Soul After Six

All posts tagged Soul After Six

Title: รู้ / Roo (Know)
Artist: Lipta ft. Pingpong (ปิงปอง) Soul After Six
Album: [Single]
Year: 2017

(*) รู้ ฉันรู้ดี อย่าเลย รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
Roo chun roo dee yah loey roo wah tur bplian bpai
I know, I know full well, don’t, I know that you’ve changed
คิดทิ้งไปกับเขา
Kit ting bpai gup kao
And you’re thinking of dumping me for him

รักเพียงแต่เธอ ไม่เคยเหลือใจให้คนอื่น
Ruk piang dtae tur mai koey leua jai hai kon eun
I only love you, I never have any of my heart left for anyone else
คิดเพียงแต่เธอ แต่เธอไม่รู้
Kit piang dtae tur dtae tur mai roo
I only think of you, but you don’t know
หากเธอต้องการเขา ให้เธอจดจำไว้
Hahk tur dtaung gahn kao hai tur jot jum wai
If you need him, I want you to remember
ว่าใครคนหนึ่งที่ยังคงรักเธอหมดใจ
Wah krai kon neung tee yung kong ruk tur mot jai
That there’s someone who still loves you with all of his heart
ที่ไปคงเป็นฉัน ห่างกันก็หวั่นไหว
Tee bpai kong bpen chun hahng gun gor wun wai
I’m probably the one who will go, if we’re separated, I get nervous
อย่าหลอกให้ตายใจ อย่างน้อยฉันก็รู้
Yah lauk hai dtai jai yahng noy chun gor roo
Don’t trick me and devastate me, at least I know

(*)

(**) รู้ ฉันรู้ดี หมดรัก แล้วก็คงจากไป
Roo chun roo dee mot ruk laeo gor kong jahk bpai
I know, I know full well you’ve run out of love for me and are probably leaving
ทิ้งฉันไว้ให้เหงา
Ting chun wai hai ngao
Abandoning me to be lonely

แม้ว่าเวลา จะทำให้ใจใครไกลห่างกัน
Mae wah welah ja tum hai jai krai glai hahng gun
Even tough time will make people’s hearts distant
แม้ว่าคืนวัน จะเวียนหมุนไป
Mae wah keun wun ja wian moon bpai
Even though the days and nights will cycle
ให้เธอได้ฟังไว้ ให้เธอจดจำไว้
Hai tur dai fung wai hai tur jot jum wai
I want you to listen, I want you to remember
ส่วนหนึ่งในดวงใจ คือเธอเท่านั้น
Suan neung nai duang jai keu tur tao nun
The one part in my heart is only you
ห่วงเธอเข้าใจไหม กลับมาอีกได้ไหม
Huang tur kao jai mai glup mah eek dai mai
Do you understand I’m worried about you? Please come back again
ก็ถามเธอไปทั้งที่รู้ ฉันรู้
Gor tahm tur bpai tung tee roo chun roo
I’m asking you, even though I know, I know

(*,**,*,*,**,*,**)

Title: จากกันด้วยดี / Jahk Gun Duay Dee (Breaking Up Amicably)
English Title: “Good-Bye”
Artist: Tattoo Colour ft. Soul After Six
Album: POP Dad
Year: 2014

กี่ที ที่เราสองคนต้องปวดใจ
Gee tee tee rao saung kon dtaung bpuat jai
The two of us were hurt many times
เรื่องราว มากมาย ร้องไห้ เพราะอะไร
Reuang rao mahk mai raung hai pror arai
So many memories, and crying, because of what?

(*) หรือฉันนั้นควรจะเสี่ยง ต้องเสี่ยงให้เธอจากไปช้าๆ
Reu chun nun kuan ja siang dtaung siang hai tur jahk bpai chah chah
Or should I risk it? Must I risk letting you slowly move away from me?
คล้ายๆ ว่ามันจะจบ ต้องจบลงไป ที่มีความหมาย ตลอดมา
Klai klai wah mun ja jop dtaung jop long bpai tee mee kwahm mai klaut mah
It seems like it will end, what was always meaningful to me must end

(**) จากกันด้วยดีเถอะ คำสัญญา นานเท่านาน เก็บเอาไว้
Jahk gun duay dee tur kum sunyah nahn tao nahn gep ao wai
Let’s break up amicably, we kept our promise for as long as possible
จากกันด้วยดีเถอะ คำสัญญา คงต้องลา จากกันไป
Jahk gun duay dee tur kum sunyah kong dtaung lah jahk gun bpai
Let’s break up amicably, we must say good-bye to our promise and leave each other
ทิ้งไว้ตรงนี้เถอะ คำสัญญา จะทรมาน สักเพียงไหน
Ting wai dtrong nee tur kum sunyah ja toramahn suk piang nai
Leave our promise right here, however torturous it’ll be
จบลงตรงนี้ จากกันด้วยดีเถอะ
Jop long dtrong nee jahk gun duay dee tur
It ends right here, let’s break up amicably

ที่จริง ก็รู้ตัว ฉันกลัว การจากลา
Tee jing gor roo dtua chun glua gahn jahk lah
In truth, I’ve realized I’m scared of saying good-bye
แต่ความ ความเสียใจ ยิ่งนานยิ่งทำร้าย จนเหนื่อยล้า
Dtae kwahm kwahm sia jai ying nahn ying tum rai jon neuay lah
But the longer this goes on, the more the sadness hurts me, I’m so exhausted

(*)

แม้ว่าเราจะรักกัน ฝันที่เคยผ่านกันมา
Mae wah rao ja ruk gun fung tee koey pahn gun mah
Even though we love each other and dream of the past
แม้มีคำสัญญา ว่าจะรักจนวันสุดท้าย
Mae mee kumsunyah wah ja ruk jon wun soot tai
Even though we promised we’d love each other until our final days
แต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ รู้ตัวดีว่าคงแบกรับไม่ไหว
Dtae chuang welah tee leua yoo roo dtua dee wah kong baek rup mai wai
But we know full well that the time we have left can’t be shouldered anymore
เก็บความรักใส่กลับคืนในหัวใจ ถึงวันต้องร่ำลา
Gep kwahm ruk sai glup keun nai hua jai teung wund taung rum lah
Keep your love back in your heart, it’s time to say good-bye

(**,**)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : Soul After Six
Recording Engineer : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom, เทอดศักดิ์ small room, Chalinthorn Pimthakupt
Mixed and Mastered : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: วันของเรา / Wun Kaung Rao (Our Day)
Artist: Soul After Six
Album: The Rhythm
Year: ??

จากวันคืนที่เธอคนดีได้เดินเข้ามา
Jahk wun keun tee tur kon dee dai dern kah mah
Since the day you showed up
ฉันเฝ้ารอเวลา ที่รักของเราจะก่อเป็นความแข็งแกร่ง
Chun fao ror welah tee ruk kaung rao ja gor bpen kwahm kaeng graeng
I’ve waited for the time that our love would build up strength
จะนานเพียงใดไม่เคยอ่อนแรง
Ja nahn piang dai mai koey aun raeng
However long it’ll be, it’ll never be weak
แม้จะเหนื่อยและล้า ฉันและเธอยังพร้อมจะเดินไป
Mae ja neuay lae lah chun lae tur yung praum ja dern bpai
No matter how tired and exhausted, you and I are still ready to move forward

(*) วันใดต้องเจอกับความผิดหวัง ไม่เก็บมันเอาไว้
Wun dai dtaung jur gup kwahm pit wung mai gep mun ao wai
Any day we face disappointment, we don’t hold on to it
ปล่อยให้มันละลายให้ฉันและเธอเริ่มใหม่
Bploy hai mun lalai hai chun lae tur rerm mai
Let it melt away, let you and I start over
เก็บวันดีๆ และความสดใส ไว้เป็นคำสัญญา
Gep wun dee dee lae kwahm sot sai wai bpen kum sunyah
Keep the good days and the brightness as a promise
และยังคอยเพียงวันเวลาไม่อ่อนไหว
Lae yung koy piang wun welah mai aun wai
And keep waiting only for the days we’re not sensitive

(**) รอเพียงวันที่ใจเข้มแข็ง และแข็งแรงดั่งภูผา
Ror piang wun tee jai kem kaeng lae kaeng raeng dung poo pah
Waiting only for the days that our hearts are strong and tough as mountains
เมื่อวันนั้นได้เดินเข้ามา
Meua wun nun dai dern kao mah
When that day comes
และวันนั้นคือวันที่ฉันและเธอมีรัก
Lae wun nun keu wun tee chun lae tur mee ruk
And that day is the day you and I fall in love

(***) (รัก)อยู่กับวันของเรา เคียงคู่กันไม่ห่าง
(Ruk) yoo gup wun kaung rao kiang koo gun mai hahng
(Love) is with our day, they’re partners, never far
วันที่ฝันของฉันและเธอได้เป็นจริง
Wun tee fun kaung chun lae tur dai bpen jing
The day your dreams and my dreams can come true
กับรัก อยู่กับเราสองคน และทำให้เราได้รู้ว่า
Gup ruk yoo gup rao saung kon lae tum hai rao dai roo wah
With love, being with the two of us, and making us realize that
ว่ามันคุ้มกับวันเวลาที่เฝ้ารอคอย
Wah mun koom gup wun welah tee fao ror koy
It was worth the time spent waiting

( * ,** ,*** )

คอยวันของเรา

Title: รักเก่าๆ / Ruk Gao Gao (Same Old Love)
Artist: Soul After Six
Album: Mellow Moods
Year: 2003

แต่แล้วก็ไม่มีทางที่เรา จะเข้าใจกันได้เลย
Dtae laeo gor mai mee tahng tee rao ja kao jai gun dai loey
But now there’s no way we’ll be able to understand each other
มันช่างโหดร้าย กับความรักที่ไม่สดใส
Mun chahng hot rai gup kwahm ruk tee mai sot sai
It’s so awful with blemished love
ที่เราเคยร่วมทุกข์ และเราเรียกสิ่งนั้นความสุข
Tee rao koey ruam took lae rao riak sing nun kwahm sook
With once sharing our troubles and calling it happiness

ที่ฉันและเธอยังเคยมีใจ จะรักจริงใจทุกอย่าง
Tee chun lae tur yung koey mee jai ja ruk jing jai took yahng
If you and I still once had feelings for each other, we’d sincerely love everything
จะเข้าใจกัน แต่ความรักก็พลันอ้างว้าง
Ja kao jai gun dtae kwahm ruk gor plun ahng wahng
We’d understand each other, but now our love is empty
เมื่อทุกอย่างสลาย แยกกันไปจะเหลือก็เพียงความหลัง
Meua took yahng salai yaek gun pai ja leua gor piang kwahm lung
When everything is collapsing, breaking up would leave only the past

(*) รักเก่าๆ หนทางใหม่ๆ จะเลือกอย่างไหน เธอก็คงรู้เอง
Ruk gao gao hon tahng mai mai ja leuak yahng nai tur gor kong roo eng
The same old love is taking a new path, you probably know which way you’ll choose
หน้าเก่าๆ แล้วยังคิดร้าย ทำร้ายหัวใจ เก็บไว้ทำไมเล่าเธอ
Nah gao gao laeo yung kit rai tum rai hua jai gep wai tummai leo tur
The same old face is still thinking evilly, hurting my heart, why keep this cruelness up?

(**) ถ้าเธอเพียงถามใจตัวเธอเองดีๆ ว่าต้องการกันหรือเปล่า
Tah tur piang tahm jai dtua tur eng dee dee wah dtaung gahn gun reu plao
If you’d just ask yourself if you want me or not
เมื่อไม่มีใคร และคราวนี้คงมีแต่เรา
Meua mai mee krai lae krao nee kong mee dtae rao
When there’s no one else, only the two of us
ที่จะตอบสิ่งนั้น เลือกทางเดินเส้นไหนให้กับตัวเอง
Tee ja dtaup sing nun leuak tahng dern sen nai hai gup dtua eng
That answer will chose the paths for us

(*,**)