Whal & Dolph

All posts tagged Whal & Dolph

Title: แค่ฝันไป / Kae Fun Bpai (Just Keep Dreaming)
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2021

อะไรที่เราได้เคยฝัน
Arai tee rao dai koey fun
Whatever we ever dreamed of
มันก็ยังอยู่ตรงนั้น
Mun gor yung yoo dtrong nun
It’s still there
เหมือนเดิมทุกอย่าง
Meuan derm took yahng
Everything’s the same
แค่เพียงเธอหายไป ไม่เจอ
Kae piang tur hai bpai mai jur
You just disappeared

คนที่เคยอยู่ตรงนี้
Kon tee koey yoo dtrong nee
The person who was once right here
คนที่เคยมีความหมาย
Kon tee koey mee kwahm mai
The person who was once meaningful
ใช่เธอรึเปล่า
Chai tur reu bplao
Was it you
ที่เก็บความฝันฉันเอาไว้
Tee gep kwahm fun chun ao wai
Who kept my dreams?

(*) นานถึงนานเท่าไรก็ยังนึกถึง
Nahn teung nahn tao rai gor yung neuk teung
No matter how long it’s been, I still think about you
ใจไม่เคยได้ลืมยังคงคิดถึงเธอตลอดมา
Jai mai koey dai leum yung kong kit teung tur dtalaut mah
My heart has never forgotten, I still always think about you

(**) เก็บคืนวันที่ดีที่เคยฝันไว้
Gep keun wun tee dee tee koey fun wai
I keep the good days that we once dreamed of
จบไปแล้ว จากไปแล้ว
Jop bpai laeo jahk bpai laeo
It’s over, you’ve gone
บอกตัวเองให้เข้าใจ
Bauk dtua eng hai kao jai
I tell myself to understand
ช่วงเวลาดีดีก็ต้องมีวันหาย
Chuang welah dee dee gor dtaung mee wun hai
All good things must come to an end
เหมือนวันเก่าเก่าที่สองเราเคยมี
Meuan wun gao gao tee saung rao koey mee
It’s like the old days that the two of us once had
แค่ฝันไป
Kae fun bpai
I just keep dreaming

วันที่ใจได้หล่นหาย
Wun tee jai dai lon hai
The day our hearts got lost
อะไรๆก็เปลี่ยนไป
Arai arai gor bplian bpai
Everything changed
ยอม
Yaum
I’m willing
แลกทุกสิ่ง
Laek took sing
To trade everything
แลกทุกอย่าง
Laek took yahng
To trade it all
ให้กลับไปเป็นเหมือนวันนั้น
Hai glup bpai bpen meuan wun nun
For us to go back to the way we were those days

(*,**,*,**,**)

   

WRITTEN & PRODUCED BY WHAL & DOLPH

Title: ใจสลาย / Jai Salai (Broken Heart)
English Title: “JAI 0”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2020

(*) แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ
Kae piang roy yim tee chun koey dtaung gahn
Your smile was all I ever wanted
มันได้หายจาก หายไปจากเธอ
Mun dai hai jahk hai bpai jahk tur
It disappeared, disappeared from you
อยากให้มองฉัน ให้เหมือนในวันวาน
Yahk hai maung chun hai meuan nai wun wahn
I want you to look at me like it was yesterday
ก่อนจะหายไป ให้ฉันได้จดจำไว้
Gaun ja hai bpai hai chund ai jot jum wai
Before I disappear, let me be able to remember

จากวันนี้ต้องจบไป ใจสลายหายจาก
Jahk wun nee dtaung jop bpai jai salai hai jahk
From now on, things must end, my heart has shattered and disappeared
เธอเริ่มหมดหวัง หมดใจอย่างช้าช้า
Tur rerm mot wung mot jai yahng chah chah
You started to become hopeless, you slowly ran out of feelings for me
ฉันต้องเจ็บช้ำ
Chun dtaung jep chum
I must hurt

เธอมองฉันด้วยสายตา ไม่เหมือนเดิมเหมือนว่าเธออ่อนล้า
Tur maung chun duay sai dtah mai meuan dermmeuan wah tur aun lah
When you look at me with your eyes, it’s not the same, it’s like you’re tired

(*)

แต่ขอลืมทุกอย่าง จะหนีไปให้ห่าง
Dtae kor leum took yahng ja nee bpai hai hahng
But I want to forget everything, to run far away from it all
ก็ยังรักอยู่ แต่จะขอลา (ต่อจากนี้ไป ไม่มองย้อนไปปล่อยใจสลาย)
Gor yung ruk yoo dtae ja kor lah (dtor jahk nee bpai mai maung yaun bpai bploy jai salai)
I still love you, but let’s say good-bye (from now on, I won’t look back, letting my heart break)
จากกันไป ใจสลาย
Jahk gun bpai jai salai
Separating, my heart breaks

(*,*)

จากวันนี้ต้องจบไป ใจสลาย
Jahk wun nee dtaung jop bpai jai salai
From now on, things must end, my heart has shattered
และฉันคงจะต้องจากไป
Lae chun kong ja dtaung jahk bpai
And I must leave

   

Written and Produced by Whal & Dolph
Mixed & Mastering by Monthon Dilokchavanis / Frenzyheart Studio

Title: ฝากไว้กับดาว / Fahk Wai Gup Dao (Entrusting It to the Stars)
English Title: “Secret of Star”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2019

เก็บบางเวลา ที่เราได้เจอได้ใกล้
Gep bahng welah tee rao dai jur dai glai
I keep the times that we met and were close
เก็บความจริง ที่เราต่างคนต่างรู้ใจ
Gep kwahm jing tee rao dtahng kon dtahng roo jai
I keep the truth that we both know in our hearts
ผ่านดวงตา ที่ฉันมองว่าเธอรู้สึก
Pahn duang dtah tee chun maung wah tur roo seuk
Through the look in your eyes, I see that you feel
ไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่ขอเธออย่าเลย อย่าน้อยใจ
Mai dtahng gun tao rai dtae kor tur yah loey ayh noi jai
No different from me, but I ask you, don’t, don’t be offended

(*) เพราะความจริงเธอกับฉัน
Pror kwahm jing tur gup chun
Because the truth is, you and I
ได้พบกันตอนที่สายเกินไป
Dai pob gun dtaun tee sai gern bpai
Met when it was too late
ฉันจึงฝากดวงดาวไว้ให้เธอ
Chun jeung fahk duang dao wai hai tur
So I entrust the stars to you
สักวันหนึ่ง
Suk wun neung
One day

(**) (อยาก)ให้เธอได้รู้ ว่าฉันไม่เคยไม่รู้สึก
(Yahk) hai tur dai roo wah chun mai koey mai roo seuk
(I want) you to know that I’ve never not felt it
แค่อยากให้เธอได้รู้ ซึ้งถึงความข้างในใจ
Kae yahk hai tur dai roo seung teung kwahm kahng nai jai
I just want you to know the things inside my heart
จะเก็บให้เธอเท่านั้น แม้ความจริงไม่เป็นดั่งใจหวัง
Ja gep hai tur tao nun mae kwahm jing mai bpen dung jai wung
I’ll keep them only for you, even though reality isn’t as I had hoped
ฉันรู้สึก อย่างที่เธอก็รู้สึก
Chun roo seuk yahng tee tur gor roo seuk
I feel like you do
แต่เก็บไว้ให้ไกล ฝากไว้ (กับดาว)
Dtae gep wai hai glai fahk wai (gup dao)
But I keep it far away, entrusting it (to the stars)

(*,**,**)

ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
(เก็บความรู้สึก เก็บเอาไว้ก่อน ปล่อยเธอให้ห่าง ก่อนจะพบกัน)​
(Gep kwahm roo seuk gep ao wai gaun bploy tur hai hahng gaun ja pob gun)
(Keeping my feelings, gathering them up and letting you go far away before we meet)

   

Written and Produced by Whal & Dolph
Mixed & Mastering by Jay Monthon / Frenzyheart Studio

Title: ฉันยังเก็บไว้ / Chun Yung Gep Wai (I Still Keep)
Artist: Whal & Dolph ft. Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นานมาแล้วแสนนานที่เรานั้นอยู่ร่วมกัน
Nahn mah laeo saen nahn tee rao nun yoo ruam gun
It’s been such a long time since we’ve been together
ร่วมใช้เวลาสวยงามแสนสวยงาม
Ruam chai welah suay ngahm saen suay ngahm
We’ve spent some beautiful times together
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน ไม่ให้หายไป
Chun yung gep wai yoo kahng nai mai hai hai bpai
I still keep them in my heart, I don’t let them disappear

นานมาแล้วแสนนานที่เธอได้กอดฉัน ในวันที่ใจอ่อนล้าเหลือเกิน
Nahn mah laeo saen nahn tee tur dai gaut chun nai wun tee jai aun lah leua gern
It’s been such a long time since you hugged me when I was feeling so discouraged
ยิ้มของเธอฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างในไม่ให้หายไป
Yim kaung tur chun yung gep wai yoo kahng nai mai hai hai bpai
I still keep your smile inside, I don’t let it disappear

มีเพียงสองเราเท่านั้น
Mee piang saung rao tao nun
There’s only the two of us
ที่จะอยู่ข้างๆกัน
Tee ja yoo kahng kahng gun
Who will be beside each other
เหมือนวันก่อน
Meuan wun gaun
Like always

(*) ห่างกันแสนไกล (จากกันแสนไกล)
Hahng gun saen glai (jahk gun saen glai)
We’re so far apart (so far apart)
อาจไม่พบเจอ (แต่เธอไม่เคยหายไป)
Aht mai pob jur (dtae tur mai koey hai bpai)
We might not see each other (but you’ve never disappeared)
จะไม่ผันแปรเปลี่ยน (ไม่ว่านานเท่าไหร่)
Ja mai pun bprae bplain (mai wah nahn tao rai)
I won’t change (no matter how long it’ll be)
(ฉันยังคงเก็บเธอเอา..ไว้)
(Chun yung kong gep tur ao wai)
(I still keep you)

(*)

เราเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างกันเหมือนวันก่อน
Rao tao nun tee ja yoo kiang kahng gun meuan wun gao
It’s just the two of us who will be beside each other like always
เก็บเธอไว้ เป็นความรู้สึกให้ยังอยู่ที่เดิม ในใจฉัน (เสมอ)
Gep tur wai bpen kwahm roo seuk hai yung yoo tee derm nai jai chun (samur)
I keep you, my feelings for you are still in the same place in my heart (always)

นานมาแล้วแสนนาน
Nahn mah laeo saen nahn
It’s been such a long time

   

Written : Dolph
Produce : Whal & Dolph
Vocal by : Kritsaran Jongsuwan, Earth Patravee
Guitar Record by : Vanon Kullawatpaisith
Bass Record by : Naruepat Rattanataveesophon
Drum Record by : Tham Damrongrut
Keyboard Record by : Boongz Siripatarakhun
Mixed & Mastered by Monthon Dilokchavanis (Frenzyheart Studio)
Record at ShiningStar Studio

   

I don’t usually see what the big appeal of Earth’s high-pitched whispy voice is, but it does make a nice contrasting duet with Whal & Dolph in this sweet, catchy song~ The music video is really sweet too, with his childhood sweetheart ends up in a girlgroup like BNK48 (she’s not really a member of BNK48, is she?). I’m not sure if they ended up breaking up, or just haven’t seen each other in a long time since the life of an idol is a busy and isolating one, so the only time he can see her is going to a meet and greet, patiently waiting in line, and enjoying a timed handshake~

Title: แล้วเธอ / Laeo Tur (And Then You)
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2018

แล้วเธอ แล้วเธอก็เข้ามา
Laeo tur laeo tur gor kao mah
Then you, then you came up
ทำร้ายกัน จนฉันนั้นอ่อนล้า
Tum rai gun jon chun nun aun lah
And destroyed me until I was weak
ไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำให้ฉันเสียใจ
Mai koey ja kit wah tur ja tum hai chun sia jai
I never imagined you’d make me sad

ไม่คิดว่าเธอจะทำให้ฉันร้องไห้
Mai kit wah tur ja tum hai chun raung hai
I never thought you’d make me cry
แต่เเล้วเธอ ก็ทำให้เสียใจ
Dtae laeo tur gor tum hai sia jai
But then you made me sad

หากลองคิดดู ถึงถ้อยคำที่เธอกล่าวมา
Hahk laung kit doo teung toy kum tee tur glao mah
If I try thinking about the words you said
ก็อาจมีน้ำตาที่เธอทำ
Gor aht mee num dtah tee tur tum
There might be tears that you’ve caused

(*) เธอคงไม่รู้ไม่สนใจ ไม่รู้ไม่ใส่ใจ
Tur kong mai roo mai son jai mai roo mai sai jai
You probably don’t know and don’t care, you don’t know and don’t have any interest
และคงไม่รู้ไม่สนใจ ไม่รู้ไม่ใส่ใจ
Lae kon mai roo mai son jai mai roo mai sai jai
And you probably don’t know and don’t care, you don’t know and don’t have any interest
แค่เพียงเสียใจ ที่เธอทำ
Kae piang sia jai tee turm tum
I’m just sad that you did it

(**) เพราะฉันนั้นรู้ดีว่าเธอนั้นยังมีเขา
Pror chun nun roo dee wah tur nun yung mee kao
Because I know full well that you still have him
และฉันไม่คิดว่าวันนี้จะมีแค่เรา
Lae chun mai kit wah wun nee ja mee kae rao
And I never thought that there would be only us today
เพราะทุกๆครั้งฉันก็ยังเก็บความรู้สึก
Pror took took krung tee chun gor yung gep kwahm roo seuk
Because I hang on to the feelings every time
ที่เคยเจ็บ (และเธอก็คงไม่สนใจ) ที่เธอทำ
Tee koey jep (lae tur gor kong mai son jai) tee tur tum
That you once hurt me (and you don’t care) that you did that
เก็บไว้ในใจของฉัน แล้วเธอ
Gep wai nai jai kaung chun laeo tur
I keep them in my heart, but then you

(*,**,**)

   

Written & produced by Whal & Dolph
Mixed & Mastering by Frenzyheart studio

Title: รอให้เธอบอก / Ror Hai Tur Bauk (Waiting For You to Tell Me)
English Title: “Mute”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2018

There’s many things that I’ve never understood that I’m waiting for you to tell me
The days and nights pass, but my entire heart is still waiting
Waiting for you

You never said that we were once in love, you never told me

(*) Oh, are you so cruel, or am I too meaningless
For you to tell?

(**) But I miss you
I can’t take not seeing you
And how much longer do you want me to wait?
And your same gaze
Holds me back
So if you want me to continue on like this (I can’t)

I can’t stop you or hold you back
But I can’t willingly let you leave me
I’m begging you, begging you to let me go
I can’t take things being like this

(*,**)

   

เนื้อร้อง : Whal & Dolph
ทำนอง : Whal & Dolph
เรียบเรียง : Whal & Dolph
โปรดิวเซอร์ : Whal & Dolph

Title: เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน / Gep Tur Ao Wai Doo Gaun (Hanging On to You to See First)
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2018

เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน ปล่อยให้ใจได้พักผ่อน
Gep tur ao wai doo gaun bploy hai jai dai puk paun
I’m hanging on to you to see first, letting my heart have a rest
อยู่กับเธอให้นานอีกหน่อยนึง
Yoo gup tur hai nahn eek noy neung
To stay with you for a little longer
อาจจะเป็นเพราะบางอย่าง ทำให้เธอนั้นดูต่าง
Aht ja bpen pror bahng yahng tum hai tur nun doo dtahng
It might be because something made you seem different
จากใครใครที่ฉันได้พบเจอ
Jahk krai krai tee chun dai pob jur
From everyone else whom I’ve ever met

(*) แต่รอก่อนได้ไหม ถ้าใจเธอยังไหว
Dtae ror gaun dai mai tah jai tur yung wai
But please wait, if your heart is still able
ตรงนี้ฉันคงไม่ให้ใครเข้ามา
Dtrong nee chun kong mai hai krai kao mah
I won’t let anyone else come here
เติมสิ่งที่หาย ที่ใจยังไม่หาย
Dterm sing tee hai tee jai yung mai hai
You fill the things that I’ve been missing that my heart still hasn’t recovered
แต่เธอก็คงจะไม่ใจร้าย เหมือนคนอื่น
Dtae tur gor kong ja mai jai rai meuan kon eun
But you’re not cruel like the other girls

เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน บอกให้เธอได้รอก่อน
Gep tur ao wai doo gaun bauk hai tur dai ror gaun
I’m hanging on to you to see first, I’m telling you to wait first
อยู่กับฉันให้นานอีกนิดนึง
Yoo gup chun hai nahn eek nit teung
Stay with me a little longer
ให้เราเรียนรู้บางอย่าง สิ่งที่เรานั้นยังต่าง
Hai rao rian roo bahng yahng sing tee rao nun yung dtahng
So we can learn some things, the things that are still different between us
ให้เวลานั้นพาเราใกล้กัน
Hai welah nun pah rao glai gun
Let this time bring us closer together

(*)

(**) ที่เค้าทำให้ฉันเจ็บช้ำใจ
Tee kao tum hai chun jep chum jai
Who broke my heart
แค่ขอให้เธอ ได้ลองดู ก็อาจจะไม่ใช่
Kae kor hai tur dai laung doo gor aht ja mai chai
I just want you to try this and see, it might not work out
ยังเหลือเวลา อีกตั้งนานให้เราค่อยๆ เรียนรู้กันไป
Yung leua welah eek dtung nahn hai rao koy koy rian roo gun bpai
There’s still a lot more time left for us to gradually learn about each other
แล้วทุกๆอย่างจะงดงามดั่งใจ
Laeo took took yahng ja ngot ngahm dung jai
Then everything will be as beautiful as you desire

(*,**)

เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน ปล่อยให้ใจได้พักผ่อน
Gep tur ao wai doo gaun bploy hai jai dai puk paun
I’m hanging on to you to see first, letting my heart have a rest

เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน
Gep tur ao wai doo gaun
I’m hanging on to you to see first

   

Written : Dolph
Produce : Whal & Dolph

   

Whenever I hear about this duo, I can’t help but think of the South Park episode, “f… you, whale! F… you, dolphin!” :’D
But once I get the fake Japanese accent out of my head, this is a nice song about just taking it slow in a relationship and seeing where things go

Title: หากมันจะสายเกินไป / Hahk Mun Ja Sai Gern Bpai (If It’s Going to Be Too Late)
English Title: “Goodbye”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2017

(*) หากมันจะสายเกินไป
Hahk mun ja sai gern bpai
If it’s going to be too late
และฉันคงจะต้องทำใจให้ลืมทุกอย่าง
Lae chun kong ja dtaung tum jai hai leum took yahng
And I must accept it and forget everything
เอ่ยคำเพื่อขออำลา
Oey kum peua kor um lah
I say something asking for a good-bye
กลับมาเพื่อพบความจริงว่าไม่มีเธอ
Glup mah peua pob kwahm jing wah mai mee tur
And end up facing the truth that I don’t have you

(**) ยังจำวันนั้นที่เธอได้เคย
Yung jum wun nun tee tur dai oey
I still remember that day that you said it
บอกกับฉันว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างกัน ไม่ไปไหน
Bauk gup chun wah rao ja yeun yoo kaing kahng gun mai bpai nai
You told me that we’d be beside each other, never far
แล้วเธอก็ต้องจาก
Laeo tur gor dtaung jahk
And now you have to go
สุดท้ายเธอก็ต้องไปไม่หวนคืน
Soot tai tur gor dtaungb pai mai won keun
In the end, you have to leave, and you’re not coming back

(*)

(***) และในวันนี้ฉันคงต้องลืม
Lae nai wun nee chun kong dtaung leum
And today I must forget it
จะต้องทำใจไม่รักเธอ
Ja dtaung tum jai mai ruk tur
I must come to terms with it and not love you
ก็คงไม่ง่ายดาย
Gor kong mai ngai dai
It won’t be simple
และคงสายเกินกว่าจะรับไหว
Lae kong sai gern gwah ja rup wai
And it’s probably too late for me to accept
วันนี้จะหายไป
Wun nee ja hai bpai
Today you’ve disappeared
และไม่มีทางจะย้อนมา
Lae mai mee tahng ja yaun mah
And there’s no way to turn things back
เราคงไม่พบกัน ไม่พบกัน อีกเลย
Rao kong mai pob gun mai pob gun eek loey
We won’t see each other, we won’t see each other again

(**)

หากมันจะสายเกินไป
Hahk mun ja sai gern bpai
If it’s going to be too late
และฉันคงจะต้องทำใจให้ลืมเธอไปทุกวินาที จากนี้
Lae chun kong ja dtaung tum jai hai leum tur bpai took winahtee jahk nee
And I must accept it and forget about you every second, from now on
เอ่ยคำเพื่อขออำลา
Oey kum peua kor um lah
Saying something to ask for a good-bye
กลับมาเพื่อพบความจริงว่าไม่มีเธอ (ไม่มีเธออีกแล้ว)
Glup mah peua pob kwahm jing wah mai mee tur (mai mee tur eek laeo)
I end up facing the truth that I don’t have you (I don’t have you anymore)

(***)

หากมันจะสายเกินไป
Hahk mun ja sai gern bpai
If it’s going to be too late

   

Written: Dolph
Produce: Whal & Dolph

ฉันยังเก็บไว้ / Chun Yung Gep Wai (I Still Keep)
ฝากไว้กับดาว / Fahk Wai Gup Dao (Entrusting It to the Stars) [Secret of Star]
เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน / Gep Tur Ao Wai Doo Gaun (Hanging On to You to See First)
หากมันจะสายเกินไป / Hahk Mun Ja Sai Gern Bpai (If It’s Going to Be Too Late)
ใจสลาย / Jai Salai (Broken Heart) [Jai 0]
แค่ฝันไป / Kae Fun Bpai (Just Keep Dreaming)
แล้วเธอ / Laeo Tur (And Then You)
รอให้เธอบอก / Ror Hai Tur Bauk (Waiting For You to Tell Me) [Mute]

   
All songs tagged Whal & Dolph