Victor

All posts tagged Victor

Title: พรุ่งนี้ทุกวัน / Proong Nee Took Wun (Every Tomorrow)
Artist: Victor (วิคเตอร์)
Album: Waterboyy the Series
Year: 2017

(*) พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็ฉันไม่เคยใส่ใจ
Proong nee ja bpen yahng rai gor chun mai koey sai jai
I don’t care how tomorrow will be
พรุ่งนี้จะเจออะไรไม่เคยสนใจ
Proong nee ja jur arai mai koey son jai
I never care what I will face tomorrow

พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ วันนี้ก็ยังเดียวดาย
Proong nee gor keu proong nee wun nee gor yung diao dai
Tomorrow is tomorrow, today I’m still alone

จะพบจะเจอกับใคร เข้ามาแล้วก็ไป
Ja pob ja jur gup krai kao mah laeo gor bpai
Whoever I would meet, they’d come and go
ผิดหวังจนเลิกจะหวังทุกอย่างเป็นศูนย์
Pit wung jon lerk ja wun took yahng bpen soon
I was disappointed until I stopped hoping, everything disappeared
ความรักมันคืออะไร ก็คงหมายความว่าเสียใจ
Kwahm ruk mun keu arai gor kong mai kwahm wah sia jai
What is love? It probably means sadness

(**) จนมาเจอเธอคนนี้ คนที่ยังอยู่กับชั้น
Jon mah jur tur kon nee kon tee yung yoo gup chun
Until I met you, the person who is still with me
เธอที่ไม่เคยเป็นเหมือนใครใคร ที่เคยเจอ
Tur tee mai koey bpen meuan krai krai tee koey jur
You who were never like anyone else I’ve ever met
เพียงแค่มีเธอคนนี้ เธอที่ทำให้พรุ่งนี้กลายเป็นมีความหมาย
Piang kae mee tur kon nee tur tee tum hai proong nee glai bpen mee kwahm mai
Just having you, you made tomorrow become meaningful

(***) ถ้าหากว่าฉันไม่พบเธอวันนั้น วันนี้ก็คงหายใจทิ้งไปวันวัน
Tah hahk wah chun mai pob tur wun nun wun nee gor kong hai jai ting bpai wun wun
If I hadn’t met you that day, today I’d probably be breathing, passing the days
ก็คงเป็นวันเศร้าเศร้าเบื่อเบื่อเดิมเดิม ก็คงเป็นคนที่โลกต้องลืม
Gor kong bpen wun sao sao beua beua derm derm gor kong bpen kon tee lohk dtaung leum
Things would probably be sad, boring, and usual, I’d probably be a person whom the world would forget

(****) ถ้าหากว่าฉันไม่เจอเธอวันนั้น ก็คงจะไม่สนใจเข็มนาฬิกา
Tah hahk wah chun mai jur tur wun nun gor kong ja mai son jai kem nahligah
If I hadn’t met you that day, I probably wouldn’t care about the hands of the clock
เธอทำให้ฉันมีค่าตลอดเวลา กลายเป็นทุกวัน พรุ่งนี้
Tur tum hai chun mee kah dtalaut welah glai bpen took wun proong nee
You made me value my time, it’s become every day, tomorrow
ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
I want to spend it with you

(*,**,***,****,***,****)

ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
I want to spend it with you

ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
I want to spend it with you

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   
Why the heck does the title of this series have two y’s at the end? Is it seriously related to the story at all, or was it somebody just trying to write English like a drunken sorority girl?

Title: กอดสุดท้าย / Gaut Soot Tai (The Final Hug)
Artist: Victor Zheng (วิคเตอร์)
Album: [Single]
Year: 2015

นั่งฟังเพลงเดิมที่ play วนไปวนมา
Nung fung pleng dtem tee play won bpai won mah
Sitting and listening to the same song that plays over and over again
นึกถึงแววตาของเธอที่เคยเคียงข้างกาย
Neuk teung waew dtah kaung tur tee koey kiang kahng gai
Thinking about that look in your eyes from when you used to be beside me
มันทำให้ฉันใจหาย เป็นคนที่ใจสลาย
Mun tum hai chun jai hai bpen kon tee jai salai
It makes my heart disappear, I’m a person with a shattered heart
เพราะเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวเธอคนเก่า
Pror tur bplian bpai mai chai dtua tur kon gao
Because you’ve changed, you’re not the same person you once were

นั่งมองดูดาวที่เราเคยนอนดูกัน
Nung maung doo dao tee rao koey naun doo gun
Sitting and looking at the stars we once slept looking at together
นึกถึงคืนวันที่เคยจับมือเธอข้างกาย
Neuk teung keun wunt ee koey jup meu tur kahng gai
Thinking of the days and nights I once held your hand next to me
มันทำให้ฉันใจหาย เป็นคนที่ใจสลาย
Mun tum hai chun jai hai bpen kon tee jai salai
It makes my heart disappear, I’m a person with a shattered heart
เมื่อเธอจะไปก็กลายเป็นสูญญากาศ
Meua tur ja bpai gor glai bpen soon yahgaht
When you left, it became a vacuum

(*) ได้ไหมเธอ อยากถ่วงเวลาให้เธออยู่
Dai mai tur yahk tuang welah hai tur yoo
Please, I want to slow down time and make you stay
และรู้ คงไม่อาจจะฉุดรั้งเธอไว้
Lae roo kong mai aht ja choot rung tur wai
And I know I shouldn’t hold you back
ได้ไหมเธอ ก็อยากจะขอเธอเรื่องเดียว
Dai mai tur gor yahk ja kor tur rueang diao
Please, I want to ask you for one thing

(**) อยากกอดเธอให้นานที่สุด
Yahk gaut tur hai nahn tee soot
I want to hug you for as long as possible
เป็นกอดสุดท้าย แม้ใจแทบหยุด
Bpen gaut soot tai mae jai taep yoot
It’s our last hug, though my heart is nearly stopping
อยากดึงเธอให้นานที่สุด
Yahk deung tur hai nahn tee soot
I want to hold you back for as long as possible
เป็นกอดสุดท้ายแม้ต้องสิ้นสุด
Bpen gaut soot tai mae dtaung sin soot
It’s our last hug, though it must end

เสียงของระฆัง มันดังเพื่อบอกเวลา
Siang kaung rakung mun dung peua bauk welah
The sound of the bell is loud to tell the time
เมื่อนาฬิกาของเราหยุดเดินเธอต้องไป
Meua nahligah kaung rao yoot dern tur dtaung bpai
When our clock stopps turning, you must go
มันทำให้ฉันใจหาย นาทีที่ใจมลาย
Mun tum hai chun jai hai nah tee tee jai malai
It made my heart disappear, the moment my heart was destroyed
เมื่อไม่มีเธอก็กลายเป็นสูญญากาศ
Meua mai mee tur gor glai bpen soonyahgaht
When I didn’t have you, it became a vacuum

(*,**)

ทันทีที่อ้อมกอดฉันมันว่างเปล่า
Tun tee tee aum gaut chun mun wahng bplao
As soon as my embrace was empty
ฉันรุ้สึกว่าคืนนี้มันช่างเหน็บหนาว
Chun roo seuk wah keun nee mun chahng nep nao
I felt like tonight was so cold
ไม่มีเธออยู่ข้างกายอีกต่อไป
Mai mee tur yoo kahng gai eek dtor bpai
I don’t have you beside me anymore
คงต้องกอดความเหงาจนถึงตอนเช้า
Kong dtaung gaut kwahm ngao jon teung dtaun chao
I must embrace my loneliness until morning
Please stay with me you baby i need you oh
Please stay with me, you, baby, I need you, oh
ร่างกายปรับตัวไม่ได้มือที่เคยใช้กอด
Rahng gai bprup dtua mai dai meu tee koey chai gaut
My body can’t adjust, the hands that were once used to hug you
แต่ตอนนี้ต้องเอามาปาดน้ำตา
Dtae dtaun nee dtaung ao mah bpaht num dtah
Now must be taken to wipe my tears
ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลย
Yung jum kwahm roo seuk nun dai yoo loey
I can still remember those feelings
ไออุ่นของเธอยังจำได้อยู่เลย
Ai oon kaung tur yung jum dai yoo loey
I can still remember your warmth
แค่เพียงเราสัมผัสกันเท่านั้น
Kae piang rao sumput gun tao nun
Just us touching each other
อ้อมกอดที่ฉันฝันเหมือนสวรรค์ที่เธอสร้างขึ้นมา
Aum gaut tee chun fun meuan sawun tee tur sahng keun mah
The embrace that I dreamed was like heaven that you created
สุดท้ายก่อนจะจากลาฉันขอสิ่งที่มีค่า
Soot tai gaun ja jahk lah chun kor sing tee mee kah
Finally, before you leave, I ask for one valuable thing
ขอเพียงกอดครั้งสุดท้าย
Kor piang gaut krung soot tai
I just ask to hug you one last time
เป็นความทรงจำที่จะจำไปจนวันตาย
Bpen kwahm song jum tee ja jum bpa jon wun dtai
It’s the memory that I’ll remember until the day I die

(**,**)

   
คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง ศรัณย์ ตันติตระกูล

Title: เราเลือกความรักได้เสมอ / Rao Leuak Kwahm Ruk Dai Samur (We Can Always Choose Love)
Artist: Victor
Album: OST Room Alone 401-410
Year: 2014

กี่ครั้งที่เจ็บ เจอเธอพร้อมกับคำว่าเหนื่อยล้า
Gee krung tee jep jur tur praum gup kumw ah neuay lah
How many times that you’ve hurt and I’ve found you with the word “exhausted”
เช็ดน้ำตา เช็ดน้ำตาให้เธอ
Chet numdtah chet numd tah hai tur
Wipe your tears, I’ll wipe your tears for you
โดนเขาทิ้งขว้าง เธอเดียวดายและเอาแต่พร่ำเพ้อ
Dohn kao ting kwahng tur diao dai lae ao dtae prum pur
He dumped you, you’re alone and delerious
ว่าไม่มีหนทางเปลี่ยนแปลง
Wah mai mee hon tahng bplian bplaeng
That there’s no way things will change

(*) ผิดแล้วนะคนดี หยุดร้องมองฉันสิ
Pit laeo na kon dee yoot raung maung chun si
You made a mistake, sweetie, stop crying and look at me
เชื่อไหมเราเลือกความรักได้เสมอ
Cheua mai rao leuak kwahm ruk dai samur
Do you trust me? We can always choose love

(**) ปล่อยมือจากเขาเท่านั้นมันก็จบ
Bploy meu jahk kao tao nun mun gor jop
Just let go of his hand, it’s over
คบเขาไปก็ปวดร้าว ต้องเจ็บ ต้องเจ็บอีกนะ
Kop kao bpai gor bpuat rao dtaung jep dtaung jeep eek na
Dating him broke your heart, you were hurt and you’ll be hurt again
ส่งมือให้ฉัน เริ่มวันของเธอใหม่
Song meu hai chun rerm wun kaung tur mai
Give me your hand, start your new day
รักฉันแล้วไม่ปวดร้าว ไม่เจ็บ ไม่มีวันทำแบบนั้น
Ruk chun laeo mai bpuat rao mai jep mai mee wun tum baep nun
If you loved me, you wouldn’t be heart-broken, you wouldn’t hurt, I’d never do that to you
เมื่อความรักฉันเลือกเธอ
Meua kwahm ruk chun leuak tur
When my love chose you

ลองถามหัวใจ ว่าต้องการชอกช้ำไปอย่างนี้
Laung tahm hua jai wah dtaung gahn chauk chum bpai yahng nee
Try asking your heart if you want to be hurt like this
หรือต้องการคนที่คอยดูแล
Reu dtaung gahn kon tee koy doo lae
Or if you want someone who will take care of you
อยากรักแล้วเจ็บ หรือมีความสุขที่ได้ถูกแคร์
Yahk ruk laeo jep reu mee kwahm sook tee dai took care
Do you want to love and be hurt, or do you want to have a happiness that will take care of you?
คำตอบอยู่ที่ฟ้านะหรือ
Kum dtaup yoo tee fah na reu
Is the answer in the sky?

(*,**,*,**,**)

กอดสุดท้าย / Gaut Soot Tai (The Final Hug)
My Beautiful Girl
พรุ่งนี้ทุกวัน / Proong Nee Took Wun (Every Tomorrow)
เราเลือกความรักได้เสมอ / Rao Leuak Kwahm Ruk Dai Samur (We Can Always Choose Love)
ติดใจ / Dtit Jai (Hooked)

   
All songs tagged Victor Zheng