Telex Telexs

All posts tagged Telex Telexs

Title: 16090
Artist: TELEx TELEXs ft. Mommy’s Boy
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ไกลกันเป็นหมื่นไมล์ ใครกันเป็นอื่นไป
Glai gun bpen meun mile krai gun bpen eun bpai
Separated 10,000 miles apart, we’re different people
ปล่อยให้ระยะทางแทรกกลางระหว่างสองหัวใจ
Bploy hai rayatahng saek glahng rawahng saung hua jai
Letting the distance insert itself between our two hearts
ไกลกันเป็นหมื่นไมล์ ใครกันเป็นอื่นไป
Glai gun bpen meun mile krai gun bpen eun bpai
Separated 10,000 miles apart, we’re different people
ปล่อยให้ระยะทางแทรกกลางระหว่างสองหัวใจ
Bploy hai rayatahng saek glahng rawahng saung hua jai
Letting the distance insert itself between our two hearts

ก่อนเธอบอกลา ให้คำสัญญา
Gaun tur bauk lah hai kum sunyah
Before you said good-bye, you promised me
แม้ทางจะไกลใจจะยังเหมือนเดิม
Mae tahng ja glai jai ja yung meuan derm
That no matter how far apart we were, our hearts would still be the same
ต่างเพียงฟากฟ้า คนล่ะฝั่งฝนไม่อาจทำเราหมางเมิน
Dtahng piang fahk fah kon la fung fon mai aht tum rao mahng mern
We’re on different sides of the sky, each person on their own shore, the rain shouldn’t put us on bad terms

กฎเกณฑ์ของเวลา สร้างกติกา ท้าทาย เกมส์ใจให้เราเผชิญ
Got gayn kaung welah sahng gadtigah tah tai game jai hai rao pachern
The regulations of time create rules and challenges in this game of hearts that we face
ที่เธอพูดมา ต่างจากสิ่งที่เธอกำลังทำ อยู่เหลือเกิน
Tee tur poot mah dtahng jahk sing tee tur gumlung tum yoo leua gern
What you said is so different from the things you’re doing

(*)

(**) เฝ้าคอยเธอ ทุกวันคืน ยังคงยืนอยู่ตรงนี้
Fao koy tur took wun keun yung kong yeun yoo dtrong nee
Waiting for you every day and night, I’m still standing right here
นับถอยหลังทุกนาที คนเดิมคนนี้ยังรอเธอ
Nup toy lung took nahtee kon derm kon nee yung ror tur
Counting the seconds, this same person is still waiting for you
เฝ้าคอยเธอ ทุกวันคืน ยังคงยืนอยู่ตรงนี้
Fao koy tur took wun keun yung kong yeun yoo dtrong nee
Waiting for you every day and night, I’m still standing right here
นับถอยหลังทุกนาที คนเดิมคนนี้ยังรอแค่เธอ
Nup toy lung took nahtee kon derm kon nee yung ror kae tur
Counting the seconds, this same person is still waiting only for you

โทษเวลาโทษระยะทาง
Toht welah toht rayatahng
Blaming time, blaming the distance
โทษแม่งทุกอย่าง
Toht maeng took yahng
Blaming everything
แต่เสือกไม่ blame yourself
Dtae seuak mai blame yourself
But you have the nerve to not blame yourself
ผู้หญิงเลยเหมารวม
Poo ying loey mao ruam
Women stereotype
กันทั้งหมดผู้ชายเลว
Gun tung mot poo chai leo
All guys as being bad
ทำให้ gentleman
Tum hai gentleman
Making gentlemen
อย่างพ่อมึงยังดู fail
Yahng por meung yung doo fail
Like your father still seem like they fail

alright แค่อยากจะเตือนเอาไว้
All right kae yahk ja dteuan ao wai
All right, I just want to warn you
ถ้ามึงยังทำเธอเจ็บ
Tah meung yung tum tur jep
If you still hurt her
กูนั้นก็พร้อมจะ fight
Goo nun gor praum ja fight
I’m ready to fight
เสือกทิ้งกุลสตรีที่ can be your wife
Seuak ting goon sadtree tee can be your wife
You have the nerve to throw away the beautiful angel who could be your wife
เพื่อแลกกับชะนีที่จะ
Peua laek gup sa nee tee ja
Just for this
have fun แค่ tonight what
Have fun kae tonight what
To just have fun for tonight, what?

(*,**,**)

   

Lyrics by Tarit Chiarakul
Composed by Kasidath Ritngarm, Tarit Chiarakul
Arranged by Kasidath Ritngarm, Tarit Chiarakul, Bill Piyatut H.
Executive Producer – Danai Thongsinthusak
Produced by Kasidath Ritngarm, Bill Piyatut H.
Mix & Mastering by Bill Piyatut H.

Title: หยุดตรวจ / Yoot Dtruat (Police Check Point)
Artist: TELEx TELEXs
Album: [Single]
Year: 2017

โปรดหยุดให้ฉันค้น ดูเธอหน่อยได้ไหม
Bproht yoot hai chun kon doo tur noy dai mai
Please stop and let me search you, okay?
ก่อนที่เธอจะผ่านฉันไป
Gaun tee tur ja pahn chun bpai
Before you pass me
เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าเธอมีใครไหม
Pror chun gor mai roo wah tur mee krai mai
Because I don’t know if you have anyone
ที่ซ่อนไว้ภายในใจของเธอ
Tee saun wai pai nai jai kaung tur
Hidden inside your heart

(*) ก็เธอนั้นมาแรงเกินกว่าใครเขา
Gor tur nun mah raeng gern gwah krai kao
You’re fiercer than anyone else
กลัวเธอเอาหัวใจ ฉันไปกับคืนนี้
Glua tur ao hua jai chun bpai gup keun nee
I’m scared you’ll take my heart with this night
จึงต้องระวังตัวให้ดี ก่อนจะเสียที
Jeung dtaung rawung dtua hai dee gaun ja sia tee
So I must be very careful before I lose it
กลัวเธอcแล้วหนี เพราะคืนนี้
Glua tur chon laeo nee pror keun nee
I’m afraid that you’ll bump into me and then run, because tonight
มีเพียงสองเราเท่านั้น
Mee piang saung rao tao nun
There’s just the two of us

(**) ถ้าคิดจะรักกันหยุดที่ฉันคนเดียวได้ไหม
Tah kit ja ruk gun yoot tee chun kon diao dai mai
If you’re thinking of loving me, can you stop with only me?
ก็เธอนั้นเร็วไป กลัวรั้งใจเอาไว้ไม่ทัน
Gor tur nun rew bpai glua rung jai ao wai mai tun
You’re too fast, I’m afraid I won’t be able to hold back my heart in time
หากเธอนั้นคิดแซง ไล่ตามไปก็คงจะไม่ไหว
Hahk tur nun kit saeng lai dtahm bpai gor kong ja mai wai
If you’re thinking of overtaking me, I won’t be able to chase after you
ไม่เห็นเหรอหัวใจ ฉันกำลังหยุดรอเธออยู่
Mai hen ror hua jai chun gumlung yoot ror tur yoo
Don’t you see my heart is stopping to wait for you?

อย่าต่อรองหัวใจ กับฉันเลยคนดี
Yah dtor raung hua jai gup chun loey kon dee
Don’t bargain your heart with me, darling
ถ้าเธอคิดหนี คงต้องมีน้ำตา
Tah tur kit nee kong dtaung mee num dtah
If you think of running, there will be tears
ไม่อยากจะต้องกลาย เป็นเหยื่อคนไม่รักดี ในคืนนี้
Mai yahk ja dtaung glai bpen yeu kon mai ruk dee nai keun nee
I don’t want to become a victim of someone who doesn’t love me well tonight

(*,**)

   

Lyrics & Melody by Kasidath Ritngarm
Arranged by TELEx TELEXs, Warong Rachapreecha
Executive Produced by Danai Thongsinthusak
Produced by Kasidath Ritngarm, Warong Rachapreecha

   
This song almost made me go insane because the beeping in it sounds exactly like the keypad of my front door, so I kept thinking my husband was coming home early or someone was trying to break into my house

Title: Shibuya
Artist: Telex Telexs
Album: [Single]
Year: 2016

คืนนี้ช่างเดียวดายยังไม่ชินกับความเหงา
Keun nee chahng diao dai yung mai chin gup kwahm ngao
Tonight is so lonely, I’m still not used to the loneliness
(ตั้งแต่วันนั้น ในวันที่ฉัน ได้บอกลาเธอไป)
(Dtung dtae wun nun nai wun tee chun dai bauk lah tur bpai)
(Since that day, when I said good-bye to you)
แสงของไฟนีออนทำให้เกิดเงาสะท้อน
Saeng kaung fai nee auk tum hai gert ngao sataun
The light from the neon lights cause a reflection
(ที่คอยตอกย้ำ ว่าตัวของฉัน ยังคงไม่มีใคร)
(Tee koy dtauk yum wah dtua kaung chun yung kong mai mee krai)
(That keeps emphasizing that I still don’t have anyone)

(*) บทเพลงที่เราชอบฟัง ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง ดึงดูดให้ตัวฉันไปยังฟลอร์เต้นรำ
Bot pleng tee rao chaup fung took bpert keun eek kraung deung doot hai dtua chun bpai yung floor dten rum
The music that we liked to listen to is turned up again, attracting my body to the dance floor
ด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ ผสมกับความทรงจำ และความบังเอิญ ก็พาให้ฉันพบเธอ
Duay reut kaung alcohol pasom gup kwahm song jum lae kwahm bung ern gor pah hai chun pob tur
With the effect of the alcohol mixed with the memories and coincidence, it lead me to find you

(**) จากตรงนี้ เธอดูมีความสุขดีนะ ต่างจากวันที่เจอกันครั้งสุดท้าย
Jahk dtrong nee tur doo mee kwahm sook dee na dtahng jahk wun tee jur gun krung soot tai
From right here, you look happy, different from the day I last saw you
เธอร้องไห้บอก ไม่มีฉันไม่ได้
Tur raung hai bauk mai mee chun mai dai
You cried and don’t me that you couldn’t be without me

(***) จากตอนนั้น มันก็ยังไม่นานนะ ก่อนจากกันเธอทิ้งประโยคสุดท้าย
Jahk dtaun nun mun gor yung mai nahn na gaun jahk gun tur ting bpraohk soot tai
It hasn’t been a long time since that moment, before we separated, you left me one last sentence
เธอพูดว่าไม่มีใครแทนฉันได้ และคนที่อยู่ข้างเธอล่ะเป็นใคร
Tur poot wah mai mee krai taen chun dai lae kon tee yoo kahgn tur la bpen krai
You said that no one could replace me, so who’s the person beside you?

ดูเธอเริ่มร้อนใจ เมื่อได้เจอกับตัวฉัน
Doo tur rerm raun jai meua dai jur gup dtua chun
It seems like you’re starting to get flustered when you saw me
(ไม่ต้องกังวล เมื่อในตอนนี้ เราไม่ได้รักกัน)
(Mai dtaung gung won meua nai dtaun nee rao mai dai ruk gun)
(You don’t have to worry when right now, we aren’t in love)
ยิ้มทักทายให้คนที่มากับเธอในคืนนี้
Yim tuk tai hai kon tee mah gup tur nai keun nee
I smile and say hello to the person who came with you tonight
(ยินดีด้วยนะ กับคนๆ นี้ คนที่แทนฉันได้)
(Yin dee duay na gup kon kon nee kon tee ten chun dai)
(I’m happy for you and this person who could replace me)

(*,**,***)

ยิ่งได้เห็นสายตาที่เธอจ้องมองที่เขา
Ying dai hen sai dtah tee tur jaung maung tee kao
The more I see the look in your eyes staring at him
ทำให้ฉันนั้นคิดถึงวันคืนเก่า ๆ
Tum hai chun nun kit teung wun keun gao gao
The more it makes me miss the old days
ที่เธอเคยมีร่วมกับฉัน
Tee tur koey mee ruam gup chun
That you used to share with me
แต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้ว
Dtae dtaun nee mun mai mee eek laeo
But now we don’t have that anymore
(ความบังเอิญก็พาให้ฉันพบเธอ)
(Kwahm bung ern gor pah hai chun pob tur)
(Coincidence led me to find you)

(**,***)

   

Lyrics, Melody & Arranged by Kasidath Ritngarm, Tarit Chiarakul
Executive Produced by Danai Thongsinthusak
Produced by Kasidath Ritngarm, Pakorn Panong
Co-produced by Bill Piyatut H.
Mix & Mastering by Bill Piyatut H.

Title: เรือใบ / Reua Bai (Sailboat)
Artist: Telex Telexs
Album: [Single]
Year: 2016

เธอตัดสินใจไม่ไหว เมื่อเธอต้องเลือกบางอย่าง
Tur dtut sin jai mai wai meua tur dtaung leuak bahng yahng
You can’t decidewhen you have to choose something
ฉันบอกให้เธอ นั้นทำ ตามสิ่งที่เธอต้องการ
Chun bauk hai tur nun tum dtahm sing tee tur dtaung gahn
I tell you to do the thing you want to do

ก่อนที่เธอนั้นจะ จากไป โปรดให้สัญญา ว่าจะกับมารักกัน
Gaun tee tur nun ja jahk bpai bproht hai sunyah wah ja glup mah ruk gun
Before you leave, please promise me that you’ll come back and love me
มองดูใบหน้าเธอเริ่มจาง เมื่อไกลออกไป ก็ยังหวังและเฝ้ารอ
Maung doo bai nah tur rerm jahng meua glai auk bpai gor yung wung lae fao ror
I watch as your face starts to fade when you go far out, but I still hope and wait

ให้ เธอนั้น ได้เจอ กับสิ่งที่เธอ ใฝ่ฝัน
Hai tur nun dai jur gup sing tee tur fai fun
For you to find the things you’ve dreamed of
และคืนกลับมารักกัน เพราะฉันจะยังรอเธอตรงนี้
Lae keun glup mah ruk gun pror chun ja yung ror tur dtrong nee
And come back and love me, because I will still be waiting for you right here
เพียงแค่เธอกลับมา
Piang kae tur glup mah
Just for you to come back

เมื่อวันเวลา พ่านไปนานจนฉันเริ่มท้อใจ
Meua wun welah pahn bpai nahn jon chun rerm tor jai
When a long enough time has passed that I start to feel discouraged
รออยู่ที่เดิม ตรงนี้ ไม่มีสักที เธอจะรอ
Ror yoo tee derm dtrong nee mai mee suk tee tur ja ror
Waiting for you in the same place, right here, there’s no way you’ll wait

ก่อนที่เธอนั้นจะ จากไป เธอให้สัญญา ว่าจะกลับมารักกัน
Gaun tee tur nun ja jahk bpai tur hai sunyah wah ja glup mah ruk gun
Before you left, you promised that you’d come back and love me
นึกถึงรอยยิ้มเธอ มีให้ต่อกัน ก็ยังหวังและเฝ้ารอ
Neuk teung roy yim tur mee hai dtor gun gor yung wung lae fao ror
I think of your smile that you had for me, and I still hope and wait

(*) ให้ เธอนั้น ได้เจอ กับสิ่งที่เธอ ใฝ่ฝัน
Hai tur nun dai jur gup sing tee tur fai fun
For you to find the things you’ve dreamed of
และคืนกลับมารักกัน เพราะฉันจะยังรอเธอตรงนี้
Lae keun glup mah ruk gun pror chun ja yung ror tur dtrong nee
And come back and love me, because I will still be waiting for you right here
ให้เรือใบ ที่เธอนั้นลองออกไป ได้พบจุดหมายที่เธอตั้งใจ
Hai reua bai tee tur nun laung auk bpai dai pob joot mai tee tur dtung jai
For the sailboat that you drifted out on to find the destination you intended
และหวัง ให้เธอได้เจอกับฝัน เพื่อกลับหาฉัน
Lae wung hai tur dai jur gup fun peua glup hah chun
And I hope that you’ll find your dreams, so you’ll come back to me

(*)