11 comments on ““ขอเวลาลืม (Kor Welah Leum)” by Aun Feeble Heart

  • I couldn’t get permission to post the lyrics, but if you can get them, you can just run them through an automatic transliterator like thai2english.com

 1. Hi, sorry but hope u can really make a thai karaoke version..this song is too good and i believe many ppls would like to learn it too

 2. thanks for the translation Melodie, love this song alot. like others, i would also hope there was a karaoke version coz we’re not able to read thai. but the web base translation shall do the job. 🙂

 3. เสียง ใจ ยังคง วนเวียน เรียกเธอ ซ้ำๆ 
  sĭang jai yang kong won wian rîak tersám sám
  จาก วันนั้น ที่ เธอ · จาก ไกล 
  jàak wan nán têe ter · jàak glai
  ยัง คิดถึง และ ยัง ห่วง ·ห่วงใย แต่ เธอ เรื่อย มา 
  yang kít tĕung láe yang hùang · hùang yai dtàe ter rêuay maa
  จาก วันนั้น ที่ เธอ จาก ไกล ·จาก คนรัก ก็ กลายเป็น เลิกรา 
  jàak wan nán têe ter jàak glai · jàak kon rák gôr glaai bpen lêrk raa
  ฝาก แต่ แผล · ให้ ฉัน ต้องทน ปวดใจ 
  fàak dtàe plăe · hâi chăn dtông tonbpùat jai 
  ก็ ชีวิต · ทั้ง ชีวิต · มีแต่ เธอ ·อยู่ เรื่อย มา 
  gôr chee-wít · táng chee-wít · mee dtàe ter· yòo rêuay maa
  จะ เหนื่อย จะ ร้อน ลืมตา ตื่นมา ก็ มีแต่ เธอ 
  jà nèuay jà rón leum dtaa dtèun maagôr mee dtàe ter
   แค่ ขอเวลา สักพัก · ให้ ลืมความรัก มัน ไม่ ง่าย 
  kâe kŏr way-laa sàk pák · hâi leumkwaam rák man mâi ngâai
  ก็ คน ทั้ง คน · ใจทั้งใจ ·สมอง มัน ลืม ช้า 
  gôr kon táng kon · jai táng jai · sà-mŏngman leum cháa
  ตั้ง ครึ่งชีวิต ที่ เรา ได้ ใช้ ร่วมกัน มา 
  dtâng krêung chee-wít têe rao dâai cháirûam gan maa
  ช่วงเวลา ที่เคย ให้ กัน · ภาพฝัน ที่ ให้ ฉัน · ฉัน ลืม ไม่ไหว 
  chûang way-laa têe koie hâi gan · pâapfăn têe hâi chăn · chăn leum mâi wăi ก็ คน เคย รัก ผูกพัน กัน มาตลอด เวลา 
  gôr kon koie rák pòok pan gan maa dtà-lòt way-laa
  ทุกการกระทำ ตอกย้ำ · ว่าฉัน เคย มี เธอ · เสมอ 
  túk gaan grà-tam dtòk yám · wâa chănkoie mee ter · sà-mĕr 
  ก็ ชีวิต · ทั้ง ชีวิต · มีแต่ เธอ ·อยู่ เรื่อย มา 
  gôr chee-wít · táng chee-wít · mee dtàe ter· yòo rêuay maa
  จะ เหนื่อย จะ ร้อน ลืมตา ตื่นมา ก็ มีแต่ เธอ 
  jà nèuay jà rón leum dtaa dtèun maagôr mee dtàe ter 
  แค่ ขอเวลา สักพัก · ให้ ลืมความรัก มัน ไม่ ง่าย 
  kâe kŏr way-laa sàk pák · hâi leumkwaam rák man mâi ngâai
  ก็ คน ทั้ง คน · ใจทั้งใจ ·สมอง มัน ลืม ช้า 
  gôr kon táng kon · jai táng jai · sà-mŏngman leum cháa
  ตั้ง ครึ่งชีวิต ที่ เรา ได้ ใช้ ร่วมกัน มา 
  dtâng krêung chee-wít têe rao dâai cháirûam gan maa
  ช่วงเวลา ที่เคย ให้ กัน · ภาพฝัน ที่ เธอ ให้ ฉัน · ฉัน ลืม ไม่ไหว 
  chûang way-laa têe koie hâi gan · pâapfăn têe ter hâi chăn · chăn leum mâi wăi 
  แค่ ขอเวลา สักพัก · ให้ ลืมความรัก มัน ไม่ ง่าย 
  kâe kŏr way-laa sàk pák · hâi leumkwaam rák man mâi ngâai
  ก็ คน ทั้ง คน · ใจทั้งใจ ·สมอง มัน ลืม ช้า 
  gôr kon táng kon · jai táng jai · sà-mŏngman leum cháa
  ตั้ง ครึ่งชีวิต ที่ เรา ได้ ใช้ ร่วมกัน มา 
  dtâng krêung chee-wít têe rao dâai cháirûam gan maa
  ช่วงเวลา ที่เคย ให้ กัน · ภาพฝัน ที่ ให้ ฉัน · ฉัน ลืม ไม่ไหว 
  chûang way-laa têe koie hâi gan · pâapfăn têe hâi chăn · chăn leum mâi wăi 
  ช่วงเวลา ที่เคย ให้ กัน · คำว่ารัก ที่ เธอ ให้ ฉัน · ฉัน ลืม ไม่ไหว 
  chûang way-laa têe koie hâi gan · kam wâa rák têe ter hâi chăn · chăn leum mâi wăi

  Please give the update again

Leave a Reply