6 comments on ““ใจหมา (Jai Mah)” by T_T

 1. เสียงของคำว่ารัก เธอคงไม่เข้าใจ
  ใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้
  ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่
  แม้ลึก ๆ จะรู้ว่าเธอมีใคร

  วันที่เธอปล่อยมือ ใจฉันเองแทบบ้า
  ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยด
  อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม อย่าทำอย่างนี้ได้โปรด

  ทั้งหัวใจของหมา มันมีแค่ห้องเดียว
  มีให้คนที่รัก เพียงคนเดียวเท่านั้น
  แม้ว่าโดนปล่อยทิ้ง ยังคงรอคอยนับวัน
  คนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเดิม

  วันที่เธอปล่อยมือ ใจฉันเองแทบบ้า
  ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยด
  อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม อย่าทำอย่างนี้ได้โปรด

  ทั้งหัวใจของหมา มันมีแค่ห้องเดียว
  มีให้คนที่รัก เพียงคนเดียวเท่านั้น
  แม้ว่าโดนปล่อยทิ้ง ยังคงรอคอยนับวัน
  คนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเดิม

  เพราะว่าใจของหมามันมีแค่ที่เดียว
  มีให้คนที่รักเพียงคนเดียวเท่านั้น
  แม้ว่าจะถูกทิ้งยังคงรอคอยนับวัน
  คนที่มันรักจะกลับมาที่เดิม

  แม้จะเจ็บแค่ไหนปวดร้าวก็ช่างมัน
  แค่ได้ยืนข้างคนที่รักก็พ

  tam pasa karaoke hai phom dooi na kabb

 2. sĭang kŏng kam wâa rák · ter kong mâi kâo jai
  chái waew dtaa yàang rai ter kong mâi róo
  tam dâai piang hùang yai nai wan têe ter mâi yòo
  máe léuk léuk jà róo wâa ter mee krai

  *
  wan têe ter bplòi meu · jai chăn ayng tâep bâa
  róng rîak ter jon nám dtaa mâi lĕua sàk yòt
  yàa tíng chăn bpai dâai măi · yàa tam yàang née dâai bpròht
  **
  táng hŭa jai kŏng măa · man mee kâe hông dieow
  mee hâi kon têe rák · piang kon dieow tâo nán
  máe wâa dohn bplòi tíng · yang kong ror koi náp wan
  kon têe man rák jà glàp maa mĕuan derm

  *, **

  prór wâa jai kŏng măa man mee kâe têe dieow
  mee hâi kon têe rák piang kon dieow tâo nán
  máe wâa jà tòok tíng yang kong ror koi náp wan
  kon têe man rák jà glàp maa têe derm

  máe jà jèp kâe năi bpùat ráao gôr châang man
  kâe dâai yeun kâang kon têe rák

 3. Title: ใจหมา / Jai Mah (Dog Heart)
  Artist: T_T (ทีที)

  เสียงของคำว่ารัก เธอคงไม่เข้าใจ
  sĭang kŏng kam wâa rák · ter kong mâi kâo jai
  You probably don’t understand the sound of the word “love”
  ใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้
  chái waew dtaa yàang rai ter kong mâi róo
  However many expressions I show you, you probably don’t know
  ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่
  tam dâai piang hùang yai nai wan têe ter mâi yòo
  All I can do is worry when you’re not here
  แม้ลึก ๆ จะรู้ว่าเธอมีใคร
  máe léuk léuk jà róo wâa ter mee krai
  Even though I know deep down you have someone else

  (*) วันที่เธอปล่อยมือ ใจฉันเองแทบบ้า
  wan têe ter bplòi meu · jai chăn ayng tâep bâa
  I nearly went crazy the day you let go of my hand
  ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยด
  róng rîak ter jon nám dtaa mâi lĕua sàk yòt
  Crying over you until I didn’t have a drop of tears left
  อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม อย่าทำอย่างนี้ได้โปรด
  yàa tíng chăn bpai dâai măi · yàa tam yàang née dâai bpròht
  Don’t leave me, don’t do this, please

  (**) ทั้งหัวใจของหมา มันมีแค่ห้องเดียว
  táng hŭa jai kŏng măa · man mee kâe hông dieow
  The entire heart of a dog has only one chamber
  มีให้คนที่รัก เพียงคนเดียวเท่านั้น
  mee hâi kon têe rák · piang kon dieow tâo nán
  For only one person whom they love
  แม้ว่าโดนปล่อยทิ้ง ยังคงรอคอยนับวัน
  máe wâa dohn bplòi tíng · yang kong ror koi náp wan
  Though they’re abandoned, they still wait, counting the days
  คนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเดิม
  kon têe man rák jà glàp maa mĕuan derm
  Until the person they love comes back again

  (*) วันที่เธอปล่อยมือ ใจฉันเองแทบบ้า
  wan têe ter bplòi meu · jai chăn ayng tâep bâa
  I nearly went crazy the day you let go of my hand
  ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยด
  róng rîak ter jon nám dtaa mâi lĕua sàk yòt
  Crying over you until I didn’t have a drop of tears left
  อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม อย่าทำอย่างนี้ได้โปรด
  yàa tíng chăn bpai dâai măi · yàa tam yàang née dâai bpròht
  Don’t leave me, don’t do this, please

  (**) ทั้งหัวใจของหมา มันมีแค่ห้องเดียว
  táng hŭa jai kŏng măa · man mee kâe hông dieow
  The entire heart of a dog has only one chamber
  มีให้คนที่รัก เพียงคนเดียวเท่านั้น
  mee hâi kon têe rák · piang kon dieow tâo nán
  For only one person whom they love
  แม้ว่าโดนปล่อยทิ้ง ยังคงรอคอยนับวัน
  máe wâa dohn bplòi tíng · yang kong ror koi náp wan
  Though they’re abandoned, they still wait, counting the days
  คนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเดิม
  kon têe man rák jà glàp maa mĕuan derm
  Until the person they love comes back again

  เพราะว่าใจของหมามันมีแค่ที่เดียว
  prór wâa jai kŏng măa man mee kâe têe dieow
  Because the heart of a dog has only one place
  มีให้คนที่รักเพียงคนเดียวเท่านั้น
  mee hâi kon têe rák piang kon dieow tâo nán
  That they reserve for one person only
  แม้ว่าจะถูกทิ้งยังคงรอคอยนับวัน
  máe wâa jà tòok tíng yang kong ror koi náp wan
  Though they get abandoned, they still wait for the day
  คนที่มันรักจะกลับมาที่เดิม
  kon têe man rák jà glàp maa têe derm
  That the person they love will come back to the same place

  แม้จะเจ็บแค่ไหนปวดร้าวก็ช่างมัน
  máe jà jèp kâe năi bpùat ráao gôr châang man
  No matter how much they’re hurt, forget it
  แค่ได้ยืนข้างคนที่รักก็พ
  kâe dâai yeun kâang kon têe rák
  Just standing beside the person they love is enough

  Peter rak baby tee sood naka..

Leave a Reply