Zweed n’ Roll

All posts tagged Zweed n’ Roll

Title: ช่วงเวลา / Chuang Welah (A Moment)
Artist: Zweed n’ Roll
Album: [Single]
Year: 2018

อย่าทิ้งฉันไว้ลำพัง อย่าขังฉันไว้คนเดียว
Yah ting chun wai lumpung yah kung chun wai kon diao
Don’t leave me by myself, don’t confine me in solitude
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทุกข์ทนจมอยู่กับตัวเอง
Yah bploy hai chun ddtaung took ton jom yoo gup dtua eng
Don’t leave me to have to sink in my suffering on my own
เพราะฉันก็มีน้ำตา อ่อนแอไม่แพ้กว่าใคร
Pror chun gor mee num dtah aun ae mai pae gwah krai
Because I have tears, I haven’t defeated weakness more than anyone else
แต่กลับต้องเก็บเอาไว้ในใจตลอดมา
Dtae glup dtaung gep ao wai nai jai dtalaut mah
But I’ve always had to end up keeping it in my heart

ถ้าเธอยังรู้สึก เหมือนครั้งแรกที่เจอกัน
Tah tur yung roo seuk meuan krung raek tee jur gun
If you still feel like the first time we met
ทุกอย่างยังเป็นดั่งฝัน สวยงามอย่างเคย
Took yahng yung bpen dung fun suay ngahm yahng koey
And everything is still like a dream, still as beautiful as ever
ช่วยจับมือฉันและมองตาฉันให้นาน
Chuay jup meu chun lae maung dtah chun hai nahn
Please take my hand and look me in the eye
โอบกอดกันเหมือน วันวาน
Ohp gaut gun meuan wun wahn
Embrace me like yesterday

แววตาคู่เดิมของเธอ
Waew dtah koo derm kaung tur
Your same gaze
ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
Yung yoo dtrong nun samur
Is still always there
และปากที่คอยพร่ำเพ้อว่าจะรักฉัน
Lae bpahk tee koy prum pur wah ja ruk chun
And your mouth that keeps babbling that you’ll love me
เธอเคยส่งยิ้มให้กัน
Tur koey song yim hai gun
You once smiled at me
ความทรงจำเก่าๆ กับตัวฉัน
Kwahm song jum gao gao gup dtua chun
The old memories and myself
เลือนรางและค่อยๆ หายไปจากใจของเธอ
Leuan rahng lae koy koy hai bpai jahk jai kaung tur
And fading away and gradually disappearing from your heart

แต่ฉันยังคงรู้สึก เหมือนครั้งแรกที่เจอกัน
Dtae chun yung kong roo seuk meuan krung raek tee jur gun
But I still feel like the first time we met
ยังมีความอบอุ่นนั้น อยู่ที่ปลายตา
Yung mee kwahm op oon nun yoo te ebplai dtah
I still have the warmth in my gaze
และรู้ดีว่ามันไม่อาจจะย้อนคืนมา
Lae roo dee wah mun mai aht ja yaun keun mah
And I know full well that it can’t return
ไม่อาจจะย้อนเวลา
Mai aht ja yaun welah
I can’t turn back time

ขอเธอไว้อย่าง ถ้าเธอต้องการจะไป
Kor tur wai yahng tah tur dtaung gahn ja bpai
Please save it if you want to go
เอ่ยปากออกมา ล่ำลากันไป
Oey bpahk auk mah lum lah gun bpai
Just say your good-byes

เรื่องราวที่เรานั้นมีจะเก็บเธอไว้อย่างดี
Reuang rao tee rao nun mee ja gep tur wai yahng dee
The stories that we had, I’ll regard you fondly
ถ้าหากว่าต่อจากนี้เป็นเพียงความฝัน
Tah hahk wah dtor jahk nee bpen piang kwahm fun
Even if from now on, it’s only a dream
ก็คงต้องมีสักวัน ที่เรากลับมาเจอกัน
Gor kong dtaung mee suk wun tee rao glup mah jur gun
But there must be some day that we’ll meet again
ได้โปรด เธออย่าลืมฉัน
Dai bproht tur yah leum chun
Please don’t forget me

   

Written by : Sutipat Sutiwanit
Produced by : Zweed n’ Roll
Recorded by : Minerva Studio
Mixed by : Wannarit Pongprayoon
Mastered by : Monthon Dilokchavanis (Frenzyheart Studio)
Keyboard : Phonlawat Hirunwatcharapruck

Title: ธันวาคม / Tunwahkom (December)
Artist: Zweed n’ Roll
Album: [Single]
Year: 2012

ช่วงเวลา ที่มีเธอเข้ามา เปรียบดังแสงสว่าง
Chuang welah tee mee tur kao mah bpriap dung saeng sawahng
The moment you showed up was like a bright light
และความมืดในนิทรา ที่เคยหามาเนิ่นนาน และตอนนี้ ฉันมี
Lae kwahm meut nai nitrah tee koey hah mah nern nahn lae dtaun nee chun mee
And the darkness of sleep that I was once searching for for a long time, now, I have

ฉันมี มีเธอที่ดี อยู่กับฉันในทุกวัน
Chun mee mee tur tee dee yoo gupc hun nai took wun
I have, have the wonderful you with me every day
วันที่เรามีความสุข และบางวันที่เราเศร้า
Wun tee rao mee kwahms ook lae bahng wun tee rao sao
When we’re happy, and some days when we’re sad

(*) วันเหล่านี้ โอ้ โอ เธอ.. เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ามัน
Wun lao nee oh oh tur tur tum hai chun dai roo wah mun
These days, oh, oh, you, you made me realize

(**) อบอุ่นเพียงไหน โอ้เธอ อย่าไหน
Op oon piang nai oh tur yah nai
How warm it is, oh, don’t go anywhere
จับมือฉัน อย่าปล่อยมัน
Jup meu chun yah bploy mun
Take my hand, don’t let it go

(*,**)
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you