Tae Vitsarach

All posts tagged Tae Vitsarach

Title: ความหวังเล็กๆ / Kwahm Wung Lek Lek (A Little Hope)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ)
Album: ที่รักของใครสักคน / Tee Ruk Kaung Krai Suk Kon (Someone’s Sweetheart)
Year: 2009

เวลาที่เราได้คุยกัน เวลาที่ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอ
Welah tee rao dai kooey gun welah tee chun dai yoo glai glai tur
When we talk, when I’m near you
ช่างผ่านไปเร็ว เวลาที่เราได้เจอกัน
Chahng pahn bpai rew rew welah tee rao dai jur gun
Time passes so quickly, when we meet
เธอคงไม่รู้ว่าฉันฝันไว้ให้โลกใบนี้
Tur kong mai roo wah chun fun wai hai lohk bpai nee
You probably don’t know that I dream for this world
มันหยุดเคลื่อนไหว
Mun yoot kleuan wai
To stop moving

(*) นาทีนั้นที่มีแต่เรา
Nahtee nun tee mee dtae rao
At that moment when there’s only us
ใจฉันเป็นสุขเพียงใด
Jai chun bpen sook piang dai
How happy my heart is
ยิ่งเราชอบอะไรคล้ายคล้ายกัน
Yingr ao chaup arai klai klai gun
The more we like the same things
ก็ทำให้ฉันยิ่งฝันไปไกล
Gor tum hai chun ying fun bpai glai
The more it makes me dream even further

(**) ไม่ได้หวังให้เธอมาเข้าใจ ไม่ได้หวังให้เธอมาสนใจ
Mai dai wung hai tur mah kao jai mai dai wung hai tur mah son jai
I don’t hope that you’ll understand, I don’t hope that you’ll care
กับความหวังเล็กเล็ก จากใครคนนึง
Gup kwahm wung lek lek jahk krai kon neung
About the little hope from one person
ที่อยากจะเจอเธอทุกทุกวัน ไม่ได้หวังให้เธอมารักกัน
Tee yahk ja jur tur took took wun mai dai wung hai tur mah ruk gun
Who wants to see you every day, I don’t hope for you to love me
ไม่กล้าหวังอะไรให้มากมาย แค่เพียงหวังเล็กเล็ก
Mai glah wung arai hai mahk mai kae piang wung lek lek
I don’t hope for much, it’s just a little hope
ว่ามีสักครั้งที่เธอคิดถึงกัน ก็เพียงเท่านี้เอง
Wah mee suk krung tee tur kit teung gun gor piang tao nee eng
That someones, you think about me, that’s all

เวลาที่เราสบตากัน
Welah tee rao sop dtah gun
When we look in each other’s eyes
ถ้อยคำเหล่านี้ในใจของฉันที่ให้กับเธอ
Toy kum lao nee nai jai kaung chun tee hai gup tur
These words in my heart that I give to you
ได้ยินบ้างไหม
Dai yin bahng mai
Do you hear them?

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง โป โปษยะนุกูล
ทำนอง/เรียบเรียง นันทพงศ์ ทศพร

Title: ที่รักของใครสักคน / Tee Ruk Kaung Krai Suk Kon (Someone’s Lover)
Artist: Tae Vitsarach
Album: ที่รักของใครสักคน / Tee Ruk Kaung Krai Suk Kon (Someone’s Lover)
Year: 2009

คำว่ารักในโลกใบนี้มีน้อยไปไหม
Kum wah ruk nai lohk bai nee mee noy bpai mai
Is there too little love in this world?
ความรักวันนี้มันหายไปไหน
Kwahm ruk wun nee mun hai bpai nai
Where did love disappear to today?
ถ้าหากว่ามีใครรู้ช่วยบอกที
Tah hahk wah mee krai roo chuay bauk tee
If anyone knows, please tell me
คนที่เขามีรักเขาพบความรักที่ไหน
Kon tee kao mee ruk kao pob kwahm ruk tee nai
People who have love, where did you find it?

ถ้าฉันไปแล้วจะพบบ้างไหม
Tah chun bpai laeo ja pob bahng mai
If I went, would I find it?
ไม่อยากจะนอนเปลี่ยวเหงาไปอย่างนี้
Mai yahk ja naun bpliao ngao bpai yahng nee
I don’t want to sleep lonely like this
ดึกแล้วคนมีรักเขาคงคิดถึงกัน
Deuk laeo kon mee ruk kao kong kit teung gun
It’s late, people in love are probably thinking of each other
แต่คนไม่มีรักไม่ได้คิดถึงใครสักวัน
Dtae kon mai mee ruk mai dai kit teung krai suk wun
But people who don’t have love don’t think about anyone

(*) อยากจะมีความรักเหมือนดังใครๆ
Yahk ja mee kwahm ruk meuan dung krai krai
I want to have love like everyone else
อยากจะเป็นคนรักของใครสักคน
Yahk ja bpen kon ruk kaung krai suk kon
I want to be someone’s lover
คนที่ฉันรอเธออยู่แห่งหนใด
Kon tee chun ror tur yoo haeng hon dai
The person I’m waiting for, where are you?
จะมีใครบ้างไหมที่ใจตรงกัน
Ja mee krai bahng mai tee jai dtrong gun
Is there anyone whose heart matches mine
และบังเอิญที่ฉันจะไปตรงใจ
Lae bung ern tee chun ja bpai dtrong jai
And whom I happen to be on the same wavelength with?
ก่อนนอนทุกคืน
Gaun naun took keun
Before sleeping every night
ได้แต่อธิษฐานให้เราได้พบกัน
Dai dtae attitahn hai rao dai pob gun
I can only pray that we’ll meet

คนที่ยิ้มให้ฉันเมื่อเช้าจะใช่เธอไหม
Kon tee yim hai chun meua chao ja chai tur mai
Are you the person who will smile at me in the morning?
ความรักจะหันมาพบกันไหม
Kwahm ruk ja hun mah pob gun mai
Will love turn and find me?
เมื่อไหร่จะไม่ต้องเหงาไปอย่างนี้
Meua rai ja mai dtaung ngai bpai yahng nee
When will I not have to be lonely like this?
ดึกแล้วคนมีรักเขาคงฝันถึงกัน
Deuk laeo kon mee ruk kao kong fun teung gun
It’s late, people who have love are probably dreaming about each other
แต่คนไม่มีรักไม่เคยฝันถึงใครสักวัน
Dtae kon mai mee ruk mai koey fun teung krai suk wun
But people who don’t have love never dream about anyone

(*,*)

Title: ความทรงจำ / Kwahm Song Jum (Memories)
Artist: Tae Vitsarach
Album: School of Lucks
Year: 2007

ภาพของฉันและเธอ ทุกสิ่งที่เธอให้ฉัน
Pahp kaung chun lae tur took sing tee tur hai chun
The images of you and me, everything you gave me
ที่ ที่เรานั้นเดินไปด้วยกัน
Tee tee rao nun dern bpai duay gun
The places we walked together
ปล่อยให้เป็นอดีตใส่กล่องวางทิ้งไว้
Bploy hai bpen adeet sai glaung wahng ting wai
I left them in the past, putting them in a box and throwing it away
ทำเป็นลืมมันไปแต่ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
Tum bpen leum mun bpai dtae tummai mai dee keun loey
Acting like I’ve forgotten, but why haven’t I gotten better?

(*) เพราะแค่เพียงหลับตา ก็เห็นภาพเธออยู่อย่างนั้น
Pror kae piang lup dtah gor hen pahp tur yoo yahng nun
Because, just closing my eyes, I see your image like that
ยังไม่มีซักคืน ที่ฉันจะลืมว่ายังคงรักใคร
Yung mai mee suk keun tee chun ja leum wah yung kong ruk krai
There still hasn’t been a night that I’ve forgotten whom I still loved

(**) หากฉันใช้สมองจดจำเรื่องราว ก็ยังพอจะลืมเธอได้
Hahk chun chai samaung jot jum reuang rao te eyung por ja leum tur dai
If I use my brain to remember the memories, it’s still enough to forget you
แต่ฉันใช้หัวใจ เก็บความทรงจำเรื่องของเรา
Dtae chun chai hua jai gep kwahm song jum reuang kaung rao
But if I use my heart, I keep the memories of us

(***) ต่อให้พยายามสักเท่าไร
Dtor hai payayahm suk tao rai
However much I try
แต่ก็ทำได้เพียงแค่ทิ้งเรื่องราวรอบๆกายไป
Dtae gor tum dai piang kae ting reuang rao raup raup gai bpai
I can only abandon the stories all around me
อยากจะทิ้งเธอไปให้ไกล
Yahk ja ting tur bpai hai glai
I want to throw you far away
แต่ความรักกลับยิ่งฝังลึกในใจขึ้นทุกที
Dtae kwahm ruk glup ying fung leuk nai jai keun took tee
But the love returns, the more it’s buried deep in my heart every time

จะทำไงให้ตื่น จากคืนที่ฉันฝัน ว่า..ยังมีเธอ
Ja tum ngai hai dteun jahk keun tee chun fun wah yung mee tur
What will I do to wake from the nights of dreams where I still have you?
ทั้งที่ความจริง..ไม่มี
Tung tee kwahm jing mai mee
Even though it’s not true

(*,**,***,**,***)
จะทำอย่างไรถึงจะลืมเธอ ได้เสียที
Ja tum yahng rai teung ja leum tur dai sia tee
What will I do to finally be able to forget you?

Title: ที่ทำนั้นรักกันหรือเปล่า / Tee Tum Nun Ruk Gun Reu Bplao (Did You Do That Because You Love Me?)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช)
Album: Make a Wish
Year: 2011

มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดเสมอเมื่อเราพบกัน
Mun bpen chuang tee dee tee soot samur meua rao pob gun
It’s always the best moment when we meet
ยิ้มที่เธอให้ฉันท่าทีอย่างนั้นที่เธอให้มา
Yim tee tur hai chun tah tee yahng nun tee tur hai mah
The smile you give me, your attitude
เธอเป็นดั่งหนังสือที่เปิดอ่านดูแล้วอยากค้นหา
Tur bpen dung nung seu tee bpert ahn doo laeo yahk kon hah
You’re like a book I’ve read and want to find again
แต่บอกเลยว่าฉันกลัว ฉันกลัวเจ็บ
Dtae bauk loey wah chun glua chun glua jep
But I’m telling you I’m scared, I’m scared of getting hurt

(*) ยิ่งได้ใกล้กัน ยิ่งฝันไปแสนไกล
Ying dai glai gun ying fun bpai saen glai
The closer we get, the more I dream
หากฉันได้รู้ถึงความในใจ ที่เธอเก็บซ่อนไว้
Hahk chun dai roo teung kwahm nai jai tee tur gep saun wai
If only I knew the things you’re hiding in your heart

(**) ที่เธอทำอยู่นั้น รักกันหรือเปล่า
Tee tur tum yoo nun ruk gun reu bplao
Do you do that because you love me?
หรือแค่เธอเพียงรู้สึกเหงาเหงา
Reu kae tur piang roo seuk ngao ngao
Or are you just feeling lonely?
ช่วยบอกสักคำ ให้เข้าใจกันสักที
Chuay bauk suk kum hai kao jai gun suk tee
Please tell me so I can finally understand
เพราะยิ่งอยู่ตรงนี้ ทุกวินาที
Pror ying yoo dtrong nee took winahtee
Because I’m still right here, with every second
ยิ่งมีความหวังมากขึ้นทุกที
Ying mee kwahm wung mahk keun took tee
The more I get my hopes up
กับเธอผู้แสนดี
Gup tur poo saen dee
About the wonderful you

ถ้าความจริงไม่มีใจมา
Tah kwahm jing mai mee jai mah
If the truth is you don’t have any feelings for me
ก็ช่วยบอก
Gor chuay bauk
Please tell me

ได้เข้าใจตอนนี้รู้ตัวตรงนี้ยังดีมากมาย
Dai kao jai dtaun nee roo dtua dtrong nee yung dee mahk mai
I understand right now, I know right here things are still so good
ดีกว่าเจ็บตอนนั้นในวันที่ฉันรักเธอทั้งใจ
Dee gwah jep dtaun nun nai wun tee chun ruk tur tung jai
It’s better than hurting back then when I loved you with all my heart
ฉันนั้นควรหยุดฝันหรือควรอยู่ฝันถึงเธอเรื่อยไป
Chun nun kuan yoot fun reu kuan yoo fun teung tur reuay bpai
Should I stop dreaming, or should I continue dreaming about you?
ควรเป็นแบบไหนที่เธอนั้นคิดอยู่
Kuan bpen baep nai tee tur nun kit yoo
What do you think things should be like?

(*,**)

ถ้าใจเธอไม่มี
Tah jai tur mai mee
If you don’t have any feelings for me
จะได้หาวิธีทำใจให้ลืมเธอ
Ja dai hah witee tum jai hai leum tur
I’ll find a way to accept it and forget you
จะได้หาวิธีทำใจให้ลืมเธอ
Ja dai hah witee tum jai hai leum tur
I’ll find a way to accept it and forget you

Title: อยู่เพื่อรัก อยู่เพื่อรอ / Yoo Peua Ruk, Yoo Peua Ror (Living For Love, Here To Wait)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช)
Album: Make a Wish
Year: 2011

เธอบอกรักฉันคนเดียว
Tur bauk ruk chun kon diao
You told me you loved only me
ในชั่วโมงมีกันสองคน
Nai chua mohng mee gun saung kon
At a moment when there was only the two of us
แต่ต่อหน้าทุกทุกคน บอกแค่ดูดูกันอยู่
Dtae dtor nah took took kon bauk kae doo doo gun yoo
But in front of everyone, you told me you were just looking
อดีตความลับทุกอย่าง ฉันให้เธอรับรู้
Adeed kwahm lup took yahng chun hai tur rup roo
I want you to acknowledge everything of the past
โลกของฉันให้เธออยู่
Lohk kaung chun hai tur yoo
I’m giving you my world
แต่โลกของเธอฉันไม่รู้อะไร
Dtae lohk kaung tur chun mai roo arai
But I don’t know anything about yours

ทำลายกำแพงกี่ครั้ง (เธอก็สร้างขึ้นมา)
Tum lai gum paeng gee krung (Tur gor sahng keun mah)
However many times I break through your barrier (you rebuild it)
พอมีใครผ่านสายตา (เธอก็ยังสนใจ)
Por mee krai pahn sai dtah (tur gor yung son jai)
As soon as someone else enters your sights (You’re still interested)
ที่อยู่กันเรื่อยมา
Tee yoo gun reuay mah
That we’ve continously been together
อยากถามสักคำเพื่ออะไร
Yahk tahm suk kum peua arai
I want to ask you one question for something

(*) ฉันอยู่เพื่อรัก เพียงเธอ
Chun yoo peua ruk piang tur
I’m living to love only you
แต่เธออยู่เพื่อรอ คนที่ดีพอหรือเปล่า
Dtae tur yoo peua ror kon tee de epor reu plao
But are you here to wait for a better person?
ฉันรู้สึกทุกวัน ว่าเธออยู่ชั่วคราว
Chun roo seuk took wun wah tur yoo chua krao
Every day I feel like you’re here for the moment
เมื่อได้เจอคนนั้น คนในฝันเธอ เธอก็ไป
Meua dai jur kon nun kon nai fun tur tur gor pai
But when you meet that guy of your dreams, you’ll leave
ฉันอยู่เพื่อรัก คำเดียว
Chun yoo peua ruk kum diao
I’m living only for love
พร้อมจะทำเพื่อเธอ
praum ja tum peua tur
I’m ready to do everything for you
อยากเจอแค่รักจริงใจ
Yahk jur kae ruk jing jai
I only want to find a sincere love
แล้วเธออยู่เพื่อใคร
Laeo tur yoo peua krai
So who are you living for?
เพื่อรอบางคนใช่ไหม
Peua ror bahng kon chai mai
To wait for someone else, right?
ฉันไม่อยากจะอยู่เพื่อรอ เธอทิ้งกัน
Chun mai yahk ja yoo peua ror tur ting gun
I don’t want to stay to wait for you to abandon me

คู่อื่นเขารักกัน
Koo eun kao ruk gun
Other couples are in love
ยิ่งนับวันก็ยิ่งเข้าใจ
Ying nup wun gor ying kao jai
The more I count the days, the more I understand
แต่ไม่รู้ว่าทำไม
Dtae mai roo wah tummai
But I don’t know why
ช่องว่างของเรายิ่งห่าง
Chaung wahng kaung rao ying hahng
The gap between us is growing farther
ปรับเปลี่ยนให้ทุกวัน พยายามทุกทาง
Prup plian hai took wun payayahm took tahng
I’ve changed things every day, I’ve tried every way
แต่เธอเหมือนไม่จริงจัง
Dtae tur meuan mai jing jung
But it’s like you’re not sincere
บอกฉันสักคำว่าคิดอะไร
Bauk chun suk kum wah kit arai
Just tell me what you’re feeling

ทำลายกำแพงกี่ครั้ง (เธอก็สร้างขึ้นมา)
Tum lai gumpaeng gee krung (Tur gor sahng keun mah)
However many times I break through your barrier (you rebuild it)
พอมีใครผ่านสายตา (เธอก็ยังสนใจ)
Por mee krai pahn sai dtah (tur gor yung son jai)
As soon as someone else enters your sights (You’re still interested)
อยู่กันมาทุกวัน
Yoo gun mah took wun
We’re together every day
อยู่กันแค่ตัวหรือหัวใจ
Yoo gun kae dtua reu hua jai
Am I just with your body or your heart too?

(*,*)

Title: รักกันครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป / Ruk Gun Krung Neung, Kit Teung Dtalaut Pai (Once In Love, Forever Missing You)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช)
Album: ที่รักของใครสักคน / Tee Ruk Kaung Krai Suk Kon (Somebody’s Lover)
Year: 2009

ภาพทุกภาพยังจดจำ ราวกับเพิ่งเมื่อวานนี้
Pahp took pahp yung jot jum rao gup perng meua wahn nee
I still remember every image as though the just happened yesterday
ในวันที่ฝนพรำนั้นเธอเดินจากฉันไป
Nai wun tee fon prum nun tur dern jahk chun pai
On a rainy day, you left me
ทุกทุกครั้งที่มองดาว ก็ยังทำให้เหงาใจ
Took took krung tee maung dao gor yung tum hai ngao jai
Every time i look at the stars, it still makes me lonely
ไม่ว่าจะพบใคร ไม่ว่าจะรักใครไม่ต่างกัน
Mai wah ja pob krai mai wah ja ruk krai mai dtahng gun
Regardless of who I meet, regardless of who I love, it’s no different

(*) อาจจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้
Aht ja mee cheewit yoo nai wun nee
I might be living today
แต่อยู่กับความรักที่มีวันนั้น
Dtae yoo gup kwahm ruk tee mee wun nun
But I’m stuck with the love I had that day
ค่ำลงทุกคืนหลับตาทุกคราว
Kum long took keun lup dtah took krao
When night fall every evening, I close my eyes every time
ก็ยังคิดถึงเธอ แล้วมีน้ำตา
Gor yung kit teung tur laeo mee num dtah
I still think of you and cry

(**) ปฏิทินจะพลิก ไปสักกี่ครั้ง
Podtitin ja plik pai suk gee krung
However many times the calendar page turns
นาฬิกาจะเดินวนไปเท่าไร
Naligah ja dern won pai tao rai
However much the clock hands turn
ก็ไม่เคย ลบเลือนภาพเธอจากใจ
Gor mai koey lob leuan pahp tur jahk jai
I’ve never erased your image from my heart
เธอรู้บ้างหรือเปล่า
Tur roo bahng reu plao
Do you know?
ว่าใจฉันไม่เคยรักใคร ได้เท่ากับเธอ
Wah jai chun mai koey ruk krai dai tao gup tur
That my heart has never loved anyone as much as you

หรือว่านี่คือราคา แลกกับการได้รักเธอ
Reu wah nee keu rahkah laek gup gahn dai ruk tur
Or is this the price for having loved you?
คือยังจะต้องเจ็บ และจำเธอฝังใจไม่เปลี่ยนไป
Keu yung ja dtaung jep lae jum tur fung jai mai plian pai
I still must hurt and remember with you imprinted in my heart, unchanging

(*,**,*)

ปฏิทินจะพลิก ไปสักกี่ครั้ง
Podtitin ja plik pai suk gee krung
However many times the calendar page turns
นาฬิกาจะเดินวนไปเท่าไร
Naligah ja dern won pai tao rai
However much the clock hands turn
ก็ไม่เคย ลบเลือนภาพเธอจากใจ
Gor mai koey lob leuan pahp tur jahk jai
I’ve never erased your image from my heart
ไม่รู้ถึงวันไหน กว่าที่ฉันจะลืม
Mai roo teung wun nai gwah tee chun ja leum
I don’t know how long until I’ll forget
ว่าเคยรักเธอหมดใจ
Wah koey ruk tur mot jai
That I once loved you with all my heart

Title: ไม่เกลียดแต่ไม่รัก / Mai Gliet Dtae Mai Ruk (You Don’t Hate Me, But You Don’t Love Me)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช)
Album: Make a Wish
Year: 2011

เกลียดไหม ก็ไม่เห็นเคยเกลียดเลย
Gliet mai gor mai hen koey gliet loey
Do you hate me? I can’t imagine you ever hating anything
อยากอยู่ใกล้กันอย่างเคย
Yahk yoo glai gun yahng koey
I want to be near you like I used to be
นั่นคือที่เธอพูดให้เข้าใจ
Nun keu tee tur poot hai kao jai
That’s what you said and made me understand
แค่ไหน เธอคิดเรื่องเราอย่างไร
Kae nai tur kit reuang rao yahng rai
However much in whatever way you think about us
เธอรักฉันสักเท่าไร
Tur ruk chun suk tao rai
How much you love me
นี่คือที่เธอไม่เคยพูดจา
Nee keu tee tur mai koey poot jah
This is what you’ve never told me

(*) ไม่เคยจะเข้าใจในเธอที่เป็นอยู่
Mai koey ja kao jai nai tur tee pen yoo
I’ll never understand your existence
ให้เรายังคบกันแต่เธอทั้งเฉยทั้งชา
Hai rao yung kob gun dtae tur tung choey tung chah
Letting us continue to date, yet you’re completely silent and indifferent
มันแปลว่าอะไร
Mun plae wah arai
What does it mean?

(**) ไม่เกลียดแต่ก็ไม่รักอย่างนั้นใช่หรือเปล่า
Mai gliet dtae gor mai ruk yahng nun chai reu plao
You don’t hate me, but you don’t love me like that, right?
ฉันเลยได้แต่เหงา เฝ้าคนไม่รักกัน
Chun loey dai dtae ngao fao kon mai ruk gun
So I can only be lonely, waiting for someone who doesn’t love me
ขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอทุกวัน
Kor kae dai yoo glai tur took wun
I only ask to be near you every day
คงไม่ทรมานเกินไป
Kong mai toramahn gern pai
That probably wouldn’t be too much torture
ไม่เกลียดแต่ก็ไม่รัก อย่างนั้นไช่ไหม
Mai gliet dtae gor mai ruk yahng nun chai mai
You don’t hate me, but you don’t love me, it’s like that, isn’t it?
อย่าปล่อยให้ฉันต้องเดาบอกให้เข้าใจ
Yah ploy hai chun dtaung dao bauk hai kao jai
Don’t leave me guessing, tell me so I understand
และช่วยบอกว่าฉันนะควรรักเธออย่างไหน
Lae chuay bauk wah chun na kuan ruk tur yahng nai
And please tell me in what way I should love you
จะยอมเข้าใจ ขอแค่เธอไม่เกลียดฉันก็พอ
Ja yaum kao jai kor kae tur mai gliet chun gor por
I’ll understand, all I ask is that you don’t hate me, that’s enough

ยากไหม หากจะให้เธอเปิดใจ
Yahk mai hahk ja hai tur perd jai
Is it difficult? If I get you to open your heart?
ช่วยรับฉันไว้ข้างใน
Chuay rup chun wai kahng nai
Please accept me inside
อยู่ในหัวใจให้ได้รักกัน
Yoo nai hua jai hai dai ruk gun
Inside your heart and let me be able to love you

(*,**,*,**)

Title: ก่อนบอกเลิกขอบอกรัก / Gaun Bauk Lerk, Kor Bauk Ruk (Before You Say We’re Over, I Want to Say I Love You)
Artist: Tae Vitsarach (เต้ วิทย์สรัช)
Album: Make a Wish
Year: 2011

ก่อนทุกอย่างในวันพรุ่งนี้ จะเหลือแต่ความเงียบเหงา
Gaun took yahng nai wun proong nee ja leua dtae kwahm ngiap ngao
Before everything tomorrow will leave only silence
ขอฉันได้อยู่ใกล้ชิดเธอ เหมือนเก่าเพียงไม่นาน
Kor chun dai yoo glai chit tur meuan gao piang mai nahn
Let me be near you like all those times not so long ago
ก่อนทุกสิ่งที่เคยนึกฝันจะเลือนจะหายไปทุกอย่าง
Gaun took sing tee koey neuk fun ja leuan ja hai pai took yahng
Before everything I’ve ever dreamed will fade and disappear
อยากขอให้เธอ ลองหยุดทบทวนบางอย่างเกี่ยวกับฉัน
Yahk kor hai tur laung yoot top tuan bahng yahng giao gup chun
I want to ask you, try stopping and reconsidering things involving me

(*)เธอยังจำสัมผัสแบบนี้ของเราได้ไหม
Tur yung jum sumput baep nee kong rao dai mai
Can you still remember our touch like this?
ทุกครั้งที่สองมือเราจับไว้ไม่ห่างกัน
Took krung tee saung meu rao jup wai mai hahng gun
Every time that our two hands touched, never far from each other
เข้าใจเธอดีเธอกำลังไป ไปเจอคนที่ฝัน
Kao jai tur dee tur gumlung pai, pai jur kong tee fun
I understand you, you’re leaving, leaving to find the person of your dreams
แต่ขอโทษนะที่ฉันยังแอบหวังไว้
Dtae kor toht na tee chun yung aep wung wai
But I’m sorry that I still secretly keep hoping

(**)ก่อนเธอบอกเลิก ฉันขอบอกรักสักคำก่อน
Gaun tur bauk lerk chun kor bauk ruk suk kum gaun
Before you say we’re over, I just want to tell you I love you first
นาทีเดียวในอ้อมกอด เผื่อว่าเธอจะไม่ไป
Natee diao nai aum gaud peua wah tur ja mai pai
Just one moment to embrace you so you won’t leave
จะไม่เรียกไม่ร้อง ให้เธอสงสาร
Ja mai riak mai raung hai tur song sahn
I won’t beg or cry to get your pity
แค่ภาวนาเอาไว้ ขอให้รักที่ฉันให้
Kae pahwanah ao wai kor hai ruk tee chun hai
I just keep praying that the love that I give you
ในนาทีสุดท้ายช่วยเปลี่ยนใจเธอ
Nai natee soot tai chuay plian jai tur
In the final moments will help change your mind

ไม่ได้อยากเป็นคนทำลายความฝันในชีวิตเธอ
Mai dai yahk pen kon tum lai kwahm fun nai cheewit tur
I don’t want to be the person who destroys your life dreams
ถ้ามั่นใจว่าไม่รักกันไปเถอะจงโชคดี
Tah mun jai wah mai ruk gun pai tur jong chohk dee
If you’re positive that you don’t love me, go, I wish you good luck
แต่ที่ต้องกระทำเช่นนี้เพราะฉันยังคงเชื่อบางอย่าง
Dtae tee dtaung gra tum chen nee pror chun yung kong cheua bahng yahng
But I must do this, becuase I still believe in something
ที่เราคบกัน ทุกอย่างที่มีนั่นคือรักแท้จริง
Tee rao kob gun took yahng tee mee nun keu ruk tae jing
That we were together, everything that we have is really true love

(*,**)

แม้ฉันรักเพียงเธอ ก็พร้อมจะยอมรับมัน
Mae chun ruk piang tur gor praum ja yaum rup mun
Though I love only you, I’m ready to accept it
หากเธอยืนยันจะจากฉันไป
Hahk tur yeun yun ja jahk chun pai
If you insist that you’re leaving me
ก็จะได้ไม่ต้องหวังอีกแล้ว รักนั้นเป็นเพียงภาพฝัน
Gor ja dai mai dtaung wung eek laeo ruk nun pen piang pahp fun
I won’t have to hope anymore that our love is only a dream
เสียงน้ำตาที่ไหล เธอได้ยินไหมไม่รู้
Siang num dtah tee lai tur dai yin mai mai roo
The sound of my tears falling, can you hear it? I’m not sure

ก่อนเธอบอกเลิก ฉันขอบอกรักสักคำก่อน
Gaun tur bauk lerk chun kor bauk ruk suk kum gaun
Before you say we’re over, I just want to tell you I love you first
นาทีนี้ฉันขอกอด เธอสักอ้อมกอดเผื่อว่าเธอจะไม่ไป
Natee nee chun kor gaut tur suk aum gaut peua wah tur ja mai pai
In this moment, I just want to hug you, embrace you so you won’t leave
จะไม่เรียกไม่ร้อง ให้เธอสงสาร
Ja mai riak mai raung hai tur song sahn
I won’t beg or cry to get your pity
แค่ภาวนาเอาไว้ ขอให้รักที่ฉันให้
Kae pahwanah ao wai kor hai ruk tee chun hai
I just keep praying that the love I give you
ในนาทีสุดท้ายช่วยรั้งหัวใจเธอ
Nai nahtee soot tai chuay rung hua jai tur
In the final moments will help hold back your heart
ขอให้รักของฉัน ช่วยเปลี่ยนใจเธอ
Kor hai ruk kong chun chuay plian jai tur
I hope my love will help change your mind

ก่อนบอกเลิกขอบอกรัก / Gaun Bauk Lerk, Kor Bauk Ruk (Before You Say We’re Over, I Want to Say I Love You)
ความทรงจำ / Kwahm Song Jum (Memories)
ความหวังเล็กๆ / Kwahm Wung Lek Lek (A Little Hope)
ไม่เกลียดแต่ไม่รัก / Mai Gliet Dtae Mai Ruk (You Don’t Hate Me, But You Don’t Love Me)
รักกันครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป / Ruk Gun Krung Neung, Kit Teung Dtalaut Pai (Once In Love, Forever Missing You)
ที่รักของใครสักคน / Tee Ruk Kaung Krai Suk Kon (Someone’s Lover)
ที่ทำนั้นรักกันหรือเปล่า / Tee Tum Nun Ruk Gun Reu Bplao (Did You Do That Because You Love Me?)
อยู่เพื่อรัก อยู่เพื่อรอ / Yoo Peua Ruk, Yoo Peua Ror (Living For Love, Here To Wait)

   
All songs tagged Tae Vitsarach