The Mousses

All posts tagged The Mousses

Title: เจ้าชายกับเจ้าหญิง / Jao Chai Gup Jao Ying (Prince and Princess)
Artist: The Mousses
Album: Twenty Something
Year: 2011

ถึงเวลาที่เราต้องร่ำรา
Teung welah tee rao dtaung rum rah
It’s time for us to end
เมื่อเสียงน้ำตามันพาให้เข้าใจ
Meua siang num dtah mun pah hai kao jai
When crying will lead us to understand
ว่าฉันและเธอมันต่างกันมากมาย
Wah chun lae tur mun dtahng gun mahk mai
That you and I are so different
ไม่ได้เหมือนเจ้าชายดั่งในนิทาน
Mai dai meuan jao chai dung nai nitahn
I’m not like a prince in a fairytale

ขอโทษเธอที่ทำให้เสียใจ
Kor toht tur tee tum hai sia jai
I’m sorry for making you sad
ไม่อยากต้องเห็นใครใครเขามองเธอไม่ดี
Mai yahk dtaung hen krai krai kao maung tur mai dee
I don’t want to see others looking at you badly
และในเมื่อทั้งหัวใจ คือสิ่งเดียวที่ฉันมี
Lae nai meua tung hua jai keu sing diao tee chun mee
And when my heart is the only thing I have
เจ้าหญิงที่แสนดี ไม่ควรจะมาลดตัวลงแล้ว
Jao ying tee saen dee mai kuan ja mah lot dtua long laeo
Such a wonderful princess shouldn’t lower herself down

(*) จงเก็บรักที่เคยมีให้กันไปไว้ที่สุดฟ้า
Jong gep ruk tee koey mee hai gun pai wai tee soot fah
We must keep the love we once had for each other to the end of the sky
อย่าห่วงฉันที่เพิ่งเดินหลงเข้ามา
Yah huang chun tee perng dern long kao mah
Don’t worry about me, I’ve started walking again
ไม่มีปีกล้อมเหมือนเธอ
Mai mee peek laum meuan tur
I don’t have wings encircling me like you do
แค่รู้ว่าเธอนั้นยัง ยังคงมีฉัน
Kae roo wah tur nun yung yung kong mee chun
Just know that you still, still have me
ฉันก็ยังรักเธอ อยู่เสมอ
Chun gor yung ruk tur yoo samur
I’ll always love you

สักวันที่เธอบินไปถึงฝันแล้วเธอนั้นจะเข้าใจ
Suk wun tee tur bin pai teung fun laeo tur nun ja kao jai
One day when you fly to your dreams, you’ll understand
กับวันนี้ที่ฉันทำไป ว่ามันรักเธอ
Gup wun nee tee chun tum pai wah mun ruk tur
That today, what I did was because I love you
รักมากเท่าไร
Ruk mahk tao rai
However much I love you
ยอมตัดใจทั้งทั้งที่สาย ให้เราต้องจบ
Yaum dtut jai tung tung tee sai hai rao dtaung job
I’ll agree to give you up, even though it’s too late, let’s end us

(*)

รักเธอ รักเธอ รักเธอ สุดรัก
Ruk tur ruk tur ruk tur soot ruk
I love you, I love you, I love you so much
จงบินไปตามหาเจ้าชายที่เคยฝัน
Jong bin pai dtahm hah jao chai tee koey fun
You must fly after the prince you once dreamed of
และขอบคุณทุกอย่างนั้น
Lae kaup koon took yahng nun
And I thank you for everything
ที่ให้กันจนวันสุดท้าย
Tee hai gun jon wun soot tai
That you gave me until the last day

Title: จูบสุดท้าย / Joop Soot Tai (The Final Kiss)
Artist: The Mousses
Album: Twenty Something
Year: 2011

ดีแล้ว ที่ทิ้งฉันไปมีรักใหม่
Dee laeo tee ting chun pai mee ruk mai
It’s fine that you’re leaving me for someone else
ก็ดีแล้ว จะได้ไม่ต้องมาสนใจ
Gor dee laeo ja dai mai dtaung mah son jai
It’s fine, you don’t have to worry about me
ก็รู้ว่ามันเหนื่อย จะฝืนไปทำไม
Gor roo wah mun neuay ja feun pai tummai
I know it was getting tiring, why force things?
จะไปกับใคร ที่ไหนยังไง ก็แล้วแต่ ฉันไม่เป็นไร
Ja pai gup krai tee nai yung ngai gor laeo dtae chun mai pen rai
Wherever you go with whoever, it’s up to you, I’m all right

เข้าใจแล้ว ว่ารักเราคงหมดหนทาง
Kao jai laeo wah ruk rao kong mot hon tahng
I understand that our love is at a dead end
ที่เคยหวาน ไม่เหลือแม้เพียงความเข้าใจ
Tee koey wahn mai leua mae piang kwahm kao jai
What was once sweet, there’s nothing left of, though there’s only understanding
ทิ้งฉันไม่ต้องห่วง จะไม่ว่าอะไร จะไปกับใคร นอนไหน ยังไง ก็แล้วแต่
Ting chun mai dtaung huang ja mai wah arai ja pai gup krai naun nai yung ngai gor laeo dtae
Leave me, you don’t have to worry, I won’t say anything, whoever you go with, wherever you sleep, whatever, it’s up to you
แค่ก่อนที่เธอนั้นจะไป
Kae gaun tee tur nun ja pai
Just before you go

(*) ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย
Chuay chun noy dai mai teu wah pen krung soot tai
Please help me, for the last time
ฉันแค่เพียงอยากซบเธอก่อนไป ขอรับอุ่นไอจากเธอคนดีของหัวใจ
Chun kae piang yahk sop tur gaun pai kor rup oon ai jahk tur kon dee kaung hua jai
I just want to cuddle with you first, I want to take in the warmth from you, my sweetheart
จูบฉันหน่อยตอนนี้ ให้นานกว่าทุกทีได้ไหม
Joop chun noy dtaun nee hai nahn gwah took tee dai mai
Kiss me right now, longer than any time ever before, okay?
บอกว่ารักฉันครั้งสุดท้าย ก่อนเธอจะจากฉันไป กับใครที่เธอต้องการ
Bauk wah ruk chun krung soot tai gaun tur ja jahk chun pai gup krai tee tur dtaung gahn
Tell me you love me for the last time before you leave me for whoever else you want

จากนี้ คงได้เพียงแค่คิดถึงเธอ
Jahk nee kong dai piang kae kit teung tur
From now on, I can only think of you
คงนอนเพ้อว่าฉันยังมีเธอข้างกาย
Kong naun pur wah chun yung mee tur kahng gai
Fantasizing that I still have you next to me
แต่เธอไม่ต้องห่วง จะไม่ว่าอะไร จะไปกับใคร นอนไหน ยังไงก็แล้วแต่
Dtae tur mai dtaung huang ja mai wah arai ja pai gup krai naun nai yung ngai gor laeo dtae
But you don’t have to worry, I won’t say anything, whoever you go with, wherever you sleep, whatever, it’s up to you
แค่ก่อนที่เธอนั้นจะไป
Kae gaun tee tur nun jai pai
Just before you go

(**,**)

ให้จูบนี้เป็นการส่งท้าย จากนี้ถ้าเธอต้องไป ขอให้เธอโชคดี
Hai joop nee pen gahn song tai jahk nee tah tur dtaung pai kor hai tur chohk dee
I want this kiss to be a send-off, from now on, if you have to go, I wish you good luck

C
ฉันไม่ดีหรือเธอ… / Chun Mai Dee Reu Tur (Am I No Good?)

J
เจ้าชายกับเจ้าหญิง / Jao Chai Gup Jao Ying (Prince and Princess)
เจ็บที่ต้องรู้ / Jep Tee Dtaung Roo (It Hurts to Have to Know)
จูบสุดท้าย / Joop Soot Tai (The Final Kiss)

K
ความจริง / Kwahm Jing (The Truth)

L
หลอกให้รัก / Lauk Hai Ruk (Tricking Me Into Loving You)
ลัก / Luk (Stolen)

M
ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)

N
น้ำตาที่หาย / Num Dtah Tee Hai (The Tears that Disappeared)

T
ทางที่เลือก / Tahng Tee Leuak (The Path You Choose) [by Air The Mousses with Ohm Cocktail and Tar Paradox]
เท / Tay (Dump)

Y
อย่าเพิ่งใจร้าย / Yah Perng Jai Rai (Don’t Be Cruel Yet)

  
Solo Projects
Translations of Ja’s solo projects

   
All songs tagged The Mousses