Tone Sofa

All posts tagged Tone Sofa

Title: พี่ชาย / Pee Chai (Big Brother)
Artist: Tone Sofa (โตน โซฟา)
Album: [Single]
Year: 2011

นานเท่าไรแล้ว ที่สองเราเจอกัน
Nahn tao rai laeo tee saung rao jur gun
It’s been a long time since the two of us met
กี่หมื่นกี่พัน นับร้อยวันเวลา
Gee meun gee pun nup roy wun welah
It’s been several thousand days
เมื่อมองกลับไป ในวันนี้ฉันมีค่า
Meua maung glup bpai nai wun nee chun mee kah
When I look back today, I have value
ก็รู้ว่าเธอคิด ไม่ต่างกัน
Gor roo wah tur kit mai dtahng gun
I know you feel the same

(*) ความรักของฉัน อาจจะเป็นเหมือน
Kwahm ruk kaung chun aht ja bpen meuan
My love is like
พี่ชายคนหนึ่งที่ยังห่วงอยู่ไกลไกล
Pee chai kon neung tee yung huang yoo glai glai
A big brother who still worries about you from afar
ในวันที่เธอมีความสุขอาจลืมกันไม่เป็นไร
Nai wun tee tur mee kwahm sook aht leum gun mai bpen rai
On days you’re happy, you might forget about me, and that’s okay
แต่หากเธอร้องไห้เมื่อไร ให้กลับมา
Dtae hahk tur raung hai meua rai hai glup mah
But if you’re ever crying, I want you to come back

เรื่องวันพรุ่งนี้ ไม่รู้จะยังไง
Reuang wun proong nee mai roo ja yung ngai
I don’t know how the matters of tomorrow will be
แต่อยากให้รู้วันนี้เรามีกัน
Dtae yahk hai roo wun nee rao mee gun
But I want you to know that we have each other today
อาจมองไม่เห็น เธอนั้นไม่ต้องหวั่น
Aht maung mai hen tur nun mai dtaung wun
You might not see me, but there’s no need to be shaken
เรานั้นจะมีกันตลอดไป
Rao nun ja mee gun dtalaut bpai
We’ll have each other forever

(*,*,*)

หากเธอนั้นต้องเสียใจ
Hahk tur nun dtaung sia jai
If you’re sad
หากเธอนั้นไม่มีใคร ให้กลับมา
Hahk tur nun mai mee krai hai glup mah
If you don’t have anyone else, come back

Title: ฉันคิด / Chun Kit (I Think)
Artist: Tone Sofa (โตน โซฟา)
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันรู้ว่าเธอกำลังกังวล เธอบอกทางสายตา
Chun roo wah tur gumlung gung won tur bauk tahng sai dtah
I know you’re worried, you tell me through the look in your eyes
ฉันรู้ว่าเธอไม่กล้า ที่จะพูดจาเปิดหัวใจ
Chun roo wah tur mai glah tee ja poot jah bpert hua jai
I know you don’t dare speak and open your heart
ฉันรู้ว่าเธอกำลัง อยากรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่
Chun roo wah tur gumlung yahk roo wah chun nun kit arai yoo
I know that you’re wanting to know how I feel

อาจเพราะเป็นเพียงเวลาไม่นานที่เราได้พบกัน
Aht pror bpen piang welah mai nahn tee rao dai pob gun
It might be because it hasn’t been very long since we met
อาจเพราะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ดูฉันสนใจ
Aht pror wah mee piang tur kon diao tee doo chun son jai
It might be because you’re the only one whom I seem to be interested in
อาจเพราะฉันไม่มองใคร อาจเพราะฉันมองเพียงเธอคนเดียว
Aht pror chun mai maung krai aht pror chun maung piang tur kon diao
It might be because I don’t look at anyone else, it might be because I look only at you

(*) หากอยากถาม ว่าฉันนั้นคิดอะไรไหม
Hahk yahk tahm wah chun nun kit arai mai
If you want to ask what I’m thinking
ก็จะขอ บอกเธอเลยว่าใช่ ฉันคิด
Gor ja kor bauk tur loey wah chai chun kit
Go ahead and ask, I’d tell you that yes, I think…

(**) คิดว่าเธอ เป็นคนน่ารักดี มีใครมาด้วยหรือเปล่า
Kit wah tur bpen kon naruk dee mee krai mah duay reu bplao
I think you’re very cute, did you come with anyone?
ถ้าไม่มี ก็อยากจะชวนเธอพูดคุยกันยาวๆ
Tah mai mee gor yahk ja chuan tur poot kooey gun yao yao
If you didn’t, I want to invite you to talk with me for a while
เพราะวันนี้บรรยากาศก็ดีดี มีเสียงเพลงและแสงดาว
Pror wun nee bunyahgaht gor dee dee mee siang pleng lae saeng dao
Because today the atmosphere is great, there’s music and starlight
ถ้าไม่รีบไป ก็อยู่คุยกันจนเช้า จนดาวหมดฟ้า จนเธอง่วงนอน
Tah mai reep bpai gor yoo kooey gun jon chao jon dao mot fah jon tur nguang naun
If you won’t hurry off, stay and talk with me until morning, until there’s no stars left in the sky, until you’re sleepy

เพราะฉันนั้นเคยได้เจอกับคนที่ตรงกับหัวใจ
Pror chun nun koey dai jur gup kon tee dtrong gup hua jai
Because I once met someone who matched my heart
แต่ฉันก็คิดเบาๆและไม่ได้บอกกับเขาไป
Dtae chun gor kit bao bao laeo mai dai bauk gup kao bpai
But I thought quietly and didn’t tell them
อาจเหมือนจะลืมกันไป แต่ลึกๆ ฉันนั้นมันยังคง เสียใจ
Aht meuan ja leum gun bpai dtae leuk leuk chun nun mun yung kong sia jai
It might seem like I’ve forgotten her, but deep down, I still regret it

(*,**)

รู้ไหมว่าเธอ
Roo mai wah tur
Do you know that you’re…
(**)

ให้ดวงดาวหมดฟ้า จะยอมให้นอน
Hai duang dao mot fah ja yaum hai naun
When there’s no more stars left in the sky, I’ll let you sleep

Title: ความเงียบดังเกินไป / Kwahm Ngiap Dung Gern Bpai (The Silence is Too Loud)
Artist: Tone Sofa
Album: The Empty Room
Year: 2014

มันเป็นอาการที่ไม่มีวันเข้าใจ
Mun bpen ahgahn tee mai mee wun kao jai
It’s a condition I’ll never understand
เงียบจนเกินเหงา เจ็บแปลบถึงข้างใน
Ngiap jon gern ngao jep bplaep teung kahng nai
Silent until it’s more than lonely, shooting pain reaches my inside
รับรู้ลึกซึ้งเดียวดายแต่เพียงผู้เดียว
Rup roo seuk seung diao dai dtae piang poo diao
I deeply acknowledge the loneliness, but I’m alone
สิ่งที่มีก็มีเพียงแค่ความจริง เราไม่มีใคร
Sing tee mee gor mee piang kae kwahm jing rao mai mee krai
The thing I have is only reality, I don’t have anyone else

ได้ยินเสียงแว่วดังข้างในหู
Dai yin siang waew dung kahng nai hoo
I hear a vague sound loudly in my ear
เป็นเสียงที่ทำอย่างไรให้มันแผ่วลง
Bpen siang tee tum yahng rai hai mun paew long
It’s a sound that what can I do to make it fainter?
ไม่รู้ เกิดอาการ ตั้งแต่วัน เธอนั้นพูดคำอำลา
Mai roo gert ahgahn dtung dtae wun tur nun poot kum um lah
I don’t know, I’ve had these symptoms since the day you said good-bye
และจากในครั้งนั้น เมื่ออยู่เงียบๆทีไร
Lae jahk nai krung nun meua yoo ngiap ngiap tee rai
And from that moment on, whenever I’m in silence

(*) ได้ยินแต่เสียงของใครคนนั้น ที่ทำโลกนี้เหลือเพียงแต่ฉัน
Dai yin dtae siang kaung krai kon nun tee tum lhk nee leua piang dtae chun
I can only hear the voice of the person who left this world with only me
และมันจะก้องกังวานไปนานสักเท่าไร
Lae mun ja gaung gung wahn bpai nahn suk tao rai
And it echoes for so long
เหมือนหัวใจกำลังเจอโรคร้าย ใจฉันโดนความเงียบเหงาทำร้าย
Meuan hua jai gumlung jur rohk rai jai chun dohn kwahm ngiap ngao tum rai
It’s like my heart is facing a bad disease, my heart is being harmed by solitude
ยังนึกกลัวว่าฉันจะอยู่ไปไม่ไหว หากวันหนึ่งความเงียบดังเกินไป
Yung neuk glua wah chun ja yoo bpai mai wai hahk wun neung kwahm ngiap dung gern bpai
I still fear I won’t be able to live if one day the silence gets too loud

คอยทำตัวเองให้มีผู้คนรอบกาย
Koy tum dtua eng hai mee poo kon raup gai
I act like there’s people around me
ให้ได้ยินเสียง ของใครๆมากมาย
Hai dai yin siang kaung krai krai mahk mai
Like I can hear the voices of many people
จนมันกลบบางคนที่เคยรักกัน
Jon mun glop bahng kon tee koey ruk gun
Until it covers up the someone I used to love
กลบอย่างไรก็ยังคงเหลือความจริง เธอนั้นไม่อยู่
Glop yahng rai gor yung kong leua kwahm jing tur nun mai yoo
However I cover it up, the truth remains that you’re not here

(**) คำสุดท้ายเคยดังข้างในหู แต่แล้วเวลาผ่านไปทำไมยังดังไม่รู้
Kum soot tai koey dung kahng nai hoo dtae laeo welah pahn bpai tummai yung dung mai roo
Your final words were once loud inside my ears, but time has passed by, I don’t know why it’s still loud
บอกตัวเอง เปิดเพลงฟัง อีกครั้งให้เพลงมันดัง
Bauk dtua eng bpert pleng fung eek krung hai pleng mun dung
I tell myself to turn on music again and make the music loud
จนกลบความเวิ้งว้าง บนโลกที่ไม่มีใคร
jon glop kwahm werng wahng bon lohk tee mai mee krai
Until it blocks out the vastness of a world without you

(*,**,*)