Tik Shiro

All posts tagged Tik Shiro

Title: ตายไม่ได้ / Dtai Mai Dai (Can’t Die)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ยินดีต้อนรับ / Yin Dee Dtaun Rup (Welcome)
Year: 1993

ชีวิต เปลี่ยนชีวิตได้ลง
Cheewit bplian cheeiwt dai long
Life, my life changed
ยังคง รอแต่ความหวัง
Yung kong ror dtae kwahm wung
I was still waiting for hope
เลวร้าย แพ้แค่เซลล์ในกาย
Leo rai pae kae sell nai gai
Cruelty defeating only the cells in my body
เกิดเสื่อมสดสลายกลายลงอย่างทนท้อ
Gert seuam sot salai glai long yahng ton tor
Deteriorating and decaying like they were discouraged

(*) จะวิงวอนผู้ถอนวิญญาณ อยู่กับเธอจนนานที่สุด
Ja wing waun poo taun winyahn yoo gup tur jon nahn tee soot
I beg whoever withdrew my spirit to stay with you for as long as possible
นอนกายหมดสิ้นกำลัง
Naun gai mot sin gumlung
My body is out of energy
แต่ชีวิตเธอยัง อยากจะขอดูแลต่อไป
Dtae cheewit tur yung yahk ja kor doo lae dtor bpai
But you’re still alive, I want to keep taking care of you

(**) ฉันตายไม่ได้ เพราะฉันรักเธอ
Chun dtai mai dai pror chun ruk tur
I can’t die because I love you
จะปล่อยให้เธอ เดียวดายได้ไง
Ja bploy hai tur diao dai dai ngai
How could I leave you all alone?
ฉันตายไม่ได้ เพราะฉันรักเธอ
Chun dtai mai dai pror chun ruk tur
I can’t die because I love you
จะปล่อยเธอทน คนเดียวอย่างไร
Ja bploy tur ton kon diao yahng rai
How could I leave you to endure this alone?

ความหวัง อาจจะยังไกลก็รอ
Kwahm wung aht ja yung glai gor ror
Hope might still be far away, but I’ll wait
เพียงพอ มีแค่พอรัก
Piang por mee kae por ruk
Just enough, I have just enough for love
จุดหมาย แค่ให้เธอสบาย
Joot mai kae hai tur sabai
My goal is just for you to be comfortable
อาจจะจบตอนท้าย ตายไปก็ไม่ง้อ
Aht ja jop dtaun tai dtai bpai gor mai ngor
I might die in the end, but I won’t seek forgiveness

(*,**,*,**)

Title: รักจริง(ให้ดิ้นตาย) / Ruk Jing (Hai Din Dtai) [True Love (Made Me Brain-Damaged)]
Artist: Cocktail ft. Tik Shiro and F.Hero
Album: [Single]
Year: 2020

หากคุณตกหลุมรักใคร
Hahk koon dtok loom ruk krai
If I fall in love with someone
มีถ้อยคำเป็นล้านคำ
Mee toy kum bpen lahn kum
There’s a million words
ที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอ
Tee ja ao mah riang roy gun bauk kwahm nai jai gup tur
That I’ll compose to express the things in my heart to you
ประดิษฐ์มันจนดูสวยงาม
Bpradit mun jon doo suay ngahm
I keep inventing ways to say it until it seems beautiful
ใส่ทำนองจนมันเลิศเลอ
Sai tahmnong jon mun lert lur
Adding a melody until it’s perfect
แต่ดูเหมือนความหมายจะหาย
Dtae doo meuan kwahm mai ja hai
But it’s like the meaning disappears
มันเหมือนไม่ตรงกับใจ
Mun meuan mai dtrong up jai
It’s like it doesn’t match my emotions

จะเท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจความสำคัญ
Ja tay mai tay mai giao mun yoo tee jai kwahm sumkun
Whether it’s stylish or not is unrelated to the point
ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ
Mai dai leuk lup mai dai sup saun mai dtaung roy riang toy kum
It’s no secret, it’s not complicated, there’s no need to compose any words
ความในใจพูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น
Kwahm nai jai poot auk bpai gor tao nun gor tao nun
Just voice your feelings, that’s all, that’s all

(*) อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
Yahk ja bauk wah ruk ruk tur
I want to tell you that I love, love you
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ
Yahk ja bauk wah chun nun ruk tur
I want to tell you that I love you
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
Tur tum hai chun hen wah kwahm ruk tae jing mun nah dtah yahng rai
You made me see what true love really looks like
อยากจะบอกว่า I Love You
Yahk ja bauk wah I love you
I want to tell you that I love you
I really hope that you love me too
I really hope that you love me too
เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร
Tur tum hai dai roo wah chun ja hai jai mun bpai peua arai
You made me realize what I’m continuing to breathe for
Oh Baby, I love you
Oh, baby, I love you

มีผู้คนเป็นล้านคน กับเรื่องราวเป็นร้อยพัน
Mee poo kon bpen lahn kon gup reuang rao bpen roy pun
There’s millions of people with hundreds of thousands of stories
การที่เราได้มาพบกันคงมีความหมายสักอย่าง
Gahn tee rao dai mah pob gun kon mee kwahm mai suk yahng
Us meeting was meaningful
สะกิดให้ใจฉันเต้นแรง ไม่ต้องแจกแจงเหตุผลใด
Sagit hai jai chun dten raeng mai dtaung jaek jaeng het pon dai
It started my heart pounding, there’s no need to explain the reason
คงไม่มีถ้อยคำใดๆ หรือเหตุผลใดอธิบาย
Kong mai mee toy kum dai dai reu het pon dai attibai
There’s no words or reason to explain

(*)

คิดค้นหาวิธีทางใด
Kin kon hah witee tahng dai
I’ve thought of searching for a way
ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ
Tee ja bauk ruk tur hai seung teung tahng glahng jai
To tell you I love you that would reach all the way to the middle of your heart
หรือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหมือนสีดากลางไฟ
Reu dtaung pisoot dtua eng hai meuan see dah glahng fai
Or must I prove myself like Sida in the middle of the flames?
แล้วคำว่ารักมันถึงจะดังกว่าท่อพี่แดงบางทราย
Laeo kum wah ruk mun teung ja dung gwah tor pee daeng bahng sai
The word “love” is louder than the exhaust pipe on a motorcycle
รู้แต่ไม่มีนางในภาคพื้นพิภพพสุธา
Roo dtae mai mee nahng nai pahk peun pip pop sootah
I know, but there’s no one on this Earth
หรือเทพธิดาปางใด หรือต่อให้ลีดทั้งจุฬาฯ
Reu tep ti dah bpahng dai reu dtor hai leet tung joolah
Or any goddess, or even any elite all over Chulalongkorn
เปรียบพรานระพินทร์กลางไพร
Bpriap prahn rapin glahng prai
Compared to the hunter Rapin in the middle of the jungle
ต้องการแค่เพชรพระอุมา
Dtaung gahn kae petch pra oomah
All that’s needed is Petch Pra Uma
ดวงใจฉันมีความในรอเธอคนเดียวกรุณา
Duang jai chun mee kwahm nai ror tur kon diao garoonah
My heart has things inside waiting only for you, please
ตราบสกุณาหยุดบิน แผ่นดินภูผาทะลาย
Dtrahp sagoonah yoot bin paen din poo pah talai
Until the birds stop flying and the mountains are destroyed
จะขอเป็นคู่อยู่กิน บอกให้ได้ยินด้วยภาษากาย
Ja kor bpen koo yoo gin bauk hai dai yin duay pahsah gai
I want to be with you, telling you with my body language
ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นการบอกรักภาษาทนาย
Gaun jot tabian samarot bpen gahn bauk ruk pahsah tanai
Before registering the marriage license becomes telling you I love you in lawyer language
คำบอกรักเธอในบทเพลงนี้ให้มือกีต้าร์เค้าสาธยาย ลี๊ด!
Kum bauk ruk tur nai bot pleng nee hai meu guitar kao saht yai leet
Let the guitarist explain the words of love in this song, leet!

(*,*)

เธอมาทำให้มันชัดเจน
Tur mah tum hai mun chut jen
You made it clear
เธอมาทำให้รักล้นเต็มใจ
Tur mah tum hai ruk lon dtem jai
You made love overflow from my heart
ทำให้ทุกความหมายของรัก Complete
Tum hai took kwahm mai kaung ruk complete
You completed every meaning of love
ชัดเจนยิ่งกว่าใครๆ
Chut jen ying gwah krai krai
It’s clearer than anyone else
Oh Baby l love you
Oh, baby, I love you

ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่า
Mai mee krai nah nai tee ja mah raeng saeng tao
There’s no one who will have as much power as you
เธอทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า
Tur tum hua jai dtai dahn took saun daeng taeng kao
You’ve killed my heart with your red arrow piercing into it
แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า
Raeng gai pee chai soot feun duay pae sanay raeng jao
My strength is struggling not to fail against your charm
รู้ว่าแสงนั้นคือไฟ หัวใจยอมเป็นแมงเม่า
Roo wah saeng nun keu fai hua jai yaum bpen maeng mao
I know that light is fire, my heart is willing to be a moth
ไหม้เป็นเถ้าไหม้เป็นถ่าน ก็ยังมิวายชะแง้นาง
Mai bpen tao mai bpen tahn gor yung miwai cha ngae nahng
Burnt to ashes, but I’m not done yet, I raise my head to my darling
ยินยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง
Yin yaum bpai tung hua jai mae dohn soy ruang jon pae krahng
I give in with all my heart, even though I must be plucked to defeat
แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง
Kaeng kun prajun nuan sasija pae nahng
In a competition, the silvery moon would lose to you
เพราะเธอผู้เดียวคือรัก คนเดียวที่แพ้ทาง
Pror tur poo diao keu ruk kon diao tee pae tahng
Because you alone are my love, you alone are whom I admit defeat
Baby I Love You
Baby, I love you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

The rap verses are intentionally trying to be very flowery and poetic to go along with the theme of trying to compose the most eloquent way of expressing your love and make a lot of obscure literary references that I’m not entirely sure how to translate.

Title: รักแท้ไม่ตาย / Ruk Tae Mai Dtai (True Love Doesn’t Die)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ติ๊ก เบอร์ 5 / Tik Bur 5 (Tik #5)
Year: 1996

เธอคือตะวัน ผลักดันให้ใจเต้นได้เพื่ออยู่
Tur keu dtawun pluk dun hai jai dten dai peua yoo
You’re the sun pushing me to be excited to live
เธอคือความหมาย ประกายฉายฟ้าให้สว่าง
Tur keu kwahm mai bpragai chai fah hai sawahng
You’re the meaning sparkling in the sky and making it bright
เราคือทานตะวัน เกิดมาขอเพียงพบเจอเธออยู่
Rao keu tahn dtawun gert mah kor piang pob jur tur yoo
I’m a sunflower, born only to face you
รอคอยอาบแสงอบอุ่นซาบซึ้งอยู่ในใจ
Ror koy ahp saeng aup oon sahp seung yoo nai jai
Waiting to bathe in the warm light and be grateful in my heart

(*) ตามอธิษฐาน อยากมีทุกวันเจอกันอย่างนี้
Dtahm attitahn yahk mee took wun jur gun yahng nee
Following my prayers, I want to meet you every day like this
ตายไปกี่ที เกิดมามีเธอและมีฉัน
Dtai bpai gee tee gert mah mee tur lae mee chun
However many times I die, I’m born to have you and me

(**) จะวันนี้หรือวันไหน รักยังคงไม่สาย
Ja wun nee reu wun nai ruk yun gkong mai sai
Be it today or any day, love still isn’t late
สิบทะเลร้อยภูเขายังกั้นเราไม่ได้
Sip talay roy poo kao yung gun rao mai dai
Ten oceans and a hundred mountains still can’t block us
เพราะเราเคยผูกพัน มอบใจกันด้วยกาย
Pror rao koey pook pun maup jai gun duay gai
Because we once were connected, entrusting our hearts to each other with our bodies
ฝากตะวันเป็นจุดหมาย รักแท้ไม่ตาย
Fahk dtawun bpen joot mai ruk tae mai dtai
I entrust the sun to be my goal, true love doesn’t die

ตามทางตะวัน เพื่อมองเห็นกันทุกชาติอย่างนี้
Dtahm tahng dtawun peua maung hen gun took chaht yahng nee
I follow the path of the sun to see you in every lifetime like this
เป็นทานตะวัน ที่มีรักแท้อันยิ่งใหญ่
Bpen tahn dtawun tee mee ruk tae un ying yai
I’m a sunflower that has a great true love
แม้พายุร้าย อาจชวนสายลมโค่นล้มวันหนึ่ง
Mae pahyoo rai aht chuan sai lom kohn lom wun neung
Even a terrible storm might be overthrown by the breeze one day
กลายเป็นทานตะวัน สิ้นแรงพลังจากนั้นไป
Glai bpen tahn dtawun sin raeng plung jahk nun bpai
Becoming a sunflower without strength from that moment on

(*,**,*,**,*,**)

รักแท้ไม่ตาย
Ruk tae mai dtai
True love doesn’t die

Title: พาน้องไปร้องไห้ / Pah Naung Bpai Raung Hai (Leading a Kid to Cry)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ติ๊ก เบอร์ 5 / Tik Bur 5 (Tik #5)
Year: 1996

จากการได้เรียนได้รู้ มันมา
Jahk gahn dai rian dai roo mun mah
From learning
เวลาเรา เกิดเดิน พลาดพลั้ง
Welah rao gert dern plaht plung
When we make a mistake
เหตุการณ์ความรัก ที่เคย จริงจัง
Het gahn kwahm ruk tee koey jing jung
The events of love that was once sincere
แพ้แล้วคง ต้องยอม รับไว้
Pae laeo kong dtaung yaum rup wai
we lost, we must accept it

ถ้าคิดว่ารักนั่นเป็น ทุกอย่าง
Tah kit wah ruk mun bpen took yahng
If you think love is everything
ทุกครั้งก็คงต้องตาย ทุกที
Took krung gor kong dtaung dtai took tee
Every time, you’ll have to die
ให้คิดว่าเป็นแค่เกมส์ แล้วกัน
Hai kit wah bpen kae game laeo gun
Think of it as just a game
มีวันที่เราต้องดี สักครั้ง
Mee wun tee rao dtaung dee suk krung
There must be a day when we finally do good

(*) ไป น้องไปร้องไห้
Bpai naung bpai raung hai
Go, child, go cry
ไม่เป็นไร ไม่น่าต้องอาย
Mai bpen rai mai nah dtaung ai
It’s okay, there’s no need to be ashamed
ไป น้องไปร้องไห้
Bpai naung bpai raung hai
Go, child, go cry
ปล่อยมันไป
Bploy mun bpai
Let it out
อย่าให้เรื่องมัน ค้างคา
Yah hai reuang mun kahng kah
Don’t let the matters remain

ถ้าร้อง แล้วทำให้ลืม ทุกอย่าง
Tah raung laeo tum hai leum took yahng
If crying makes us forget everything
บางทีน้ำตาก็ดี เหมือนกัน
Bahng tee num dtah gor dee meuan gun
Sometimes tears are good
ทำใจของเราให้มัน ว่างเปล่า
Tum jai kaung rao hai mun wahng bplao
They empty out our hearts
ดูแลหัวใจให้ดี อีกครั้ง
Doo lae hua jai hai dee eek krung
Take good care of your heart again

(*,*)

Title: อกหักมาทางนี้ / Auk Huk Mah Tahng Nee (Broken Hearts, Come This Way)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ซตพ / Sor Dtor Por (Q.E.D.)
Year: 1994

จากวันนั้น วันที่เธอเจ็บปวด วันที่ตา เป็นน้ำน้ำ
Jahk wun nun wun tee tur jep bpuat wun tee dtah bpen num num
Since that day, the day that you got hurt, the day your eyes watered
หยดเป็นสาย เหมือนใจโดนละลาย อายก็อาย ยังไม่วายสิ้นหวัง
Yot bpen sai meuan jai dohn lalai ai gor ai yung mai wai sin wung
The drops were delayed, like your heart was melting, shy and embarrassed, still always in dispair
จากวันนั้น วันที่เธอเจ็บหนัก วันที่ใจ มันต้องพัก
Jahk wun nun wun tee tur jep nuk wun tee jai mun dtaung puk
Since that day, the day you were seriously hurt, the day your heart needed a rest
หนักเกินไป ยอมทุกข์ทนทำไม มาอัดไฟปะทุหัวใจได้แล้ว
Nuk gern bpai yaum took ton tummai mah ut fai bpa too hua jai dai laeo
It’s too stressful, why willingly endure the suffering? Come put some fire back into your heart

(*) อกหักมาทางนี้ มี ที่ ต่อ ให้ โดนใครทำเอา เราต้องรักษา
Auk huk mah tahng nee mee tee dtor hai dohn krai tum ao rao dtaung ruk sah
Broken hearts, come this way, you have a place, even though someone did this to you, I’ll take care of you
เจ็บหนักมาทางนี้ มีที่หลบให้ ทำใจทำใจ ให้เป็นอย่างเดิม
Jep nuk mah tahng nee mee tee lop hai tum jai tum jai hai bpen yahng derm
Those seriously hurting, come this way, you have a place to get away and come to terms with things to get back to normal again

ปล่อยไปซะ วันที่มันบาดเจ็บ คนที่เลว คงไม่นาน
Bploy bpai sa wun tee mun baht jep kon tee leo kong mai nahn
Let it go; the days you were hurt, the evil people, soon
จะต้องพบ ทุกข์ทนทรมาน เป็นอยู่นานในบ่วงของความบอบช้ำ
Ja dtaung pob took ton tramahn bpen yoo nahn nai buang kaung kwahm baup chum
They’ll face torturous suffering for a long time in the loop of painc

(*,*)

Title: คืนเธอให้เขา / Keun Tur Hai Kao (Return You to Him)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ซตพ / Sor Dtor Por (Q.E.D.)
Year: 1994

บาดเจ็บแบกกรรม เหมือนคำฟ้าสั่ง
Baht jep baek gum meuan kum fah sung
The wounds bear my sins like heaven ordered
ถูกฝังทั้งยังไม่ตาย
Took fung tung yung mai dtai
Deeply wounded, but still alive
ไม่เจอะไม่เจอยังดีเสียกว่า
Mai jur mai jur yung dee sia gwah
Not meeting is still better
หากรักเพื่อจะลา
Hahk ruk peua ja lah
If we fall in love to say good-bye
สุดท้ายจนแต้ม
Soot tai jon dtaem
In the end, I’m cornered

ไม่อยากเป็นเหตุที่ทำให้เธอ
Mai yahk bpen het tee tum hai tur
I don’t want to be the reason that makes you
จากนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไป
Jahk nun mun rerm bplian bpai
Start to change from that moment
เกิดเหตุด้วยความไม่ทันตั้งใจ
Gert het duay kwahm mai tun dtung jai
It happened unintentionally
แต่นี้เธอต้องไป
Dtae nee tur dtaung bpai
But now you must go
ก็ฝืนยิ้มไปอย่างนั้น
Gor feun yim bpai yahng nun
I force a smile like that

(*) คืนเธอให้เขา
Keun tur hai kao
I’ll return you to him
เรายืมเขามา
Rao yeum kao mah
I borrowed you from him
คืนเธอให้เขาแม้เรา ต้องกลืนน้ำตา
Keun tur hai kao mae rao dtaung gleun num dtah
I’ll return you to him, even though I must swallow my tears
คืนเธอให้เขา
Keun tur hai kao
I’ll return you to him
เรายืมเขามา
Rao yeum kao mah
I borrowed you from him
คืนเธอให้เขาแม้เรา ต้องกลืนน้ำตา
Keun tur hai kao mae rao dtaung gleun num dtah
I’ll return you to him, even though I must swallow my tears

ไม่อาจจะปราม ห้ามใจได้หมด
Mai aht ja bprahm hahm jai dai mot
I can’trestrain myself
อาจลดไปได้หน่อยเดียว
Aht lot bpai dai noy diao
I might only be able to lessen it a little
ไม่ปิดกักกันกั้นกลางที่เกี่ยว
Mai bpit guk gun gun glahng tee giao
I won’t cut you off in the middle of my embrace
ให้เหลือเป็นแค่เพียง
Hai leua bpen kae piang
All that’s left
เศษฝันร้ายอันน่ากลัว
Set fun rai un nah glua
Are fragments of a scary nightmare

(*,*,*)

Title: ของแพง / Kaung Paeng (Expensive Things)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: เต็มเหนี่ยว / Dtem Niao (With All My Might)
Year: 1992

อยากจะได้อยากจะซื้อ ยื้อยื้อยั้งใจไม่เข้าที
Yahk ja dai yahk ja seu yeu yeu yung jai mai kao tee
I want to get it, I want to buy it, I can’t pass this up
อยากต่อสักนิด ต่อติดแล้วเราจะทำอย่างไร
Yahk dtor suk nit dtor dtit laeo rao ja tum yahng rai
I want to keep going a little, what should I do next?
ก็ติดตรงเบี้ยในกระเป๋า นับแล้วมันมีไม่เท่าไหร่
Gor dtit dtrong bia nai grabpao nup laeo mun mee mai tao rai
I’m stuck because there’s only a little money in my wallet, I counted it and it isn’t much
เกรงใจแม่ค้า ยืนซึมหน้าชาไม่กล้าหลบไป
Greng jai mae kah yeun seum nah chah mai glah lop bpai
But I’m afraid of offending the shop keeper, standing in a daze, my face numb, I don’t dare avoid this

(*) ของแพงหน้าก็แดง หน้าก็แดงหน้าก็แดง
Kaung paeng nah gor daeng nah gor daeng nah gor daeng
Expensive things, my face goes red, my face goes red, my face goes red
ของถูกก็ซื้อเข้าไป ซื้อเข้าไปซื้อเข้าไป
Kaung took gor seu kao bpai seu kao bapi seu kao bpai
I buy cheap things, I buy them, I buy them
ของดีก็ซื้อเข้าไปซื้อเข้าไป ให้มันสะใจ
Kaung dee gor seu kao bpai seu kao bpai hai mun sa jai
I buy good things, I buy them to make you satisfied

(*)

แสบนะครับกลับไปคิด คิดแล้วมันซึมและเสียใจ
Saep na krup glup bpai kit kit laeo mun seum lae sia jai
It stings, I go back to thinking, thinking and gazing and feeling sad
เธอปล่อยให้ฉัน จับจ่ายหัวใจมันแพงกว่าเงิน
Tur bploy hai chun jup jai hua jai mun paeng gwah ngern
You let me go on spending, your heart is more expensive than money

(**) ซื้อใจเธอก็แพง เธอก็แพงเธอก็แพง
Seu jai tur gor paeng tur gor paeng tur gor paeng
Buying your heart is expensive, you’re expensive, you’re expensive
ซื้อถูกก็ไม่ขาย ก็ไม่ขายก็ไม่ขาย
Seu took gor mai kai gor mai kai gor mai kai
You’re not selling things for cheap, you’re not selling it, not selling it
เท่าไรถึงจะพอถึงจะพอ ต้องรอภาษีลด
Tao rai teung ja por teung ja por dtaung ror pahsee lot
How much until it’s enough, until it’s enough? I must wait for the tax to decrease

(**,*,*,*,*)

Title: อย่าทำเป็นเห็นใจ / Yah Tum Bpen Hen Jai (Don’t Act Like You’re Sympathetic)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: โช๊ะ ไชโย (Choh Chai Yoh)
Year: 1990

(*) อย่าทำเป็นเห็น ใจ สุขกันให้พอใจ
Yah tum bpen hen jai sook gun hai por jai
Don’t act like you’re sympathetic, being happy with me to satisfy me
อย่าทำเป็นเสีย ใจ แกล้งทำ ไปทำไม
Yah tum bpen sia jai glaeng tum bpai tummai
Don’t act like you’re sad, why pretend?

ยามวันดีคืนดียังเคยเห็นมันตำตาอยู่โทนโท่
Yahm wun dee keun dee yung koey hen mun dtum dtah yoo tohn toh
When I still used to see the good days and nights clearly with my own eyes
ทำยังไงกันดีล่ะเธอจ๋า จำเป็นจะต้องโชว์
Tum yahng ngai gun dee la tur jah jum bpen ja dtaung show
How should we act towards each other? It has to be a show

ทำให้น้ำในตา มันคลอแวววาว
Tum hai num nai dtah mun kor waew waow
Making the tears in my eyes well up
จนทำให้มันไหล
Jon tum hai mun lai
Until they flow out
อันที่จริงเป็นเพียง เธอเล่นละคร
Un tee jing bpen piang tur len lakorn
In reality, you’re just playing in a drama
ในตอนก่อนจะไป
Nai dtaun gaun ja bpai
When you’re about to leave

(*)

คนดีดีจริงใจไม่แยแส เธอแคร์แต่คนโก้
Kon dee dee jing jai mai yae sae tur care dtae kon goh
You’re indifferent about good, sincere people, you only care about stylish people
พอมาเจอเต็มตา
Por mah jur dtem dtah
As soon as I see you with my own ees
เจอคาหนังเธอยังมาร้องโอ
Jur kah nung tur yung mah raung oh
And catch you red-handed, you still groan, “oh!”
ทำซึ้งซึ้ง ลีลาอาลัยอาวรณ์อุธรณ์ปรารถนา
Tum seung seung lee lah ahlai ahwon ootorn bprattanah
You act so impressed by these catchy styles and voice your desire
ในลึกลึกอารมณ์เธอคงดีใจ
Nai leuk leuk ahrom tur kong dee jai
Deep down, you’re probably happy
ในตอนก่อนจะลา
Nai dtaun guan ja lah
When you’re about to say good-bye

อย่าทำเป็นเห็น ใจ จีบกันให้พอ ใจ
Yah tum bpen hen jai jeep gun hai por jai
Don’t act like you’re sympathetic, flirting with me to satisfy me
อย่าทำเป็นเสีย ใจ แกล้งทำเป็นทำไม
Yah tum bpen sia jai glaeng tum bpen tummai
Don’t act like you’re sad, why pretend?
อย่าทำเป็นเห็น ใจ จีบกันให้พอ ใจ
Yah tum bpen hen jai jeep gun hai por jai
Don’t act like you’re sympathetic, flirting with me to satisfy me
อย่าทำเป็นเสีย ใจ แกล้งทำเป็นทำไม
Yah tum bpen sia jai glaeng tum bpen tummai
Don’t act like you’re sad, why pretend?
อย่าทำเป็นเสีย ใจ
Yah tum bpen sia jai
Don’t act like you’re sad

Title: ชัดเจน / Chut Jen (Clearly)
Artist: Tik Shiro ft. Nicole Theriault (ติ๊ก ชิโร่ feat.นิโคล เทริโอ)
Album: ??
Year: 2008

ปิดตาแต่ยังคงได้ยิน ปิดหูก็ยังได้กลิ่น
Bpit dtah dtae yung kong dai yin bpit hoo gor yung dai glin
I close my eyes, but I can still hear, I plug my ears, but I can still smell
ปิดไฟก็เห็นด้วยจินตนาการ อยากอยู่
Bpit fai gor hen duay jindtanahgahn yahk yoo
I turn off the lights, but I can see with my imagination, I want to stay
ดูแลเธอใกล้ๆ โอบกอดและเอาใจใส่
Doo lae tur glai glai op gaut lae ao jai sai
And pay close attention to you, hug you, and take care of you
ไม่ให้ใจว้าเหว่ ได้เลย
Mai hai jai wah way dai loey
I won’t let you heart be lonely

(*) ชัดเจน นี่แหละรักที่พร้อมเป็นใจ
Chut jen nee lae ruk tee praum bpen jai
Clearly this is the love that’s with my heart
ที่ไม่ใช่เป็นความรักที่ว่างเปล่า
Tee mai chai bpen kwahm ruk tee wahng bplao
That’s not an empty love
ที่เหงาเหมือนเงาที่เบลอๆ
Tee ngao meuan ngao tee bplur bplur
That’s lonely like a blurred reflection

(**) ชัดเจนนี่แหละรักที่โตเต็มใจ
Chut jen nee lae ruk tee dtoh dtem jai
Clearly this is the love that’s growing in my heart
ที่ไม่ใช่เป็นความรักที่แปลกๆ
Tee mai chai bpen kwahm ruk tee bplaek bplaek
That’s not a strange love
เหินๆ ห่างๆ อยากใกล้กัน อยากชิดกัน
Hern hern hahng hahng yahk glai gun yahk chit gun
Far apart, I want to be near you
อยากพูดทุกวัน ฉันรักเธอ ชัดเจน
Yahk poot took wun chunr ukt ur chut jen
I want to say it every day that I clearly love you

คิดถึง อยากดึงเธอมาใกล้
Kit teung yahk deung tur mah glai
I miss you, I want to pull you close
และนี่คือเรื่องใหญ่
Lae nee keu reuang yai
And this is a big matter
อยากบอกให้เธอเข้าใจ ชัดเจน
Yahk bauk hai tur kao jai chut jen
I want to tell you so you’ll clearly understand
เรื่องจริงไม่ต้องอิงนิยาย ไม่ต้องรอเมื่อไหร่
Reuang jing mai dtaung ing niyai mai dtaung ror meua rai
Reality doesn’t need to rest on fairy tails, there’s no need to wait
อยากบอกให้เธอเข้าใจ รักเธอ
Yahk bauk hai tur kao jai ruk tur
I want to tell you you you’ll understand that I love you

(*,**)

รัก รัก รักอย่างชัดเจน
Ruk ruk ruk yahng chut jen
I clearly love, love, love you
รัก รัก รักอย่างชัดเจน
Ruk ruk ruk yahng chut jen
I clearly love, love, love you

Title: ยอมรับคนเดียว / Yaum Rup Kon Diao (I Accepted Alone)
Artist: Tik Shiro (ติ๊ก ชิโร่)
Album: ??
Year: ??

เธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าว ช้ำ ในใจปวดร้าว
Tur kong mai seung teung kwahm bpuat rao chum nai jai bpuat rao
You probably aren’t affected by the pain and agony in my aching heart
เศร้า เป็นอย่างไร เธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคย
Sao bpen yahng rai tur kong mai seung teung kon tee koey
However sadness is, you probably arent affected by the person who once
รัก และคอยห่วงใย เค้า ทำเพื่อเธอ ทุกอย่าง
Ruk lae koy huang yai kao tum peua tur took yahng
Loved and worried about you, he did everything for you

(*) ใครเป็นคน ปลอบโยน เอาใจ ยามเธอ มีทุกข์ ยังไง
Krai bpen kon bplaup yohn ao jai yahm tur mee took yung ngai
Who was the person who comforted you and tried to please you whenever you were suffering?
พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้ง ไป
Por mee kon taen chun laeo tur gor ting bpai
As soon as you got someone to replace me, you dumped me

(**) เจ็บนี้ นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา
Jep nee nahn yao nahn kor por mai kor ror tur keun mah
This pain lasted long enough, I don’t want to wait for you to come back
ครั้งเดียว ก็เกินจะพอ เกิดท้อ เกินจะรักใคร
Krung diao gor gern ja por gert tor gern ja ruk krai
One time was more than enough, now I’m too discouraged to love anyone else
เธอมีใจ ที่ฉันยอมรับคนเดียว
Tur mee jai tee chun yaum rup kon diao
You have a heart that I accepted alone

เธอคงไม่ซึ้งถึงการกระทำ
Tur kong mai seung teung gahn gratum
You’re probably not affected by your actions
ย้ำ ให้คอยเจ็บช้ำ คำ ที่เธอเอ่ยลา ทุกอย่าง
Yum hai koy jep chum kum tee tur oey lah took yahng
Repeatedly hurting me, your good-bye, everything
เธอคงไม่คิดว่ามีความหมาย ใคร จะเป็นอย่างไร
Tur kong mai kit wah mee kwahm mai krai ja bpen yahng rai
You probably didn’t think there was any meaning or how anyone would be affected
ยาม ที่เธอเปลี่ยนไป ทุกอย่าง
Yahm tee tur bplian bpai took yahng
When you changed everything

(*,**)

เธอทำให้รักทำไม หลงทำไมก็ไม่รู้
Tur tum hai ruk tummai long tummai gor mai roo
I don’t know why you made me love you, made me fall for you
ตอนเธอมาทิ้งกันไป แก้ยังไง ล้างยังไง ลบยังไง ก็ไม่หาย
Dtaun tur mah ting gun bpai gae yung ngai lahng yung ngai lop yung ngai gor mai hai
When you dumped me, whatever I fixed, whatever I washed, whatever I removed, it wouldn’t go away

(**,**)
เธอเป็นใคร ที่ฉันยอมรักคนเดียว
Tur bpen krai tee chun yaum ruk kon diao
You’re the someone whom I agreed to love alone