain, like the sky, I’ve got gout!
อย่าทำ ให้ฉันผิดหวัง ให้ฝันมันพัง ไม่อยากปวดว้าว
Yah tum hai chun pit wung hai fun mun pung mai yahk puat wow
Don’t make me disappointed, make my dreams collapse, I don’t want to be hurt, wow!
ให้คนอิจฉาเล่น เล่น กะให้มันเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์
Hai kon itchah len len ga hai mun pen talk of the town
I want people to be envious and for us to be the talk of the town
เปิดประตูหัวใจเอาไว้ เผื่อเธอจะย่องเข้ามายกเก๊าท์
Pert pradtoo hua jai ao wai peua tur ja yaung kao mah yok gout
I’ve opened the door of my heart so you can sneak in and get rid of my gout

(*,**,**)