SLUR

All posts tagged SLUR

Title: หรือ / Reu (Or)
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ฉัน ยัง ยืนอยู่ตรงนี้
Chun yung yeun yoo dtrong nee
I’m still standing right here
ทุก สิ่ง ยังอยู่ตรงนี้
Took Sing yung yoo dtrong nee
Everything is still right here

(*) นาฬิกาของความรู้สึก ไม่หยุดเดิน
Nahligah kaung kwahm roo seuk mai yoot dern
The clock of feelings doesn’t stop turning
แม้ว่าเธอนั้นจะไกลห่าง จากตรงนี้
Mae wah tur nun ja glai hahng jahk dtrong nee
Even if you’re far away from here
อยากให้เธอนั้นคืนกลับมา
Yahk hai tur nun keun glup mah
I want you to come back

(**) หรือฉันควรจะเดินไป ปล่อยให้วันผันผ่าน เปลี่ยน
Reu chun kuan ja dern bpai bploy hai wun pun pahn bplian
Or should I walk away and let the days pass?
เวียนและวนในเส้นทางเดิน ฉันต้องทำอย่างไร
Wian lae won nai sen tahng dern chun dtaung tum yahng rai
Walking in circles on this path, what should I do?
หรือฉันควรจะรอคอย อยู่กับวันที่ไม่มีจริง
Reu chun kuan ja ror koy yoo gup wun tee mai mee jing
Or should I wait with a day that doesn’t exist?
ทุกสิ่งที่ทรมานใจ ฉันต้องทำอย่างไร
Took sing tee toramahn jai chun dtaung tum yahng rai
Everything tortures my heart, what should I do?

ฉัน ยัง รออยู่ตรงนี้
Chun yung ror yoo dtrong nee
I’m still waiting right here
ทุก สิ่ง เคยอยู่ตรงนี้
Took sing koey yoo dtrong nee
Everything used to be right here

(*,**,**)

Title: คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ / Kum Lao Nun Tee Tum Hai Chun Sook Jai (Those Words That Make Me Happy)
English Title: “Sentences”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ถ้าหากมีคำถามในใจ ฉันต้องทำอย่างไร
Tah hahk mee kum tahm nai jai chund taung tum yahng rai
What should I do if I have a question in my heart?
ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ ต้องฝืนต้องทนต่อไป
Dtaung gep mun ao wai nai jai dtaung feun dtaung ton dtor bpai
I must keep in in my heart, I must continue to resist and endure it

(*) เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน
Sen tahng tee dtaung pachern tahn dern tee rao dtaung pahn
The path that we must brave, the road that we must pass
ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ
Mai mee arai dai mah ngai dai samur piang kae plur
Nothing has always come easily, just by accident

(**) ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ
Tah tur wah mai sai mai bplian jai
If you say it’s not too late, I haven’t changed my mind
หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ
Hahk tur wah mai chah mai taut jai
If you say it wasn’t too slow, I’m not discouraged
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
Sing diao tee mee kah gwah sing dai
The one thing that’s worth more than anything else
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ
Kum lao nun tee tum hai chun sook jai
Those words that make me happy

ถ้าหากต้องผิดหวังในใจ ต้องรับต้องฟังจากใคร
Tah hahk dtaung pit wung nai jai dtaung rup dtaung fung jahk krai
If I must be disappointed, I must accept and hear it from everyone
จะเปิดใจเอาไว้ทำไม ถ้าสุดท้ายก็ต้องเสียใจ
Ja bpert jai ao wai tummai tah soot tai gor dtaung sia jai
Why open my heart if, in the end, I must be hurt?

(*,**)

ฉันจะทำต่อไป ฉันจะทำต่อไป
Chun ja tum dtor bpai chun ja tum dtor bpai
I’ll keep going, I’ll keep going

(*,**)

ไม่เปลี่ยนใจ ฉันไม่ถอดใจ
Mai bplain jai chun mai taut jai
I haven’t changed my mind, I’m not discouraged
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
Sing diao tee mee kah gwah sing dai
The one thing that’s worth more than anything else
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ
Kum lao nun tee tum hai chun sook jai
Those words that make me happy

Title: Popular Vote
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

นาฬิกาต้องหยุดตรงนั้น
Nahligah dtaung yoot dtrong nun
The clock must stop right there
โลกทั้งใบต้องหยุดเอาไว้
Lohk tung bai dtaung yoot ao wai
The whole world must stop

(*) รางวัลจากความสวยงาม มีให้เธอ
Rahng wun jahk kwahm suay ngahm mee hai tur
I have a prize for your beauty for you
รางวัลปลอบใจที่รอจะให้เธอ
Rahng wun bplaup jai tee ror ja hai tur
A consolation prize that I’m waiting to give you
เป็นคนชื่นชมที่คอยเพียงแค่เธอ
Bpen kon cheun chom tee koy piang kae tur
I’m an admirer who waits only for you
ผู้เดียวเสมอ
Poo diao samur
Always
ในหลายหลายที่
Nai lai lai tee
For many times
ตรงนี้ ทุกวันไม่เว้นวัน คะแนนฉันมีให้เสมอ
Dtrong nee took wun mai wen wun kanaen chun mee hai samur
Right here, every day without fail, I always have a score for you
เหลือเกินที่ให้เธอ
Leua gern tee hai tur
Too much to give you
ขอเป็นคนดูที่แสนดีอยู่ตรงนี้
Kor bpen kon doo tee saen dee yoo dtrong nee
I want to be your best spectator right here
ขอเป็นคนฟังจะฟังแค่เธอต่อจากนี้เสมอ
Kor bpen kon fung ja fung kae tur jahk nee samur
I want to be your audience, I’ll listen only to you from now on, always

ทุกสายตาต้องหยุดตรงนั้น
Took stai dtaung yoot dtrong nun
All eyes must stop right there
ความสวยงามเธอหยุดเอาไว้
Kwahm suay ngahm tur yoot ao wai
Your beauty stops

(*,*)

   
เนื้อร้อง&ทำนอง : เย่ SLUR / เรียบเรียง : SLUR
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : รุ่ง smallroom BKK, Thailand

Title: เพราะทุกครั้ง / Pror Took Krung (Because Every Time)
English Title: Tears
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ทำไมนาฬิกาที่เดินอยู่ ช้าลง
Tummai nahligah tee dern yoo chah long
Why does the clock turn slower?
หรือมันคอยบางคน ให้เดินตามหา
Reu mun koy bahng kon hai dern dtahm hah
Or is it waiting for someone to make it move?

(*) เศร้าใจทำไมนะ อย่าร้องไห้อีกเลย
Sao jai tummai na yah raung hai eek loey
Why so sad? Don’t cry anymore
แม้ว่าเธอมีความทุกข์ใจแค่ไหน
Mae wah tur mee kwahm took jai kae nai
No matter how much you’re suffering

(**) เพราะทุกครั้งที่เธอมีน้ำตา ดั่งฟ้าทลาย
Pror took krung tee tur mee num dtah dung fah talai
Because every time you cry, it’s like the sky is collapsing
และทุกครั้งที่เธอต้องเสียใจ ดอกไม้ก็โรย
Lae took krung tee tur dtaung sia jai dauk mai gor roy
And every time you’re sad, flowers wither
อยากให้เธอ ได้เจอกับความสดใส
Yahk hai tur dai jur gup kwahm sot sai
I want you to find brightness
อย่าเสียใจเลยเธอ
Yah sia jai loey tur
Don’t be sad

ทำไมดวงตะวันที่มี เมฆฝนบัง
Tummai duang dtawun tee mee mek fon bung
Why does the sun have rain clouds hiding it?
ทำไมตอนกลางคืน ถึงมองไม่เห็นดาว
Tummai dtaun glahng keun teung maung mai hen dao
Why can’t we see the stars in the middle of the night?

(*,**,*)

เพราะทุกครั้งที่เธอมีน้ำตา ดั่งฟ้าทลาย
Pror took krung tee tur mee num dtah dung fah talai
Because every time you cry, it’s like the sky is collapsing
และทุกครั้งที่เธอต้องเสียใจ ดอกไม้ก็โรย
Lae took krung tee tur dtaung sia jai dauk mai gor roy
And every time you’re sad, flowers wither
เพราะทุกครั้งที่เธอต้องฝืนใจ ก็ไร้ดวงดาว
Pror took krung tee dtaun feun jai gor rai duang dao
Because every time you have to force yourself, there’s no stars
และทุกวันที่เป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นเพราะเธอเศร้าใจ
Lae took wun tee bpen yahng nee gert keun pror tur sao jai
And every day it’s like this, it’s because you’re sad
อยากให้เธอ ได้เจอกับความสดใส
Yahk hai tur dai jur gup kwahm sot sai
I want you to find brightness
เจ็บครั้งนี้ มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
Jep krung nee mun ja bpen krung soot tai
This will be the last time you hurt

Title: หากใจ / Hahk Jai (If Your Heart)
English Title: “Heart Joy”
Artist: Slur
Album: [Single]
Year: 2014

หากใจ เธอไม่เหมือนวันก่อน
Hahk jai tur mai meuan wun gaun
If your heart isn’t like it used to be
เปลี่ยนไป เธอต้องยอม
Bplian bpai tur dtaung yaum
You must admit you’ve changed
หากเธอถูกทำร้ายจนอ่อน
Hahk tur took tum rai jon aun
If you’re being hurt until you’re weak
อยากพอ เธอก็พอ
Yahk por tur gor por
If you want it to be enough, you’ve had enough

(*) มองฟ้าให้ดีถ้าเธอมองอยู่
Maung fah hai dee tah tur maung yoo
Look carefully at the sky, if you’re looking
สายลมแรงที่คอยเธออยู่
Sai lom raeng tee koy tur yoo
The strong wind that’s waiting for you
โลกยังรอให้เธอเรียนรู้
Lohk yung ror hai tur rian roo
The world is still waiting for you to learn

(**) เธออยากจะเดินก็เดิน จากนี้แค่ปล่อยมันไว้
Tur yahk ja dern gor dern jahk nee kae bploy mun wai
If you want to walk, go walk, from now on, just let it go
อยากเมินก็เมิน หากรักเธอหมดความหมาย
Yahk mern gor mern hahk ruk tur mot kwahm mai
If you want to turn away, turn away, if your love is meaningless
จงทิ้งมันไปถ้าเธอสับสน
Jong ting mun bpai tah tur sup son
Throw it away, if you’re mixed up
จงทิ้งมันไปถ้าเธอผิดหวัง
Jong ting mun bpai tah tur pit wung
Throw it away, if you’re disappointed
ยอมรับความจริงที่เธอต้องเจอ
Yaum rup kwahm jing tee tur dtaung jur
Accept the truth that you must face

หากใจเจ็บและเสียน้ำตา
Hahk jai jep lae sia numd tah
If your heart is hurting and crying
กับใคร คงไม่นาน
Gup krai kong mai nahn
Over someone, it won’t be long
หากเธอเก็บมันไว้ข้างใน
Hahk tur gep mun wai kahng nai
If you keep it inside
จิตใจทรมาน
Jit jai toramahn
Your mind will be tortured

(*,**)

ทิ้งมันไปถ้าเธอสับสน
Ting mun bpai tah tur sup son
Throw it away if you’re mixed up
ทิ้งมันไปถ้าเธอผิดหวัง
Ting mun bpai tah tur pit wung
Throw it away if you’re disappointed
รับความจริงที่เธอต้องการอยากเจอ
Rup kwahm jing tee tur dtaung gahn yahk jur
Accept the truth you want to face

เธออยากจะเดินก็เดิน จากนี้แค่ปล่อยมันไว้
Tur yahk ja dern gor dern jahk nee kae bploy mun wai
If you want to walk, then walk, from now on, let it go
อยากเมินก็เมิน หากรักเธอหมดความหมาย
Yahk mern gor mern hahk ruk tur mot kwahm mai
If you want to turn away, turn away, if your love is meaningless
จะรักทำไมถ้าเธออ่อนล้า
Ja ruk tummai tah tur aun lah
Why love if you’re exhausted?
จะรักทำไมถ้าเธอหวั่นไหว
Ja ruk tummai tah tur wun wai
Why love if you’re nervous?
ยอมรับความจริงที่เธอต้องเจอ
Yaum rup kwahm jing tee tur dtaung jur
Accept the truth you must face

Title: ฮิตเหรอ / Hit Lur (That’s a Hit?)
Artist: SLUR
Album: บุ้ง / Boong (Caterpillar)
Year: 2010

จะทำโมฮอร์ค ผมสกินเฮด
Ja tum mohawk pomg skinhead
Getting a mohawk or skinhead hairstyle
แต่งตัวด้วยขาเดฟ เดฟ เรฟ แบบนิวเวฟ
Dtaeng dtua duay kadep dep rave baep new wave
Dressing in rave skinny pants like new wave
จะทำโมฮอร์ค ผมสกินเฮด
Ja tum mohawk pomg skinhead
Getting a mohawk or skinhead hairstyle
แต่งตัวด้วยขาเดฟ เดฟ เรฟ แบบนิวเวฟ
Dtaeng dtua duay kadep dep rave baep new wave
Dressing in rave skinny pants like new wave

(*) ไปคุ้ยเลยโรงเกลือ คลองถม โรงบาลกลาง
Bpai kooey loey rohng gleua klaung tom rohng bahn glahng
Go and talk with the stalls in the middle of Klong Thom
จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอก ไม่กลัว)
Ja hit lur (hit lur hit lur mai care rauk mai glua)
Is this a hit? (Hitler Hitler, I don’t care, I’m not scared)
จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)
Ja hit lur (hitler hit ler dai yoo)
Is this a hit? (Hitler Hitler, it can be)
อยู่เหนือความจำเจ ผิดเพี้ยนคือโอเค
Yoo neua kwahm jum jay pit pian keu okay
It’s above repetition, deviation is okay
จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอกไม่กลัว)
Ja hit lur (hit lur hit lur mai care rauk mai glua)
Is this a hit? (Hitler Hitler, I don’t care, I’m not scared)
จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)
Ja hit lur (hitler hit ler dai yoo)
Is this a hit? (Hitler Hitler, it can be)

สก๊อตทีเชิ้ต โค้ทกับแจ๊กเก็ต
Scotch T-shirt coat gup jacket
A scotch T-shirt, a coat with a jacket
จะเข้ากับสร้อยเพชร เช็ดเม็ด แบบเซเล็บ
Ja kao gup saroy pet chet met baep celeb
With a diamond necklace and studs like a celeb
สก๊อตทีเชิ้ต โค้ทกับแจ๊กเก็ต
Scotch T-shirt coat gup jacket
A scotch T-shirt, a coat with a jacket
จะเข้ากับสร้อยเพชร เช็ดเม็ด แบบเซเล็บ
Ja kao gup saroy pet chet met baep celeb
With a diamond necklace and studs like a celeb

(*,*)

Title: ว่าแล้ว / Wah Laeo (I Called It Already)
English Title: “Stereotype”
Artist: SLUR
Album: บุ้ง / Boong (Caterpillar)
Year: 2010

ค่ำคืน อีกไม่นานก็ใกล้เข้ามา เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าๆ
Kum keun eek mai nahn gor glai kao mah pen welah hah toom gwah gwah
Soon night will fall, it’s past 11pm
ช่วงเวลาที่เขาและเธอพร้อมจะแลกเบอร์
Chuang welah tee kao lae tur praum ja laek bur
It’s the time when you and he are ready to exchange numbers
คนดีคงจะมีที่ว่างในใจ จะเป็นใคร
Kon dee kong ja mee tee wahng nai jai ja pen krai
Baby, you probably has an empty space in your heart, whoever it will be
ก็ไม่เป็นไร ช่วงเวลาอย่างนี้แหละ
Gor mai pen rai chuang welah yahng nee lae
It doesn’t matter at this moment

(*) เธอกำลังมองหาอยู่ แว้บเดียว
Tur gumlung maung hah yoo waep diao
You’re searching, and in one moment
รักเลย ฉันก็เคยผ่านมา
Ruk loey chun gor koey pahn mah
It’s love, I’ve gone through it before

(**) เดี๋ยวก็ต้องรักกัน เดี๋ยวก็ต้องคบกัน
Diao gor dtaung ruk gun diao gor dtaung kob gun
Pretty soon you’ll fall in love, pretty soon you’ll go out together
เดี๋ยวก็ต้องชิดกัน ชิดกันเกินไปมั๊ย
Diao gor dtaung chit gun chit gun gern pai mai
Pretty soon you’ll be close, too close?

ดูดู เริ่มขยับ เริ่มใกล้เข้ามา
Doo doo rerm kayup rerm glai kao mah
Look look, he’s starting to move, starting to come closer
เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆ
Pen welah tiang keun gwah gwah
It’s past midnight
ช่วงเวลาอย่างนี้แหละ
Chuang welah yahng nee lae
At this moment

(*,**)

(***) เดี๋ยวก็ต้องเถียงกัน เดี๋ยวก็ทำร้ายกัน
Diao gor dtaung tiang gun diao gor tum rai gun
Pretty soon you’ll be fighting, pretty soon you’ll be hurting each other
เดี๋ยวก็ต้องทิ้งกัน จำที่พูดเอาไว้
Diao gor dtaung ting gun jum tee poot ao wai
Pretty soon you’ll dump each other, keep what I say in mind

(*,**,***)

Title: ไม่ใช่มนุษย์ / Mai Chai Manoot (Not Human)
English Title: “Android”
Artist: SLUR
Album: บุ้ง / Boong (Caterpillar – though they translated it as “slug”)
Year: 2010

ไม่ใช่มนุษย์
Mai chai manoot
I’m not human
ถ้ามีรักแล้วต้องสิ้นสุด
Tah mee ruk laeo dtaung sin soot
If I have love, I must end it
ไม่ต้องแอบฝัน
Mai dtaung aep fun
There’s no need to secretly dream
ไม่ต้องรับรู้ความจริง
Mai dtaung rup roo kwahm ring
There’s no need to acknowledge reality

(*) อยู่ข้างในสมองถ้าคุมไม่อยู่
Yoo kahng nai samaung tah koom mai yoo
Inside my brain, if I don’t take care of it
จะตอบสนองด้วยความปวดร้าว
Ja dtaup sanaung duay kwahm puat rao
It’ll respond with pain

(**) ถ้าหากไม่เคยมีหัวใจ เราคงไม่รู้สึกเจ็บอะไร
Tah hahk mai koey mee hua jai rao kong mai roo seuk jep arai
If I didn’t have a heart, I wouldn’t feel any pain
ลองบอกกับตัวเองให้เข้าใจ ที่แท้เราเป็นเครื่องกล
Laung bauk gup dtua eng hai kao jai tee tae rao pen kreuang kon
I’ve tried to tell myself and make myself understand that I’m actually a machine
ไม่มีหัวใจ
Mai mee hua jai
Without a heart

ทำใจเอาไว้
Tum jai ao wai
I’ve come to terms with it
เผื่อเอาไว้ให้ความรู้สึก
Peua ao wai hai kwam roo sek
In case you give me feelings
อย่ามองให้ลึก
Yah maung hai leuk
Don’t look at me too deeply
หยุดคำถามที่ใจมี
Yoot kum tahm tee jai mee
Stop the questions your heart has

(*,**,*,**)

เป็นคนก็ไม่เหมือนเป็นหุ่นยนต์
Pen kon gor mai meuan pen hoon yon
Being a human isn’t like being an android
ทนกับความเหงาได้สบาย
Ton gup kwahm ngao dai sabai
Being able to easily deal with lonliness
ทำร้ายหัวใจเท่าไรก็คงไม่ตาย
Tum rai hua jai tao rai gor kong mai dtai
However much my heart gets hurt, I won’t die
ไม่มีทางจะสลาย
Mai mee tahng ja salai
I’m indestructible
ก็คงไม่ตาย
Gor kong mai dtai
I won’t die
ไม่มีทางจะสลาย
Mai mee tahng ja salai
I’m indestructible
ก็คงไม่ตาย
Gor kong mai dtai
I won’t die

D
ดูหมา / Doo Mah (To See a Dog) [Barking Dog]
ด้วยกัน / Duay Gun (Together) [With You]

H
หากใจ / Hahk Jai (If Your Heart) [Heart Joy]
HEY! เธอ / Hey! Tur (Hey, You!)
ฮิตเหรอ / Hit Lur (That’s a Hit?)

K
คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ / Kum Lao Nun Tee Tum Hai Chun Sook Jai (Those Words That Make Me Happy) [Sentences]

L
โลกสอง / Lohk Saung (Two Worlds) [Us]
หลง / Long (Lost)

M
ไม่ใช่มนุษย์ / Mai Chai Manoot (Not Human) [Android]
ไม่รับฝาก / Mai Rup Fahk (Not Accepting Responsibility) [Don’t Leave]

P
ภาพเก่า / Pahp Gao (Flashback)
Popular Vote
เพราะทุกครั้ง / Pror Took Krung (Because Every Time) [Tears]

R
หรือ / Reu (Or)

S
เซโรงัง / Say Roh Ngung (Perpetually Bored)

W
ว่าแล้ว / Wah Laeo (I Called It Already) [Stereotype]

Y
อย่าหวัง / Yah Wung (I Don’t Hope) [Hopeless]

  
Album Reviews
B

   
All songs tagged Slur