Touch artist

All posts tagged Touch artist

Title: ลื่น / Leun (Slippery)
Artist: Touch (ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง)
Album: มหัศจรรย์ / Mahutsajun (Miracle)
Year: 1993

อยากจะรู้นัก จะยอมรับม่ะ
Yahk ja roo nuk ja yaum rup ma
I really want to know, will you admit it?
จับได้คามือ จะแก้ตัวมายังไง
Jup dai kah meu ja gae dtua mah yung ngai
I caught you red-handed, how will you explain yourself?
ผิดก็รับซะ จะไม่แค้นใจ
Pit gor rup sa ja mai kaen jai
You were wrong, admit it, I won’t be angry
แต่นี่ทำไม กลับลื่นตามเคย
Dtae nee tummai glup leun dtahm koey
But why do you keep slipping back into your old ways?

(*) หลอกกันมาตลอด ฉันยังอภัย
Lauk gun mah dtalaut chun yung apai
You always deceive me, I still forgive you
ทนเก็บเอาไว้ ไม่เคยปริปาก
Ton gao ao wai mai koey bpribpahk
I endure keeping it in, I never say a word
ยอมตลอด ไม่เคยหลบฉาก
Yaum dtalaut mai koey lop chahk
I always give in, I never run away
เธอกลับมองฉัน ไม่มีความหมาย
Tur glup maung chun mai mee kwahm mai
And you end up looking at me as being meaningless

(**) หรือปลาไหลสิงใจเธอ สับเปลี่ยนเร็วนัก
Reu bplao lai sing jai tur sup bplian rew nuk
Has an eel infested your heart, suddenly changing you?
รักหลายคน จนนับไม่ได้
Ruk lai kon jon nup mai dai
You love so many people, you can’t count
กว่าจะรู้ว่าเธอ ลื่นอย่างกับปลาไหล
Gwah ja roo wah tur leun yahng gup bplai lai
By the time I realized you were slipping around like an eel
รักแทบตาย สุดท้ายหลุดมือ
Ruk taep dtai soot tai loot meu
My love nearly died, in the end, it fell out of my hands

จบก็เพราะรัก เจ็บก็เพราะรัก
Jop gor pror ruk jep gor pror ruk
It’s over because of love, it hurts because of love
หลอกให้งมงาย เกือบต้องตายไปเป็นเป็น
Lauk hai ngom ngai geuap dtaung dtai bpai bpen bpen
You tricked me like an idiot, you nearly killed me
กว่าจะรู้รส กว่าจะชัดเจน
Gwah ja roo rot gwah ja chut jen
By the time I realized what was up, by the time it was clear
สุดท้ายตายเย็นเย็น ด้วยน้ำมือเธอ
Soot tai dtai yen yen duay num meu tur
In the end, I died a cold death by your hand

(*,**,**,**,**)

   

What a throwback~ Because who doesn’t want to be reminded of 90s Touch all wet and slippery in a crop-top doing his wiggly eel dance?

Title: มือที่สาม / Meu Tee Sahm (Third Hand)
Artist: Touch
Album: ??
Year: ??

(*) ก้อเธอรู้ดีว่ามีฉันอยู่
Gor tur roo dee wah mee chun yoo
You know you have me
อยู่มาก่อนเขา ก้อคงจะรู้อยู่เต็มใจ
Yoo mah gaun kao gor kong ja roo yoo dtem jai
I was here before him, you know this full well
ก้อใครรักเธอ มากมายเท่าไหร่
Gor krai ruk tur mahk mai tao rai
However much anyone else loves you
ให้ตายแทนได้ แล้วเธอคงรู้อยู่เต็มอก
Hai dtai taen dai laeo tur kon roo yoo dtem auk
They should be turned down instead, you know this with all your heart

(**) มีให้กัน จนหมดไม่เคยคิดเหลือ
Mee hai gun jon mot mai koey kit leua
What I had, I gave it all to you, I never thought about keeping anything left
เผื่อใจไว้ ให้ใครคนอื่น
Peua jai wai hai krai kon eun
In case my heart wanted to give it to anyone else
ยังไม่พอ ยังเปลี่ยนใจคิดเป็นอื่น
Yung mai por yung bplian jai kit bpen eun
But it still wasn’t enough, you still changed your mind and thought about others
ให้เขามายืนอยู่ในหัวใจ
Hai kao mah yeun yoo nai hua jai
And let them stand in your heart

(***) ปล่อยให้มือที่สาม เข้ามาแทน
Bploy hai meu tee sahm kao mah taen
You let a third hand come in and replace
เข้ามาแทนที่ฉัน ง่ายดาย
Kao mah taen tee chun ngai dai
Come in and replace me so easily
ไม่ยอมมองกลับหลัง ย้อนไป
Mai yaum maung glup lung yaun bpai
You refuse to look behind you
ว่าเคยมีใคร
Wah koey mee krai
At who you used to have
กลับมองมือที่สาม ว่าดี
Glup maung meu tee sahm wah dee
You ended up seeing the third hand as better
ให้แทนที่ในหัวใจ
Hai taen tee nai hua jai
And let them replace me in your heart
ปล่อยคนเคยหมั้นหมาย
Bploy kon koey mun mai
Let go of this person you were once engaged to
เจียนตาย ทำกันได้ลง
Jian dtai tum gun dai long
I nearly died that you could do this to me

(*,**,***,***)

Title: เหงาใจในทางที่ผิด / Ngao Jai Nai Tahng Tee Pit (Lonely On the Wrong Path)
Artist: Touch
Album: [Single]
Year: 2014

อยากขอโทษเธอจริง จริง ที่มันเหงาเกินไป
Yahk kor toht tur jing jing tee mun ngao gern bpai
I want to seriously apologize to you for being so lonely
ออกอาการไม่ดีไว้ เหมือนคนเห็นแก่ตัว
Auk ahgahn mai dee wai meuan kon hen gae dtua
I showed some bad symptoms, like a selfish person
รักจบแล้วก็รู้ ยังอยู่ยังเพ้อไปทั่ว
Ruk jop laeo gor roo yung yoo yung pur bpai tua
Love is over, I know, I’m still here, still completely crazy
บอกเลยยอมรับผิด เผลอตัวทำแบบนั้น
Bauk loey yaum rup pit plur dtua tum baep nun
I’m telling you I accept my mistake, I was careless to act like that

ก็เพราะว่าเธอยังเป็น ส่วนหนึ่งของหัวใจ
Gor pror wah tur yung bpen suan neung kaung hua jai
Because you’re still a part of my heart
อาจเร็วเกินจะลืมไหว ขอเวลาให้ฉัน
Aht rew gern ja leum wai kor welah hai chun
It might be too soon to forget, so give me some time
ทุกสิ่งเคว้งและคว้าง แค่อยากคุยบ้างเท่านั้น
Took sing kweng lae kwahng kae yahk kooey bahng tao nun
Everything is floating aimlessly, I just want to talk with you, that’s all
อาจเป็นการรบกวน ที่ฉันไม่ตั้งใจ
Aht bpen gun rop guan tee chun mai dtung jai
It might be a disturbance that I don’t intend

(*) มันไม่เคยต้องอยู่อย่างไร้ความหวัง
Mun mai koey dtaung yoo ayhng rai kwahm wung
I’ve never had to live without hope
มันไม่มีหนทางให้เดินออกทางไหน
Mun mai mee hon tahng hai dern auk tahng nai
There’s no way for me to get out

(**) ก็รู้ว่าฉันเหงาใจในทางที่ผิด
Gor roo wah chun ngao jai nai tahng tee pit
I know I’m lonely on the wrong path
ฉันทำอะไรไม่คิด ไม่ควรมาหาให้เธอหนักใจ
Chun tum arai mai kit mai kuan mah hah hai tur nuk jai
I do everything without thinking, I shouldn’t come and see you and stress you out
ก็รู้ฉันควรทำตัวให้ดี แม้มันจะมีแรงแค่นี้
Gor roo chun kuan tum dtua hai dee mae mun ja mee raeng kae nee
I know I should behave myself, even though this is all the strength I have
ฉันจะเหงาเท่าที่มี ควรเข้าใจเสียที ไม่มีเธอแล้ว
Chun ja ngao tao tee mee kuan kao jai sia tee mai mee tur laeo
I’ll be as lonely as what I have, I should finally understand that I don’t have you anymore

(*,**)

ทำได้เพียงต้องรับมัน คนที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้ว
Tum dai piang dtaung rup mun kon tee koey ruk gun mai mee eek laeo
All I can do is accept that I don’t have the person who once loved me anymore

คนที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้ว
Kon tee koey ruk gun mai mee eek laeo
I don’t have the person who once loved me anymore

Title: กอดฉันอีกครั้ง / Gaut Chun Eek Krung (Hug Me Again)
Artist: Touch
Album: Happiness
Year: 1999

รู้ฉันรู้ ความผิดครั้งนั้น มันเกินวิงวอนให้เลือนไป
Roo chun roo kwahm pit krung nun mun gern wing waun hai leuan bpai
I know I messed up that time, it’s too much to plead it away
จะพูดกี่ครั้ง ว่าฉันไม่ตั้งใจ เธอคงไม่ต้องการ
Ja poot gee krung wah chun mai dtung jai tur kong mai dtaung gahn
However many times I say I didn’t mean it, you probably don’t want to hear it

(*) รู้ฉันรู้ ฉันมาครั้งนี้ เราคงเป็นเพียงแค่เพื่อนกัน
Roo chun roo chun mah krung nee rao kong bpen piang kae peuan gun
I know this time we can probably only be friends
ไม่หวังว่าเธอ จะให้อภัยกัน แต่มีสิ่งหนึ่งอยากจะขอ
Mai wung wah tur ja hai apai gun dtae mee sing neung yahk ja kor
I don’t hope you’ll forgive me, but there’s one thing I want to ask

(**) กอดผู้ชายคนนี้ อีกครั้งนึง อยากจะจำให้ซึ้ง ถึงหัวใจ
Gaut poo chai kon nee eek krung neung yahk ja jum hai seung teung hua jai
Hug this man one more time, I want to remember and imprint it into my heart
ว่าคนที่รักฉัน คนที่ดีกับฉัน แต่ตัวฉันเอง ก็ทำลาย
Wah kon tee ruk chun kon tee dee gup chun dtae dtua chun eng gor tum lai
That this person loved me, this person was good to me, but I destroyed it

(***) ณ อีกครั้งนึง (อีกครั้งนึง) อยากจะจำให้ซึ้ง ถึงหัวใจ
Na eek krung neung (eek krung neung) yahk ja jum hai seung teung hua jai
Now, one more time (one more time), I want to remember and imprint it into my hear

(****) ให้ไออุ่นเธอนั้น อยู่ในใจของฉัน จากวันนี้ไปจนวันตาย
Hai ai oon tur nun yoo nai jai kaung chun jahk wun nee bpai jon wun dtai
Giving your warmth into my heart from now until I die

ค้นฉันค้น ว่าใจของฉัน มาเจอในวันที่สายไป
Kon chun kon wah jai kaung chun mah jur nai wun tee sai bpai
Search, I’ve been searching for my heart and found it too late
อยากย้อนกลับมาเพื่อขอให้เริ่มใหม่ เธอคงไม่ต้องการ
Yahk yaun glup mah peua kor hai rerm mai tur kong mai dtaung gahn
I want to turn things back and ask you to start over, but you probably wouldn’t want to

(*,**,***)

ถ้าเธอจะโกรธฉัน ก็อย่าเกลียดฉัน อย่าเกลียดฉันเลย จะได้ไหม
Tah tur ja groht chun gor yah gliet chun yah gliet chun loey ja dai mai
If you’re angry at me, don’t hate me, don’t hate me, please

(***,****)

จากวันนี้ไปจนวันตาย
Jahk wun nee bpai jon wun dtai
From today until I die

Title: ผลัดกันขึ้น ผลัดกันลง / Plut Gun Keun Plut Gun Long (Alternating Up and Down)
Artist: Touch
Album: [Single]
Year: 2014

เรื่องเล็ก เล็ก น้อย น้อย เธอถนัดทำมันเป็นภูเขาไฟ
Reuang lek lek noy noy tur tanut tum mun bpen poo kao fai
You’re so skilled, you can make a small matter into a burning mountain
ไม่ง้อก็ทะเลาะไม่พอใจ แรงจนอะไรห้ามไม่อยู่
Mai ngor gor talor mai por jai raeng jon arai hahm mai yoo
You won’t reconcile, but arguing doesn’t satisfy you, you’re strong until nothing can be stopped

(*) ทั้งจิ๊จ๊ะชิชะ มันจะบ่อยไปนะ เธอดูสิดู
Tung ji ja si sa mun ja boy bpai na tur doo si doo
You’re bothering me all over, gosh! It’s too often, look!
ไม่ไหวละต้องเข็นเข้าไอ ซี ยู ยอมกันดูจะตายหรือไง
Mai wai la dtaung ken kao ICU yaum gun doo ja dtai reu ngai
I can’t, I must check into the ICU, does it look like I’m going to die or what?
ถ้ายังรักกันก็น้อยลงหน่อย ก็อยากให้ลองทำความเข้าใจ
Tah yung ruk gun gor noy long noy gor yahk hai laung tum kwahm kao jai
If you still love me, lighten up, I want you to try understanding

(**) ผลัดกันยอมขึ้นลง สลับกันยอมขึ้นลง
Plut gun yaum keun long salup gun yaum keun long
We’ll take turns giving in to each other, we’ll alternate going up and down
เราผลัดกันลด ลด ให้มันอย่างอนมากไป ให้เราขึ้นลง
Rao plut gun lot lot hai mun yah ngaun mahk bpai hai rao keun long
We’ll take turns going down, don’t sulk so much, let’s rise and fall
สลับอารมณ์ในร่างกาย ถ้าฉันขึ้นให้เธอลง
Salup ahrom nai rahng gai tah chun keun hai tur long
We’ll alternate the moods in our bodies; if I’m up, you go down
ถ้าเธอขึ้นจะยอมลง รักต้องขึ้นต้องลง เราผลัดกันยอมไม่ขัดใจ
Tah tur keun ja yaum long ruk dtaung keun dtaung long rao plut gun yaum mai kut jai
If you’re up, I’ll agree to go down, love must go up and down, we’ll take turns and not tick off each other

ฉันก็รู้ว่าฉัน มันก็มีบางทีทำเธอน้อยใจ
Chun gor roo wah chun mun gor mee bahng tee tum tur noy jai
I know there are some times that I make you feel slighted
โกรธเช้าเธอก็ค้อนถึงตอนบ่าย นานไปก็อึน ต้องฟื้นฟู
Groht chao tur gor kaun teung dtaun bai nahn bpai gor eun dtaung feen foo
If you’re angry in the morning, you’ll glare at me till the afternoon, it’s too long! We need to restore things

(*,**,**)

Title: รักเธอไม่มีพรมแดน / Ruk Tur Mai Mee Prom Daen (My Love For You Has No Boundaries)
Artist: Touch
Album: ??
Year: ??

เธอทำให้ฉันเข้าใจ เธอทำให้ฉันรู้ว่า
Tur tum hai chun kao jai tur tum hai chun roo wah
You made me understand, you made me realize
ความรักที่แท้จริง มีความหมายมีค่า มากกว่าราคาสิ่งใดใด
Kwahm ruk tee tae jing mee kwahm mai mee kah mahk gwah kah sing dai dai
That true love is more meaningful and has more value than any price

เรื่องราวชีวิตทุกอย่าง เทียบกับความรักเธอไม่ได้
Reuang rao cheewit took yahng tiap gup kwahm ruk tur mai dai
No matter in life can be compared with love
หัวใจของเธอนั้น มีคุณค่าเกินบรรยาย มีความหมายเหลือเกิน
Hua jai kaung tur nun mee koon kah gern bunyai mee kwahm mai leua gern
Your heart is worth more than explanation, it means so much

(*) รักเธอไม่มีพรมแดน ความรักไม่มีคำว่าห่างเหิน
Ruk tur mai mee prom daen kwahm ruk mai mee kum wah hahng hern
My love for you has no boundaries, my love for you knows no separation
ทั้งที่เราต่างกัน ห่างกันเหลือเกิน ความรักเธอยังข้ามแดนมาถึง
Tung tee rao dtahng gun hahng gun leua gern kwahm ruk tur yung kahm daen mah teung
Though we’re different, though we’re so far apart, your love still crosses the land to me
อยากจะตอบแทนให้เธอ ฉันอาจจะทำได้เพียงครึ่ง
Yahk ja dtaup taen hai tur chun aht ja tum dai piang kreung
I want to repay you, I might only be able to do half of what you have
แต่ฉันขอสัญญาว่าในซักวันหนึ่ง จะรักเธอให้ถึงที่เธอให้มา
Dtae chun kor sunyah wah nai suk wun neung ja ruk tur hai teung tee tur hai mah
But I promise that one day, I’ll return the love you have given me

(*)