Thanin Inthonthep

All posts tagged Thanin Inthonthep

Title: ศักดินากับยาจก / Sukdinah Gup Yah Jok (The Distinguished and a Beggar)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

เธอกับฉัน
Tur gup chun
You and I
ต่างชนชั้น กันแสนไกล
Dtahng chon chun gun saen glai
Are on such different levels
เธอสูง ศักดิ์สิวิไล
Tur soong suk liwilai
You’re high with such prestige
เกิดอยู่ใน ตระกูลศักดินา
Gert yoo nai dtragoon sukdinah
Born into a dignified family
ส่วนฉันเป็นชาย
Suan chun bpen chai
As for me, I’m a man
ยากจนอย่างคนธรรมดา
Yahk jon yahng kon tummadah
Poor like your average person
ปฏิหารของเทพเทวา
Bpadtihahn kaung tep taywah
It’s a miracle of god
ไหน จะบัญชาให้มาร่วมหมอน
Nai ja bunchah hai mah ruam maun
To let us share a pillow

ค่าของเรา
Kah kaung rao
Our values
ต่างกันราว ฟ้ากับดิน
Dtahng gun rao fah gup din
Are as separate as the sky and the earth
ฉันต้องตรากตรำทำกิน
Chun dtaung dtrahk dtrum tum gin
I must endure working for a living
ตะวันตกดินมิอาจหลับนอน
Dtawun dtok din mi aht lup naun
When the sun sets, I can’t sleep
แต่ ฐานะเธอ
Dtae tahna tur
But with your status
เสพสุขอยู่บนบรรจถร
Sep sook yoo bon bunjatorn
You eat happily on your bed
ชีวิตมิต้องอนาธร
Cheewit mi dtaung anahtorn
Your life doesn’t have to worry
จะกินจะนอน
Ja gin ja naun
You eat and sleep
มิเคยร้อน ใจ
Mi koey raun jai
Never anxious

ช่อง ว่าง ระหว่างเรา
Chaung wahng rawahng rao
The gap between us
ห่างกันเหลือเกิน
Hahng gun leua gern
Separates us so far apart
ไม่มีสะพานไหน
Mai mee sapahn nai
There’s no bridge
จะทอดเดิน ถึง ได้
Ja taut dern teung dai
That I can walk across
ถึงเธอไม่ คิด รังเกียจ
Teung tur mai kit rung giet
Even though you don’t think anything of it
แต่เกียรติ์เธอสูงเกินใจ
Dtae gian tur soong gern jai
But your lineage is higher than my heart
ความรักความใคร่
Kwahm ruk kwahm krai
My love and my desires
ไม่อาจร่วมฝัน
Mai aht ruam fun
Can’t share my dreams

สุดโลกไกล
Soot lohk glai
To the far ends of the earth
ไม่มีมุมให้ เราคู่เคียง
Mai mee moom hai rao koo kaing
There’s no place for us to be a couple
มนุษย์ศักดินาแผดเสียง
Manoot sukdinah paet siang
The cry of human dignity
ศัพท์สำเนียง
Sup sum niang
Vocabulary and pronunciation
สีเสียดเนียดฉันท์
See siat diat chun
The piercing dislikes
สถานที่เดียว
Satahn tee diao
The only status
ที่เราอาจนอนร่วมกัน
Tee rao aht naun ruam gun
That we might sleep together
ไม่มีศักดินาชนชั้น
Mai mee sukdinah chon chun
Without any dignity or class
สถานที่นั้น คือเชิงตะกอน
Satahn tee nun keu chern dtagaun
Is the pyre

Title: ปั้นดินให้เป็นดาว / Bpun Din Hai Bpen Dao (Molding the Earth into Stars)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

จากดินก้อนเดียว
Jahk din gaun diao
From only the ground
ฉันเคี่ยว ฉันปั้น
Chun kiao chun bpun
I boil and mold
เพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใส
Peua tur sook sun pob wun sot sai
So you’ll be happy and have brighter days
ปัดเหลือบยุงริ้น
Bput leuap yoong rin
I swat the mosquitoes and gnats
มิให้บินตอมไต่
Mai hai bin dtaum dtai
And don’t let them swarm around
แม้ ลมหาย ใจ
Mae lom hai jai
Even my breath
ฉันยังพร้อมให้ เธอ
Chun yung praum hai tur
I’m still ready to give to you

แหวกเมฆใหญ่น้อยที่ลอยขวางหน้า
Waek mek yai noy te eloy kwahng nah
I separate the large and small clouds that float in front of me
หอบเธอขึ้นฟ้าเป็นดาวเลิศเลอ
Haup tur keun fah bpen dao lurt lur
I carry you to the sky to be the perfect star
สาดส่องเรืองรุ้ง
Saht saung reuang roong
Shining through the rainbow
เหนือดาวกรุงลอย เกร่อ
Neua dao groong loy grur
The stars float above the city
ฉันนอน ละเมอ
Chun naun lamur
I sleep and dream
เพ้อ ด้วยความดี ใจ
Pur duay kwahm dee jai
Crazy with happiness

(*) ยิน ดี ที่เห็นเธอ เป็น สุข
Yin dee tee hen tur bpen sook
I’m happy to see you happy
รื่นเริงสนุก
Reun rerng sanook
Having fun
เพลิดเพลิน ชีวิตใหม่
Plert plern cheewit mai
Enjoying your new life
ฝากดินฝากฟ้า ขอจงปกป้องโพยภัย
Fahk din fahk fah kor jong bok bpaung poy pai
I entrust the earth and sky to protect you from harm
ให้ดาวน้อยสุกใส
Hai dao noy sook sai
So my bright little star
ไฉไลอยู่ชั่วนิรันดร์
Chai lai yoo chua nirun
Will be lovely for eternity
จากใจดวงนี้ที่มีแต่ให้
Jahk jai duang nee tee mee dtae hai
From this heart that I have only to give you
ยากเย็นเพียงไหนทุ่มเทฝ่าฟัน
Yahk yen piang nai toom tay fah fun
However difficult it’ll be, I’ll devote myself and struggle through
สิ่งหนึ่งค่าน้อย ขอคืนเป็นรางวัล
Sing neung kah noy kor keun bpen rahng wun
This one thing of little value that I want to be my prize
ขอช่อไม้จันทร์ วันฉันนอนกองฟอน
Kor chor mai jun wun chun naun gaung faun
I want a sandalwood pyre when I sleep in the ashes

(*)

Title: ปองดอกฟ้า / Bpaung Dauk Fah (Aiming For a High Class Woman)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

คุณสวยคุณสูงดังยูงรำแพน คุณสูงเกินแขนผมจะเอื้อมถึง
Koon suay koon soong dung yoong rum paen koon soong gern kaen pom ja euam teung
You’re so beautiful, you’re like a peacock with its tail feathers spread, you’re higher than my arms can reach
คุณเป็นดอกฟ้าไกลกว่ามือผมยื้อแย่งดึง
Koon bpen dauk fah glai gwah meu pom yeu yaeng deung
You’re a high class woman who’s further away than my hands can pull down
บุญผมไม่ถึงที่ปรารถนา
Boon pom mai teung tee bprattanah
My merit isn’t enough for my desires

คุณสาวคุณสวยคุณรวยเงินทอง
koon sao koon suay koon ruay ngern taung
you’re young, you’re pretty, you’re rich
ตัวผมผยองมาปองดอกฟ้า คนจนอย่างผมควรจะเจียมเหนียมอายศักดิ์กา
Dtua pom payaung mah bpaung dauk fah kon jon yahng pom kuan ja jiam niam ai sukgah
I’m being arrogant aiming for a high class woman, a poor man like me should humble myself
ผมยังเอื้อมมารักคุณจนได้
Pom yung euam mah ruk koon jon dai
I’m still reaching for your love until I get it

ผมมิได้รักคุณที่งามหรือความร่ำรวย
pom mai dai ruk koon tee ngahm reu kwahm rum ruay
I don’t love you for your beauty or your riches
ผมรักคุณด้วยดวงใจ แต่ฟ้ายังหวงยังทวงตัวคุณ ผมบุญน้อยไป
Pom ruk koon duay duang jai dtae fah yung huang yung tuang dtua koon pom boon noy bpai
I love you with my heart, but the sky still guards you, I have too little merit
หากเอาแต่ใจ โลกจะฉันทา
Hahk ao dtae jai lohk ja chun tah
If I’m selfish, the world will be in your favor

(*) ลืมผมให้พ้น ผมจนเกินควร
leum pom hai pon pom jon gern kuan
forget me, I’m too poor
ดอกฟ้าเลิศล้วน คุณควรคู่ฟ้า บุญมีไม่ถึงจึงหลีกทางร้างแรมเลิกรา
Dauk fah lert luan koon kuan koo fah boon mee mai teung jeung leek tahng rahng raem lerk rah
Amazing high class woman, you deserve the sky, my merit doesn’t reach me there, so I’m moving out of the way and saying good-bye
แหงนมองดอกฟ้าน้ำตาตกใน
Ngaen maung dauk fah num dtha dtok nai
When I look up at the high class woman, I grieve

(*)

Title: ฝากเพลงลอยลม / Fahk Pleng Loy Lom (Entrusting This Song to Float in the Wind)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: [Single]
Year: ??

ฝากเพลง นี้มากับสายลม บอกความระทม ทุกข์แน่นในหัวใจ
Fahk pleng nee mah gup sai lom bauk kwahm ratom took naen nai hua jai
I entrust this song to the wind to tell the sadness and suffering in my heart
ถึงใครคนหนึ่ง ที่อยู่แดนไกล จำเสียงนี้ได้หรือไม่ ก็ใครเล่าเคยร้องคลอ
Teung krai kon neung tee yoo daen glai jum siang nee dai rue mai gor krai lao koey raung klor
To someone who’s far away, do you remember this voice? It’s someone who once cried out
ป่านนี้ คนดีหลับหรือยัง ห่วงคนอยู่หลัง เขาบ้างหรือเปล่าหนอ
Bpahn nee kon dee lup reu yung huang kon yoo lung kao bahng reu bplao nor
Right now are you sleeping, darling? Do you worry about someone in your past?
หรือลืมว่าใคร คนนี้คอยรอ รอด้วยหัวใจที่ฝ่อ สุดท้อและน้อยใจ
Reu leum wah krai kon nee koy ror ror duay hua jai tee for soot tor lae noi jai
Or have you forgotten that this person is waiting, waiting with a withering heart, so discouraged and offended

(*) วันไหน ถ้ามีเวลาว่าง สื่อสารกันบ้างอย่าทำเงียบไป
Wun nai tah mee welah wahng seu sahn gun bahng yah tum ngiap bpai
If you ever have any free time, communicate with me, don’t be silent
กลัวความว้าเหว่จะหันเหดวงใจ ลืมเพื่อนคนอยู่ไกล ทิ้งให้นั่งกินน้ำตา
Glua kwahm wah way ja hun hay duang jai leum peuan kon yoo glai ting hai nung gin num dtah
I’m scared the loneliness will divert your heart and you’ll forget your far-away friend, leaving me swallowing my tears

(**) ฝากเพลง นี้มาช่วยย้ำเตือน อย่าลืมอย่าเลือน น้ำคำเคยสัญญา
Fahk pleng nee mah chuay yum dteuan yah leum yah leuan num kum koey sunyah
I entrust this song to help remind you not to forget the words you once promised
เห็นใบไม้ร่วง กิ่งเฉาโรยรา อกกลัวร้าวใจเจียนบ้า หวั่นรักจะลับลอย
Hen bai mai ruang ging chao roy rah auk glua rao jai jian bah wun ruk ja lup loy
I see the leaves fall, the branches wither, and my heart is so scared you’ll break it, I’m going crazy, afraid that our love will fade away

(*,**)

หวั่นรัก จะลับลอย หวั่นรัก จะลับ ลอย
Wun ruk ja lup loy wun ruk ja lup loy
Afraid our love will fade away, afraid our love will fade away

Title: ศาลาหัวใจ / Sahlah Hua Jai (Heart Pavilion)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

จะพักหัวใจไว้เพียงเท่านี้
Ja puk hua jai wai piang tao nee
Just rest your heart
หยุดกันที พอกันที
Yoot gun tee por gun tee
Stop at me, it’s enough
มันป่นปี้ทั่วใจและกาย
Mun bpon bpee tua jai lae gai
Both your body and heart are stressed

เบื่อ ความรักจากคนมักง่าย
Beua kwahm ruk jahk kon muk ngai
You’re sick of love from careless people
ให้เราคล้ายคนเดนตาย
Hai rao klai kon den dtai
Let us be survivors
ตะเกียกตะกาย อย่างนี้
Dtagiak dtagai yahng nee
Struggling like this

ที่พักหัวใจใครจะให้ฉัน
Tee puk hua jai krai ja hai chun
Who will give me a resting place for my heart?
แนบทรวงไว้ ซบนานๆ
Naep suang wai sop nahn nahn
To snuggle against my chest for a long time
พักชั่วกาลเนิ่นนานนับปี
Puk chua gahn nern nahn nup bpee
To rest for years to come

โปรด แบ่งใจให้ฉันนิดซิ
Bproht baeng jai hai chun nit si
Please share a little of your heart with me
อ่อนเพลียและเปลี้ยเต็มที่
Aun plia lae bplia dtem tee
Completely tired and exhausted
ช่วยปรานี นะคุณ
Chuay bprahnee na koon
Please have mercy on me

ริมทาง ยังมีผู้สร้างศาลา
Rin tahng yung mee poo sahng sahlah
There’s still people building pavilions on the side of the road
สำหรับคนเหนื่อยเมื่อยล้า
Sumrup kon neuay meuay lah
For weary people
พักกายา เกื้อหนุน
Puk gahyah geua noon
To rest and lend a hand

โปรดขอใจ ให้พักเพื่อเอาบุญ
Bproht kor jai hai puk peua ao boon
Please, I want to rest my heart to make merit
ใต้ร่มใจ ไออุ่น
Dtai rom jai ai oon
Under the shade of a warm heart
ช่วยการุณ เถิดหนา
Chuay gahroona turt nah
Please

(*) เหนื่อยใจเหลือดีโอ้คุณที่รัก
Neuay jai leua dee oh koon tee ruk
I’m so exhausted, darling
ผู้ผิดหวัง วานอย่าผลัก
Poo pit wung wahn yah paluk
Disappointed people ask but don’t push
ช่วยฉุดชักจากห้วงน้ำตา
Chuay choot chuk jahk huang num dtah
Please pull me from this pool of tears

(**) อย่า ปล่อยฉันดั่งคนไร้ค่า
Yah bploy chun dung kon rai kah
Don’t leave me like a worthless person
ยื่นโยนรักเป็นศาลา
Yeun yohn ruk bpen sahlah
Use your love as a pavilion
เมตตาคน เมื่อย ใจ
Metdtah kon meuay jai
As kindness for people with an aching heart

(*,**)

Title: น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย / Num Dtah Ruang Lung Puang Mahlai (Tears Falling Behind the Steering Wheel)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

ทุกวันฉันนั่งหลังพวงมาลัย
Took wun chun nun lung puang mahlai
Every day I sit behind the steering wheel
ขับขี่รถไปอยู่กลางถนน
Kup kee rot bpai yoo glahng thanon
Driving down the middle of the road
หัวอกสั่นหวิวหวิวพะวักพะวน
Hua auk sun wiew iew pawuk pawon
My chest is pounding and I’m dizzy and anxious
เหม่อลอยสับสน เหมือนคนไม่มีหัวใจ
Mur loy sup son meuan kon mai mee hua jai
Distracted and confused like someone without a heart

เหลียวมองดูเบาะข้างเคียงว่างเปล่า
Liao maung doo bor kahng kiang wahng bplao
I glance over at the empty seat beside me
ว้าเหว่เงียบเหงาสุดจะทนไหว
Wah way ngiap ngao soot ja ton wai
It’s unbearably lonely
คิดถึงแต่ครั้งยังสดชื่นหัวใจ
Kit teung dtae krung yung sot cheun hua jai
I miss those times my heart was still bright
จะไปแห่งไหน ฉันมีเธอใกล้ไม่ห่าง
Ja bpai haeng nai chun mee tur glai mai hahn
Wherever I went, I had you near me, not far

(*) แต่บัดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างผันแปร
Dtae but nee took sing took yahng pun bprae
But now everything has changed
ความไม่แน่แท้ เข้ามาแทรกอยู่ตรงกลาง
Kwahm mai nae tae kao mah saek yoo dtrong glahng
True uncertainty has wedged itself right in the middle
เธอและฉัน ต้องเดินกันคนละทาง
Tur lae chun dtaung dern gun kon la tahng
You and I must walk our own separate paths
เหลือเพียงเศษเสี้ยวความหลัง
Leua pinag set siao kwahm lung
All that’s left is a fraction of the past
ฝังใจจำพร่ำเพ้อ
Fung jai jum prum pur
Imprinted in my heart and driving me crazy

(**) รถคันใดแซงหรือแล่นสวนมา
Rot kun dai saeng reu laen suan mah
Any car that overtakes me or passes me
ฉันสอดสายตาแอบมองเสมอ
Chun saut sai dtah aep maung samur
I always take a peep
แสนสุดจะคิดถึงอยากเห็นหน้าเธอ
Saen soot ja kit teung yahk hen nah tur
I miss you so much, I want to see your face
แต่พอได้เจอ น้ำตาฉันเอ่อไหลร่วง
Dtae por dai jur num dtah chun ur lai ruang
But as soon as I do, my tears flow

(*,**)

Title: เตรียมการรัก / Dtriam Gahn Ruk (Preparing for Love)
Artist: Thanin Inthonthep
Album: ??
Year: ??

โธ่เรา อกหักอีกแล้ว หรือนี่
Toh rao auk huk eek laeo reu nee
Alas, am I broken-hearted again?
ยังงี้ ทุกที ตั้งแต่ ริรักผู้หญิง
Yung ngee took tee dtung dtae ree ruk poo ying
It’s always been like this since I started to love women
ชอบใคร โถเราโถมใจ รักจริง
Chaup krai toh rao tohm jai ruk jing
Whenever I like anyone, alas, true love pounces on my heart
แต่ยังมิวาย ถูกทิ้ง
Dtae yung mai wai took ting
But I still can’t give it up
ช้ำจริง ช้ำใจ หนักหนา
Chum jing chum jai nuk nah
It really hurts, my broken heart is serious

แก่นใจ คอดกิ่ว ด้วยริ้วรอยเศร้า
Gaen jai kaut giew duay riew roy sao
The core of my heart is compressed with sad wrinkles
รอยแล้ว รอยเล่า
Roy laeo roy lao
The trails
ถูกเขาซ้ำรอย เสน่หา
Took kao sum roy sanay hah
Are repeated by them, this desire
นี่คง เพราะจน ข้นแค้น เงินตรา
Nee kong pror jon chon kaen ngeern dtrah
Is because I’m poor and destitute with no money
ผู้หญิง เขาจึงเบือนหน้า
Poo ying kao jeung beuan nah
So women turn away
ต่างพา กันพร้อม หลบหนี
Dtahng pah gun praum lop nee
And all together run away

(*) ฮึด สร้างตัว ซิเรา โง่เขลาไปไย
Heut sahng dtua si rao ngoh klao bpai yai
So I have resolved myself, why must I be so stupid?
สร้าง ฐานะใหม่ ให้งาม สง่าราศี
Sahng tahna mai hai ngahm sangahrahsee
Creating a new status for beauty and splendor
เมื่อเรารวย ผู้หญิงเขาคง ไยดี
Meua rao ruay poo ying kao kong yai dee
When we’re rich, women pay attention
อัศจรรย์ เหมือนฝัน นะนี่
Utsajun meuan fun na nee
It’s miraculous like a dream
พริบตา มั่งมี เร็วนัก
Prip dtah mung mee rew nuk
In the blink of an eye, it’s so fast

(**) ตั้งตัว ปักหลัก รอรัก มาใหม่
Dtung dtua bpuk luk ror ruk mah mai
I’ve established myself and settled down, waiting for love to come again
คราวนี้ คงไม่
Krao nee kong mai
This time, it probably won’t
ช้ำใจ เพราะการ อกหัก
Chum jai pror gahn auk huk
Hurt me from a broken heart
กระหยิ่มใจ นั่งรอ หญิงมาร่วมรัก
Grayim jai nung ror ying mah ruam ruk
I’m proud to sit and wait for women to love me
ล่วงเลย หลายปีดีดัก
Luang loey lai bpee dee duk
I’ve spent many years
โถ คนรักไย ไม่มี
Toh kon ruk yai mai mee
Alas, why don’t I have a lover?

(*,**)

Title: คนใจหิน / Kon Jai Hin (Stone-Hearted Person)
Artist: Thanin Inthonthep
Album: ??
Year: ??

ง่ายนักหรือ กับการให้ฉันลืมเธอ
Ngai nuk reu gup gahn hai chun leum tur
Was it so simple getting me to forget you?
มันง่ายเสมอ สำหรับคนใจหิน
Mun ngai samur sumrup kon jai hin
It’s always easy for a stone-hearted person
ค่ามันต่าง ห่างกันราวฟ้าดิน
Kah mun dtahng hahng gun rao fah din
Our values are different, as far away as heaven and earth
รักเกิดจากปลายลิ้น กับรัก ที่มาจากใจ
Ruk gert jahk bplai lin gup ruk tee mah jahk jai
Love was born from the tip of the tongue with a love that came from the heart

ใช่ซินะ ก็เราใช่เนื้อคู่กัน
Chai si na gor rao chai neua koo gun
It’s true, we were soulmates
จึงต้องมีอัน ทำให้ผันแปรไป
Jeung dtaung mee un tum hai pun bprae bpai
Until something made us change
แล้วจะต้อง สร้างตัวให้เสียเหงื่อไคล
Laeo ja dtaung sahng dtua hai sia ngeua klai
Now I must prepare to pay in sweat
เมื่อรู้เธอเนื้อคู่ใคร จะเปลี่ยนใจเลิกไปไถนา
Meua roo tur neua koo krai ja bplian jai lerk bpai tai nah
When I knew whose soulmate you were, I changed my mind and left you

(*) ยัง ยังฉันยังไม่ตาย
Yung yung chun yung mai dtai
Still, I’m still alive
ยังหายใจสบาย และยิ้มได้เต็มหน้า
Yung hai jai sabai lae yim dai dtem nah
I’m still breathing just fine and smiling with my whole mouth
คงไขลาน หัวใจอยู่ทุกเวลา
Kong kai lahn hua jai yoo took welah
I’ll wind up my heart every tile
ไม่อยู่เป็นตุ๊กตา ให้สมน้ำหน้าอีกนาน
Mai yoo bpen dtookadtah hai som num nah eek nahn
I won’t be a doll for you to scorn any longer

(**) เถอะปล่อยฉัน เก็บความสงสารคืนไป
Tur bploy chun gep kwahm song sahn keun bpai
Let me go, keep your pity
แต่ถ้าจะให้ เก็บไว้ก่อนความสงสาร
Dtae tah ja hai gep wai gaun kwahm song sahn
But if you give it to me, take it back
ไว้วันหนึ่ง โชคดีเธอได้แต่งงาน
Wai wun neung chohk dee tur dai dtaeng ngahn
Save it in case one day you’re fortunate enough to get married
ช่วยสอนเตือน บุตรหลาน
Chuay saun dteuan bootlahn
Please teach and remind your descendants
อย่าทรมาน ผลาญหัวใจคน
Yah toramahn plahn hua jai kon
Not to torture and destroy people’s hearts

(*,**)

Title: สุดเอื้อม / Soot Euam (Out of Reach)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ~1970s

สูญสิ้นความรัก ในชาตินี้
Soon sin kwahm ruk nai chaht nee
I’ve used up all my love in this life
ตรมเหลือดีชาตินี้น้อยวาสนา
Dtrom leua dee chaht nee noy wahsanah
All that’s left is a small amount of luck
สร้างไม่ถึง จึงต้องช้ำวิญญา
Sahng mai teung jeun dtaung chum winyah
I couldn’t reach you, and so I must be hurt
เพราะเธอนั้นเป็นดอกฟ้า
Pror tur nun pen dauk fah
Because you’re a noblewoman
สูงไกลเกินจะหมายปอง
Soong glai gern ja mai paung
Too high up for me to aim for

สูงสุดสอย เฝ้าคอยแต่หวัง
Soong soot soy fao koy dtae wung
At the highest peak, I’m waiting with but a hope to be plucked
ชาวฟ้ายังมุ่งหวังเธอไปแนบครอง
Chao fah yung moong wung tur pai naep kraung
Still hoping that heaven will seize me
สุดเจ็บช้ำ กลืนกล้ำน้ำตานอง
Soot jep chum gleun glum num dtah naung
It hurts so much, blended with a flood of tears
ฟ้าเอ๋ยฉันเคยร่ำร้อง
Fah oey chun koey rum raung
Oh, heaven, I’m begging you
หมายปองฟ้าครองดวงใจ
Mai paung fah kraung duang jai
I desire to possess my sweetheart

แหงนมอง ละอองเกล็ดฟ้า
Haeng maung la aung glet fah
Looking up at the dusty sky
พร่างพราวตาแดนนภาไสว
Prahng prao dtah daen napah sawai
My eyes sparkle at the abundance of land and sky
ฟ้าไม่โน้มกิ่ง
Fah mai nohm ging
Heaven won’t extend me a branch
กลับทอดทิ้งปล่อยไว้
Glup taut ting ploy wai
And instead has deserted me
ลับตาห่างไกล
Lup dtah hahng glai
Far away, out of sight
หัวใจฉันแทบขาดรอน
Hua jai chun taep kaht raun
My heart has nearly broken in half

(*) สูงสุดไกลเกินเอื้อมไขว่คว้า
Soong soot glai gern euam kwai kwah
You’re so high out of reach
มองนภา ดอกฟ้าโสภาสุดสอย
Maung napah dauk fah sohpah soot soy
Looking at the sky, at my beautiful noblewoman at its height
เอื้อมไม่ถึงจึงสิ้นหวังรอคอย
Euam mai teung jeung sin wung ror koy
I can’t reach you, so I hopelessly wait
เพราะตัว ฉันมีค่าน้อย
Pror dtua chun mee kah noy
Because I am of little value
ฟ้าจึงลับลอยไกลตา
Fah jeung lup loy glai dtah
So heaven is far beyond my sights

(*)

ฝากเพลงลอยลม / Fahk Pleng Loy Lom (Entrusting This Song to Float in the Wind)
คนใจหิน / Kon Jai Hin (Stone-Hearted Person)
น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย / Num Dtah Ruang Lung Puang Mahlai (Tears Falling Behind the Steering Wheel)
ปองดอกฟ้า / Bpaung Dauk Fah (Aiming For a High Class Woman)
ปั้นดินให้เป็นดาว / Bpun Din Hai Bpen Dao (Molding the Earth into Stars)
ศาลาหัวใจ / Sahlah Hua Jai (Heart Pavilion)
สุดเอื้อม / Soot Euam (Out of Reach)
ศักดินากับยาจก / Sukdinah Gup Yah Jok (The Distinguished and a Beggar)
เตรียมการรัก / Dtriam Gahn Ruk (Preparing for Love)

   
All songs tagged Thanin Inthonthep